Byla 2-1177-124/2012
Dėl kreditoriaus UAB „Vilmestos projektai“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,

2sekretoriaujant Ignei Maslovienei,

3dalyvaujant kreditoriaus UAB „Vilmestos projektai“ atstovui adv.padėjėjui J. S.,

4BUAB „Elektropolis“bankroto administratoriaus UAB „Atveika“atstovei Danguolei Volkovienei,,

5žodinio proceso tvarka nagrinėjo BUAB „Elektropolis“ bankroto administratoriaus UAB „Atveika““ prieštaravimą dėl kreditoriaus UAB „Vilmestos projektai“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje ,

Nustatė

6kad 2012-08-07 d. kreditorius UAB „Vilmestos projektai“ pateikė BUAB „Elektropolis“ bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą 9 516,90 Lt sumai, kurį sudarė 220,87 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas –išlaidos dėl defektų, nustatytų per garantinį laiką, šalinimo pagal statybos rangos sutartį Nr. VP-7-6/2011, 7967,55 Lt finansinis reikalavimas dėl neatliktų objekte apsauginės signalizacijos I etapo ir II etapo montavimo darbų, 987,89 Lt dėl audio telefospynės montavimo darbų bei dėl 340,59 Lt skolos pagal tarpusavio atsiskaitymo aktą. Administratorius nesutiko su prašymu įtraukti UAB „Vilmestos projektai“ į kreditorių sąrašą, nes toks kreditorinis reikalavimas nėra apskaitomas BUAB“Elektropolis“ buhalterinėje apskaitoje, pateikė prieštaravimus (1 t.,1 b. l.).

7Kreditoriaus atstovas bylos nagrinėjimo metu atsisakė dalies kreditorinio reikalavimo dėl 1723,40 Lt dalyje dėl atliktų darbų akte Nr. 12/11-110 540-542 eilutėse nurodyto I etapo apsaugos sistemos darbų , kurių vertė 735,51 Lt bei dėl 987,89 Lt dėl audio telefospynės montavimo darbų, prašo patvirtinti likusioje dalyje kreditorinį reikalavimą.

8Bylos nagrinėjimo metu administratoriaus atstovė sutiko su 340,59 Lt kreditoriniu reikalavimu pagal UAB „Elektropolis“ir UAB „Vilmestos projektai“ tarpusavio pasirašytą aktą, šioje dalyje prašė kreditorinio reikalavimo nagrinėjimą nutraukti, su kuo sutiko ir kreditoriaus atstovas. Paskutiniame teismo posėdyje administratoriaus atstovė papildomai sutiko su 699,44 Lt dydžio kreditoriaus reikalavimu .

9Teismo posėdyje kreditoriaus atstovas prašo tvirtinti pateiktą reikalavimą likusioje kreditorinio reikalavimo dalyje. Paaiškino, kad šis reikalavimas kilo iš netinkamai įvykdytos tarp šalių pasirašytos 2011 05 10 d. rangos darbų sutarties Nr.VP-7-6/2011.UAB „Elektropolis“ užbaigus statyti daugiabutį gyvenamąjį namą adresu Nidos g.4, Vilniaus mieste, buvo gautos gyventojų pretenzijos, 2012 06 26 bei 2012 07 05 d. defektų aktais buvo užfiksuoti objekte elektros instaliacijos montavimo darbų defektai, dėl ko 2012 06 26 bei 2012 07 05 d buvo pateiktos darbus vykdžiusiai įmonei UAB „Elektropolis“ pretenzijos, į kurias šis neatsakė. Dėl defektų šalinimo kreditorius patyrė 220,87 Lt dydžio nuostolius, nes jie buvo ištaisyti kreditoriaus lėšomis.

10Taip pat nurodo, kad remiantis priedu B-7-1 prie rangos sutarties buvo numatyta atlikti apsauginės signalizacijos ofisuose montavimo darbus, tačiau II etapo darbai i nebuvo atlikti. Apie tai yra fiksuojama ir 2012 05 30 d baigiamajame statybos darbų priėmimo akte. Nurodo, kad tarp šalių vyko atsiskaitymas pagal atliktų darbų aktus, tačiau aktas Nr.12/11-10 iš dalies turi būti pripažintas negaliojančiu ex officio , nes faktiškai šie darbai nėra atlikti. Nurodo, jog pagal sutarties 13.3 p tarpinių darbų priėmimas vykdomas tik statybų finansavimo tikslais, todėl atliktų darbų aktų bei pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pasirašymas negali būti laikomas darbų atlikimo tinkamumo ir kokybės ar baigtumo patvirtinimu bei išankstiniu atskiro darbų etapo rezultato priėmimu. Apie neatliktus darbus yra surašytas aktas, šiuo metu atlikta dalis darbų. Apie tai buvo pranešta UAB „Elektropolis“,bet šis nepabaigė darbų, neatsakė į pretenzijas.

11Teisiniai argumentai ir išaiškinimai

12Kreditoriaus prašymas dėl patikslinto kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. spalio 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012 išaiškino, jog vienas bankroto byloje spręstinų klausimų yra bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas. Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 dalyje pateiktas bankroto procedūrų metu galinčių atsirasti kreditorių reikalavimų sąrašas nėra baigtinis - galimi ir kiti reikalavimai, kilę bankroto proceso metu, ir įtrauktini į kreditorių reikalavimų sąrašą. Byloje iš esmės yra sprendžiamas kilęs ginčas tarp bankrutuojančios įmonės kaip rangovo ir kreditoriaus kaip užsakovo. Bylos duomenimis 2011 gegužės 10 d tarp UAB „Vilmestos projektai“ ir UAB Elektropolis“ buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. VP-7-6/2011, pagal kurią šalys susitarė, kad UAB „Elektropolis“ (rangovas) atliks gyvenamojo namo adresu Nidos g.4, Vilniuje (1 t., 7-25 b. l.) vidaus elektros, jėgos kontrolės, telekomunikacijų, priešgaisrinės signalizacijos, CO dujų kontrolės sistemos rangos darbus parkinge, apsauginės signalizacijos darbus ofisuose, o UAB „Vilmestos projektai“ (užsakovas) įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Atlikti darbai užsakovo yra priimti –2012 gegužės 10 d. baigiamuoju darbų priėmimo-perdavimo aktu (1t., 103 b. l.), kuriame yra išlyga, jog yra nepabaigti apsauginės signalizacijos montavimo darbai komercinėse patalpose. Rangovui UAB „Elektropolis“ 2012 liepos 4d.Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto bylą (2 t.,115-116 b. l.).Dėl bankroto bylos iškėlimo 2012 birželio 13 dieną kreipėsi įmonės vadovas H. K.(2 t., 117 b. l.). 2012 birželio 26 dieną kreditorius pareiškė pretenziją rangovui dėl defektų nustatymo, jų ištaisymo bei nebaigtų darbų atlikimo(1 t.,62 b. l.).

14Dėl 220,87 Lt kreditorinio reikalavimo-patirtų išlaidų defektams pašalinti

15Rangos sutarties 11.1 punktu rangovas UAB „Elektropolis“garantavo, kad visi darbai pagal sutartį bus atliekami kokybiškai, o sutarties 11.2 punktu rangovas suteikė kokybės garantijas jo atliktiems statybos per garantinį terminą. Remiantis CK 6.697 str.3 dalimi rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. 2012 06 26 d. projekto vadovas M. B. bei statinio techninės priežiūros vadovas T. D. surašė defektinį aktą, nurodydami, kad I-me aukšte neatlikti rangos sutartyje bei prieduose nurodyti apsauginės sistemos įrengimo darbai ofiso patalpose (I aukštas),pastato 2 aukšte koridorių patalpose neveikia automatinis (judesinis) šviesos įsijungimas, pastato bute 41 nekokybiškai atlikti elektros instaliacijos montavimo darbai (1t., 62 b.l.) Papildomai surašytas 2012 07 05 defektinis aktas, nurodant, kad nekokybiškai atlikti elektros instaliacijos montavimo darbai papildomuose butuose, t.y. Nr.9 ir 40(1t.,70 b.l.), dėl šių defektų ištaisymo 2012 06 26 ir 2012 07 05 pareikštos pretenzijos rangovui, pareikalaujant juos ištaisyti trūkumus iki 2012 liepos 13 d.(1 t., 63-65,67-69 b.l.). Pagal 2012 07 16 d .rangos sutartį Nr. VP-14/2012 ir 2012 -07-23 Nr.VP-15/2012, sudarytos tarp UAB „Elektropolis“ ir rangovo UAB „Elektros ir apsaugos sistemos“ dėl darbų atlikimo, nustatyta, kad šie defektai yra pašalinti šio rangovo (1t.,72-85, 87-88,91-99 b. l.). Dėl defektų šalinimo kreditorius patyrė 220,87 Lt nuostolių, šią sumą yra sumokėjęs trūkumus ištaisiusiam rangovui UAB „Elektros ir apsaugos sistemos“(1 t., 86,89,102b.l., 2 t.,81 b. l ).

16CK 6.697 straipsnio 3 dalyje, 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės garantija, o 3 dalyje numatyta, kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad defektai atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas. Šalis siejo sutartiniai santykiai. Statybos darbų atlikimas rangovui statybos įmonei buvo verslas. Jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, t. y. be kaltės. Ji taikoma atsižvelgiant į CK 6.667 straipsnio 3 dalies nuostatas. Tokią poziciją yra išsakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas ir kitas bylas iš rangos teisinių santykių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004 AB „Panevėžio statybos trestas” v. UAB AK „Aviabaltika” ).

17Atsakovas neįrodė CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nustatytų aplinkybių, kurios atleistų rangovą nuo atliktų darbų trūkumų, todėl rangovas turi atsakyti už atlikto darbo defektus, jų buvimo faktą patvirtina kreditoriaus pateikti defektiniai aktai, pretenzijos rangovui, o taip pat gyventojų pareiškimai ( I1t. 65,90b.l.). Teismas pažymi, kad vykdant rangos sutartį ypač svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004 E. V. IĮ „( - )” v. AB „Hermis investicija”).

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, užsakovas laiku per garantinį terminą pateikė rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių trūkumų, rangovas į jas neatsakė, trūkumų per nustatytą terminą nepašalino (sutarties 11.3,11.4p.). Elektros instaliacijos montavimo darbų trūkumą butuose buvo galima nustatyti, tik pradėjus eksploatuoti. Teismo posėdyje apklaustas buvęs BUAB „Elektropolis“ vadovas H. K. patvirtino, kad įmonė gavo pretenzijas, į jas nesureagavo, nes atlikinėjo darbus kitame mieste, be to pretenzijos buvo pareikštos prieš bankroto bylos iškėlimą, buvo sustabdyta įmonės veikla. Buvęs vadovas patvirtino, kad tokiu atveju, įmonei nenuvykus apžiūrėti defektų, nors šviestuvai ir buvo pirkti kreditoriaus, įmonė negali nesutikti su šiais defektais. LR CK 6.697 straipsnis numato rangovo atsakomybę už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Rangovo pareigą neatlygintinai pašalinti defektus numato ir tarpusavio sudarytos sutarties 4.1.37 punktas. Rangovui jų nepašalinus per nustatytą terminą ir juos pašalinus s užsakovui, BUAB „Elektropolis“ privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius (CK 6.664 straipsnio 3 dalis). Kreditoriaus patirti nuostoliai įrodyti papildomų darbų rangos sutartimis, sąskaitomis-faktūromis, o rangovas neįrodė jų susidarymo priežasčių, todėl šioje dalyje dėl 220,87 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo yra tenkintinas kreditoriaus reikalavimas ir tvirtintas kreditorinis reikalavimas (ĮBĮ 26 str.). Kai rangovui statybos rangos darbų atlikimas yra verslas, jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 str. 4 d. ir yra griežta, t. y. be kaltės.

19Dėl 7232,04 Lt kreditorinio reikalavimo už apsauginės signalizacijos komercinėse patalpose II etapo neatliktus rangos darbus

20Kreditorius prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą, susidariusį dėl apsauginės signalizacijos komercinėse patalpose neatliktų II-jo etapo montavimo darbų. Baigiamasis darbų priėmimo- perdavimo aktas tarp šalių buvo pasirašytas 2012 gegužės 30 d.(1t., 103-105 b.l.). Aktas tarp šalių buvo pasirašytas su išlyga, nurodant, kad yra nebaigti apsauginės signalizacijos instaliavimo darbai komercinėse patalpose (1t., 103 b. l.).Akte nėra nurodyta, kurie darbai nebuvo atlikti, tačiau kiti įrodymai, t.y. byloje apklaustų liudytojo T. D., kuris vykdė objekto techninę priežiūrą ir dalyvavo priimant darbus iš rangovo, parodymai, liudytojo H. K., buvusio rangovo vadovo parodymai, priedas prie 2012 07 23 rangos sutarties Nr. VP-15/2012 su UAB „Elektros apsaugos sistemos“ patvirtina, kad rangovas neatliko II etapo apsauginės signalizacijos darbų komercinėse patalpose (1t.,23, 147-152,2 t., 84,111-113 ,116 b.l.).Tokiu būdu neatlikti darbai nepagrįstai buvo įtraukti į 2011 gruodžio mėnesio atliktų darbų aktą Nr. Nr.12/11-10 pozicijas 543-556, (1 t.,107-127 b. l.).Sutiktina su kreditoriaus nuomone, kad tokiu atveju atliktų darbų aktas šioje dalyje poz.543-556 yra niekinis ir negali turėti teisinės reikšmės šalims, nes negali būti formaliai įteisinti darbai, kurie faktiškai nebuvo atlikti. Liudytojas H. K. patvirtino, kad šių darbų negalėjo baigti dėl paties užsakovo kaltės, nes nebuvo paruoštos sienos, išdavė garantinį raštą. Rangovas įsipareigojo šiuos darbus pabaigti per 5 dienas nuo pranešimo gavimo. Tokį prašymą užsakovo projektų vadovas pateikė 2012 06 04 Nr.202/2012, nurodydamas, kad 2012 05 30 garantiniu raštu UAB „Elektropolis“ įsipareigojo atlikti komercinių patalpų apsauginės signalizacijos prietaisų montavimo darbus objekte Nidos g.4, Vilnius , prašė juos atlikti nedelsiant (1 t., 57 b. l.).Neatlikti darbai užfiksuoti ir 2012 06 26 bei 2012 07 05 defektiniuose aktuose, nurodyti darbų atlikimo terminai, tai fiksuojama pranešime (1 t., 62,70,2 t.,84 b.l.).BUAB „Elektropolis“ buvęs vadovas liudytojas H. K. patvirtino gavęs šiuos aktus, bet šių darbų neatlikęs dėl įmonės veiklos sustabdymo, įmonės bankroto (1 t., 62,70,2 t.,84 b.l.).Liudytojas nurodė, kad buvo atvežęs į objektą montuojamas medžiagas, bet negalįs įrodyti, kad medžiagos buvo atvežtos, nes jas paliko nesaugomame vagonėlyje, nors teritorija ir buvo saugoma, šių medžiagų niekam neperdavė. Tuo patvirtino, kad rangovas nevykdė sutarties 4.1.32 punkto, numatančio, kad pats rangovas privalo saugoti darbams reikalingus įrengimus, medžiagas nuo sugadinimo, vagystės, užtikrinti sandėliuojamų medžiagų apsaugą, jas perduoti apsaugai. Tokiu būdu rangovas nepateikė įrodymų, kad buvo perdavęs užsakovui montavimui skirtas medžiagas, tokiu būdu praradimo rizika teko rangovui. Naujojo rangovo UAB „Elektros apsaugos sistemos“ lokalinės sąmatos, PVM sąskaita faktūra patvirtina šią aplinkybę, kad medžiagos nėra paliktos objekte, nes naujasis rangovas naudojo šiems darbams atlikti savo medžiagas (1t., 149-151,152 b. l.).Taigi BUAB „Elektropolis“ neįrodė, kad buvo perdavęs užsakovui montavimui skirtas medžiagas, įrenginius, kurie numatyti akte. Bylos duomenimis rangovas pateikė sąskaitas apmokėjimui už visus, tame tarpe ir už neatliktus darbus, sąskaitos yra pilnai apmokėtos, dėl ko tarp kreditoriaus ir administratoriaus nėra ginčo(1 t., 128 b. l.).Taigi neatlikus dalies darbų ir už juos rangovui apmokėjus, pripažinus iš dalies negaliojančiu atliktų darbų aktą, konstatuotinas šių sumų gavimas be teisinio pagrindo(CK 6.237 str.). Tokiu būdu patvirtintinas kreditorinis reikalavimas 7232,04 Lt Lt sumai (6 640,99x21 proc.x0,9 (sutarties 8.4 p..)

21Byloje tenkintinas 7793,50 Lt bendras kreditorinis reikalavimas, likusioje dalyje dėl 1723,40 byla nutrauktina. Nors šalys prašė nutraukti bylą dėl 340,59 Lt kreditorinio reikalavimo pagal šalių suderintą įsiskolinimų aktą, administratoriui pripažinus šią skolą, tačiau bankroto administratorius iki šiol neteikė teismui tvirtinti šio kreditorinio reikalavimo. Todėl kartu yra patvirtintina ir šio dydžio kreditorinis reikalavimas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Bankroto įstatymo 26 straipsniu, 290-291, 293str.4p., 294 straipsniais,

Nutarė

23Patvirtinti UAB „Vilmestos projektai“ 7793,50 Lt (septynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt trijų litų ir 50 ct.) dydžio kreditorinį reikalavimą.

24Likusioje dalyje dėl 1723,40 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bylą nutraukti, kreditoriui atsisakius kreditorinio reikalavimo.

25Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,... 2. sekretoriaujant Ignei Maslovienei,... 3. dalyvaujant kreditoriaus UAB „Vilmestos projektai“ atstovui adv.padėjėjui... 4. BUAB „Elektropolis“bankroto administratoriaus UAB „Atveika“atstovei... 5. žodinio proceso tvarka nagrinėjo BUAB „Elektropolis“ bankroto... 6. kad 2012-08-07 d. kreditorius UAB „Vilmestos projektai“ pateikė BUAB... 7. Kreditoriaus atstovas bylos nagrinėjimo metu atsisakė dalies kreditorinio... 8. Bylos nagrinėjimo metu administratoriaus atstovė sutiko su 340,59 Lt... 9. Teismo posėdyje kreditoriaus atstovas prašo tvirtinti pateiktą reikalavimą... 10. Taip pat nurodo, kad remiantis priedu B-7-1 prie rangos sutarties buvo numatyta... 11. Teisiniai argumentai ir išaiškinimai ... 12. Kreditoriaus prašymas dėl patikslinto kreditorinio reikalavimo tvirtinimo... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 14. Dėl 220,87 Lt kreditorinio reikalavimo-patirtų išlaidų defektams pašalinti... 15. Rangos sutarties 11.1 punktu rangovas UAB „Elektropolis“garantavo, kad visi... 16. CK 6.697 straipsnio 3 dalyje, 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė... 17. Atsakovas neįrodė CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nustatytų aplinkybių, kurios... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, užsakovas laiku per garantinį terminą... 19. Dėl 7232,04 Lt kreditorinio reikalavimo už apsauginės signalizacijos... 20. Kreditorius prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą, susidariusį dėl... 21. Byloje tenkintinas 7793,50 Lt bendras kreditorinis reikalavimas, likusioje... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 23. Patvirtinti UAB „Vilmestos projektai“ 7793,50 Lt (septynių tūkstančių... 24. Likusioje dalyje dėl 1723,40 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bylą... 25. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...