Byla 2-5367-881/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant BUAB ,,Rimasta“ administratoriaus UAB ,,Admivita“ įgaliotam asmeniui L. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo VĮ Turto banko skundą dėl BUAB ,,Rimasta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims AB DnB NORD Bankui, VSDFV Vilniaus skyriui, VMI Vilniaus skyriui, Klaipėdos apskrities Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, UAB ,,DnB NORD lizingas“, Elektrėnų savivaldybės administracijai, antstolei M. L., UAB ,,Citadele faktoringas ir lizingas“, S. K., B. P., G. K., V. Z., T. B., D. A., J. K., R. K., L. L., R. Z., UAB ,,Akstė“, UAB ,,Alio“, UAB ,,Amicus bonus ir Ko“, UAB ,,Baltspeda auto“, UAB ,,Elektroninės informacijos centras“, UAB ,,Ekspresyvus kontaktas“, UAB ,,Gelvita“, UAB ,,G4S Lietuva“, S. Kutyrevo IĮ, UAB ,,Infominta“, UAB ,,Naujasis žodis“, UAB ,,Omnitel“, UAB ,,Orvega“, UAB ,,Plius“, UAB ,,Silberauto“, UAB ,,Sinerta LCD“, UAB ,,Tanagra“, AB ,,TEO LT“, UAB ,,TELE 2“, UAB ,,VS Group“, UAB ,,Verslo žinios“, UAB ,,Vekstarė“, UAB ,,Verslo media“, UAB ,,Rinkos gidas“, UAB ,,Amanda“, UAB ,,Ars Libra“, UAB ,,Oklikema“, UAB ,,LRI grupė“, UAB ,,Kelias“, UAB ,,Infomedia“, UAB ,,Infospektras“, UAB ,,Saulės spektras“, UAB ,,Rinkos sprendimai“, UAB ,,Artogama“, E. V., G. L., UAB ,,Jupojos statybinės medžiagos“, E. G., A. B., VšĮ ,,Besivystančių demokratijų centras“,

Nustatė

3ieškovas BUAB ,,Rimasta“ kreditorius VĮ Turto bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2012 m. birželio 25 d. priimtus BUAB ,,Rimasta“ kreditorių susirinkimo nutarimus, nustatyti, kad BUAB ,,Rimasta“ bankroto administravimo išlaidas įkaito turėtojas bei kiti kreditoriai dengia proporcingai nuo gautų lėšų, pardavus minėtos bendrovės įkeistą ir neįkeistą turtą, ir gautų iš kitos bendrovės veiklos. Nurodo, kad minėto susirinkimo priimti nutarimai yra nepagrįsti ir neteisėti, nes priimti pažeidžiant kreditorių teises ir interesus. Pažymi, jog kreditorius VĮ Turto bankas balsavo prieš minėtus nutarimus. Administratorius neteisingai paskaičiavo įkaito turėtojo grąžintinas lėšas. Apskaičiuodamas lėšas, administratorius neatsižvelgė į įkaito turėtojo prievolę proporcingai gautų lėšų daliai prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo. Tokia įkaito turėtojo pareiga numatytą Įmonių bankroto įstatyme. Pasak kreditoriaus, teismas, siekdamas bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo, turėtų panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir nurodyti, kokią administravimo išlaidų dalį turi sumokėti įkaito turėtojas. Kreditorius nesutinka, kad įkaito turėtojas turi atlyginti mažiau administravimo išlaidų nei kiti kreditoriai, nes tai prieštarauja visų kreditorių lygybės ir teisėtų lūkesčių principui. Kreditorius taip pat nurodo, kad jis balsavo prieš nutarimą padidinti administravimo išlaidas, nes šios per didelės, nutarimą patvirtinti likvidacinį balansą, nes jis neatitinka tikrovės, o taip pat prieš nutarimą pripažinti įmonę pasibaigusia, nes bankroto procedūros šiuo metu dar nėra baigtos.

4Kreditorių susirinkimo pirmininkas AB ,,DnB bankas“ atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti balsų dauguma, yra pagrįsti ir racionalūs. Įmonių bankroto įstatyme yra nustatytas tik bendras įmonės bankroto administravimo išlaidų apmokėjimo principas, tačiau konkrečiai kokia eile ir tvarka iš atskirų rūšių įmonės lėšų jos mokamos, sprendžia bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas, įvertinęs teisiškai reikšmingas konkrečios bankroto bylos faktines aplinkybes (ĮBĮ 23 str. 5 d.). Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog Įmonių bankroto įstatymas nenumato draudimo kreditorių susirinkimui nutarti, iš kokių lėšų pirmiausia bus dengiamos administravimo išlaidos, todėl atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo daugiausia administratoriaus, o taip pat ir buhalterio, darbo laiko sąnaudų ir administravimo išlaidų pareikalavo administratoriaus bendrųjų pareigų vykdymas dėl kreditorių finansinių reikalavimų tikrinimo ir teikimo teismui tvirtinti, debitorinių skolų aiškinimosi ir jų išieškojimo inicijavimo, įmonės sandorių tikrinimo, visiškai pagrįsta patirtas administravimo išlaidas visų pirma dengti iš šiuo laikotarpiu gautų pajamų.

5BUAB ,,Rimasta“ administratorius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo palikti skundą nenagrinėtu, nes kreditorius praleido 14 dienų terminą skundui paduoti, o teismui nagrinėjant skundą – jį atmesti, kaip nepagrįstą. Be to, prašo skirti kreditoriui VĮ Turto bankui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad kreditorius netinkamai suformulavo skundo dalyką, nes prašo nustatyti administravimo išlaidų dengimo tvarką, kas apskritai susirinkime nebuvo svarstyta. Pažymi, kad kreditorius nepateikė teismui jokių įrodymų, kad šiuo metu BUAB ,,Rimasta“ bankroto procedūrų administravimo išlaidų dengimas pažeidžia kreditorių valią ar Įmonių bankroto įstatymo nuostatas. Vadovaujantis 2009 m. spalio 13 d. BUAB ,,Rimasta“ kreditorių susirinkimo nutarimu, bankas gera valia, kaip įkaito turėtojas, davė sutikimą išnuomoti įkeistą turtą, nepaisant to, kad eksploatuojant turtą skatinamas greitesnis jo nusidėvėjimas, mažėja turto vertė, taigi įkaito turėtojas gaus mažesnį savo hipoteka užtikrinto kreditorinio reikalavimo patenkinimą. Be to, pažymi, jog įkaito turėtojas didžiausia dalimi prisidėjo prie administravimo išlaidų dengimo, taigi kreditorius nepagrįstai tvirtina, kad BUAB ,,Rimasta“ administravimo išlaidos buvo dengiamos neteisingai. Kreditorius niekuo negrindžia ir neįrodinėja susirinkimo nutarimų Nr. 1, 2, 4 ir 5 pagrįstumo, todėl nėra pagrindo šiuo nutarimus panaikinti. Tvirtina, jog visi nutarimai buvo priimti teisėtai, nepažeidžiant kreditorių teisių.

6Skundas atmetamas.

7Nors atsakovo BUAB ,,Rimasta“ administratorius, nurodydamas, kad kreditorius VĮ Turto bankas praleido Įmonių bankroto įstatymo nustatytą 14 dienų terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo paduoti, prašo palikti kreditoriaus VĮ Turto bankas skundą nenagrinėtu, o kreditorius šio termino atnaujinti neprašo, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju viešojo intereso egzistavimas nagrinėjamoje byloje sudaro pagrindą teismui ex officio atnaujinti terminą skundui paduoti.

8CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Rimasta“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi teismas paskyrė UAB ,,Admivita“.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 ,,Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 16 punkte išaiškinta, kad teismine tvarka nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo ar komiteto nutarimų teisėtumo būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos.

11Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (,,už“ ar ,,prieš“) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties. Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 2-4 d.).

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012 m. birželio 25 d. buvo sušauktas pakartotinis BUAB ,,Rimasta“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo BUAB ,,Rimasta“ kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 79,971 % bendros patvirtintų BUAB ,,Rimasta“ finansinių reikalavimų sumos, t. y. 1 927 015,66 Lt (iš viso Vilniaus apygardos teismo patvirtinta bendra BUAB ,,Rimasta“ finansinių reikalavimų suma – 2 409 643,07 Lt). Į pakartotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkę buvo įtraukti šie klausimai: pirma, administratoriaus ataskaitos apie nuveiktą darbą tvirtinimas; antra, administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimas; trečia, UAB ,,Rimasta“ prekių kelyje nurašymo į netekimus akto tvirtinimas; ketvirta, UAB ,,Rimasta“ likvidacinio balanso tvirtinimas; penkta, UAB ,,Rimasta“ pripažinimas pasibaigusia. Visi kreditoriai balsavo raštu. Pakartotiniame kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma (,,už“ balsavo 74,798 % teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos arba 93,5312 % visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos) buvo priimtas nutarimas patvirtinti administratoriaus pateiktą ataskaitą. Antruoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma (,,už“ balsavo 71,008 % teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos arba 88,792 % visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos) buvo priimtas nutarimas patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą padidinti 3 000 Lt suma, o nepanaudotą lėšų likutį 14 258,51 Lt paskirstyti taip: 3 000 Lt skirti bankroto administravimo išlaidų sąmatos dengimui, likusią dalį lėšų – 11 258,51 Lt – paskirstyti kreditoriams Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Trečiuoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma (,,už“ balsavo 71,008 % teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos arba 88,792 % visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos) buvo priimtas nutarimas klausimą dėl UAB ,,Rimasta“ prekių kelyje nurašymo į netekimus svarstyti po to, kai bankroto administratorius pateiks išsamią informaciją apie prekių kelyje pirkimo sąlygas, šių prekių negavimo priežastis ir įrodymus, kad nėra galimybių atgauti iš prekių pardavėjo UAB ,,Rimasta“ už prekes sumokėtų avansinių sumų. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma (,,už“ balsavo 71,008 % teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos arba 88,792 % visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos) buvo priimtas nutarimas patvirtinti likvidacinį balansą po to, kai bus išspręstas 3 darbotvarkės klausimas dėl 70 618,15 Lt nurašymo į bendrovės nuostolius. Penktuoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma (,,už“ balsavo 71,008 % teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos arba 88,792 % visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos) buvo priimtas nutarimas įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl BUAB ,,Rimasta“ pabaigos paskelbimo po to, kai bus patvirtintas UAB ,,Rimasta“ likvidacinis balansas (b. l. 9-14).

13Kreditorius VĮ Turto bankas neginčija pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo tuo pagrindu, jog nutarimai priimti pažeidžiant įstatymu nustatytą jų priėmimo tvarką, t. y. neginčija nutarimų priėmimo formos. Tačiau ginčija šių nutarimų turinį tuo aspektu, jog jo nuomone, priimti sprendimai yra neteisingi ir pažeidžiantys kreditorių teises bei teisėtus interesus.

14Visų pirma, teismas sutinka su atsakovo nurodytais argumentais, jog kreditorius netinkamai suformulavo skundo dalyką, nes prašo nustatyti administravimo išlaidų dengimo tvarką, o toks klausimas pakartotiniame kreditorių susirinkime apskritai nebuvo svarstytas. Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 4 punktas nustato, jog kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-1522/2010). Nors ieškovas nurodo, kad administratoriaus ataskaita negalėjo būti patvirtinta, nes administratorius neteisingai paskaičiavo įkaito turėtojui grąžintinas lėšas, tačiau ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių tokius savo teiginius. Kita vertus, nei pats ieškovas, nei kuris nors kitas kreditorius jokių pastabų dėl administratoriaus veiklos ataskaitos nepareiškė, nenurodė jokių administratoriaus funkcijų ir pareigų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo, nenurodė konkrečių administratoriaus padarytų pažeidimų, todėl teismui patikrinus ginčijamo nutarimo priėmimo procedūrą ir nenustačius, kad minėtas nutarimas buvo priimtas pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymu nustatytą jo priėmimo tvarką, nėra pagrindo daryti išvadą, kad balsų dauguma priimtas pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 1 ,,Dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo“, turėtų būti panaikintas.

15Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos (ĮBĮ 36 str. 4 d.). Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Taigi administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimas priklauso išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai. Kaip jau minėta, kreditorių susirinkimo nutarimai priimami balsų dauguma, taigi atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nenurodė jokių pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo neteisėtumo požymių, o teismas patikrinęs ginčijamo nutarimo priėmimo procedūrą nenustatė jokių procedūrinių pažeidimų, todėl nėra pagrindo naikinti balsų dauguma priimto pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 ,,Dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo“.

16Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnyje taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą, taip pat kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus (ĮBĮ 23 str. 2 d.). Įmonių bankroto įstatymo nuostatos minėtais klausimais nėra imperatyvaus pobūdžio, be to, kreditorių susirinkimo priskiriamų klausimų sąrašas nėra baigtinis. Nors ieškovas teigia, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai patvirtino įmonės likvidacinį balansą, tačiau Įmonių bankroto įstatymas, esant būtinybei, nedraudžia kreditorių susirinkimui tvirtinti likvidacinį balansą ir jį pateikti teismui, juolab, kad tokį sprendimą kreditorių susirinkimas priėmė balsų dauguma. Kaip teisingai nurodo atsakovas, likvidacinis balansas tvirtinamas tik tuomet, kai įmonė nebeturi jokio turto, jos turimas turtas yra bevertis arba jis nebereikalingas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (ĮBĮ 31 str. 8 p., 32 str. 4 d.). Kadangi įmonė turto nebeturi, teismas daro išvadą, kad ieškovo nurodytų argumentų pagrindu pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4 ,,Dėl UAB ,,Rimasta“ likvidacinio balanso patvirtinimo“ negali būti naikinamas.

17Teismas sprendžia, jog nėra pagrindo naikinti ir pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 ,,Dėl UAB ,,Rimasta“ pripažinimo pabaigta“, nes atsižvelgiant į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu priėmimu, o priskiria sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo klausimą teismo kompetencijai, ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu sprendimą dėl BUAB ,,Rimasta“ pripažinimo pabaigta, netenkinamas, nes pagal savo turinį ir taip nesukelia jokių teisinių padarinių nei bankrutuojančiai įmonei, nei jos kreditoriams.

18Teismas atmeta atsakovo BUAB ,,Rimasta“ administratoriaus prašymą skirti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes sprendžia, jog kreditoriaus netinkamas naudojimasis jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, neteisingai pasirenkant pažeistų teisių gynybos būdą, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesu.

19Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258 straipsniu, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymu,

Nutarė

20ieškovo VĮ Turto banko skundą dėl BUAB ,,Rimasta“ 2012 m. birželio 25 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 1, 2, 4 ir 5 panaikinimo atmesti.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą... 3. ieškovas BUAB ,,Rimasta“ kreditorius VĮ Turto bankas kreipėsi į teismą... 4. Kreditorių susirinkimo pirmininkas AB ,,DnB bankas“ atsiliepimu į skundą... 5. BUAB ,,Rimasta“ administratorius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo... 6. Skundas atmetamas.... 7. Nors atsakovo BUAB ,,Rimasta“ administratorius, nurodydamas, kad kreditorius... 8. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 9. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi atsakovui UAB... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33... 11. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012 m. birželio 25 d. buvo sušauktas... 13. Kreditorius VĮ Turto bankas neginčija pakartotinio kreditorių susirinkimo... 14. Visų pirma, teismas sutinka su atsakovo nurodytais argumentais, jog... 15. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo... 16. Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnyje taip pat numatyta, kad kreditorių... 17. Teismas sprendžia, jog nėra pagrindo naikinti ir pakartotinio kreditorių... 18. Teismas atmeta atsakovo BUAB ,,Rimasta“ administratoriaus prašymą skirti... 19. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 20. ieškovo VĮ Turto banko skundą dėl BUAB ,,Rimasta“ 2012 m. birželio 25 d.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...