Byla A8.-1131-1046/2019
Dėl ligos, tačiau prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Be to, Institucijos atstovas teismo posėdžio metu taip pat nedalyvavo. Gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Esant tokioms aplinkybėms teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 629 straipsnio 2 dalimi, bylą išnagrinėjo Laurynui balniui ir Institucijos atstovui nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam L. B., VĮ „Registrų centras“ atstovui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo L. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, lietuvio, gyv. ( - ), bausto administracine tvarka, neteisto, administracinio nusižengimo bylą ir

Nustatė

3L. B., būdamas MB ( - ) įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) g., vadovu, per nustatytą laikotarpį iki 2019 m. gegužės 1 d. nepateikė Registro tvarkytojui 2017 ir 2018 metų mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo (toliau – MBĮ) 23 straipsnio 3 dalyje.

4L. B. į teismo posėdį neatvyko. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad asmuo apie teismo posėdį buvo informuotas tinkamai. Teisme gautas L. B. paaiškinimas, kad jis į teismo posėdį atvykti negali dėl ligos, tačiau prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Be to, Institucijos atstovas teismo posėdžio metu taip pat nedalyvavo. Gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Esant tokioms aplinkybėms teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 629 straipsnio 2 dalimi, bylą išnagrinėjo Laurynui balniui ir Institucijos atstovui nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamo L. B. kaltė dėl jam inkriminuoto administracinio nusižengimo padarymo įrodyta byloje surinkta medžiaga: 2019 m. lapkričio 25 d. administracinio nusižengimo protokolu Nr. RC-ANR_P-483-2019 (b. l. 4); L. B. paaiškinimu, iš kurio matyti, kad MB( - ) nepateikė finansinių atskaitomybių ataskaitų, nes daugiau nei penkerius metus nevykdo veiklos, įmonė bus išregistruota, apgailestauja dėl susidariusios situacijos (b. l. 5, 15); 2019 m. lapkričio 25 d. MB( - ) išplėstiniu istorijos išrašu, iš kurio matyti, kad šios įmonės direktoriumi nuo 2012 m. lapkričio 20 d. yra L. B., šiame išraše nėra pateiktos informacijos, kad Registro tvarkytojui būtų pateikti 2017-2018 metų MB ( - ) metinių finansinių ataskaitų rinkiniai (b. l. 6); administracinių nusižengimų registro išrašu (b. l. 8-12).

6Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad L. B., būdamas MB( - ) vadovu, per nustatytą laikotarpį iki 2019 m. gegužės 1 d. nepateikė Registro tvarkytojui 2017 ir 2018 metų mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir taip pažeidė CK 2.66 straipsnio 4 dalį (įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir (arba) metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino) ir 2.67 straipsnį (už juridinio asmens dokumentų, duomenų bei kitos juridinių asmenų registrui teiktinos informacijos pateikimą laiku juridinių asmenų registrui atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip), MBĮ 22 straipsnio 10 dalies 4 punkto (mažosios bendrijos vadovas atsako už mažosios bendrijos dokumentų, duomenų ir kitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktinos informacijos pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui). Šie L. B. veiksmai atitinka ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo sudėtį, jo kaltė įrodyta visiškai, ginčo dėl nusižengimo kvalifikavimo nėra, todėl pažeidėjas baustinas.

7L. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

8Nors L. B. prašo neskirti jam baudos, nes juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinio Juridinių asmenų registrui nepateikė dėl to, kad MB( - ) daugiau nei penkerius metus nevykdo veiklos, įmonė bus likviduota ir išregistruota, tačiau teismas negali sutikti su šiuo argumentu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 punktuose numatyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pažymėtina, jog įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria nei juridinio asmens teisinės formos, nei statuso ar kitų kriterijų (turėtos metinės apyvartos, pelno ir nuostolių ir pan.), kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims, nepaisant to, ar jie atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne. Tokia yra formuojama ir teismų praktika (Panevėžio apygardos teismo nutartis Nr. AN2-91-350/2018, Kauno apygardos teismo nutartis Nr. AN2-653-478/2017, Klaipėdos apygardos teismo nutartis Nr. AN2-64-557/2018). Taigi esant tokioms aplinkybėms L. B. skirtina straipsnio sankcijoje numatyta administracinė nuobauda.

9Skirdamas administracinę nuobaudą L. B., teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį bei pavojingumą, į nusižengimo padarymo aplinkybes, į asmenybę – L. B. neteistas (LITEKO duomenys), dirba, yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, į tai, kad L. B. ankščiau nėra baustas už analogišką nusižengimą, todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, daro išvadą, kad ANK 22 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti L. B. už nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymą paskiriant straipsnio sankcijose numatytą administracinę nuobaudą – minimalaus dydžio baudą.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 630 straipsnio 1 dalimi, 635-637 straipsniais,

Nutarė

11L. B. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą.

12Išaiškinti L. B., kad paskirtą baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo paskirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 1001. Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti administracinį nusižengimą identifikuojantį numerį ROIK: 19108349994.

13Nesumokėjus baudos ji išieškoma priverstinai ANK 676 straipsnio nustatyta tvarka.

14Išaiškinti pažeidėjui, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 straipsnis).

15Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai