Byla e2-1673-613/2016
Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, institucija teikianti išvadą biudžetinė įstaiga Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Giedrė Seselskytė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gensera“ ieškinį atsakovei Neringos savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, institucija teikianti išvadą biudžetinė įstaiga Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Gensera“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti kaip nepagrįstą atsakovės Neringos savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2016-09-28 sprendimą, kuriuo ieškovės pretenzija palikta nenagrinėta; pripažinti, kad atsakovės viešojo pirkimo „Nidos centrinės dalies tvarkymo II etapo (Naglių gatvės dalies ir kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) ( - )) rekonstrukcijos darbai“, pirkimo Nr. 178581, sąlygų 55 punkte nustatyti kvalifikacijos atrankos kriterijai P1 ir P2 neatitinka Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų, ir nutraukti pirkimo procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tuo atveju, jei teismas spręstų, kad ieškovė pretenziją atsakovei pateikė nesilaikydama ikiteisminės ginčių nagrinėjimo tvarkos terminų, prašo ieškinio dalį dėl reikalavimo nutraukti pirkimo procedūras dėl nustatytų viešųjų principų pažeidimų nagrinėti savo iniciatyva.

5Ieškovės manymu, perkančioji organizacija vykdydama viešąjį pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu ir nenustatydama pirkimo sąlygose kvalifikacinės atrankos kriterijų ribų, kurias pasiekusiems tiekėjams nebūtų skiriami papildomi balai, nepagrįstai ir neteisėtai apribojo potencialių rinkos dalyvių konkurenciją, sudarė sąlygas neracionaliam lėšų panaudojimui ir tuo pažeidė pirkimo tikslą. Tiekėjos manymu, skundžiamo viešojo pirkimo atrankos kriterijai pažeidžia viešųjų pirkimų proporcingumo, skaidrumo ir sąžiningumo principus, neužtikrina pirkimo tikslų pasiekimo, neatitinka pirkimo objekto, riboja konkurenciją. Ieškovės pateikta pretenzija dėl atrankos kriterijų panaikinimo arba patikslinimo sudarant lygiavertes konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams perkančiosios organizacijos nebuvo nagrinėta, todėl tiekėja kreipiasi į teismą su ieškiniu ir prašo pripažinti, kad ginčo pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai yra neteisėti ir turi būti patikslinti.

6Atsakovė 2016-09-22 atsakydama į ieškovės pastabą nurodė, kad netenkina tiekėjos prašymo dėl maksimalių kvalifikacinės atrankos kriterijų ribų nustatymo, kurias viršijus tiekėjams būtų skiriamas maksimalus balų skaičius, kadangi „kandidatams surinkus tam tikrą ribinę PI ir P2 vertę ir juos pakvietus pateikti pasiūlymus, prarandama kvalifikacinės atrankos prasmė ir tikslas“. Ieškovė su tokiu atsakovės sprendimu nesutiko, todėl nepraleisdama pretenzijos pateikimo terminų 2016-09-28 CVP IS priemonėmis pateikė atsakovei pretenziją Nr. 2016-10-07/GR02, kurioje nurodė, kad atsakovė, vykdydama pirkimą neatsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir VPT) 2016-08-01 viešoje konsultacijoje pateiktus išaiškinimus, kad vykdant pirkimus, kuriuose taikomi kvalifikacinės atrankos kriterijai, turi būti nustatytos šių kriterijų maksimalios reikšmės, kurias viršijus papildomi balai tiekėjams nesuteikiami, riboja tiekėjų konkurenciją daugiau, negu to reikalauja pirkimo tikslo pasiekimas. Ieškovė taip pat nurodė, kad Pirkimo sąlygų 55 p. įtvirtinti kriterijai nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją ir neleidžia atsakovei pasiekti pirkimo tikslo, nes nepagrįstai verčia tiekėjus jungtis į ūkio subjektų grupes vien tam, kad turėtų bent galimybę dalyvauti derybose, nors faktiškai bet kuris pavienis tiekėjas galėtų perkamus darbus atlikti vienas. Nurodė, kad toks reikalavimas neleidžia pasiekti pirkimo tikslo, nes kiekvienas ūkio subjektų grupės narys nusimatydamas savo pelno procentą kartu brangina ir bendrą pasiūlymą, atitinkamai nuo to galiausiai nukenčia pati atsakovė permokėdama už pirkimo objektą, taigi, nepasiekiamas pirkimo tikslas, nes lėšos panaudojamos neracionaliai. 2016-09-28 atsakovė ieškovės pretenziją paliko nenagrinėtą teigdama, kad ji pateikta praleidus VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatytus terminus.

7Dėl atsisakymo nagrinėti pretenziją. Konkrečiu atveju pirkimas paskelbtas 2016-09-14. Atsižvelgiant į nurodytą VPĮ nuostatą ir į tai, kad pirkimas yra supaprastintas, pretenzijos, pastabos dėl kvalifikacinių ir kitų pirkimo dokumentų reikalavimų tiekėjų galėtų būti reiškiamos iki

82016-09-21. Ieškovė nepraleisdama nurodyto termino, t. y. 2016-09-19, pateikė pastabą atsakovei dėl Pirkimo dokumentų 55 p. įtvirtintų kvalifikacinės atrankos kriterijų neteisėtumo. Taigi, pastaba, vadovaujantis VPĮ 94 str. l d. 2 p., pateikta nepraleidus termino. Atsakovė į pateiktą pastabą atsakė 2016-09-22 ir nurodė, kad į pastabą neatsižvelgia. Todėl, vadovaujantis VPĮ 94 str. 1 d. 1 p., ieškovė įgijo teisę dėl atsakovės sprendimo pateikti pretenziją per 15 dienų nuo dienos, kai šis sprendimas buvo pateiktas, taigi iki 2016-10-06. Ieškovė pretenziją atsakovei pateikė praėjus 6 dienoms nuo sprendimo pateikimo, t. y. pretenzija pateikta 2016-09-28, nors paskutinė pretenzijos pateikimo diena buvo 2016-10-06. Taigi, ieškovės įsitikinimu, pretenzija buvo pateikta ir privalėjo būti nagrinėjama.

9Ieškovė mano, kad jos 2016-09-28 pateikta pretenzija buvo pateikta atsakovei laiku ir laikantis ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, todėl atsakovės sprendimas palikti šią ieškovės pretenziją nenagrinėtą kaip pateiktą pavėluotai laikytinas nepagrįstu ir naikintinu.

10Jei teismas spręstų priešingai, t. y. manytų, kad pretenzija buvo pateikta praleidus nustatytus ikiteisminės ginčų procedūros terminus, tuomet prašo teismo savo iniciatyva nagrinėti ieškinio reikalavimus, kadangi jais ginčijamos esminės neteisėtos pirkimo sąlygos, lemiančios viešojo pirkimo laimėtojo parinkimą, taigi, šios neteisėtos sąlygos lemia ir pirkimo neteisėtumą bei neteisėtą pirkimo laimėtoją.

11Dėl kvalifikacinės atrankos kriterijų. Atsakovė Pirkimo sąlygų 55 p. nustatė kvalifikacinės atrankos kriterijus Pl ir P2: „Kriterijus P1 – Tiekėjo vidutinė metinė darbų apimtis EUR (vertinama įvykdyta ar vykdoma 5 metų laikotarpyje vertė) per pastaruosius 5 metus iki paraiškos pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Geriausia kriterijaus reikšmė - didžiausia reikšmė . Kriterijus P2 - Tiekėjo per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) įvykdytų sutarčių skaičius, kurių kiekvienos vertė (vertinama įvykdyta 5 metų laikotarpyje vertė) ne mažesnė nei 0,8 mln. EUR su PVM. Geriausia kriterijaus reikšmė - didžiausia reikšmė.“

12Atsakovė Pirkimo sąlygose taip pat nustatė, kad tolesnėse pirkimo procedūrose (derybose) bus kviečiami dalyvauti tik trys tiekėjai, surinkę daugiausiai kvalifikacinės atrankos balų. Atsakovės teigimu, minėti kvalifikacinės atrankos kriterijai ir nustatytas didžiausias kviečiamų dalyvauti derybose tiekėjų skaičius užtikrina, kad pirkime dalyvaus ir jį laimės itin kvalifikuotas tiekėjas ir kad tokie reikalavimai leis pasiekti pirkimo tikslus, o maksimalių nurodytų kvalifikacinės atrankos kriterijų nustatymas kvalifikacinės atrankos procedūrą padarytų beprasmę.

13Atsakovė vykdydama pirkimą nustatė, kad trys kandidatai, kurie surinks daugiausiai kvalifikacinės atrankos kriterijų balų, bus kviečiami dalyvauti derybose. Tuo atsakovės nustatytas kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius neužtikrina tiekėjų lygiateisės konkurencijos bei pirkimo tikslo pasiekimo, pažeidžia pirkimu suinteresuotų ir realiai sutartį įgyvendinti gebančių pavienių rinkos dalyvių interesus.

14Nustatydama, kad tik trys daugiausiai balų gavę kandidatai galės teikti pasiūlymus, atsakovė iš esmės reikalauja tiekėjus jungtis ir veikti jungtinės veiklos pagrindu vien dėl to, kad jie galėtų dalyvauti ir tik galbūt laimėti pirkimą, nors pirkimo objektas nėra ypatingai sudėtingas ar turintis ypatingą reikšmę rajonui ar visai Lietuvos Respublikai. Pirkimo objektas nėra įtrauktas į prioritetines Lietuvos ar Neringos gyventojų gerovę užtikrinančias programas ar objektų sąrašus, todėl akivaizdu, kad dėl tokio objekto konkurencija negali būti ribojama daugiau, nei tai daroma Pirkimo sąlygose nustatant minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjų patirčiai, ekonominiam ir profesiniam pajėgumui, kurie privalo būti proporcingi pirkimo objektui.

15Pažymėtina, kad derybose yra deramasi dėl kainos, už kurią tiekėjas įsipareigoja atlikti darbus pirkimo objekte. Taigi, kuo daugiau dalyvių dalyvauja derybose, tuo perkančioji organizacija gali gauti geresnę kainą už tuos pačius darbus pirkimo objekte, nes tiekėjai yra priversti varžytis realiu laiku, realioje situacijoje.

16Atsakovė to nesiekia ir numato, kad derybose dalyvaus tik trys neva pajėgiausi tiekėjai ir tai neva lems racionalų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, garantuos pirkimo tikslo pasiekimą.

17VPT 2016-08-01viešoje konsultacijoje nurodė, kad vykdant pirkimus, kuriuose vykdomos kvalifikacinės atrankos procedūros, kvalifikacinės atrankos kriterijams turi būti suteiktos ribinės reikšmės, kurias viršijus tiekėjui skiriamas maksimalus balų skaičius ir papildomi balai neskiriami. VPT minėtoje konsultacijoje išaiškino, kad nustačius ribines reikšmes yra realiai skatinamas tiekėjų konkurencingumas, sudaromos sąlygos pirkime dalyvauti tiekėjams, kurie realiai geba įvykdyti sutartį ir atlikti darbus pirkimo objekte ir nėra priverčiami dirbtinai jungtis į ūkio subjektų grupes vien tam, kad atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, o vėliau laimėjimo atveju vieni vykdytų sutartį. Pirkimo objektas yra gatvės rekonstrukcijos darbai, o atsakovė nustato sąlygą, kad geriausias tiekėjas bus tas (daugiausiai kvalifikacinės atrankos balų gaus tas), kurio vidutinė metinė apyvarta per paskutinius 5 metus atliekant bet kokius darbus yra didžiausia. Atsakovė daugiausiai P1 kvalifikacinės atrankos kriterijaus balų skirs tiekėjui, kurio vidutinė metinė darbų apimtis eurais per pastaruosius 5 metus iki paraiškos pateikimo dienos bus didžiausia. Atsakovė, deklaruodama, kad siekia sudaryti sutartį su itin kvalifikuotu tiekėju, net nenustato konkrečių darbų ar konkrečių pastatų ar statinių, kuriuose atlikti darbai bus vertinami pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų P1. Atsakovė deklaruoja, jog siekia sudaryti sutartį su kvalifikuočiausiu tiekėju, tačiau faktiškai nustato, kad pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų vertins bet kokios kategorijos, bet kokios paskirties statinyje ar pastate tiekėjo atliktus bet kokios rūšies darbus. Pagal nustatytą kriterijų tiekėjai, kurie nors ir neturi patirties atliekant gatvių rekonstrukcijos, remonto ar statybos darbus, tačiau vykdė vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus arba tiesiog statė daugiabučius namus ir per pastaruosius penkerius metus tokių darbų atliko už keliasdešimt milijonų eurų, lygiavertiškai konkuruos su tais tiekėjais, kurie specializuojasi būtent kelių (gatvių) objektų statyboje, tačiau turi panašią ar mažesnę darbų apimtį nei pirmieji tiekėjai. Akivaizdu, kad kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 nevertina patirties, kuri būtina tinkamų darbų pirkimo objekte atlikimui, kvalifikacinės atrankos kriterijus vertina bet kokių atliktų darbų finansinę išraišką ir atsakovė manys, kad parinko pačius kvalifikuočiausius tiekėjus, nors realiai į derybas pakvies tuos, kurie net gali nežinoti, kaip reikia atlikti darbus pirkimo objekte.

18Nenustatydama kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 ribinės reikšmės, kurią viršijus papildomi balai nebūtų skiriami, atsakovė tiesiog reikalauja visus tiekėjus jungtis į ūkio subjektų grupes ne dėl to, kad pirkimo objektas būtų atliktas kvalifikuotai, kokybiškai ir greitai už racionalią kainą, o dėl to, kad tokie tiekėjai tiesiog įgytų teisę dalyvauti derybose. Kiekvieno ūkio subjekto prievolė ir pareiga yra siekti pelno, atitinkamai kiekvienas besijungiantis į ūkio subjektų grupę tiekėjas nusimato sau pelno maržą, kurią turi uždirbti net tuo atveju, jei darbus atliks vienintelis tiekėjas. Tokiu pagrindu sudaryta jungtinė veikla brangina patį kainos pasiūlymą ir atitinkamai verčia pačią atsakovę permokėti už darbus pirkimo objekte.

19Šie motyvai taip pat taikytini ir atsakovės nustatytam kvalifikacinės atrankos kriterijui P2. Šiuo kriterijumi nors ir yra nustatyta minimali darbų sutarties vertė, tačiau atsakovė vertina bet kokias, bet kokių darbų sutartis, todėl akivaizdu, kad pagal tokį reikalavimą kvalifikuoto ir patyrusio tiekėjo parinkimas iš esmės yra neįmanomas, nes visi ūkio subjektai įgyvendinę kitokio pobūdžio darbų ir didesnės vertės sutartis, gaus didesnį balų skaičių nei tie tiekėjai, kurie specializuojasi vykdydami darbus, išskirtinai reikalingus pirkimo objektui, panašiuose statiniuose.

20Ieškovė mano, jog atsakovė pirkimo procedūras vykdė neatsižvelgusi nė į vieną iš VPT viešų rekomendacijų, neužtikrino viešųjų pirkimų principų laikymosi, o pagal neteisėtas sąlygas įvykdytos procedūros negali būti tęsiamos ir pagal jas negali būti parinktas pirkimo laimėtojas, todėl pirkimas privalo būti nutrauktas.

21Atsakovė Neringos savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime ir triplike nurodė esminius atsakovės argumentus. Ieškovė nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (tai yra nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. 2 p. nustatyto pretenzijos pateikimo termino), todėl vadovaujantis CPK 423 (3) str. 2 d. ieškinys turi būti atmestas. Ieškovė pretenzijoje nekėlė reikalavimų dėl Pirkimo sąlygų 54 p. teisėtumo, todėl šis reikalavimas negali būti nagrinėjamas teisme, be to, Pirkimo sąlygų 54 p. visiškai atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 60 str. 1 d. nuostatas.

22Pirkimo sąlygų 55 p. įtvirtinta kvalifikacinės atrankos procedūra visiškai atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. ir Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (2011-12-30 įsakymo Nr. 1 S-196 redakcija).

23Faktinės aplinkybės. Atsakovė 2016-09-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė skelbimą apie pirkimą. Ieškovė 2016-09-19 CVP IS priemonėmis pateikė prašymą atsakovei nustatyti „<...> Pirkimui objektui proporcingas kvalifikacinės atrankos kriterijų PI ir P2 maksimalias vertinimo reikšmes, taip pat <...> nurodyti, kad visi tiekėjai surinkę maksimalias vertinimo reikšmes yra kviečiami pateikti pasiūlymus“. Atsakovė 2016-09-22 raštu „Dėl tiekėjų pateiktų klausimų“ atsisakė tenkinti ieškovės 2016-09-19 prašyme išdėstytus reikalavimus. Ieškovė 2016-09-28 pateikė pretenziją Nr. 2016-09-28/GR02 (toliau – ir Pretenzija). Atsakovė 2016-09-28 raštu „Dėl informacijos“ informavo ieškovę, kad atsisako nagrinėti Pretenziją, nes ji pateikta praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. nurodytus terminus.

24Dėl privalomos išankstinio viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 423(2)str. 1 d. įtvirtinta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, jog pirkimo procedūros vykdomos supaprastintų skelbiamų derybų būdu, pretenzija dėl pirkimo sąlygų turėjo būti pateikta per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie viešąjį pirkimą dienos. Analogiška sąlyga yra įtvirtinta Pirkimo sąlygų 82.2 p. Tai reiškia, kad terminas pretenzijai dėl Pirkimo sąlygų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams pateikti baigėsi 2016-09-21, o ieškovė pateikė pretenziją atsakovei tik 2016-09-28.

25Dėl Pirkimo sąlygų 54 p. Pirkimo sąlygų 54 p. nustatyta, jog patikrinusi dalyvio kvalifikaciją, perkančioj i organizacija vykdo kvalifikacinę atranką, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių dalyvių kvalifikaciją, ir išrenka 3 dalyvius, kuriuos kviečia pateikti pasiūlymus. Ieškovė Pretenzijoje nekėlė klausimo dėl Pirkimo sąlygų 54 p. teisėtumo. Šie klausimai keliami tik ieškinyje. Ieškinyje negali būti keliami klausimai, kurie nebuvo kelti išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme procedūroje. Ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kadangi ieškovė Pretenzijoje nekėlė klausimo dėl Pirkimo sąlygų 54 p. nustatytos sąlygos (jog kvalifikacinės atrankos būdu bus atrinkti 3 (trijų) tiekėjų pasiūlymai) teisėtumo, tai toks klausimas negali būti nagrinėjamas ir teisme. Taip pat pažymi, jog Pirkimo sąlygų 54 p. nuostatos visiškai atitinka šuo metu galiojantį viešųjų pirkimų reglamentavimą.

26Dėl Pirkimo sąlygų 55 p. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė Pirkimo sąlygose turėjo nustatyti maksimalias kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmes. Ieškovė savo teiginių negrindžia jokiais teisės aktais ar teisės normomis. Neprideda ir nepateikia nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-08-01 konsultacijos. Pirkimo reikalavimai, suteikiantys galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti tik gatvių tiesimo ar rekonstrukcijos patirties turintiems tiekėjams, būtų pernelyg siauri ir dirbtinai apribotų konkurenciją. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė, teigdama, jog tik gatvių rekonstravimo patirtį turinčios įmonės gali rekonstruoti gatves, remiasi tik savo pačios samprotavimais ir prielaidomis. Atsakovė nesutinka su šiais teiginiais. Akivaizdu, kad jeigu tiekėjas turi patirties vykdyti daugiabučių (kurie yra priskirtini ypatingiems statiniams) ar kitus statybos darbus, tai tikėtina, kad jis turės kompetencijos vykdyti ir gatvių rekonstrukcijos darbus. Ieškinio motyvai turėtų būti atmesti kaip visiškai nepagrįsti.

27Ieškinys tenkintinas iš dalies.

28Dėl privalomos išankstinio viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos

29Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4232 str. 1 d. įtvirtinta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, jog pirkimo procedūros vykdomos supaprastintų skelbiamų derybų būdu, pretenzija dėl pirkimo sąlygų turėjo būti pateikta per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie viešąjį pirkimą dienos.

30Byloje nustatyta, kad atsakovės Neringos savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2016-09-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė skelbimą apie pirkimą. Ieškovė 2016-09-19 CVP IS priemonėmis pateikė prašymą atsakovei nustatyti pirkimo objektui proporcingas kvalifikacinės atrankos kriterijų PI ir P2 maksimalias vertinimo reikšmes, taip pat nurodyti, kad visi tiekėjai, surinkę maksimalias vertinimo reikšmes, yra kviečiami pateikti pasiūlymus. Atsakovės Neringos savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2016-09-22 raštu „Dėl tiekėjų pateiktų klausimų“ atsisakė tenkinti ieškovės 2016-09-19 prašyme išdėstytus reikalavimus, nurodydama, kad „kvalifikacinės atrankos numatymas pirkimo dokumentuose yra nustatytas siekiant parinkti rangovą su aukšta kvalifikacija. Vien minimalių kvalifikacijos reikalavimų nustatymas ne visais atvejais suteikia galimybę parinkti kvalifikuotą rangovą. Tiek Viešųjų pirkimų įstatymo, tiek perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatos numato galimybę vykdyti kvalifikacinę atranką. Norime pastebėti, kad kvalifikacinės atrankos tikslas yra parinkti rangovą su aukštesne kvalifikacija (kurie be kita ko privalo atitikti ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus), todėl kvalifikacinės atrankos metu, kaip teigia tiekėjas, visiems kandidatams surinkus tam tikrą ribinę PI ir P2 vertę ir juos pakvietus pateikti pasiūlymus, prarandama kvalifikacinės atrankos prasmė ir tikslas“.

31Ieškovė 2016-09-28 pateikė pretenziją Nr. 2016-09-28/GR02. Atsakovė 2016-09-28 raštu „Dėl informacijos“ informavo ieškovę, kad atsisako nagrinėti pretenziją, nes ji pateikta praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. nurodytus terminus.

32Ieškovė dublike teigia, kad apie pirkimą buvo paskelbta 2016-09-14, todėl ieškovė

332016-09-19 pateikusi prašymą, kuriuo prašė patikslinti Pirkimo sąlygų 54 ir 55 p., nepraleido jokių terminų nei pretenzijai, nei prašymui paduoti. Atsakovė 2016-09-22 atsisakė tenkinti ieškovės prašymą, taigi ieškovė, nesutikdama su atsakymu, turėjo teisę per 15 dienų dėl jo pateikti pretenziją atsakovei. Kadangi ieškovė nesutiko su atsakymu, tai 2016-09-28 pateikė Pretenziją atsakovei. Taigi, jokie terminai nebuvo praleisti, nes ieškovė naudojosi savo teise ginti savo interesus teisėtai, pagrįstai ir logiškai. Vadovaujantis atsakovės atstovo pateiktomis interpretacijomis, kad pretenzija yra dokumentas, kuriuo tiekėjas prašo pakeisti pirkimo dokumentus, o prašymas yra dokumentas, kuriuo tiekėjas prašo paaiškinti pirkimo sąlygas, akivaizdu, kad ieškovė 2016-09-19 prašyme prašė atsakovės patikslinti pirkimo sąlygas, vadinasi, ieškovė pateikė pretenziją atsakovei. Atsakovė atsakė 2016-09-22 (vadinasi, išnagrinėjo Pretenziją), todėl tokio atsakymo apskundimo teismui terminas buvo 2016-10-07.

34Dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose tiekėjai įgyvendina savo teises ir jas gina skirtingais būdais: tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra neaiškumų ar tiekėjui, norint pateikti tinkamą pasiūlymą, trūksta tam tikros informacijos, jis turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentus ar suteikti jam trūkstamą informaciją. Jei tiekėjas mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos perkančiosios organizacijos priimamais sprendimais (pvz., perkančioji organizacija viešųjų pirkimų procedūrose leidžia dalyvauti tiekėjams, kurie, kito tiekėjo nuomone, neatitinka kvalifikacijai keliamų reikalavimų), ir tiekėjas siekia ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar sprendimus, atliktus iki pirkimo sutarties sudarymo, tiekėjas turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją (Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalis), o toks pretenzijos pateikimas yra laikomas būtina sąlyga siekiant pasinaudoti ikiteisminiu savo teisių gynimo būdu; tuo atveju, kai tiekėjas pasinaudoja ikiteismine savo teisių gynimo procedūra ir jo pretenzija nėra patenkinama, tiekėjas turi teisę perkančiosios organizacijos veiksmus skųsti teismui.

35Darytina išvada, jog ieškovės 2016-09-19 pateiktas prašymas paaiškinti pirkimo dokumentus buvo skundas dėl pirkimo sąlygą ir prašymas jas pakeisti. Atsižvelgiant į pateikto prašymo turinį, ieškovės 2016-09-19 prašymas yra laikytinas pretenzija. Atsižvelgiant į tai, ieškovės 2016-09-28 pateikta Pretenzija laikytina pakartotine pretenzija, kuri buvo pateikta praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. 2 p. įtvirtintą penkių dienų terminą. Darytina išvada, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovės 2016-09-28 Pretenziją tuo pagrindu, kad ji pateikta praleidus terminą. Nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2016-09-28 sprendimą, kuriuo ieškovės Pretenzija palikta nenagrinėta, kadangi Viešųjų pirkimų įstatymas nesuteikia galimybės teikti pakartotines pretenzijas, taip pat tuo pagrindu, kad pakartotinė pretenzija pateikta praleidus 5 dienų apskundimo terminą.

36Teismas, įvertinęs ieškovės Pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 423 (2) str. 1 d.). Atsakovė atsakė 2016-09-22 į pateiktą ieškovės Pretenziją, įstatymo nustatytas 15 dienų pretenzijos apskundimo teismui terminas baigėsi 2016-10-07, kada ir pareikštas ieškinys teisme. Ieškovė ieškinį dėl atsakovės sprendimų pateikė 2016-10-07, todėl darytina išvada, kad terminas ieškiniui pateikti teisme nebuvo praleistas ir ieškinys teismui pateiktas per įstatymo nustatytą terminą.

37Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pretenziją panaikinimo negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą, t. y. ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku.

38Dėl reikalavimo pripažinti atsakovės viešojo pirkimo Nr. 178581 sąlygų 55 punkte nustatytus kvalifikacijos atrankos kriterijus P1 ir P2 neatitinkančiais Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų ir nutraukti pirkimo procedūras

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčą, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).

40CPK 423 (3) straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

41Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčo esmė nustatytina pagal ieškovės 2016-09-19 CVP IS priemonėmis pateiktoje pretenzijoje išdėstytą prašymą atsakovei nustatyti pirkimo objektui proporcingas kvalifikacinės atrankos kriterijų PI ir P2 maksimalias vertinimo reikšmes.

42Dėl kvalifikacinės atrankos PI ir P2 kriterijų

43Byloje kilusio ginčo dalykas vertintinas, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų bei pirkimo tikslo santykį.

44Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

45Atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Nidos centrinės dalies tvarkymo II etapo (Naglių gatvės dalies ir kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) ( - )) rekonstrukcijos darbai“ supaprastintų skelbiamų derybų būdu (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2016-09-14; viešojo pirkimo Nr. 178581; toliau – Pirkimas). Pirkimui taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014-02-27 įsakymu Nr. VI3-98.

46Atsakovė Pirkimo sąlygų 55 punkte nustatė kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 ir P2. Kriterijus P1 – tiekėjo vidutinė metinė darbų apimtis eurais (vertinama darbų, įvykdytų ar vykdomų 5 metų laikotarpiu, vertė) per pastaruosius 5 metus iki paraiškos pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Geriausia kriterijaus reikšmė – didžiausia reikšmė. Kriterijus P2 – tiekėjo per pastaruosius 5 ( penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) įvykdytų sutarčių skaičius, kurių kiekvienos vertė (vertinama darbų, įvykdytų per 5 metų laikotarpį, vertė) ne mažesnė nei 0,8 mln. EUR su PVM. Geriausia kriterijaus reikšmė – didžiausia reikšmė.

47Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus.

48Ginčo atveju atsakovė vykdo supaprastintas skelbiamas derybas. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014-02-27 įsakymu Nr. VI3-98 (toliau – Taisyklės), V skyriuje yra nustatyta skelbiamų derybų vykdymo tvarka. Šio skyriaus 34.2 punkte nustatyta, kad vykdydama skelbiamas derybas perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus, nagrinėja ir derasi su kandidatais dėl pateiktų pasiūlymų sąlygų ir, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, vertina ir palygina kandidatų pateiktus galutinius pasiūlymus. Perkančioji biudžetinė įstaiga, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ir tvarką, privalo užtikrinti realią konkurenciją, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti tikslūs, aiškūs ir nediskriminuojantys (Taisyklių 38.1 p.), kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 35–38 straipsnių pagrindu (Taisyklių 38.2 p.), kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (Taisyklių 39 p.). Minėtos Taisyklių nuostatos atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 47 ir 60 straipsnių nuostatas (60 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad kandidatų kvalifikacinė atranka atliekama vadovaujantis šio įstatymo 47 straipsnio nuostatomis). Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 1 punkte kaip vienas iš reikalavimų, kurių turi laikytis perkančioji organizacija nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ar tvarką, yra tai, kad turi būti užtikrinta reali konkurencija.

49Ieškovė ieškiniu ginčija perkančiosios organizacijos nustatytus tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus ir teigia, kad atsakovė daugiausiai kvalifikacinės atrankos kriterijaus balų skirs tiekėjui, kurio vidutinė metinė darbų apimtis eurais per pastaruosius 5 metus iki paraiškos pateikimo dienos bus didžiausia. Atsakovė nenustato konkrečių darbų ar konkrečių pastatų ar statinių, kuriuose atlikti darbai bus vertinami pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų P1, faktiškai nurodo, kad pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų vertins bet kokios kategorijos, bet kokios paskirties statinyje ar pastate tiekėjo atliktus bet kokios rūšies darbus. Analogiškai pagal kriterijų P2 vertins bet kokių darbų sutartis.

50Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (toliau – Rekomendacijos), 19.3 punkte taip pat įtvirtintas vienas iš rekomenduojamų kandidatų ir dalyvių ekonominę ir finansinę būklę apibūdinančių kriterijų – vidutinės metinės pajamos tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.

51Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010 ir joje nurodyta praktika).

52Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatus pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

53Atsakovės argumentas, jog akivaizdu, kad jeigu tiekėjas turi patirties vykdyti daugiabučių (kurie yra priskirtini ypatingiems statiniams) ar kitus statybos darbus, tai tikėtina, kad jis turės kompetencijos vykdyti ir gatvių rekonstrukcijos darbus, laikytinas nepagrįstu ir neatitinkančiu viešųjų pirkimų proporcingumo principo. Atsakovė nepateikė patikimo ir įtikinamo tokių reikalavimų nustatymo pagrindimo.

54Sutiktina su ieškovės argumentu, kad atsakovė Pirkimo sąlygose turėjo nustatyti, kad kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2 turi būti skaičiuojami atsižvelgiant į pirkimo objektą – patirtį vykdant gatvės ir kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) rekonstrukcijos darbus.

55Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje yra pasisakyta, kad VPĮ įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius tiekėjų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus) aiškintina kaip reiškianti teisę nustatyti tokius kvalifikacinius reikalavimus, kurie atitiktų VPĮ 34–37 straipsnių nuostatas, nepažeistų specialiųjų teisės aktų nuostatų ir būtų proporcingi bei objektyviai būtini dėl pirkimo objekto ir dirbtinai neribojantys konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-01-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62- 415/2016). Be to, konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatus pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

56Sutiktina su atsakovės argumentu, kad perkančiosios organizacijos tikslas – atsirinkti rangovą su aukštesne kvalifikacija, tačiau atsakovė nepateikia logiško paaiškinimo, kodėl apibrėžiant kvalifikacinius kriterijus P1 ir P2 Pirkimo sąlygose nenurodyta, kokių konkrečiai darbų apimtis yra vertinama ir kokios rūšies įvykdytų sutarčių skaičius bus vertinamas.

57Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis).

58Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-12-01 pateiktoje išvadoje Nr. 4S-3957 nurodyta, kad nustatydama reikalavimą tiekėjų darbų apimčiai, perkančioji organizacija turėjo nurodyti, kokios rūšies darbų apimtis vertinama (P1) ir kokioje darbų srityje vykdytos sutartys (P 2) tenkina nustatytą reikalavimą. Pažymėtina, kad tiek darbų apimtis, tiek ir vertinamas vykdytų sutarčių skaičius turi būti susijęs su Pirkimo objektu. Sutiktina su Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-12-01 pateikta išvada, nes taip pat reglamentuota ir Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje.

59Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Ginčo atveju darytina išvada, kad atsakovei apibrėžiant kvalifikacinius kriterijus P1 ir P2 Pirkimo sąlygose ir nenustatant, kokios konkrečios rūšies darbų apimtis yra vertinama ir kokios rūšies įvykdytų sutarčių skaičius bus vertinamas, yra pažeidžiami viešųjų pirkimo proporcingumo, tikslumo ir aiškumo principai ir tokiu būdu ribojama konkurencija.

60Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus.

61Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-12-01 pateiktoje išvadoje rekomenduoja, kad nustatydamos tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus perkančiosios organizacijos turi įsivertinti realią jų įtaką viešojo pirkimo sutarties vykdymui ir nustatyti šių kriterijų reikšmių maksimalias ribas, už kurias duodami balai, kartu nurodyti, kad šias ribas viršijanti kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami.

62VPĮ 47 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai reikalauja, kad perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinės atrankos kriterijus ar tvarką, užtikrintų realią konkurenciją, o kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti aiškūs ir nediskriminuojantys. Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama minėtų nuostatų įgyvendinimo riboto konkurso būdu atliekamuose viešuosiuose pirkimuose, savo konsultacijoje „Dėl riboto konkurso būdo pasirinkimo tikslingumo ir tiekėjų kvalifikacinės atrankos“ yra nurodžiusi, kad perkančiosios organizacijos, nustatydamos tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus bei tvarką, turi įsivertinti realią jų įtaką viešojo pirkimo sutarties vykdymui ir nustatyti šių kriterijų reikšmių maksimalias ribas, už kurias duodami balai, kartu nurodyti, kad šias ribas viršijanti kandidato patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami.

63Iš anksčiau minėtų teisės aktų matyti, kad pačiame Viešųjų pirkimų įstatyme akcentuojama konkurencijos svarba viešuosiuose pirkimuose. Užtikrinusi realią konkurenciją vykdant viešojo pirkimo procedūras, perkančioji organizacija gali pasiekti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytą viešųjų pirkimų tikslą – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

64Atsakovė neįrodė, kaip, nenustatydama maksimalių kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 ir P2, užtikrins vieną iš kvalifikacinei atrankai Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų reikalavimų – realios konkurencijos buvimą.

65Ginčijamų Pirkimo sąlygų 55 punkte kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 ir P2 maksimalios ribos nėra nustatytos, todėl tokiu būdu sukuriamos sąlygos konkursą laimėti teikėjui, kurio vidutinė metinė darbų apimtis eurais per pastaruosius 5 metus iki paraiškos pateikimo dienos bus didžiausia ir kurio per pastaruosius 5 (penkerius) metus įvykdytų sutarčių skaičius bus didžiausias, be to, kvalifikacinės atrankos kriterijams P1 ir P2 esant neproporcingiems pirkimo objektui, gali susidaryti situacija, kad į derybas bus pakviesti tiekėjai, neturintys gatvės ir kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) rekonstrukcijos darbų atlikimo patirties ir konkuruos su tiekėjais, kurie specializuojasi kelių (gatvių) objektų statybose, tačiau turi mažesnę darbų ir sutarčių apimtį nei pirmieji tiekėjai. Darytina išvada, kad Pirkimo sąlygų 55 punktas neatitinka anksčiau nurodytų Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų, nepagrįstai riboja konkurenciją, nes sukuria išskirtinį konkurencinį pranašumą, neproporcingą pirkimo objektui, tokiu būdu nepagrįstai diskriminuoja kitus tiekėjus bei užkerta kelią ūkio subjektų varžymuisi, neatitinka VPĮ 47 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų, 3 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto proporcingumo principo, todėl yra neteisėtas.

66Laikytini nepagrįstais atsakovo argumentai, kad nagrinėjamo ginčo atveju teismas negali remtis Viešųjų pirkinių tarnybos rekomendacija dėl riboto konkurso vykdymo, nes atsakovė vykdo pirkimą skelbiamų derybų būdu, ir kad Viešųjų pirkinių tarnyba tik pateikia rekomendacijas, kaip geriau ir efektyviau vykdyti viešųjų pirkinių procedūras, tačiau jos nėra privalomos.

67Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti institucija, kuri užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų įgyvendinimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip institucija, pagal įstatymą atsakinga už viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą, prižiūri, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų. Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi viešą konsultaciją dėl riboto konkurso, kuri taikoma ir kvalifikacinei atrankai skelbiamose derybose.

68Dėl kviečiamų į derybas kandidatų skaičiaus

69Atsakovė vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą pagal savo Taisykles, kurių 54 punkte nustatyta: „Patikrinusi dalyvio kvalifikaciją, perkančioji organizacija vykdo kvalifikacinę atranką, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių dalyvių kvalifikaciją ir išrenka 3 dalyvius, kuriuos kviečia pateikti pasiūlymus.“ Ieškovė 2016-09-19 pateiktoje pretenzijoje dėl kvalifikacinės atrankos kriterijų prašė nurodyti, kad visi tiekėjai, surinkę maksimalias vertinimo reikšmes, yra kviečiami pateikti pasiūlymus. Atsakovė triplike nurodo, kad ieškovė 2016-09-19 rašte neprašė pakeisti Pirkimo sąlygų 54 p. Ieškovės 2016-09-19 rašte, kaip ir 2016-09-28 pretenzijoje, buvo prašoma pakeisti tik Pirkimo sąlygų 55 p. įtvirtintus kriterijus PI ir P2, o tai reiškia, jog ieškovė negali kelti ieškinyje reikalavimų dėl Pirkimo sąlygų 54 p. panaikinimo.

70CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

71Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimas pareikštas tik dėl pirkimo Nr. 178581 sąlygų 55 punkte nustatytų kvalifikacijos atrankos kriterijų P1 ir P2 neatitikties Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintiems skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principams (ieškinio dalykas), ieškovė nereiškė reikalavimo panaikinti Pirkimo sąlygų 54 punktą nei ieškinyje, nei pretenzijoje, todėl dėl šio klausimo plačiau nepasisakytina.

72Byloje nėra pateikta duomenų, kad šioje proceso stadijoje jau yra nustatytas Pirkimo laimėtojas ir (arba) sudaryta pirkimo sutartis, todėl teismas nepasisako dėl Pirkimo nutraukimo. Pirkimo procedūra negali būti vykdoma pagal VPĮ prieštaraujančias pirkimo sąlygas, todėl perkančioji organizacija pati privalės nutraukti Pirkimą ir skelbti iš naujo.

73Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

74Iš atsakovės Neringos savivaldybės administracijos ieškovės UAB „Gensera“ naudai priteisiama 217 Eur žyminio mokesčio už ieškinį (CPK 93 str.).

75Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 str., 4231–423 8 straipsniais,

Nutarė

76Ieškinį tenkinti iš dalies.

77Pripažinti atsakovės Neringos savivaldybės administracijos viešojo pirkimo „Nidos centrinės dalies tvarkymo II etapo (Naglių gatvės dalies ir kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) ( - )) rekonstrukcijos darbai“, pirkimo Nr. 178581, sąlygų 55 punkte nustatytus kvalifikacijos atrankos kriterijus P1 ir P2 prieštaraujančiais Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimams, 3 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio 1 dalyje nustatytam proporcingumo principui.

78Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

79Priteisti iš atsakovės Neringos savivaldybės administracijos ieškovės UAB „Gensera“ naudai 217 Eur žyminio mokesčio.

80Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Giedrė Seselskytė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Gensera“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti kaip... 5. Ieškovės manymu, perkančioji organizacija vykdydama viešąjį pirkimą... 6. Atsakovė 2016-09-22 atsakydama į ieškovės pastabą nurodė, kad netenkina... 7. Dėl atsisakymo nagrinėti pretenziją. Konkrečiu atveju pirkimas paskelbtas... 8. 2016-09-21. Ieškovė nepraleisdama nurodyto termino, t. y. 2016-09-19,... 9. Ieškovė mano, kad jos 2016-09-28 pateikta pretenzija buvo pateikta atsakovei... 10. Jei teismas spręstų priešingai, t. y. manytų, kad pretenzija buvo pateikta... 11. Dėl kvalifikacinės atrankos kriterijų. Atsakovė Pirkimo sąlygų 55 p.... 12. Atsakovė Pirkimo sąlygose taip pat nustatė, kad tolesnėse pirkimo... 13. Atsakovė vykdydama pirkimą nustatė, kad trys kandidatai, kurie surinks... 14. Nustatydama, kad tik trys daugiausiai balų gavę kandidatai galės teikti... 15. Pažymėtina, kad derybose yra deramasi dėl kainos, už kurią tiekėjas... 16. Atsakovė to nesiekia ir numato, kad derybose dalyvaus tik trys neva... 17. VPT 2016-08-01viešoje konsultacijoje nurodė, kad vykdant pirkimus, kuriuose... 18. Nenustatydama kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 ribinės reikšmės,... 19. Šie motyvai taip pat taikytini ir atsakovės nustatytam kvalifikacinės... 20. Ieškovė mano, jog atsakovė pirkimo procedūras vykdė neatsižvelgusi nė į... 21. Atsakovė Neringos savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė... 22. Pirkimo sąlygų 55 p. įtvirtinta kvalifikacinės atrankos procedūra... 23. Faktinės aplinkybės. Atsakovė 2016-09-14 Centrinėje viešųjų pirkimų... 24. Dėl privalomos išankstinio viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo ne teisme... 25. Dėl Pirkimo sąlygų 54 p. Pirkimo sąlygų 54 p. nustatyta, jog patikrinusi... 26. Dėl Pirkimo sąlygų 55 p. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė Pirkimo... 27. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 28. Dėl privalomos išankstinio viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo ne teisme... 29. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4232 str. 1 d. įtvirtinta, kad... 30. Byloje nustatyta, kad atsakovės Neringos savivaldybės administracijos... 31. Ieškovė 2016-09-28 pateikė pretenziją Nr. 2016-09-28/GR02. Atsakovė... 32. Ieškovė dublike teigia, kad apie pirkimą buvo paskelbta 2016-09-14, todėl... 33. 2016-09-19 pateikusi prašymą, kuriuo prašė patikslinti Pirkimo sąlygų 54... 34. Dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose tiekėjai įgyvendina savo... 35. Darytina išvada, jog ieškovės 2016-09-19 pateiktas prašymas paaiškinti... 36. Teismas, įvertinęs ieškovės Pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia,... 37. Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti... 38. Dėl reikalavimo pripažinti atsakovės viešojo pirkimo Nr. 178581 sąlygų 55... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad,... 40. CPK 423 (3) straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti... 41. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčo esmė nustatytina... 42. Dėl kvalifikacinės atrankos PI ir P2 kriterijų... 43. Byloje kilusio ginčo dalykas vertintinas, atsižvelgiant į Viešųjų... 44. Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 45. Atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Nidos centrinės dalies tvarkymo II... 46. Atsakovė Pirkimo sąlygų 55 punkte nustatė kvalifikacinės atrankos... 47. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 48. Ginčo atveju atsakovė vykdo supaprastintas skelbiamas derybas. Supaprastintų... 49. Ieškovė ieškiniu ginčija perkančiosios organizacijos nustatytus tiekėjų... 50. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų... 51. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, viešųjų... 52. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatus pirkimo... 53. Atsakovės argumentas, jog akivaizdu, kad jeigu tiekėjas turi patirties... 54. Sutiktina su ieškovės argumentu, kad atsakovė Pirkimo sąlygose turėjo... 55. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje yra pasisakyta, kad VPĮ įtvirtinta... 56. Sutiktina su atsakovės argumentu, kad perkančiosios organizacijos tikslas –... 57. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių... 58. Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-12-01 pateiktoje išvadoje Nr. 4S-3957... 59. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia... 60. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 61. Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-12-01 pateiktoje išvadoje rekomenduoja, kad... 62. VPĮ 47 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai reikalauja, kad perkančioji... 63. Iš anksčiau minėtų teisės aktų matyti, kad pačiame Viešųjų pirkimų... 64. Atsakovė neįrodė, kaip, nenustatydama maksimalių kvalifikacinės atrankos... 65. Ginčijamų Pirkimo sąlygų 55 punkte kvalifikacinės atrankos kriterijų P1... 66. Laikytini nepagrįstais atsakovo argumentai, kad nagrinėjamo ginčo atveju... 67. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką... 68. Dėl kviečiamų į derybas kandidatų skaičiaus... 69. Atsakovė vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą pagal savo Taisykles, kurių... 70. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 71. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimas pareikštas tik dėl pirkimo... 72. Byloje nėra pateikta duomenų, kad šioje proceso stadijoje jau yra nustatytas... 73. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga... 74. Iš atsakovės Neringos savivaldybės administracijos ieškovės UAB... 75. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 str., 4231–423 8... 76. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 77. Pripažinti atsakovės Neringos savivaldybės administracijos viešojo pirkimo... 78. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 79. Priteisti iš atsakovės Neringos savivaldybės administracijos ieškovės UAB... 80. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...