Byla eAS-628-492/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologistika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologistika“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai (trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Ekologistika“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovas) 2020 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. (30.4)-A4(E)-4343 dėl UAB „Ekologistika“ taršos leidimo Nr. TL-A.1-2/2014 pakeitimo (toliau – ir Sprendimas).

6Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 26 d. nutartimi skundas priimtas.

7Pirmosios instancijos teisme 2020 m. rugpjūčio 4 d. buvo gautas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Sprendimo galiojimą iki bus išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės joje priimi teismų sprendimai.

8Pareiškėjas paaiškino, kad skunde išdėstė argumentus ir pateikė įrodymus, kad po įvykusio gaisro naudotų padangų perdirbimo veiklos nevykdo, tačiau gaisravietė yra išvalyta, Alytaus savivaldybė 2020 m. balandžio 15 d. atšaukė ekstremalią situaciją ir Bendrovė planuoja rekonstruoti gaisro pažeistus įrenginio pastatus (jų dalis), kad jie būtų saugūs veiklos vykdymui ir vykdyti veiklą taršos leidime nustatytomis sąlygomis ir apimtimi. Agentūra administracinės procedūros nenutraukė. Pareiškėjas gavo Agentūros 2020 m. liepos 31 d. įspėjimą, kuriuo Bendrovei nustatytas terminas per 20 darbo dienų pateikti paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo įspėjant, kad nepateikus paraiškos taršos leidimo galiojimas bus panaikintas (toliau – ir Įspėjimas).

9Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė aplinkybe, kad šios priemonės netaikant Bendrovei gali būti padaryta neatitaisoma didelė žala.

10Pareiškėjas teigia, jog Įspėjimas rodo, kad atsakovas ėmėsi veiksmų, kurie yra galimi tuo atveju, jei ūkio subjektas nepateikia paraiškos dėl taršos leidimo pakeitimo. Pareiškėjas paraiškos pakeisti leidimą neteikė būtent dėl to, kad su Sprendimu nesutinka ir jį apskundė teismui. Įspėjimu Bendrovei faktiškai yra nustatytas naujas terminas pateikti paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo, nors Bendrovė nesutinka, kad susiklosčiusioje situacijoje ji turi teikti paraišką leidimo pakeitimui. Atsakovo Įspėjimas sukuria paradoksalią situaciją, kai esant ginčui teisme institucija kitu administraciniu aktu reikalauja atlikti tą patį veiksmą, kurį pareiškėjas ginčija.

11Pareiškėjas pažymėjo, kad nepateikus paraiškos dėl taršos leidimo pakeitimo per Įspėjime nurodytą terminą, Bendrovei gresia taršos leidimo panaikinimas. Taršos leidimo pakeitimas vidutiniškai užtrunka apie 3–6 mėnesius, per tą laiką Bendrovė draudimo lėšomis ketina rekonstruoti pastatą, todėl po 6 mėnesių taršos leidimo pakeitimas bus netikslingas ir veikla atkurta. Šiuo metu nėra jokios grėsmės, kad Bendrovės veikla bus vykdoma ne pagal taršos leidimą, nes pagal savivaldybės sprendimą veikla yra sustabdyta, kol nebus rekonstruotas pastatas, o Bendrovės veiksmai su padangomis (trumpalaikiu bendrovės turtu) galimi tik leidžiant ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Pagal Įspėjimą Bendrovei gresiantis taršos leidimo panaikinimas reikštų, kad siekdama gauti naują taršos leidimą Bendrovė turi atlikti sudėtingas procedūras, investuoti lėšas.

12Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į maksimalią viešojo intereso (visuomenės) apsaugą, t. y. visuomenės teisės į sveiką ir švarią aplinką bei atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą, kad dėl pareiškėjo neveiklumo būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

13Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Departamentas) pirmosios instancijos teismui pateiktoje nuomonėje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo prašė pareiškėjo prašymą atmesti.

14Departamentas nurodė, kad vien tik pareiškėjo abstraktūs prašymo argumentai apie galimus neigiamus finansinius padarinius ir laiko nuostolius negali būti pakankamu faktiniu ir teisiniu pagrindu prašomai reikalavimo užtikrinimo priemonei taikyti. Pareiškėjui nepateikus įrodymų, kad finansiškai nėra įmanoma (arba sunkiai įmanoma dėl didelių kaštų) parengti Agentūros prašomą paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas įrodė, jog nesustabdžius Sprendimo vykdymo, jam kiltų neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala.

15Departamentas atkreipė dėmesį į tai, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija sustabdė statinio naudojimą bei uždraudė bet kokią veiklą statinyje, kol statinio būklė kels pavojų statinyje dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai. Pareiškėjas nepateikė duomenų apie gautas draudimo lėšas, rekonstrukcijos projekto, duomenų apie tai, kad per 6 mėnesius rekonstruos pastatą, bei rangos sutarčių.

16Departamentas teigė, kad atsižvelgiant į tai, kad naudotų padangų atliekų apdorojimo ir laikymo veikla pagal leidime nustatytas sąlygas yra neįmanoma, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmestinas.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

19Teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, nustatė, kad ginčijamu Sprendimu pareiškėjui nustatyta pareiga pateikti paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo, o ne dėl naujo taršos leidimo išdavimo. Teismas nenustatė, kad pareiškėjui nustatyta pareiga pateikti paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo yra siejama su jo prievole atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Teismas nenustatė, kad tam, kad pareiškėjas galėtų pateikti paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo, jis privalo atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

20Teismas pažymėjo, kad klausimai, susiję su pareiškėjo pareiga atlikti poveikio aplinkai vertinimą, galbūt gali kilti vėlesniame paraiškos dėl taršos leidimo pakeitimo nagrinėjimo etape, tačiau skundžiamu Sprendimu tokia prievolė pareiškėjui nėra nustatyta.

21Teismas sprendė, kad pareiškėjas nepagrindė, kad, nesustabdžius ginčijamo Sprendimo galiojimo, jam bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala.

22III.

23Pareiškėjas UAB „Ekologistika“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartį ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Sprendimo galiojimą iki bus išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės joje priimi teismų sprendimai.

24Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės, iškeltas ginčas praras prasmę, nes įgyvendinus Įspėjimą bus priimtas sprendimas panaikinti taršos leidimą. Agentūra, tęsdama administracinę procedūrą dėl taršos leidimo pakeitimo, suformuoja tokį procesą, kai pareiškėjas priverstas ginčyti vis naujus administracinius sprendimus dėl to paties dalyko, tačiau ginčijant vis naują objektą (sprendimą). Toks administracinės procedūros tęsimas nesiderina su viešojo administravimo principais, be kita ko, su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 27 straipsnio 5 dalyje įtvirtintu reglamentavimu.

25Pareiškėjo teigimu, jis negali įvykdyti Sprendimo ir Įspėjimo, nes tokį vykdymą draudžia kitų valstybės institucijų priimti sprendimai ir / arba pareiškėjas turi gauti šių institucijų leidimą. Pareiškėjo turtas (įskaitant padangas) yra areštuotas, vyksta baudžiamasis persekiojimas. Agentūros įpareigojimas pakeisti taršos leidimą ir toliau vykdyti veiklą pagal taršos leidimą nesiderina su baudžiamajame procese priimtais sprendimais. Įspėjimas patvirtina, kad nėra jokios rizikos, jog padangų tolesnis laikymas patalpose daro ar darys žalą aplinkai. Be to, pareiškėjas įvykdė priemonių planą dėl gaisro atliekų sutvarkymo. Agentūrai yra žinomas faktas, kad pareiškėjas veiklos nevykdo, todėl pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę nėra rizikos, kad ir toliau vykdys taršos leidime numatytą veiklą ar pažeis taršos leidimo sąlygas. Be to, Alytaus miesto savivaldybė nusprendė sustabdyti pareiškėjo veiklą, kol nebus rekonstruotas pastatas.

26Pareiškėjo nuomone, nėra duomenų, dėl ko būtina Sprendimą ir Įspėjimą pradėti vykdyti skubiau. Todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų adekvatus ir proporcingas bei atitiktų šalių interesų pusiausvyrą. Pareiškėjas galėtų vykdyti taršos leidime numatytą veiklą tik tokiu atveju, jeigu užtikrintų faktinės atliekų tvarkymo veiklos atitiktį taršos leidimo sąlygoms.

27Pareiškėjas akcentuoja, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam gali būti padaryta neatitaisoma didelė žala. Bendrovė jokios veiklos pagal galiojančius sprendimus vykdyti negali, todėl net ir atlikus taršos leidimo pakeitimą, pareiškėjas negalės vykdyti veiklos pagal pakeistą taršos leidimą. Pareiškėjo sąskaitos yra areštuotos. Pareiškėjas paraiškos dėl taršos leidimo keitimo rengimo metu patirs neproporcingai dideles papildomas išlaidas, kurių negalės apmokėti. Bendrovė, pasinaudodama draudimo lėšomis, ketina rekonstruoti pastatą, tačiau draudimo bendrovė šiuo metu atsisako išmokėti draudimo išmoką, kol nėra baigtas tyrimas baudžiamosiose bylose.

28Pareiškėjas pažymi, kad 2018 metais prieš rengdamas paraišką taršos leidimui, atliko atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir patyrė išlaidų. Jeigu administracinė procedūra tęsis ir nebus pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, tai panaikinus taršos leidimą ir siekiant gauti naują taršos leidimą, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimui pareiškėjas vidutiniškai užtruks apie 6 mėnesius ir dar tiek pat laiko turės būti skirta parengti paraišką taršos leidimui ir gauti naują taršos leidimą. Šiuo metu nėra grėsmės, kad pareiškėjo veikla bus vykdoma ne pagal išduotą taršos leidimą. Pareiškėjas neturi teisės nerekonstravus pastato ir neatnaujinus veiklos inicijuoti taršos leidimo pakeitimo proceso. Neturi nei teisinių, nei finansinių galimybių per Agentūros nustatytą terminą inicijuoti taršos leidimo pakeitimo.

29Atsakovas Agentūra atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Agentūra pažymi, kad byloje nėra nustatyta, kad pareiškėjas būtų padavęs tapatų skundą Agentūrai ir teismui, todėl pareiškėjo nurodoma VAĮ 27 straipsnio 5 dalis šiame ginče yra neaktuali. Priešingai, jeigu teismas šią teisės norma taikytų, Agentūra privalėtų administracinę procedūrą nutraukti, o tai padaryti ji neturi teisinio pagrindo.

31Agentūra nurodo, kad nagrinėjamu atveju peržiūrėjo taršos leidimo sąlygas ir nustatė, kad leidimą keisti privaloma, nes pareiškėjo taršos leidime nurodytos sąlygos neatitinka esamų faktinių aplinkybių. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris vykdo ūkinę-komercinę veiklą ir kurio siekis yra pelnas. Taip pat juridinio asmens tikslas yra greitas ir savalaikis sprendimų priėmimas, veiksmų planavimas ir jų įgyvendinimas. Konkrečiu atveju pareiškėjas turėjo imtis kuo skubesnių veiksmų, tiek atliekant statinio ekspertizes, tiek ir atliekant veiksmus dėl taršos leidimo keitimo. Akivaizdu, kad tiek veiklos, tiek ir taršos leidimo sąlygos turi būti keičiamos, nes dėl susidariusios situacijos (gaisro) nurodytame įrenginyje veikla, o kartu ir įrenginio eksploatavimas negali būti toks, koks buvo iki gaisro.

32Agentūra pabrėžė, kad taršos leidimo keitimas (įskaitant paraiškos pateikimą) nėra taršos leidimo naikinimas. Taršos leidimo naikinimas galimas tik tuomet, kai ūkio subjektas galimai piktnaudžiaudama ir / ar veikdamas aplaidžiai nevykdo savo įsipareigojimų pateikti paraišką Agentūrai. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad prokurorė nutarime nepasisako, kad pareiškėjui apribota ir / ar jis neturi teisės teikti paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo. Priešingai, nurodoma, kad visi sprendimai dėl padangų laikymo turi atitikti faktinę situaciją, o šiuo atveju toks taršos leidimas, koks jis yra atsižvelgiant į gaisro sukeltas pasekmes, yra neatitinkantis realios faktinės situacijos.

33Agentūra akcentuoja, kad pareiškėjo nurodomi galimi nuostoliai (ateityje) yra tik pareiškėjo veiklos / neveikimo (paraiškos nepateikimo) pasekmės.

34Trečiasis asmuo Departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Departamentas nurodo, kad vien tik pareiškėjo abstraktūs prašymo argumentai apie galimus neigiamus finansinius padarinius ir laiko nuostolius negali būti pakankamu faktiniu ir teisiniu pagrindu prašomai reikalavimo užtikrinimo priemonei taikyti. Pareiškėjui nepateikus įrodymų, kad finansiškai nėra įmanoma (arba sunkiai įmanoma dėl didelių kaštų) parengti Agentūros prašomą paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas įrodė, jog nesustabdžius Sprendimo vykdymo, jam kiltų neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala.

36Departamento teigimu, byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad šiame bylos nagrinėjimo etape yra reali grėsmė, jog netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo UAB „Ekologistika“ prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Agentūros 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. (30.4)-A4(E)-4343 dėl UAB „Ekologistika“ taršos leidimo Nr. TL-A.1-2/2014 pakeitimo galiojimą iki bus išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės joje priimi teismų sprendimai.

40Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

41Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

42Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija Agentūros 2020 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. (30.4)-A4(E)-4343 dėl UAB „Ekologistika“ taršos leidimo Nr. TL-A.1-2/2014 pakeitimo, kuriuo atsižvelgiant į tai, kad veikla, kokia turėtų būti vykdoma pagal galiojantį pareiškėjui išduotą leidimą Nr. TL-A.1-2/2014 neįmanoma dėl gamybinėse patalpose vykusio gaisro pasikeitusios įrenginių veikimo, atliekų tvarkymo įrenginiuose vykdomos atliekų apdorojimo ir laikymo veiklos galimybės, pareiškėjas įpareigojamas pateikti paraišką dėl šio taršos leidimo pakeitimo. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi. Šiame Agentūros Sprendime išaiškinta, kad per šiame sprendime nustatytą terminą nepateikus paraiškos taršos leidimui pakeisti, leidimo galiojimas bus panaikintas prieš tai įspėjus leidimo turėtoją.

43Pareiškėjas, prašydamas stabdyti minėto Agentūros Sprendimo galiojimą, reikalingumą taikyti šią ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės grindžia šiais pagrindiniais argumentais, t. y. jam gali būti padaryta neatitaisoma didelė žala, nes paraiškos dėl taršos leidimo keitimo rengimo metu patirs neproporcingai dideles išlaidas, kurių negalės apmokėti; pareiškėjas veiklos nevykdo, todėl pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę nėra rizikos, kad ir toliau vykdys taršos leidime numatytą veiklą ar pažeis taršos leidimo sąlygas; pareiškėjas jau yra gavęs Įspėjimą apie tai, kad nepateikus paraiškos dėl taršos leidimo pakeitimo taršos leidimo galiojimas bus panaikintas, o leidimo panaikinimo atveju, siekdamas gauti naują leidimą, patirs didelę žalą laiko, atliekant sudėtingas procedūras, bei materialinių resursų prasme.

44Teisėjų kolegija pažymi, kad galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir pareiškėjo galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011). Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas (2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).

45Dėl ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje akcentuojamos neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos didelės žalos akcentuotina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra siejamas su prašomo stabdyti teisės akto sukeliama finansinių sunkumų grėsme įmonės veikloje, santykiuose su partneriais, dėl ko gali atsirasti dideli nuostoliai, apsunkinantis jos ekonominę ar socialinę padėtį ir pan. (žr., pvz., 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-440/2010, 2011 m. sausio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-13/2011). Pareiškėjas pripažįsta bei bylos medžiaga ir proceso dalyvių argumentai patvirtina, kad pareiškėjas Alytaus savivaldybės administracijos sprendimu veiklos pagal jam išduotą taršos leidimą nevykdo. Todėl pareiškėjo veikla ir šio sprendimo sąlygota pareiškėjo sunki finansinė padėtis nėra priežastiniame ryšyje su skundžiamu Agentūros Sprendimu.

46Kita vertus, vertinant pareiškėjo argumentų, jog dėl taršos leidimo keitimo jis patirs neproporcingai dideles išlaidas, kurių negalės apmokėti, pagrįstumą, pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikė šiuos argumentus patvirtinančių įrodymų, t. y. jog paraiškos dėl taršos leidimo pakeitimo padavimo procesas reikalauja didelių išlaidų, kurių jis nėra pajėgus apmokėti.

47Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas jam galinčią kilti neturtinę žalą sieja ir su jam išduoto leidimo galiojimo panaikinimu, nors toks sprendimas bylos duomenimis dar nėra priimtas ir nėra ginčo objektu, todėl pareiškėjo argumentai dėl to, jog leidimo panaikinimo atveju, siekdamas gauti naują leidimą, jis patirs didelę žalą, nevertinami.

48Dėl pareiškėjo argumentų, kad Agentūra, tęsdama administracinę procedūrą dėl taršos leidimo pakeitimo, suformuoja tokį procesą, kai pareiškėjas priverstas ginčyti vis naujus administracinius sprendimus dėl to paties dalyko, akcentuotina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (pvz., 2008 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-177/2008, 2008 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008).

49Įvertinusi pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybę, nepagrindė, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Agentūros 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. (30.4)-A4(E)-4343 dėl UAB „Ekologistika“ taršos leidimo Nr. TL-A.1-2/2014 pakeitimo galiojimą iki bus išnagrinėta administracinė byla ir įsiteisės joje priimi teismų sprendimai.

50Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologistika“ atskirąjį skundą atmesti.

53Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Ekologistika“ (toliau – ir... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. birželio 26 d. nutartimi... 7. Pirmosios instancijos teisme 2020 m. rugpjūčio 4 d. buvo gautas pareiškėjo... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad skunde išdėstė argumentus ir pateikė... 9. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė... 10. Pareiškėjas teigia, jog Įspėjimas rodo, kad atsakovas ėmėsi veiksmų,... 11. Pareiškėjas pažymėjo, kad nepateikus paraiškos dėl taršos leidimo... 12. Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė prašymą dėl reikalavimo... 13. Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 14. Departamentas nurodė, kad vien tik pareiškėjo abstraktūs prašymo... 15. Departamentas atkreipė dėmesį į tai, kad Alytaus miesto savivaldybės... 16. Departamentas teigė, kad atsižvelgiant į tai, kad naudotų padangų atliekų... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi... 19. Teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, nustatė, kad ginčijamu Sprendimu... 20. Teismas pažymėjo, kad klausimai, susiję su pareiškėjo pareiga atlikti... 21. Teismas sprendė, kad pareiškėjas nepagrindė, kad, nesustabdžius ginčijamo... 22. III.... 23. Pareiškėjas UAB „Ekologistika“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 24. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad netaikant reikalavimo užtikrinimo... 25. Pareiškėjo teigimu, jis negali įvykdyti Sprendimo ir Įspėjimo, nes tokį... 26. Pareiškėjo nuomone, nėra duomenų, dėl ko būtina Sprendimą ir Įspėjimą... 27. Pareiškėjas akcentuoja, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės,... 28. Pareiškėjas pažymi, kad 2018 metais prieš rengdamas paraišką taršos... 29. Atsakovas Agentūra atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 30. Agentūra pažymi, kad byloje nėra nustatyta, kad pareiškėjas būtų... 31. Agentūra nurodo, kad nagrinėjamu atveju peržiūrėjo taršos leidimo... 32. Agentūra pabrėžė, kad taršos leidimo keitimas (įskaitant paraiškos... 33. Agentūra akcentuoja, kad pareiškėjo nurodomi galimi nuostoliai (ateityje)... 34. Trečiasis asmuo Departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 35. Departamentas nurodo, kad vien tik pareiškėjo abstraktūs prašymo argumentai... 36. Departamento teigimu, byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m.... 40. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 41. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 42. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija Agentūros 2020 m. gegužės 25 d.... 43. Pareiškėjas, prašydamas stabdyti minėto Agentūros Sprendimo galiojimą,... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad galima tam tikra neigiama ginčijamo akto... 45. Dėl ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje akcentuojamos neatitaisomos arba sunkiai... 46. Kita vertus, vertinant pareiškėjo argumentų, jog dėl taršos leidimo... 47. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas jam galinčią kilti... 48. Dėl pareiškėjo argumentų, kad Agentūra, tęsdama administracinę... 49. Įvertinusi pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą, teisėjų kolegija... 50. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekologistika“ atskirąjį... 53. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutartį... 54. Nutartis neskundžiama....