Byla e2-4237-805/2020
Dėl skolos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovui S. J. dėl skolos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo S. J. (toliau – atsakovas) 1 602,50 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas. Daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai 2016 m. vasario 10 d. susirinkimo metu nusprendė ir tai pažymėjo protokole dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. Susirinkimo dalyviai nusprendė, kad namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas ir (ar) jo įgyvendinimas, ir (ar) finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu, pavedamas ieškovei, t. y. UAB „Prienų butų ūkis“. Taip pat buvo nuspręsta, jog ieškovė patalpų savininkų vardu ar veikdama patalpų savininkų naudai, savo vardu sudaro lengvatinio kreditavimo sutartį, kad visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą, privalo apmokėti patalpų savininkai, kad patalpų savininkai, kurių naudai paimtas lengvatinis kreditas projektui įgyvendinti, privalės kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal kreditavimo sutartyje nustatytą kredito grąžinimo grafiką ieškovės nurodyta tvarka. Ieškovė, vadovaudamasi protokolo 3 bei 4 punktais, 2016 m. spalio 11 d. sudarė Daugiabučio namo kreditavimo sutartį Nr. ( - ), dėl ko atsakovui 2020 m. gegužės 7 d. išrašė bei apmokėjimui iki 2020 m. gegužės 18 d. pateikė sąskaitą 1 602,50 Eur sumai, kurios atsakovas iki šiol nėra apmokėjęs.

6Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka – atsakovui asmeniškai. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atvejai, kada butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų daugiabučiui namui išlaikyti ir išsaugoti nustatyti CK 4.83 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir, kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

12Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: Daugiabučio namo, ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2016 m. vasario 10 d. susirinkimo protokolas Nr. ( - ), kuriuo nustatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo savininkai susirinkime dalyvavusiųjų dauguma nusprendė atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį gyvenamąjį namą, patvirtinti investicijų planą ir apmokėti visas su daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą bei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir įgyvendinimą pavesti ieškovei bei įgaliojo ieškovę, kaip projekto administratorę, savo vardu, tačiau veikiant daugiabučio gyvenamojo namo savininkų naudai, sudaryti lengvatinio kredito sutartį su banku, taip pat savininkai įsipareigojo kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį; 2016 m. spalio 11 d. Daugiabučio namo kreditavimo sutartis Nr. ( - ), kuria daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti ieškovė ir AB Šiaulių bankas sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ); Nekilnojamojo turto Registrų centrinio duomenų banko išrašas, kuriuo nustatyta, kad atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas; 2020 m. gegužės 7 d. atsakovui išrašyta sąskaita, kas patvirtina, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimo dalimis mokėti jam tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal ieškovės išrašytą sąskaitą ir ieškovei yra skolingas 1 602,50 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo namo rekonstrukcijos darbų išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, namo gyventojų sutikimas su rekonstrukcija išreikštas balsų dauguma, todėl atsakovas turi pareigą apmokėti už daugiabučio namo modernizacijos darbus proporcingai savo nuosavybės daliai. Atlikus byloje formalų pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovui nepateikus duomenų, patvirtinančių ieškovės prašomos priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas. Iš atsakovo ieškovei priteistina 1 602,50 Eur skolos (CK 6.256 straipsnis, 6.386 straipsnis).

13Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Visiškai patenkinus ieškinį ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo – 36,00 Eur žyminio mokesčio bei 163,35 Eur advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis).

15Valstybė šioje byloje patyrė 1,75 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo S. J., gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“, juridinio asmens kodas 170609076, buveinė Kęstučio g. 37, Prienuose, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB „Šiaulių“ bankas, naudai 1 602,50 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus du eurus 50 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. birželio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 36,00 Eur (trisdešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio bei 163,35 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt tris eurus 35 ct) advokato pagalbai apmokėti.

19Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai