Byla 2SA-153-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Dalia Višinskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovės CZMT INVEST AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria skundas tenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos biodyzelino centras“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Gintas Badikonis, Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovė CZMT INVEST AG.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Pareiškėjai UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydami sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomosiose bylose Nr. 0040/08/01629 ir Nr. 0040/08/01654, panaikinti pareiškėjų turtui, lėšoms ir teisėms pritaikytus apribojimus (areštą) ir nurodytas vykdomąsias bylas nutraukti.

7Pareiškėjai nurodė, kad antstolis Gintas Badikonis 2008-05-21 ir 2008-05-22 priėmė vykdymui Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro 2008-05-21 išduotus vykdomuosius įrašus dėl 4 277 243,21 Lt skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. . Pareiškėjams sužinojus, jog 2008-05-23 Širvintų rajono apylinkės prokuratūros nutarimu baudžiamojoje byloje, kurioje tiriami suinteresuoto asmens Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovės CZMT INVEST AG (toliau tekste – CZMT) galimai nusikalstami veiksmai, padarę didelės žalos pareiškėjui UAB „Baltijos biodyzelino centras“, nuosavybės teisės, kylančios iš paprastojo vekselio Nr. 20061128-001-BLC, kurį 2006-12-04 išrašė pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“, yra visiškai apribotos uždraudžiant vekselį valdyti, juo naudotis ir disponuoti, jie kreipėsi į antstolį 2008-05-29 su prašymu panaikinti turto areštą, tačiau antstolis ir toliau tęsė vykdymo veiksmus. Be to, nurodė, jog antstolis nuo 2008-05-30 nebeturėdamas vykdomojo dokumento, kuris buvo išimtas ir saugomas baudžiamojoje byloje, negalėjo atlikti vykdymo veiksmų. Taip pat nurodė, jog antstolis areštavo visą pareiškėjo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ turtą, lėšas, gautinas sumas ir pareiškėjo J. P. turtą, kurio apimtys ir vertė yra neproporcingai dideli išieškomai sumai, tokiu būdu antstolis nepagrįstai suvaržė pareiškėjų teises, pažeidė proporcingumo principą.

8Suinteresuotas asmuo CZMT su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad antstolio veiksmai vykdant išieškojimą nurodytose vykdomosiose bylose, buvo atlikti iki 2008-05-30, t.y. iki kol jis buvo informuotas apie prokuroro nutarimą, priimtą 2008-05-21, o po to antstolis jokių veiksmų, susijusių su vykdomosiomis bylomis, neatliko.

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. birželio 16 d. nutartimi sustabdė antstolio Ginto Badikonio vykdymo veiksmus nurodytose vykdomosiose bylose.

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi skundą tenkino iš dalies. Panaikino antstolio Gintauto Badikonio priimtus 2008-05-22 turto arešto aktus Nr. 0040/08/01654-KP1, 0040/08/01654-KP2 ir 2008-05-22 turto arešto aktą Nr. 0040/08/01629-KP1. Kitoje dalyje skundą atmetė. Teismas nurodė, kad prokurorui laikinai apribojus nuosavybės teises į vekselį antstolis neįvykdė pareigos sustabdyti bylų nuo 2008-05-29, t.y. nuo tada, kai gavo prokuroro nutarimą. Teismas padarė išvadą, jog antstolis nesilaikė CPK 677 str. 2 d., 678 str. 1 d. 5 p. nustatytų reikalavimų. Teismas taip pat konstatavo, jog skolininkų areštuoto turto vertė ženkliai viršija sumą, reikalingą išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, todėl yra pagrindas panaikinti turto areštą. Teismas sprendė, jog įkeisto turto areštas laikomas netikslingu.

11Suinteresuotas asmuo CZMT atskiruoju skundu panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Atskirajame skunde nurodo, jog antstolis, areštuodamas pareiškėjų turtą, nebuvo informuotas apie prokuroro nutarimą išimti vekselį ir saugoti jį byloje. Pareiškėjų turtas buvo areštuotas 2008-05-26, o apie prokuroro nutarimą baudžiamojoje byloje antstolis sužinojo tik 2008-05-30, kai iš jo buvo pareikalauta pateikti vekselį ir Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro išduotus vykdomuosius įrašus.

12Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog areštuoto turto vertė gerokai viršija sumą, reikalingą išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, kadangi nutartyje tik nurodė, jog remiasi turto registro įmonės duomenimis, o jokių paskaičiavimų turto vertės nepateikia. Didžioji dalis turto yra įkeista

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkindamas pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų, nevisiškai tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias antstolio atliekamus veiksmus vykdymo procese, susijusius su turto areštu (Civilinio proceso kodekso 675, 677, 678 straipsniai), todėl yra pagrindas skundžiamos teismo nutarties dalį panaikinti.

15Vykdomųjų bylų Nr. 0040/08/01629 ir Nr. 0040/08/01654 duomenimis nustatyta, jog antstolis Gintas Badikonis 2008-05-21 ir 2008-05-22 priėmė vykdymui Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro 2008-05-21 išduotus vykdomuosius įrašus Nr.JŠ-7481 dėl 4 277 243,21 Lt skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. išieškotojo CZMT INVEST AG naudai (vykd. b. Nr. 0040/08/01654 b.l. 3, vykd. b. Nr. 0040/08/01629, b. l. 13) . Antstolis 2008-05-22 nustatė, jog UAB „Baltijos biodyzelino centras“ turi nuosavybėje tris žemės sklypus, kurių vienas yra su statiniais (vykd.byla Nr.0040/08/01629, b.l.22). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog nurodytas turtas yra įkeistas, išskyrus mėsos perdirbimo cechą 155 000 Lt vertės, išspaudų sandėlį 44000 Lt vertės, esterifikacijos pastatą 9320 Lt vertės (vykd.byla Nr.0040/08/01629, b.l.23-28). Vykdydamas išieškojimą, antstolis 2008-05-22 Turto arešto aktu Nr. 0040/08/01629-KP1 areštavo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ priklausantį žemės sklypą, tris pastatus ir kiemo statinius, iš kurių nebuvo įkeisti tik esterifikacijos pastatas ir išspaudų sandėlis (areštuoto turto vertė akte nenurodyta) (vykd.byla Nr.0040/08/01629, b.l.29-31). 2008-05-22 Turto arešto aktais Nr. 0040/08/01654-KP1, 0040/08/01654-KP2 antstolis areštavo J. P. priklausantį turtą: automobilį, penkis žemės sklypus, turtines teises į du žemės sklypus (nuosavybės teisės neįregistruotos), ½ dalį devynių pastatų, ½ dalį kitų statinių bei inžinierinių tinklų (pagal devynis atskirus unikalius numerius), iš kurių įkeisti buvo penki nuosavybės teisių objektai (areštuoto turto vertė aktuose nenurodyta) (vykd.byla Nr.0040/08/01654, b.l.47-52). Šiuose turto arešto aktuose nurodytas turto arešto mastas - 4 278 584,68 Lt.

16Atskiruoju skundu ginčijama teismo nutartis tuo pagrindu, jog teismas nepagrįstai panaikino antstolio priimtus turto arešto aktus, todėl kolegija, nenustačiusi absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų bei pagrindo išeiti už pareikštų reikalavimų ribų, pasisako tik dėl skundžiamos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo.

17Vienas svarbiausių procesinių veiksmų, kuriuos atlieka antstolis, yra vykdomųjų dokumentų, išvardintų Civilinio proceso kodekso 587 straipsnyje, vykdymas, todėl įstatymas numato pareigą antstoliui imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymo saugomus interesus (Civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis).

18Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolio 2008-05-22 surašytus turto arešto aktus Nr. 0040/08/01629-KP1, Nr. 0040/08/01654-KP1, 0040/08/01654-KP2 buvo pagrindas panaikinti. Antstoliui priėmus vykdymui Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro 2008-05-21 išduotus vykdomuosius įrašus Nr.JŠ-7481 dėl 4 277 243,21 Lt skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. išieškotojo CZMT INVEST AG naudai ir priėmus patvarkymą dėl raginimo įvykdyti sprendimą geruoju siuntimo skolininkams, jis, nustatęs, jog yra pavojus, kad skolininkai gali turtą paslėpti, nes išieškojimo suma yra didelė, skolininkų mokumas neaiškus, be to, iš UAB „Baltijos biodyzelino centras“ vykdomas išieškojimas ir pagal kitus vykdomuosius dokumentus, turėjo pagrindą ir teisę areštuoti skolininkams priklausantį turtą išieškomos skolos ribose nepažeisdamas Civilinio proceso kodekso 658 straipsnio 2 dalies normos, reglamentuojančios galimybę areštuoti turtą išsiuntus raginimą bei kitų procesinės teisės normų. Nurodyti turto arešto aktai buvo surašyti 2008-05-22, Turto arešto registre įregistruoti 2008-05-23 (b.l. 6), o apie 2008-05-23 priimtą prokuroro nutarimą, kuriuo laikinai apribotos CZMT nuosavybės teisės į CZMT priklausantį paprastąjį vekselį (b.l. 11), ir kurio priėmimas, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 626 straipsnio 4 dalimi, sudarė pagrindą privalomam vykdomosios bylos sustabdymui, antstolis sužinojo tik 2008-05-29, kai jo kontoroje buvo gautas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ prašymas panaikinti turto areštą (b.l. 10), tokiu būdu antstoliui dėl objektyvių priežasčių nežinant apie 2008-05-23 priimtą prokuroro nutarimą, juo labiau, surašius minėtus turto arešto aktus anksčiau negu buvo priimtas prokuroro nutarimas, teismui nebuvo pagrindo pripažinti, kad jis neteisėtai atliko vykdymo veiksmus, t.y. surašė turto arešto aktus.

19Be to, kolegija sutinka su teismo argumentu, kad antstolis nuo 2008-05-29 (gavęs prokuroro nutarimą) privalėjo priimti patvarkymą dėl bylų sustabdymo, kaip tai numatyta Civilinio proceso kodekso 626 straipsnio 4 dalyje, prokurorui 2008-05-23 laikinai apribojus nuosavybės teisę į ginčijamą vekselį yra teisingas, pagrįstas nurodyta įstatymine norma, tačiau, pirmosios instancijos teismas pripažindamas neteisėtais skundžiamus antstolio veiksmus – turto arešto aktus, šiuo motyvu, nepagrįstai peržengė paduoto skundo reikalavimų ribas, kadangi pareiškėjai šiuo pagrindu neskundė antstolio neveikimo. Be to, įstatymas ir nenumato galimybės skųsti neatliktus veiksmus, nes pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 1 dalį gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai arba atsisakymas juos atlikti. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog ir tuo atveju, kai byla yra privalomai sustabdoma Civilinio proceso kodekso 626 straipsnio pagrindu, procesinis įstatymas nedraudžia antstoliui ieškoti ir areštuoti skolininko turto (Civilinio proceso kodekso 628 straipsnio 3 dalis).

20Civilinio proceso kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pagal Civilinio proceso kodekso 681 straipsnį, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir į areštuojant dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

21Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo teisingai nustatė, jog antstolis, areštuodamas anksčiau nurodytą skolininkams priklausantį turtą, pažeidė Civilinio proceso kodekso 678 straipsnio 1 dalies 5 p., kuriame be visa ko numatyta, jog turto arešto akte turi būti nurodyta areštuojamo turto vertė arba nuoroda, jog vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas, nes nagrinėjamu atveju šio reikalavimo neįvykdė, tačiau nagrinėjamu atveju toks antstolio padarytas pažeidimas nesudaro pagrindo laikyti neteisėtais jo 2008-05-22 surašytus turto arešto aktus. Procesinės teisės normos, reguliuojančios vykdymą nedraudžia ir vėliau antstoliui atlikti tikslų pagal įstatymą numatytą turto įkainavimą. Atsižvelgiant į tai, kad antstolis, prieš areštuodamas skolininkams priklausantį turtą, surinko informaciją apie tai, kokio turto ir kokios vertės turi kiekvienas skolininkas, ir vadovaudamasis turimais duomenimis, gautais iš nekilnojamojo turto registro (vykd. b. Nr. 0040/08/01629, b.l. 23-28; vykd. b. Nr. 0040/08/01654, b.l. 7-46), patvirtinančiais areštuojamų daiktų vidutinę rinkos vertę, surašė turto arešto aktus, kuriais areštavo skolininkams priklausantį turtą, nurodydamas, jog areštuoto turto mastas yra 4 278 584,68 Lt, tokiu formaliu pagrindu, kaip neįrašius į turto arešto aktą turto vertės šio akto surašymo dienai ir nenurodžius, kad turtui įkainuoti bus pasitelktos ekspertų paslaugos, panaikinus skundžiamus turto arešto aktus būtų pažeisto Civilinio kodekso 1.5 straipsnio nuostatos. Tokie antstolio padaryti pažeidimai būtų pagrindas panaikinti turto arešto aktus, jeigu areštuotas turtas būtų realizuojamas nesant tokių duomenų, kas akivaizdžiai pažeistų skolininkų teises.

22Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėjams neskundžiant antstolio veiksmų vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 678 straipsnio pagrindu, t.y. kad nebuvo laikytasi reikalavimų, keliamų turto arešto aktui, teismui nebuvo pagrindo peržengti pareikštų reikalavimų ribas, nes viešojo intereso nagrinėjamu atveju nenustatyta, ir konstatuoti, jog dėl tokios procesinės teisės normos pažeidimo yra pagrindas panaikinti skundžiamus turto arešto aktus.

23Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, jog ginčijamais turto arešto aktais areštuota neproporcingai daugiau turto negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, tokia teismo išvada niekuo nepagrįsta, nes byloje esantys duomenys apie skolininkams priklausančio turto vertę – to paties nekilnojamojo turto registro išrašai, priešingai nei nustatė teismas, patvirtina, jog visų – tiek įkeistų, tiek laisvų nuo suvaržymų nekilnojamojo turto objektų, nurodytų turto arešto aktuose, bendra vidutinė vertė neviršija išieškotinos sumos pagal vykdomuosius įrašus, o duomenų, patvirtinančių kitokią areštuoto turto vertę, teismas neturėjo.

24Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, jog antstolis, areštuodamas skolininkams priklausantį, tačiau hipoteka įkeistą turtą, negali viršyti sumų, reikalingų išieškotinoms sumoms ir vykdymo išlaidoms padengti. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis reikalavimų patenkinimo eilę skirstant išieškotas sumas ir jas išmokant išieškotojams, hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės. Atsižvelgiant į tai, jog neįkeisto turto vertė pagal turimus nekilnojamojo turto registro duomenis yra mažesnė negu jos reikia išieškotinoms sumoms ir vykdymo išlaidoms padengti, darytina išvada, jog antstolis pagrįstai areštavo minėtą skolininkams priklausantį turtą ir tokiu būdu skolininkų teisių nepagrįstai nesuvaržė. Pirmosios instancijos teismo motyvas, jog įkeisto turto areštas laikomas netikslingu atsižvelgiant į procesinės teisės normas, reglamentuojančias išieškojimo eiliškumą, prieštarauja kitoms teismo padarytoms išvadoms, be to, pažymėtina ir tai, kad vykdymo eigoje nebūtinai visas įkeistas turtas ar jo piniginė išraišką gali atitekti įkaito turėtojui, todėl esant nepakankamai neapsunkinto įkeitimu turto vertei, toks areštas kaip tik tikslingas, kad apsaugotų kreditoriaus teises.

25Tuo pačiu kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog skolininkams, siekiantiems, kad antstolis nepagrįstai nepažeistų jų teisių ir teisėtų interesų, nedraudžiama kreiptis į antstolį su prašymais patikslinti ar pakeisti areštuotų daiktų sąrašą, sumažinti areštuotų daiktų apimtį, panaikinti turto arešto dalį, pateikus atitinkamus įrodymus, patvirtinančius kitokią – didesnę šių daiktų vertę, kuri viršytų sumą, reikalingą išieškomoms sumoms padengti. Be to, tai, kad antstolis turto arešto aktų surašymo metu nenurodė areštuojamų daiktų vertės, nereiškia, kad jis nesiims priemonių šiems daiktams įvertinti toliau vykdant minėtus vykdomuosius dokumentus, kai bus atnaujintas vykdymas, kadangi turto vertės nustatymas yra reikšmingas areštuoto turto realizavimo procese.

26Kolegija taip pat pažymi, jog atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad CZMT yra teisėtas vekselio turėtojas, yra teisiškai nereikšmingi ir neturintys įtakos skundžiamos teismo nutarties dėl antstolio veiksmų teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų plačiau nepasisako. Be to, pažymėtina, jog antstolis, priimdamas vykdymui vykdomuosius dokumentus, nėra įgaliotas tikrinti jų teisėtumo ir pagrįstumo.

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria pareiškėjų skundas dėl antstolio Ginto Badikonio priimtų 2008-05-22 turto arešto aktų panaikinimo patenkintas iš dalies, naikintina, o klausimas išspręstinas iš esmės - pareiškėjų skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktas).

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjų UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. skundas dėl antstolio Ginto Badikonio veiksmų patenkintas iš dalies ir panaikinti 2008-05-22 turto arešto aktai Nr. 0040/08/01629-KP1, Nr. 0040/08/01654-KP1, 0040/08/01654-KP2, panaikinti, pareiškėjų skundą šioje dalyje atmesti.

30Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Dalia Višinskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Pareiškėjai UAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir J. P. kreipėsi į... 7. Pareiškėjai nurodė, kad antstolis Gintas Badikonis 2008-05-21 ir 2008-05-22... 8. Suinteresuotas asmuo CZMT su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. birželio 16 d. nutartimi... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi... 11. Suinteresuotas asmuo CZMT atskiruoju skundu panaikinti skundžiamą teismo... 12. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog areštuoto turto vertė gerokai... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, iš dalies... 15. Vykdomųjų bylų Nr. 0040/08/01629 ir Nr. 0040/08/01654 duomenimis nustatyta,... 16. Atskiruoju skundu ginčijama teismo nutartis tuo pagrindu, jog teismas... 17. Vienas svarbiausių procesinių veiksmų, kuriuos atlieka antstolis, yra... 18. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolio... 19. Be to, kolegija sutinka su teismo argumentu, kad antstolis nuo 2008-05-29... 20. Civilinio proceso kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog antstolis... 21. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo teisingai nustatė, jog... 22. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėjams neskundžiant antstolio... 23. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo... 24. Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, jog... 25. Tuo pačiu kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog skolininkams, siekiantiems,... 26. Kolegija taip pat pažymi, jog atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 29. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį,... 30. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....