Byla e2YT-4682-1118/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Jūratė Žemgulienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Gintarei Jonušaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. D., jo atstovei advokatei Jutai Kareivei, suinteresuotiems asmenims R. D. ir R. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. D., R. D., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei „Turto bankas“, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas A. D. kreipėsi į teismą pareiškimu suinteresuotiems asmenims R. D., R. D., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei „Turto bankas“, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. D. priėmė B. D., mirusios ( - ), palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti. Pareiškime nurodo, kad po pareiškėjo sutuoktinės B. D. mirties liko santuokoje įgytas nekilnojamasis turtas – žemės sklypas, esantis ( - ), bei gyvenamasis namas, esantis ( - ). Po žmonos mirties pareiškėjas pasiliko gyventi minėtame name, ėmė juo rūpintis. Turtą faktiškai valdo, jį prižiūrį, moka komunalinius mokesčius, valdo dokumentus. Šiuo adresu nuo ( - ) yra deklaravęs ir savo gyvenamąją vietą. Taip pat po žmonos mirties rūpinasi ir žemės sklypu, prižiūri ir naudojasi juo. Pareiškėjo vaikai R. D. ir R. D. pretenzijų dėl šio turto nėra reiškę. Pažymėjo, kad juridinio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės fakto įregistravimui.

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateiktame atsiliepime nurodė neprieštaraujantis juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Taip pat prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Turto bankas“ pateiktame atsiliepime nurodė neprieštaraujantis pareiškimo tenkinimui, jeigu teismui, visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, nekils abejonių pareiškimo pagrįstumu. Prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

7Pareiškėjas A. D. teismo posėdžio metu palaikė savo pareiškimą, prašė jį tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Paaiškino, kad mirus žmonai B. D. jis ir toliau gyveno jų santuokos metu įgytame gyvenamajame name, ( - ), jį prižiūrėjo, remontavo, mokėjo mokesčius. Šiame name jis gyvena iki šiol. Taip pat mirus žmonai rūpinosi ir prižiūrėjo žemės sklypą, esantį ( - ). Mokėjo žemės mokestį. Jo vaikai R. D. ir R. D. neprieštarauja, kad pareiškėjas priimtų palikimą faktiniu valdymu.

8Pareiškėjo atstovė advokatė Juta Kareivė prašė tenkinti pareiškimą jame išdėstytais motyvais. Papildomai pažymėjo, kad į bylą pateikti įrodymai, pareikšėjo bei suinteresuotų asmenų paaiškinimai, patvirtina tą faktą, kad pareiškėjas po žmonos B. D. mirties valdė visą jų santuokoje įgytą turtą.

9Suinteresuotas asmuo R. D. palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad minėtame name jis gyvena kartu su tėvu, jam padeda prižiūrėti po motinos mirties likusį turtą. Neprieštaravo, kad tėvas, pareiškėjas A. D., priimtų palikimą faktiniu valdymu.

10Suinteresuotas asmuo R. D. palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti. Nurodė neprieštaraujantis, kad tėvas A. D. priimtų palikimą, likusį po jo motinos mirties, faktiniu valdymu.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (( - ) straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. D. su B. D. susituokė ( - ). Santuokos metu šalys įgijo nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, esantį ( - ), bei gyvenamąjį namą, esantį ( - ). B. D. mirė ( - ) ir po jos mirties liko nepaveldėta ½ dalis minėto turto. Pareiškėjas nuo 1995 m. spalio 12 d. deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ). Dėl B. D. priklausiusio turto paveldėjimo byla notarų biure nebuvo užvesta. Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą dėl mirusiosios B. D. viso turto, priklausiusio jai mirties dieną, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jis priėmė po jo sutuoktinės B. D. mirties likusį palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjui teisines pasekmes kaip įpėdiniui gaunant paveldėjimo teisės liudijimą. Pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalį, 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Nors asmens valia, pradėjus faktiškai valdyti paveldėtą turtą, nėra išreiškiama oficialia forma paduodant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ar pan., tačiau toks palikimo priėmimo būdas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitu įstatyme nustatytu palikimo priėmimo būdu – asmuo laikomas priėmusiu palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gruodžio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-78-248/2016; 2011 m. spalio 11 d. nutartis Nr. 3K-3-381/2011; kt.).

15Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Praleidus šį terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus, įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Ar asmuo priėmė palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, teismas sprendžia iš veiksmų fakto ir veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Šiuo atveju nereikalaujama, kad įpėdinio atlikti faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti, t. y. įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, į teismą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo arba į kitas valstybės institucijas. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis Nr. 3K-3-484/2011; 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis Nr. 3K-7-468/2009; kt.). Remiantis CK 5.50 straipsnio 1 dalimi, draudžiama priimti palikimą iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, todėl įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą.

16Nagrinėjamu atveju, pareiškėjo byloje nurodytas aplinkybes, jog po sutuoktinės B. D. mirties, pareiškėjas faktiškai valdydamas priėmė mirusiosios palikimą, nes jis pasiliko gyventi name, esančiame ( - ), prižiūrėjo ir tvarkė jį, bei dirbo ir rūpinosi žemės sklypu, esančiu ( - ), valdė juos visa apimtimi, patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos pažyma apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą; VĮ Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai apie B. D. vardu registruotą nekilnojamąjį turtą; mokėjimo kvitai už namo, esančio ( - ), komunalinius mokesčius. Šias aplinkybes patvirtino ir teismo posėdyje dalyvavę suinteresuoti asmenys R. D. ir R. D.. Byloje esantys įrodymai suponuoja išvadą, kad pareiškėjas po savo sutuoktinės B. D. mirties, mirusios ( - ), santuokoje įgytą visą turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjos B. D. turtą nuosavybės teise. Atsižvelgiant į tai, pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446-448 straipsniai).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, 443, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 445, 448 straipsniais,

Nutarė

18pareiškimą patenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. D., a. k. ( - ), po sutuoktinės B. D., a. k. ( - ), mirusios ( - ), mirties priėmė jos palikimą pradėjęs turtą faktiškai valdyti.

20Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Jūratė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas A. D. kreipėsi į teismą pareiškimu suinteresuotiems asmenims... 5. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 6. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Turto bankas“ pateiktame... 7. Pareiškėjas A. D. teismo posėdžio metu palaikė savo pareiškimą, prašė... 8. Pareiškėjo atstovė advokatė Juta Kareivė prašė tenkinti pareiškimą... 9. Suinteresuotas asmuo R. D. palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti.... 10. Suinteresuotas asmuo R. D. palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti.... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. D. su B. D. susituokė (... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2... 15. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 16. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjo byloje nurodytas aplinkybes, jog po... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 18. pareiškimą patenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. D., a. k. (... 20. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...