Byla 2-2265-424/2012
Dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „Swedbank“, AB ieškinį atsakovui D. P. dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4 162,12 Lt skolą, 17,09 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą 2 540,64 Lt dydžio kreditų sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 125,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovei prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Šalys 2008-10-06 pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 2 000,00 Lt kreditą, o 2008-10-07 pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 3 000,00Lt kreditą (toliau tekste – Sutartys), o atsakovas pagal Sutartis įsipareigojo grąžinti ieškovei kreditus bei už kiekvieną kreditą mokėti 17,09 procentų dydžio metines palūkanas Sutartyse nustatytomis dalimis ir terminais (Sutarčių 4.1 p. ir 5.2 p.).

8Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemokėjo kredito grąžinimo įmokų bei palūkanų Sutartyse nustatytomis dalimis ir terminais, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo negrąžintą 2 540,64 Lt dydžio kreditų sumą ir 749,28 nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

10Šalys Sutartimis susitarė, jog palūkanos už kreditą pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo ieškovei dienos (Sutarčių 5.1 p.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 17,09 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą 2 540,64 Lt dydžio kreditų sumą iki visiško kredito grąžinimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

11CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

13Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

14Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

15Teismas, įvertinęs Sutarčių dalykus, jų prigimtį, konstatuoja, jog Sutartys yra vartojimo sutartys.

16Pagal Sutarčių 7.2 punktą atsakovas, praleidęs Sutartyse numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų Sutartyse numatytų mokėjimų terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarčių nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

17Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovės dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

18Atsakovui pagal Sutartis priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 872,20 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 436,10 Lt sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistini 436,10 Lt delspinigiai.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

20Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, kuri šiuo atveju yra 89,52 proc., todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) yra 111,90 Lt.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Pripažinti negaliojančiais „Swedbank“, AB ir D. P. 2008-10-06 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) ir 2008-10-07 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 7.2 punktus ta apimtimi, kuria nustatoma, kad praleidęs Sutartyse numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų Sutartyse numatytų mokėjimų terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas.

24Priteisti iš D. P. 3 726,02 Lt skolą, 17,09 procentų dydžio palūkanas už negrąžintą 2 540,64 Lt dydžio kreditų sumą nuo 2012-07-18 iki visiško kreditų grąžinimo ieškovei dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 726,02 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-09-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 111,90 Lt bylinėjimosi išlaidų „Swedbank“, AB.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4 162,12 Lt skolą, 17,09 procentų... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 7. Šalys 2008-10-06 pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią... 8. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimis... 10. Šalys Sutartimis susitarė, jog palūkanos už kreditą pradedamos skaičiuoti... 11. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 13. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 14. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 15. Teismas, įvertinęs Sutarčių dalykus, jų prigimtį, konstatuoja, jog... 16. Pagal Sutarčių 7.2 punktą atsakovas, praleidęs Sutartyse numatytus kredito... 17. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 18. Atsakovui pagal Sutartis priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 20. Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 93 str., 142 str. 4 d., 262... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Pripažinti negaliojančiais „Swedbank“, AB ir D. P. 2008-10-06 vartojimo... 24. Priteisti iš D. P. 3 726,02 Lt skolą, 17,09 procentų dydžio palūkanas už... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...