Byla 2SA-91-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Petro Jaržemskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės Brigitos Palavinskienės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Minoleta“ skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Minoleta“ 2009-01-30 kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su skundu (b. l. 1-5), kuriuo prašė : 1) panaikinti antstolės B. Palavinskienės vardu priimtą 2009-01-13 patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0171/08/02138/LA; 2) panaikinti antstolės vardu priimtą 2009-01-13 patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo v.b. Nr. 0171/08/02138/LA; 3) panaikinti antstolės B. Palavinskienės vardu sudarytą 2009-01-23 turto aprašą; 4) priteisti iš antstolės UAB „Minoleta“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2008-12-17 nutartimi ieškovo UAB „Structor optimus“ ieškinio reikalavimams užtikrinti atsakovo UAB „Minoleta“ turtui ieškinio sumai (129 150 Lt) buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. 2009-01-19 atsakovas gavo antstolės B. Palavinskienės padėjėjo E. Sergejevo 2009-01-13 patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo. Kartu gautas antstolės padėjėjo patvarkymas areštuoti lėšas, kuriuo prašoma nedelsiant pranešti, ar patvarkyme nurodytuose bankuose UAB „Minoleta“ vardu yra piniginių lėšų bei areštuoti esamų ir būsimų piniginių lėšų išmokėjimą 129 150 Lt sumai. Vykdydamas aukščiau minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį, antstolės B. Palavinskienės padėjėjas, šalims nedalyvaujant, 2009-01-23 sudarė UAB „Minoleta“ priklausančio turto aprašą, kuriame aprašyta ½ gamybinio pastato, esančio Liepų g. 53A, Klaipėdoje, kurio vidutinė rinkos vertė yra 263 000 Lt, todėl tvirtino, kad atsakovo piniginių lėšų areštas buvo nereikalingas. Pareiškėjas teigė, kad minėti antstolės padėjėjo patvarkymai, juose nurodyti įpareigojimai yra neteisėti ir turi būti panaikinti, be to, jie visiškai nemotyvuoti (CPK 617 str.). Pažymėjo, kad teismas 2008-12-17 nutartyje nustatė aiškų ir konkretų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo būdą ir tvarką, t.y. nurodė, kad UAB „Minoleta“ piniginės lėšos areštuojamos tik nesant ar nepakankant bendrovės kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto 129 150 Lt sumai, todėl antstolė pirmiausiai privalėjo patikrinti duomenis apie atsakovo turimą turtą ir tik jo nesant, ar esant nepakankamai galėjo areštuoti jo pinigines lėšas. Šiuo atveju areštuota iškart ir piniginės lėšos, ir turtas, nors antstolė neturėjo teisės keisti teismo nutartimi nustatytos laikinųjų pasaugos priemonių vykdymo tvarkos. Be to, teisės aktuose nėra numatyta antstolio teisė nevykdant minėtame patvarkyme nurodytų įpareigojimų perduoti duomenis apie įmonės veiklą FNTT finansinei revizijai atlikti, todėl tokie antstolio padėjėjo veiksmai viršija Antstolių įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus antstolių ir jų padėjėjų įgalinimus bei prieštarauja antstolių profesinei etikai. Taip pat pareiškėjas pažymėjo, kad remiantis CPK 677 str. 4 d. skolininko juridinio asmens turtas aprašomas dalyvaujant skolininko atstovui ar atsakingam darbuotojui, tačiau šioje nuostatoje nurodyti asmenys surašant turto aprašą nedalyvavo.

4Suinteresuoti asmenys antstolė B.Palavinskienė ir jos padėjėjas E.Sergėjevas atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.30-35) su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei palikti galioti antstolės padėjėjo 2009-01-13 priimtus patvarkymus ir 2009-01-23 turto aprašą. Nurodė, kad vykdant vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4182-553/2008 dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo UAB „Minoleta“ turtui taikymo, 2008-12-31 priimtas patvarkymas, įpareigojantis atsakovą pateikti informaciją apie turimą turtą. 2009-01-12 gautas įmonės direktoriaus V. A. pranešimas, kuriame nurodyta, jog visas UAB „Minoleta“ turtas, kuris gali būti turto arešto objektu, yra areštuotas c.b. Nr.L2-2455-560/2008, o joks kitas turtas, kuris galėtų realiai užtikrinti ieškovo UAB „Structor optimus“ 129 150 Lt reikalavimą, nenurodytas. Pateikta informacija buvo papildomai patikrinta Centrinės hipotekos įstaigos, Turto arešto aktų bei Nekilnojamojo turto registrų, kitose duomenų bazėse ir nustatyta, kad dalis turto areštuota, o likusi dalis įkeista bankams, taip pat areštuotos atsakovo sąskaitos. Todėl konstatuota, jog kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo UAB „Minoleta“ turto nepakanka ieškovo UAB „Structor optikus“ 129 150 Lt reikalavimui užtikrinti, ir 2009-01-13 patvarkymu areštuotos atsakovo piniginės lėšos. Šios lėšos areštuotos pagal teismo nutartį, t.y. leidžiant atsakovui mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus bei atsiskaityti su kreditoriumi. 2009-01-13 patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo atsakovas įpareigotas įnešti į antstolės sąskaitą 129 150 Lt sumą. Patvarkymu atsakovas įpareigotas pateikti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, siekiant nustatyti trečiuosius asmenis, pas kuriuos galėtų būti UAB „Minoleta“ išmokėtinos lėšos. Suinteresuoti asmenys taip pat pažymėjo, jog siekiant išvengti neigiamų pasekmių ieškovui, t.y., kad laikinas areštas nebūtų išregistruotas, Turto arešto aktų registrui buvo pateikti duomenys apie atsakovo UAB „Minoleta“ turtą. 2009-01-23 turto aprašu buvo areštuota ½ dalis gamybinio pastato, kurį atsakovas jau buvo įkeitęs bankui. Nustačius, kad areštuoto turto realiai nepakanka ieškovo reikalavimui užtikrinti, liko galioti iki 2009-01-23 turto aprašo sudarymo antstolės priimti patvarkymai dėl lėšų arešto ir priverstinių vykdymo priemonių taikymo. Pažymėjo, kad sutinkamai su CPK 152 str. 4 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priskiriama prie skubaus vykdymo dokumentų, todėl joks raginimas negali būti siunčiamas, tačiau tai nedraudžia taikyti priverstinio vykdymo priemones pagal CPK 624 str. 2d. (įmonės kasos areštas bei buhalterinių dokumentų patikrinimas). Atkreipė dėmesį, jog duomenys apie įmonės veiklą FNTT gali būti perduoti turint pagrįstų įtarimų, kad įmonė slepia buhalterinės apskaitos dokumentus dėl įmonės aplaidaus ar apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo bei nustačius, kad yra pakankamas pagrindas kreiptis į minėtą instituciją. 2009-01-23 surašius atsakovo turto aprašą, nebuvo galimybės tą pačią dieną šalims jo įteikti pasirašytinai, šis buvo išsiųstas registruotu laišku, atsakovas informuotas apie antstolės atliktą procesinį veiksmą, todėl jo teisės nebuvo pažeistos, atsakovas turėjo teisę jį skųsti. Taip pat pažymėjo, kad atsakovo nurodyta CPK 677 str. 4 d. nuostata taikoma tuomet, kai skolininko juridinio asmens turtas (dažniausiai kilnojamasis) aprašomas skolininko veiklos vietoje, tuomet būtinas skolininko juridinio asmens atstovo ar atsakingo darbuotojo dalyvavimas, šiuo konkrečiu atveju nebuvo jokios būtinybės kviesti šalis į antstolių kontorą tam, kad jos dalyvautų sudarant atsakovo nekilnojamojo turto aprašą.

5Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-02-24 nutartimi pareiškėjo UAB „Minoleta“ skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų patenkino: 1) panaikino antstolės B. Palavinskienės vardu priimtą 2009-01-13 patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0171/08/02138; 2) panaikino antstolės B. Palavinskienės vardu priimtą 2009-01-13 patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių vykdomojoje byloje Nr. 0171/08/02138; 3) panaikino antstolės B. Palavinskienės vardu 2009-01-23 sudarytą UAB „Minoleta“ turto aprašą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pažeista Vilniaus apygardos teismo nutartyje nustatyta laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarka, t.y. pirmiau areštuotos atsakovo piniginės lėšos ir tik vėliau dalis jo turto (CPK 145 str. 4d., 617 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-206/2008). Antstolės padėjėjas nepagrįstai taikė priverstinio vykdymo priemones dėl įmonės svarbių buhalterinių dokumentų periodiško pateikimo, kurios CPK 624 str. 2d. atskirai neaptartos ir varžo bendrovės veiklą, nes bendrovė sutiko vykdyti dalį antstolio įpareigojimų (2009-01-22 atsakovo pranešimas antstolei), o būtent: pateikti bendrovės kasos knygos, sąskaitų registracijos žurnalo ir skolininkų sąrašo patvirtintus nuorašus už 2009 m. sausio mėn. Taip pat teismas nurodė, kad antstolės padėjėjo patvarkyme nurodytas atsakovo informavimas, kad nevykdant jame nurodytų įpareigojimų, duomenys apie įmonės veiklą bus perduoti FNTT finansinei revizijai atlikti, nėra pagrįstas, kadangi vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų apie įmonės slepiamus buhalterinės apskaitos dokumentus, dėl įmonės aplaidaus ar apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. 2009-01-23 atsakovo turto arešto aktas surašytas nedalyvaujant nei atsakovo, nei ieškovo atstovams, tuo, teismo nuomone, pažeidžiama CPK 677 str. 4 d. nuostata.

6Suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Palavinskienė ir antstolės padėjėjas Eduardas Sergejevas atskiruoju skundu (b. l. 79-87) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmė: 1) palikti galioti antstolės padėjėjo E. Sergejevo priimtą 2009-01-13 patvarkymą areštuoti lėšas Nr. 0171/08/02138/LA; 2) 2009-01-13 patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/08/02138/KA, 3) 2009-01-23 turto aprašą vykdomojoje byloje Nr. 0171/08/02138; 4) priteisti iš pareiškėjo UAB „Minoleta“ visas bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo civilinę bylą, nes per vieną dieną negalėjo tinkamai išnagrinėti visą sudėtingą ir didelės apimties vykdomosios bylos medžiagą, įsigilinti į atsiliepimo esmę. Teismas nepagrįstai nurodė, jog nekilnojamasis turtas nebuvo aprašytas, iš karto priimant patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo. Pasak apeliantų, piniginės lėšos buvo areštuotos tik tuomet, kai turto registruose buvo patikrinti duomenys apie UAB „Minoleta“ priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, kartu atsižvelgus į UAB „Minoleta“ direktoriaus pateiktą informaciją, kad visas bendrovės turtas yra areštuotas kreditoriaus AB „Panevėžio statybos trestas“ 1 983 007,96 Lt reikalavimui užtikrinti.

7Suinteresuoti asmenys, siekdami paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą, jog vykdomojoje byloje nesama duomenų, kad atsakovo turto nepakanka UAB „Structor optimus“ ieškinio reikalavimams užtikrinti, atskirajame skunde aptaria Nekilnojamojo turto registro išrašus apie atsakovo įregistruotą turtą bei jo suvaržymus. Iš to atskirajame skunde daro išvadą, kad visas atsakovo turtas yra suvaržytas, todėl jokiu būdu negali užtikrinti ieškovo 129 150 Lt reikalavimo realaus įvykdymo ateityje. Pažymi, jog kreditoriui nedavus sutikimo išieškoti iš hipoteka įkeisto skolininko turto, ieškovas neturėtų jokio realaus garanto, kad skola kada nors galėtų būti išieškota. Todėl vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikomo atsakovo turtui, nebuvo jokio pagrindo aprašyti tik tą atsakovo nekilnojamąjį turtą, kuris buvo įkeistas hipotekos kreditoriui ir/ arba tą turtą, kuris buvo areštuotas kitų kreditorių reikalavimams užtikrinti, ir kurio nepakanka net tų kreditorių reikalavimams užtikrinti. 2009-01-23 turto aprašo įteikti šalims jo surašymo dieną nebuvo galimybės, todėl, vadovaujantis CPK 679 str. nuostatomis, šis procesinis dokumentas buvo išsiųstas registruotu paštu. Antstolė pagal Vilniaus apygardos teismo nutartyje išdėstytą tvarką, atsižvelgdama į atsakovo turto suvaržymus, nustatė, jog atsakovo turto nepakanka faktiškai užtikrinti ieškovo ieškinio reikalavimą, todėl areštavo atsakovo bankų sąskaitose esančias pinigines lėšas – 129 150 Lt sumai. Vilniaus apygardos teismo nutarties pagrindu galėjo būti taikomos priverstinio vykdymo priemonės, susijusios su atsakovo įmonės kasos areštu bei buhalterinių dokumentų patikrinimu, todėl tvirtina, kad šis procesinis veiksmas buvo atliktas tik tuomet, kai antstolė įsitikino dėl atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nepakankamumo ieškovo reikalavimams užtikrinti. Pažymėjo ir tai, kad teismas panaikino 2009-01-13 patvarkymą iš esmės tik tuo pagrindu, jog jame buvo nurodytos patvarkymo nevykdymo pasekmės – duomenų apie įmonės veiklą perdavimas FNTT finansinei revizijai atlikti, nors atsakovo informavimas apie šiuos galimus antstolio veiksmus pats savaime nėra neteisėtas. Sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria atsakovui nepriteistos bylinėjimo išlaidos, tačiau nurodo, kad nagrinėjamu atveju iš viso nėra CPK 443 str. 6 d. nurodytų sąlygų bylinėjimosi išlaidoms priteisti, nes nei antstolė, nei jos padėjėjas nėra suinteresuoti bylos baigtimi.

8Pareiškėjas UAB „Minoleta“ atsilepimu į atskirąjį skundą (b. l. 94-98) prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš antstolės B. Palavinskienės visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, jog teismo pranešimu dėl atsiliepimo pateikimo antstolė B. Palavinskienė buvo įpareigota teismui iki 2009-02-20 pateikti vykdomąją bylą Nr. 0171/08/02138, tačiau šis teismo reikalavimas buvo įvykdytas tik 2009-02-23, todėl darytina išvada, kad ne teismas, o apeliantai, nesilaikydami nustatytų terminų, pažeidė imperatyvius įstatymų reikalavimus. Pareiškėjų nuomone, apeliantų teiginys, jog pirmosios instancijos teismas nutolo nuo teismų praktikos taikant laikinąsias apsaugos priemones įkeistam atsakovo turtui, yra nepagrįstas. Remiasi Vilniaus apygardos teismo civiline byla Nr. 2SA-153-302/2008. Pabrėžia, kad nesilaikydami pareigos informuoti šalis apie priimtus sprendimus suinteresuoti asmenys nesilaikė CPK 677 str. 4 d. imperatyvių reikalavimų ir tuo pažeidė ne tik CPK 543 str. numatytas skolininkų teises, bet ir antstolio veiklos teisėtumo principus. Pareiškėjai pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog antstolio padėjėjas nepagrįstai taikė priverstinio vykdymo priemones dėl įmonės svarbių buhalterinių dokumentų periodiško pateikimo, kurios CPK 624 str. 2 d. atskirai neaptartos ir varžo bendrovės veiklą, todėl 2009-01-13 patvarkymas panaikintas ne tik dėl šiame patvarkyme nurodytų įpareigojimų nevykdymo pasekmių – pranešimo FNTT. Pažymi, jog tik nustatęs buhalterinės apskaitos pažeidimus antstolis turi teisę kreiptis į kompetentingas teisėsaugos institucijas, tačiau ne dėl patvarkyme nurodytų įpareigojimų nevykdymo.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Įvertinusi teismui pateiktą medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neišsamiai ištyrė bylos aplinkybes, neatsižvelgė į konkrečiais šios bylos faktines aplinkybes, į realią atsakovo turtinę padėtį, pernelyg formaliai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias antstolio atliekamus procesinius veiksmus vykdymo procese, padarydamas klaidingą išvadą apie antstolės veiksmų neteisėtumą, neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslus bei paskirtį. Todėl yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir išspręsti kausimą iš esmės (CPK 329 str. 1 d.).

11Anstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, šiuo atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 1 p.), kurioje teismas aiškiai nurodė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką ir būdą (CPK 152 str. 3 d.).

12Vilniaus apygardos teismas 2008-12-17 nutartimi (b.l. 6-7) ieškovo UAB „Structor optimus“ reikavimams dėl skolos už atliktu rangos darbus priteisimo būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovui UAB „Minoleta“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nelikonojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, bendrai 129 150 Lt sumai, o nesant pakankamai atsakovo UAB „Minoleta“ kilnojamojo ir/ar nelikonojamojo turto ieškovo reikalavimams užtirinti, leido areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijantį 129 150 Lt reikalvimo sumos, tačiau leidžiant mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privaluomuosius mokėjimus bei atsiskaityti su kreditoriumi (b.l.6-7).

13Nagrinėjamu atveju teismas, nustatęs teismo sprendimo, kuris ieškovui gali būti palankus, neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo grėsmę, ir 2008-12-17 nutartimi nustatydamas taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo eiliškumą, įpareigojo paskirtas laikinąsias apsaugos priemones vykdysiantį antstolį visų pirma realiai įvertinti esamą atsakovo turtinę padėtį, t.y. nustatyti, ar atsakovas turi kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto būsimo (galimo) ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, o jo nesant leido antstoliui areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose. Vykdomosios bylos Nr. 0171/08/02138/LA duomenimis, antstolė B. Palavinskienė 2008-12-24 priėmė vykdymui išieškotojo UAB „Structor optimus“ pateiktą vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2008-12-17 nutartį Nr. 2-4182-553/2008 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Minoleta“ turtui UAB „Structor optimus“ trečios eilės reikalavimams 129 150 Lt sumai užtikrinti (v.b. medžiaga). Antstolės padėjėjas E. Sergejevas 2008-12-31 patvarkymu įpareigojo atsakovą pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/08/02138/LA (b.l.36). 2009-01-12 UAB „Minoleta“ direktorius V. A. informavo, kad visas UAB „Minoleta“ turtas, kuris gali būti turto arešto objektu, yra areštuotas civilinėje byloje Nr. L2-2455-560/2008 pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinio reikalavimas patenkinti (b.l.38). Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolė patikrino Centrinės hipotekos įstaigos, Turto arešto aktų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėse esančią informaciją apie UAB „Minoleta“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir tik nustačiusi, jog dalis UAB „Minoleta“ turto areštuota Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. Nr. L2-2455-560/2008 AB „Panevėžio statybos trestas“ 1 983 007,96 Lt bei Vilniaus apskrities VMI 505 242,24 Lt reikalavimams užtikrinti, o kita nekilnojamojo turto dalis įkeista hipotekos kreditoriams (v.b. medžiaga), sprendė, jog šiomis faktinėmis aplinkybėmis yra prielaidos taikyti 2008-12-17 nutartyje nurodytą alternatyvią laikinąją apsaugos priemonę – atsakovui priklausiančių banko sąskaitose esnačių piniginių lėšų areštą.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad pati savaime teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dar neužtikrina tinkamos (reikiamos) kreditoriaus pažeistų teisių ir teisėtų interesų apsaugos, būsimo galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymo realumo. Antstolė, įvertinusi faktiškai susiklosčiusią situaciją, neperžengdama 2008-12-17 nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatytų veiklos ribų – laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik realiai įvertinus atsakovo turtinę padėtį, vadovaudamasi atitinkamomis CPK nuostatomis, reglamentuojančiomis antstolio veiklą vykdymo procese, iš esmės tinkamai atliko laikinųjų apsaugos priemonių tikslus bei paskirtį – kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.) – atitinkančius vykdymo veiksmus. 2009-01-13 patvarkymu antstolės padėjėjas areštavo atsakovo esamas ir būsimas pinigines lėšas 129 150 Lt sumai (CPK 689 str.), esančias jo vardu atidarytose sąskaitose, leidžiant mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas kitus privalomuosius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškovu pagal civilinėje byloje pareikštą pareiškimą, ir tuo pačiu 2009-01-13 nutartimi pritaikė priverstinio vykdymo priemones, įpareigodamas visas grynaisiais pinigais UAB „Minoleta“ gaunamas sumas nedelsiant įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą bei pateikti antstolei UAB „Minoleta“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius tris mėnesius, detalų visų skolininkų sąrašą patikrinimui (CPK 585 str. 1 d., 624 str. 2 d. 10 p.). Tokiais veiksmais antstolė ėmėsi visų CPK numatytų priemonių 2008-12-17 nutartį vykdyti realiai, operatyviai, nevaržant skolininko teisių daugiau nei yra būtina tikslui pasiekti, tuo pačiu siekdama išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą.

15Išdėstytos aplinkybės leidžia sutikti su antstolės sprendimu susiklosčiusioje situacijoje visų pirma areštuoti atsakovo bankų sąskaitose esančias pinigines lėšas. Priešingu atveju, t.y. areštavus tik kitoje byloje jau kartą areštuotą arba tik hipoteka įkeistą atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, jeigu ieškovui būtų priimtas palankus teismo sprendimas, jo įvykdymas būtų galimas tik patenkinus kreditorių reikalavimus iš kitoje byloje anksčiau areštuoto nekilnojamojo turto 1 983 007,96 Lt ir 505 242,24 Lt sumai, arba besąlygiškai priklausytų nuo kreditoriaus valios leisti nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu hipotekos kreditorius nesutiktų, išieškoti iš hipoteka įkeisto turto iš viso nebūtų galima (CPK 746 str. 3 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokiomis faktinėmis aplinkybėmis antstolės pareigą vykdyti 2008-12-17 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtent tokiu būdu suponavo objektyvios priežastys ir tinkamas laikinųjų apsaugos priemonių paskirties suvokimas – kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Antstolė pagrįstai operatyviai ėmėsi 2008-12-17 nutartimi nustatytų priemonių realiai užtikrinti būsimą reikalavimą, o kad lėšų areštas neapsunkintų atsakovo teisių daugiau, negu reikia, ir nepriverstų įmonės prie nemokumo, nustatė šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo išimtis, t.y. leidžiant mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškovu pagal civilinėje byloje pareikštą pareiškimą.

16Vykdomosios bylos įrodymai patvirtina, jog 2008-12-17 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese iš bankų pateiktos informacijos paaiškėjo ir tai, kad visos UAB „Minoleta“ sąskaitos yra areštuotos kito antstolio. Todėl antstolė pagrįstai 2009-01-23 areštavo ir sutartine hipoteka įkeisto turto dalį - UAB „Minoleta“ gamybinio pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš vykdomojoje byloje esančio Hipotekos registro išrašo seka, kad iki 2009-01-23 turto aprašu areštuotos ½ dalies UAB „Minoleta“ gamybinio pastato patalpos, minėto gamybinio pastato hipoteka buvo užtikrintas prievolės dydis – 1 630 000 EUR, bendrai šia hipoteka užtikrinti įkeičiami daiktai įkainoti 9 532 000 Lt, prievolės įvykdymo terminas – 2014-11-08, todėl šiuo metu 2009-01-23 turto aprašu areštuoto minėto nekilnojamojo turto formaliai pakanka tam, kad būtų užtikrintas ir būsimo teismo sprendimo įvykdymas aptariamo ieškinio tenkinimo atveju.

17Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad vien formalus Vilniaus apygardos teismo 2008-12-17 nutartimi paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių eiliškumo nesilaikymas pats savaime negalėjo sutrikdyti atsakovo kaip juridinio asmens atsiskaitymų ir veiklos, ir realiai nesukėlė jo teisių ar interesų pažeidimo. Tokiu atveju, kai atsakovo visas nekilnojamasis turtas ir banko sąskaitose esančios lėšos jau buvo suvaržytos anksčiau, antstolė pasirinko optimaliausią, geriausiai laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį ir ieškovo reikalavimą užtikrinimą atitinkantį sprendimą dėl vykdymo veiksmų sekos.

18CPK 675 str. 3 d. nustato, kad vykdydamas teismo (teisėjo) nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 str. nustatyta tvarka, t.y. dalyvaujant skolininko atstovui sudaro areštuojamo turto aprašą. Tuo tikslu privalu vykti į tą vietą, kur yra areštuojamas turtas, o antstolės argumentai dėl aprašo sudarymo antstolio kontoroje patvirtina buvus tokiam procedūriniam pažeidimui. Tačiau teisėjų kolegijos vertinimu ta aplinkybė, jog 2009-01-23 areštuojamo turto aprašas surašytas nevisiškai tiksliai laikantis CPK 677 str. 4 d. reikalavimų - turto aprašymo metu nedalyvavo skolininkas, vėlgi yra formalaus pobūdžio pažeidimas ir savaime neapsprendžia šio aprašo negaliojimo. Kokios konkrečiai atsakovo teisės dėl jo atstovo nedalyvavimo minėtu aprašu buvo pažeistos ar suvaržytos, skunde dėl antstolio veiksmų neįvardinta.

19Kolegija sutinka ir su atskirojo skundo motyvais, susijusiais su pirmosios instancijos teismo pateiktais vertinimais apie FNTT informavimo galimybę. Nei skunde dėl antstolės veiksmų, nei teismo nutartyje nenurodyta, kaip antstolio veiksmų teisėtumą CPK normų prasme įtakoja šis antstolės 2009-01-13 patvarkyme dėl priverstinių vykdymo priemonių atsakovo informavimas apie galimybę perduoti duomenis apie jo įmonę FNTT, nenurodoma kokia konkreti CPK nuostata tuo buvo pažeista, o etikos klausimų teismas pagal CPK 510 str. 1 d. nuostatas nenagrinėja.

20Teisėjų kolegija atkreipia suinteresuotų asmenų dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką taip, kad bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, priešingai negu nurodoma atskirajame skunde, iš antstolio priteisiamos, nes, esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, yra akivaizdus interesų priešingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-25 nutartis c.b. J. Talitavičius v. antstolis R. Vaitkevičius, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir kt. Nr.3K-3-36/2008), ir priešingai, išlaidos advokato pagalbai apmokėti antstoliui priteisiamos iš skundo padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-20 nutartis c.b. D. Stankevičienė v. antstolis R. Kudrauskas, E. Stankevičius ir kt., Nr. 3K-3-417/2008). Todėl šis atskirojo skundo argumentas dėl esą netinkamo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš antstolio motyvavimo atmestinas kaip teisiškai ir faktiškai nepagrįstas.

21Atsižvelgdama į visas išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai neįvertinęs nagrinėjamos situacijos ir laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo specifikos, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Ši nutartis panaikintina, skundą dėl antstolės veiksmų atmetant.

22Tačiau atkreiptinas antstolės dėmesys į tai, kad vykdomoji byla privalo būti susiūta ir sunumeruota, tokie reikalavimai yra nustatyti raštvedybos bei bylų archyvavimo taisyklėse. Šiuo atveju tokia forma, kokia ji yra pateikta teismui – tik susegus bylos lapus segtuvu, kliudė tinkamai susipažinti su vykdomojoje byloje esančiais dokumentais kaip visuma (lapai iškrenta), neleido nurodyti dokumentų iš vykdomosios bylos, kuriais kolegija rėmėsi ir citavo, lapus šioje nutartyje, taip pat gali ateityje sudaryti prielaidas kvestionuoti vykdymo veiksmų atlikimo eiliškumą, laiką, t.y. abejoti veiksmų fiksavimo patikimumu.

23Vadovaudamas CPK 336, 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 –ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir skundą dėl antstolės veiksmų atmesti

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėja UAB „Minoleta“ 2009-01-30 kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį... 4. Suinteresuoti asmenys antstolė B.Palavinskienė ir jos padėjėjas... 5. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-02-24 nutartimi pareiškėjo UAB... 6. Suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Palavinskienė ir antstolės... 7. Suinteresuoti asmenys, siekdami paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą,... 8. Pareiškėjas UAB „Minoleta“ atsilepimu į atskirąjį skundą (b. l.... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 11. Anstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus,... 12. Vilniaus apygardos teismas 2008-12-17 nutartimi (b.l. 6-7) ieškovo UAB... 13. Nagrinėjamu atveju teismas, nustatęs teismo sprendimo, kuris ieškovui gali... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad pati savaime teismo nutartis dėl laikinųjų... 15. Išdėstytos aplinkybės leidžia sutikti su antstolės sprendimu... 16. Vykdomosios bylos įrodymai patvirtina, jog 2008-12-17 nutarties dėl... 17. Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad vien formalus... 18. CPK 675 str. 3 d. nustato, kad vykdydamas teismo (teisėjo) nutartį areštuoti... 19. Kolegija sutinka ir su atskirojo skundo motyvais, susijusiais su pirmosios... 20. Teisėjų kolegija atkreipia suinteresuotų asmenų dėmesį į tai, kad tuo... 21. Atsižvelgdama į visas išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia,... 22. Tačiau atkreiptinas antstolės dėmesys į tai, kad vykdomoji byla privalo... 23. Vadovaudamas CPK 336, 337 str. 2 p., kolegija... 24. Vilniaus miesto 1 –ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį...