Byla 2-619-512/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, atsakovo atstovui advokatui Vaclovui Ruškiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pagal ieškovo UAB „Prie Luksto“ ieškinį atsakovui R. M., trečiajam asmeniui UAB „Roberto keliai“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti 3274,70 Lt skolos, 2358,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas ir UAB „Roberto keliai“, atstovaujama direktoriaus R. M., 2012-07-20 pasirašė didmeninio pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti naftos produktus ir kitas prekes, o UAB „Roberto keliai“ įsipareigojo už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. UAB „Roberto keliai“ pilnai neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, pagal 2009-04-08 paprastąjį vekselį atsakovas, kaip fizinis asmuo, įsipareigojo ieškovui sumokėti 8100,00 Lt iki 2009-07-01. Atsakovas pagal 2009-04-08 paprastąjį vekselį įsiskolinimo sumą apmokėjo iš dalies, liko neapmokėjęs 3274,70 Lt. Šios sumos laiku negrąžino, nereagavo į ieškovo raginimus minėtą skolą grąžinti.

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad, UAB „Roberto keliai“ delsiant atsiskaityti su ieškovu, UAB „Prie Luksto“ direktorius A. U. pasiūlė pasirašyti priedą prie 2012-07-20 didmeninio pardavimo sutarties. Suklaidintas ir manydamas, kad pateiktas sutarties priedo dokumentas galioja tik jo vadovaujamai įmonei, pateiktą dokumentą pasirašė nurodytoje vietoje. Jokių pinigų pagal pasirašytą sutarties priedą, kuris ieškovo traktuojamas kaip vekselis, iš ieškovo negavo nei grynais pinigais, nei pavedimu. Ieškovas nepateikia buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių skolos – pinigų perdavimo - fakto. Nurodo, kad nebėra UAB „Roberto keliai“ direktorius, todėl negali atsakyti už juridinio asmens veiklą. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad UAB „Prie Luksto“ su visomis skolomis akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo A. D., todėl UAB „Prie Luksto“ skolą turi atlyginti jis. Prašo ieškinį atmesti.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad A. D. įgydamas UAB „Prie Luksto“ akcijas apie įmonės skolą nežinojo. Prašo ieškinį tenkinti.

5Trečias asmuo UAB „Roberto keliai“ į bylos nagrinėjimą neatvyko, nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, bylą nagrinėjama jam nedalyvaujant (LR CPK 247 str.2 d.)

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Prie Luksto“ ir UAB „Roberto keliai“, atstovaujama direktoriaus R. M., 2012-07-20 pasirašė didmeninio pardavimo sutartį (b. l. 28-29). UAB „Roberto keliai“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2009-04-08 R. M. pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti UAB „Prie Luksto“ 8100,00 Lt iki 2009-07-01 (b. l. 8). UAB „Prie Luksto“ buhalteriniame išraše apie UAB „Roberto keliai“ apyvartą nurodyta, kad 2009-05-04 pavedimu atliktas UAB „Roberto keliai“ mokėjimas 4000,00 Lt sumai, o 2009-07-29 pervedimu - 800.00 Lt sumai (b. l. 31).

8Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (LR CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja 1999-03-16 Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮAVĮ), vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas LR Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė (LR CK 1.105 str., ĮAVĮ 2 str.), tai reiškia, kad vekselio davėjas vienašaliu sandoriu prisiima mokėjimo prievolę. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Vekselis turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia, kad sąžiningas jo turėtojas gali pasitikėti tuo, kad dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas vekselyje išreikštos teisės subjektas. Dėl to asmuo, kuris yra skolingas pagal vekselį, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, tarp jų tuo, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti, arba tuo, kad tas pagrindas negalioja, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vekselį, įgijėjas žinojo arba turėjo žinoti apie nurodytus trūkumus, t.y. buvo nesąžiningas įgijėjas. Vekselio viešo patikimumo savybė suponuoja tai, kad vekselio turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių, dėl to vekselio davėjas, šiuo atveju atsakovas, privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005, civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad tokiu atveju, kai vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta ne ginčo tvarka, skolinis įsipareigojimas išlieka, tačiau vekselis tampa skolos raštu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi ir teismui būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-477/2008).

9Atsakovas ginčija ieškovo reikalavimą sumokėti pagal 2009-04-08 paprastajame vekselyje nurodytos sumos neapmokėtą dalį argumentuodamas tuo, kad vekselis sudarytas dėl suklydimo bei siekiant atsakovui užtikrinti juridinio asmens UAB „Roberto keliai“ prievoles, o ne jo asmenines prievoles, todėl skola turi būti reikalaujama iš dabartinio UAB „Roberto keliai“ vadovo, kuriam priklauso visos įmonės akcijos.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

11CK 1.78 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja savo iniciatyva (ex officio). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl pagrindo sandorį ex officio pripažinti negaliojančiu, yra nurodęs, kad savo iniciatyva, nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio teisinius padarinius tik tada, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus. Tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma. Jeigu teismas, nesant šalies ieškinio reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu, imtųsi savo iniciatyva nagrinėti ir spręsti sandorio, kuris nėra akivaizdžiai niekinis, negaliojimo klausimą, tirti su tuo susijusius įrodymus, būtų pažeidžiami civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2006; civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009; civilinėje byloje Nr.3K-3-95/2012). Kasacinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad teismas savo iniciatyva (ex officio) konstatuoja sandorį niekiniu tik tada, kai niekinis sandoris yra tiesiogiai susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, toks konstatavimas yra būtinas, ginant asmens pažeistas teises ir taikant niekinio sandorio padarinius, ir nereikia rinkti papildomų įrodymų, nes tokio sandorio negaliojimo pagrindas yra akivaizdus (LAT 2011-02-25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2011).

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad priešieškinis dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu LR CK 1.90 straipsnio pagrindu nėra pareikštas, 2009-04-08 vekselis buvo surašytas šalims susitarus, laisva valia, aiškios formos, atsakovas vekselio originalo iš ieškovo neprašė, jis nebuvo ginčytas, nėra įvykdytas, todėl vadovaujantis Lietuvos Aukščiausio teismo formuojama praktika pripažinti vekselį niekiniu nėra pagrindo. Remiantis išdėstytu, atsakovo teiginiai, kad jis vekselį pasirašė dėl suklydimo laikytini nepagrįstais.

13Atsakovas teigia, kad 2009-04-08 paprastąjį vekselį pasirašė siekiant atsakovui užtikrinti juridinio asmens UAB „Roberto keliai“ prievoles, jog skolos fakto tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-04-08 paprastojo vekselio davėju nurodomas R. M., kaip fizinis asmuo, pateikiant jo asmens duomenis, ir nenurodant, kad pastarasis veikia juridinio asmens UAB „Roberto keliai“ vardu (b. l. 8). Atsakovo atstovas taip pat teigia, kad UAB „Roberto keliai“ su visomis skolomis nupirko A. D.. Šis atsakovo atstovo teiginys paneigiamas byloje esančios 100% įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 6 punktu, kuriame nurodoma, kad „Pardavėjas pareiškia, kad sutarties pasirašymo metu parduodama Bendrovė neturi jokių jam žinomų įsipareigojimų“ (b. l. 51). Atsakovas taip pat teigia, kad nebuvo skolos fakto tarp ieškovo ir atsakovo. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad vekselis išduotas remiantis UAB „Roberto keliai“ susidariusiu įsiskolinimu ieškovui (b. l. 28-31). Po vekselio pasirašymo UAB „Roberto keliai“ atlikti mokėjimai vekselyje nurodytai sumai padengti (b. l. 31). Remiantis ĮAVĮ 2 straipsnio 1 dalimi, vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Teismas pažymi, kad vekselis paprastai išduodamas paties vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti), tačiau tai nereiškia, kad vekselio išdavimo sandoris negali būti sudaromas ir kitais pagrindais, šiuo atveju - padengti juridinio asmens, kurio yra vienintelis akcininkas ir vadovas yra vekselio davėjas, piniginę skolą. Juolab atsižvelgiant į tai, kad civilinių teisinių santykių dalyviai patys pasirenka jiems priimtinausią būdą įgyvendinti savo teises bei šiuos teisinius santykius reguliuoti, nepažeidžiant kitų asmenų teisių bei imperatyvių įstatymų reikalavimų. Remiantis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad atsakovo R. M. 2009-04-08 išduotas paprastasis vekselis yra jo asmeninė skola. Prievolės turi būti vykdomos laiku ir tinkamai.

14Esant nustatytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad kitų įrodymų atsakovas nepateikė, reikšmingų bylai aplinkybių nenurodė, ieškovo ieškinys kaip pagrįstas, tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 3274,70 Lt skolos, 2358,00 Lt delspinigių.

15Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

16Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 169,00 Lt žyminis mokestis ir 600,00 Lt išlaidų už teisines paslaugas (LR CPK 79 str., 80 str.1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6p., 93 str. 1 d., 98 str.).

17Ieškovui UAB „Prie Luksto“ grąžintina 115,00 Lt permokėto žyminio mokesčio (LR CPK 87 str. 1 d. 1 p.)

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-16 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (pasikeitė ieškinio suma – taikytos laikinosios už 10000 Lt, priteista - 5632,70 Lt).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ), 3274,70 Lt skolos, 2358,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą - 5632,70 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012-11-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 169,00 Lt žyminio mokesčio ir 600,00 Lt išlaidų už teisines paslaugas ieškovo UAB „Prie Luksto“, į. k. 180389963, buveinė - Mažeikių g. 17, Telšiai, a. s. LT457300010041102414, AB „Swedbank“ bankas, b. k. 73000, naudai.

22Grąžinti ieškovui UAB „Prie Luksto“ 115,00 Lt permokėto žyminio mokesčio, sumokėto 2012-11-14 AB „Swedbank“ banke, mokėjimo nurodymu Nr. 1116, mokėjimo suma – 284,00 Lt.

23Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, prašydamas... 3. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad A. D. įgydamas UAB... 5. Trečias asmuo UAB „Roberto keliai“ į bylos nagrinėjimą neatvyko,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Prie Luksto“ ir UAB... 8. Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (LR CK 1.97... 9. Atsakovas ginčija ieškovo reikalavimą sumokėti pagal 2009-04-08... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. CK 1.78 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekinio sandorio faktą teismas... 12. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad priešieškinis dėl sandorio... 13. Atsakovas teigia, kad 2009-04-08 paprastąjį vekselį pasirašė siekiant... 14. Esant nustatytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad kitų įrodymų... 15. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 16. Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias... 17. Ieškovui UAB „Prie Luksto“ grąžintina 115,00 Lt permokėto žyminio... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-16 nutartimi taikytos laikinosios... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 279... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ), 3274,70 Lt skolos, 2358,00 Lt... 22. Grąžinti ieškovui UAB „Prie Luksto“ 115,00 Lt permokėto žyminio... 23. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...