Byla eB2-2222-657/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,ORVICO PROJEKTAI“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,ORVICO PROJEKTAI“,

Nustatė

3Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydama atsakovei UAB „ORVICO PROJEKTAI“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad Mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2018 m. rugpjūčio 20 d. duomenimis atsakovės mokestinė nepriemoka buvo 3 088,11 Eur. Mokestinės nepriemokos susidarė pagal pateiktas deklaracijas nuo 2016 m. vasario 25 d. Bendrovės mokestinės nepriemokos išieškojimas vykdomas nuo 2017 m. vasario 27 d. Antstolė R. P. 2018 m. rugpjūčio 3 d. grąžino 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą išieškotojai su Išieškojimo negalimumo aktu. Atsakovė neturi jokio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Bendrovė yra nemoki.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8Ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Teismo siųsti procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2018 m. spalio 16 d., tačiau atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir teismo reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę nepateikė. Teismas vertina, kad atsakovė pripažįsta, kad yra nemoki.

10Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas nepateikia teismui įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, teismas atsakovės finansinę padėtį vertina pagal savo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013). Kadangi aktualiausių finansinės atskaitomybės dokumentų atsakovė teismui nepateikė, jos finansinė būklė vertintina pagal VĮ Registrų centrui pateikto vėliausio laikotarpio, t. y. 2014 metų, duomenis.

11UAB „ORVICO PROJEKTAI“ 2014 metų balanso duomenimis nustatyta, kad balansinė atsakovės turto vertė 2014 metų gruodžio 31 d. siekė 5 855 Lt (1 696 Eur) sumą, tuo tarpu šio balanso duomenimis įmonės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 37 981 Lt (11 000 Eur) sumą, kurią sudarė po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 25 247 Lt (7 312 Eur) bei per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 12 734 Lt (3 688 Eur) Išsamiau balanso duomenys neanalizuotini, kadangi yra jau gana seno laikotarpio, todėl realios dabartinės įmonės finansinės situacijos neatspindi. 2014 metų Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2014 metų laikotarpiu atsakovė dirbo nuostolingai, ji turėjo 2 549 Lt (738 Eur) nuostolių.

12Iš Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašų nustatyta, kad UAB „ORVICO PROJEKTAI“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

13Antstolė R. P., vykdydama 2017 m. rugpjūčio 29 d. VMI sprendimą, 2018 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymu Nr. S-18-183-12750 vykdomuosius dokumentus dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „ORVICO PROJEKTAI“ grąžino išieškotojai su Išieškojimo negalimumo aktu, kuriame konstatavo, kad skolininkė registracijos adresu nerasta, kita jos buveinės ar veiklos vykdymo vieta nenustatyta, piniginių lėšų bankų sąskaitose neturi, skolininkės vardu registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nerasta.

14Viešai skelbiamais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis 2018 m. spalio 22 d. atsakovė apdraustųjų asmenų neturėjo.

15Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010).

16Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį ir galimybes išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Priešingai, atsakovė nuo 2015 m. VĮ Registrų centrui neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, neturi valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų, antstolė jos nerado registracijos adresu, o kitas buveinės ar veiklos adresas nežinomas. Iš šių aplinkybių spręstina, kad tikėtina, jog įmonė veiklos realiai nevykdo. Atsakovė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. UAB „ORVICO PROJEKTAI“ 2014 m. balansas patvirtina, jog įmonė buvo nemoki. Antstolė R. P. 2018 m. rugpjūčio 3 d. Išieškojimo negalimumo akte konstatavo išieškojimo iš atsakovės turto negalimumo faktą.

17Teismo vertinimu, nustatytų bylos aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl UAB „ORVICO PROJEKTAI“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

18UAB „ORVICO PROJEKTAI“ bankroto administratoriumi skirtinas R. B., kurio kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

20Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „ORVICO PROJEKTAI“ (juridinio asmens kodas 302324598, buveinės adresas Pramonės pr. 83-2, Kaunas) bankroto bylą.

21Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „ORVICO PROJEKTAI“ bankroto administratoriumi R. B. (sąrašo Nr. B-FA033).

22Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „ORVICO PROJEKTAI“ (juridinio asmens kodas 302324598, buveinės adresas Pramonės pr. 83-2, Kaunas) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

24Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „ORVICO PROJEKTAI“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

25Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896,00 Eur baudą.

26Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

27Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

28Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių... 3. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 2 dalyje numatyta... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 8. Ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 9. Teismo siųsti procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2018 m. spalio 16 d.,... 10. Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto... 11. UAB „ORVICO PROJEKTAI“ 2014 metų balanso duomenimis nustatyta, kad... 12. Iš Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių... 13. Antstolė R. P., vykdydama 2017 m. rugpjūčio 29 d. VMI sprendimą, 2018 m.... 14. Viešai skelbiamais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis... 15. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 16. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad byloje... 17. Teismo vertinimu, nustatytų bylos aplinkybių visuma sudaro pakankamą... 18. UAB „ORVICO PROJEKTAI“ bankroto administratoriumi skirtinas R. B., kurio... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 20. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „ORVICO PROJEKTAI“ (juridinio asmens... 21. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „ORVICO PROJEKTAI“ bankroto... 22. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „ORVICO PROJEKTAI“ (juridinio... 23. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 24. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „ORVICO PROJEKTAI“ valdymo... 25. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 26. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 27. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 28. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...