Byla 2S-756-524/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, kolegijos teisėjų Julijos Gražinos Vaitulionienės, Broniaus Valiaus, kolegijos teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. Č. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad dirbdamas elektriku nuo 1971-09-10 iki 1982-10-02 įmonėje „Vakarų laivų remontas“ ir nuo 1968-06-10 iki 1970-11-04 įmonėje „Baltijos laivų statykla“ mašinų skyriuje plaukiojančiame doke, visą darbo dieną atlikdavo darbą kenksmingomis sąlygomis (b.l. 3-4).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2006-06-01 nutartimi (b.l. 39-40) pareiškimą tenkino, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. Č. dirbdamas elektriku nuo 1971-09-10 iki 1982-10-02 įmonėje „Vakarų laivų remontas“ ir nuo 1968-06-10 iki 1970-11-04 įmonėje „Baltijos laivų statykla“, visą darbo dieną dirbo darbą kenksmingomis sąlygomis.

4Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. Č. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, motyvuodama tuo, kad 2006-06-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas turi įtakos jos teisėms ir pareigoms, prašydami atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie SADM patraukiant suinteresuotu asmeniu ir panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-06-01 sprendimą (b.l. 58-61). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007 m. vasario 6 d. nutartimi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM prašymą tenkino ir atnaujino procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjo V.Č. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (b.l. 91-92).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM prašymą dėl 2006-06-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo panaikinimo atmetė (b.l. 146-148). Nustatė, kad pareiškėjo reikalavimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl darbo kenksmingomis sąlygomis yra pagrįstas ir visiškai įrodytas, todėl naikinti minėtą teismo sprendimą nėra pagrindo.

6Atskiruoju skundu (b.l. 150-152) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-07-03 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Apeliantė nurodo, kad teismas, pažeisdamas CPK 445 str. nuostatas, nustatė, jog pareiškėjas dirbo elektriku, nors tai prieštarauja įrašams jo darbo knygelėje. Teigia, jog teismas, neturėjo pagrindo nustatyti, jog elektriko pareigybė tapati elektromonterio. Dėl šių priežasčių, apeliantės manymu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 158-159) pareiškėjas V. Č. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-07-03 nutartį, kaip teisėtą ir pagrįstą, priimtą tinkamai aiškinus ir taikius procesines teisės normas, palikti nepakeistą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 161-162) suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-07-03 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ar atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia subjektinės teisės ar pareigos. Tuo atveju, kai šie faktai nėra akivaizdūs ar nėra juos patvirtinančių dokumentų, įstatymas suteikia galimybę asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti tokį juridinį faktą teismine tvarka, tam, kad asmuo jo pagrindu galėtų įgyti tam tikrą subjektinę teisę ar įgyvendinti jau turimą teisę.

11CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Ši įstatymo norma reiškia, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga.

12Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai).

13Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis dirbdamas elektriku nuo 1971-09-10 iki 1982-10-02 įmonėje „Vakarų laivų remontas“ ir nuo 1968-06-10 iki 1970-11-04 įmonėje „Baltijos laivų statykla“ mašinų skyriuje plaukiojančiame doke, visą darbo dieną atlikdavo darbą kenksmingomis sąlygomis. Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 67 straipsnis nustato kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimo tvarką, jo 1 dalyje įtvirtinta, jog asmenims, kuriems iki 1995 m. sausio 1 d. nebuvo paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės ar ištarnauto laiko pensija, Lietuvos Respublikos ar personalinė pensija arba po 1995 m. sausio 1 d. – kitų teisės aktų nustatyta nuolatinė kompensacinė išmoka už ypatingas darbo sąlygas ir kurie dirbo šiame straipsnyje nustatytomis ypatingomis sąlygomis, suteikiama teisė gauti kas mėnesį mokamas kompensacijas. Nustačius pareiškėjo prašomą faktą, jis įgis teisę į kompensaciją, todėl pagal šio įstatymo nuostatas pareiškėjo prašomas nustatyti faktas yra juridinis. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad nėra išlikę dokumentų, galinčių patvirtinti pareiškėjo darbą kenksmingomis sąlygomis (b.l. 30). Taigi kitaip, negu kreipdamasis į teismą, pareiškėjas neturi galimybės įrodyti faktą, turintį juridinę reikšmę.

14Bylos nagrinėjimo metu teismas turi vertinti visus byloje esančius įrodymus, susijusius su įrodinėjimo dalyku, ir tik iš įrodymų visumos, vadovaudamasis įstatymais ir bylos aplinkybėmis, spręsti, ar ieškovo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra įrodytas, ar ne (CPK 183 straipsnis). Juridinę reikšmę turintis faktas teisme gali būti įrodinėjamas visomis įstatymo leidžiamomis priemonėmis (CPK 177 straipsnis). Iš bylos medžiagos nustatyta, jog pirmosios instancijos teismo nustatytam juridiniam faktui pagrįsti svarbios aplinkybės (pareiškėjo darbo elektriku mašinų skyriuje plaukiančiajame doke visą darbo dieną, jo darbo funkcijos) buvo įrodytos pareiškėjo paaiškinimais, liudytojų parodymais. Pažymėtina ir tai, jog įrodyta, kad įmonėse, kuriose dirbo pareiškėjas, dokumentų dėl darbo laiko apskaitos neišliko (b.l. 30). Dėl įvardytų priežasčių atmestinas apeliantės argumentas dėl netinkamo įrodymų vertinimo.

15CPK 443 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad nagrinėjantis bylą šio Kodekso V dalyje nustatyta tvarka, t. y. ypatingąja teisena, teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Ši įstatymo norma taip pat taikoma nagrinėjant bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pagal šią įstatymo normą byloje dalyvaujantys asmenys neatleidžiami nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti (CPK 42 straipsnio 4 dalis, 135 straipsnio 2 dalis, 226 straipsnis). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog apeliantė, teigdama, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių pareiškėjo paaiškinimus, liudytojų parodymus ar patvirtinančių, kad tokio tipo juridinis faktas negali būti nustatomas.

16Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo visas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, tinkamai ir visapusiškai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir pagrįstai nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. Č. dirbdamas elektriku nuo 1971-09-10 iki 1982-10-02 įmonėje „Vakarų laivų remontas“ ir nuo 1968-06-10 iki 1970-11-04 įmonėje „Baltijos laivų statykla“, visą darbo dieną dirbo darbą kenksmingomis sąlygomis.

17Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog 2006-06-01 Klaipėdos apylinkės teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o atskirajame skunde išdėstyti teisiniai argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str.1 d. 1 p.).

18Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2006-06-01 nutartimi (b.l. 39-40)... 4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM pateikė prašymą dėl... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi Valstybinio... 6. Atskiruoju skundu (b.l. 150-152) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 158-159) pareiškėjas V. Č. prašo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 161-162) suinteresuotas asmuo VSDFV... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 11. CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių... 12. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios... 13. Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis... 14. Bylos nagrinėjimo metu teismas turi vertinti visus byloje esančius įrodymus,... 15. CPK 443 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad nagrinėjantis bylą šio Kodekso V... 16. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo... 17. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog 2006-06-01 Klaipėdos... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m.... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį palikti...