Byla e2A-737-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų viešajame pirkime panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1571-657/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ ieškinį atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Parama“ dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Stabara“ ieškiniu prašė panaikinti neteisėtus atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 21 d. rašte Nr. SA-659, 2015 m. sausio 8 d. rašte Nr. SA-140 (35.3) ir 2015 m. vasario 5 d. rašte Nr. SA-1350 (35.3) nurodytus sprendimus, pripažinti ieškovą UAB „Stabara“ tinkamai pagrindus neįprastai mažą kainą bei pripažinti ieškovą supaprastinto viešojo pirkimo „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ (pirkimo Nr. 207219, toliau – Pirkimas) laimėtoju; pripažinti negaliojančia 2015 m. vasario 9 d. Pirkime su laimėtoju pripažintu tiekėju UAB „Parama“ sudarytą rangos darbų sutartį Nr. As-298.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas perkančioji organizacija paprašė pagrįsti neįprastai mažą ieškovo pasiūlymo kainą ir, nors ieškovas atsakovui pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą, atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė, nurodydamas, kad ieškovas iki nurodyto termino tinkamai nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos. Ieškovo pretenzija šio perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo nustatytu terminu, taip pat buvo atmesta.

5Perkančioji organizacija nesuteikė ieškovui realios galimybės pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, nes nustatė per trumpą terminą kainai pagrįsti. Toks terminas neatitiko nei protingumo kriterijų, nei pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122. Atsakovas, nebendradarbiaudamas su ieškovu ir galimai siekdamas laimėtoju pripažinti iš anksto pasirinktą kitą Pirkimo dalyvį, pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo viešųjų pirkimų principus.

6Ieškovo pasiūlymo neįprastai maža kaina yra neabejotinai pagrįsta, nors ir aiškiai mažesnė nei kitų Pirkimo dalyvių pasiūlytos kainos. Kadangi su pirkimo laimėtoju – trečiuoju asmeniu UAB „Parama“ 2015 m. vasario 9 d. sudaryta rangos sutartis, teismui panaikinus ieškovo ginčijamus perkančiosios organizacijos neteisėtus sprendimus, viešojo pirkimo sutartis su UAB „Parama“ taip pat turėtų būti pripažinta negaliojančia.

7Atsakovas perkančioji organizacija Marijampolės savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad perkančioji organizacija turi teisę spręsti, ar tiekėjas tinkamai pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Ieškovas nustatytu pakankamu terminu pasiūlytos neįprastai mažos kainos realumo nepagrindė, pateikė tik deklaracijas ir ketinimus, bet ne realius įrodymus. Ieškovas turėjo turėti kainos apskaičiavimus jau teikdamas pasiūlymą, todėl terminas (3 darbo dienos) kainai pagrįsti buvo pakankamas. Siekiant nevilkinti Pirkimo, dar kartą pagrįsti kainą ieškovo nebebuvo prašoma. Be to, net ir su pretenzija dėl pasiūlymo atmetimo ieškovas nepagrindė pasiūlytos kainos.

8Trečiasis asmuo UAB „Parama“ ieškinio prašė netenkinti, kadangi skundžiami perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti ir skaidrūs.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad neįprastai mažos kainos pagrindimo institutas suteikia perkančiajai organizacijai papildomą galimybę po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams Pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Šio instituto paskirtis – sudaryti sąlygas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

12Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio 2 dalyje numatyta perkančiosios organizacijos pareiga pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, perkančiosios organizacijos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turėtų atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus VPT direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

13Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Vertindama neįprastai mažos kainos pagrindimą, perkančioji organizacija privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, veikti sąžiningai ir objektyviai, laikytis teisės aktuose įtvirtintų imperatyvų. Privaloma neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus.

14Perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. SA-12522 (35.3) pareikalavo, kad ieškovas iki 2015 m. sausio 6 d. pagrįstų neįprastai mažą pasiūlymo kainą: pateikiant detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą, nurodant kiekvienam vienetiniam darbui apskaičiuotą darbo sąnaudų, medžiagų ir mechanizmų poreikį, jų normą darbo vienetui ir visai darbo apimčiai, naudojamų medžiagų pavadinimus, kiekius bei markes (sąmata „įkainiui-resursui“), taip pat tiekėjų pateiktus komercinius pasiūlymus, preliminarias sutartis ar ketinimų protokolus dėl naudojamų medžiagų ir mechanizmų.

15UAB „Stabara“ 2015 m. sausio 5 d. rašte pateikė paaiškinimus ir pridėjo įrodymus, tačiau juos perkančioji organizacija pagrįstai vertino kaip nepagrindžiančius neįprastai mažą pasiūlyme nurodytą kainą. Ieškovas pasiūlytą kainą grindė išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus paaiškinimais, darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymu, tiekėjų nuolaidų ieškovui taikymu, 2014 m. gruodžio 31 d. balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita, pažymint, kad dėl perkančiosios organizacijos nustatyto pernelyg trumpo termino ieškovas objektyviai negalėjo surinkti visų kainos pagrindimui reikšmingų duomenų.

16Teismo teigimu, įstatymas nenustato termino, per kurį tiekėjas turi pateikti įrodymus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, todėl termino nustatymas yra perkančiosios organizacijos diskrecija, įgyvendinama atsižvelgiant į individualaus atvejo situaciją. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. SA-12522 (35.3) pareikalavo, kad ieškovas iki 2015 m. sausio 6 d. pagrįstų neįprastai mažą pasiūlymo kainą (šiame termine 3 darbo dienos). Teismas kaip nepagrįstus atmetė ieškovo argumentus, kad toks terminas per trumpas ir nurodė, kad šie ieškovo argumentai grindžiami vien subjektyvaus pobūdžio prielaidomis, nėra įrodymų, kad ieškovas neturėjo realių galimybių per nustatytą terminą pateikti tik žymiai vėliau perkančiajai organizacijai pateiktus dokumentus. Ieškovo pateikta eksperto D. K. išvada nepaneigia fakto, jog per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą ieškovas nepateikė perkančiajai organizacijai įrodymų, pagrindžiančių neįprastai mažą kainą.

17Pagal Pirkimo sąlygas paaiškinimai, patikslinimai ir kiti veiksmai Pirkimo procedūrų metu paprastai atliekami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (pavyzdžiui, Pirkimo sąlygų 53 p., 61 p., 100 p.), todėl 3 darbo dienų terminas neįprastai mažai kainai pagrįsti yra pakankamas. Ilgesnis ar trumpesnis terminas gali būti nustatytinas tik tuomet, kai egzistuoja tokio termino būtinumą pagrindžiančios aplinkybės. Teismo nuomone, aplinkybės, kad tiekėjui nustatytu terminu buvo šventinis laikotarpis, todėl trūko laiko visiems dokumentams paruošti, kad didelė dokumentų apimtis (vien techninis projektas sudaro 200 lapų), kad anksčiau iš tiekėjo nebuvo reikalaujama sąmatų, nerodo, kad ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai buvo priimti pažeidžiant viešųjų pirkimų principus.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Ieškovas UAB „Stabara“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o šio reikalavimo netenkinus, priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

20Apeliacinis skundas grindžiamas šiais svarbiausiais argumentais:

211. Teismo sprendimas yra nemotyvuotas dėl esminio byloje kilusio ginčo, t.y. ar ieškovo pasiūlyta neįprastai maža kaina yra pagrįsta. Motyvų nebuvimas yra pagrindas bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

222. Apeliantas pagrindė savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą, pateikdamas medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščius, komercinius tiekėjų pasiūlymus, PVM sąskaitas faktūras dėl transporto priemonių įsigijimo, lokalines darbų sąmatas bei pažymą apie darbuotojus ir jiems mokėtiną darbo užmokestį, finansinės atskaitomybės dokumentus bei kt. Išvadą dėl ieškovo pasiūlytos kainos pagrįstumo byloje pateikė ir kvalifikuotas teismo ekspertas D. K.. Pirkime numatyti keletas statinių. Jų statybos lokalinių sąmatų Pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama (2014-11-19 raštu Nr. SA-11253 perkančioji organizacija išaiškino, kad nereikalaujama lokalinių sąmatų), o jų parengimas paprastai užima iki mėnesio, todėl lokalinių sąmatų parengimui perkančiosios organizacijos nustatytų trijų darbo dienų termino nepakako. Perkančiosios organizacijos reikalavimas pateikti sąmatas „įkainiui-resursui“ iš esmės reikalavo lokalinių sąmatų.

23Ieškovo argumentai, kuriais grindžiama pasiūlymo kaina, nebuvo deklaratyvūs. Jie buvo grindžiami objektyviais skaičiavimais, grindžiamais statybų rinkoje plačiai naudojamais ir pripažįstamais metodais: i) išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus paaiškinimais, ii) darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymu, iii) nuolaidų apeliantui taikymu, iv) naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymu, v) pasiūlymo kainos išskaidymu, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimu. Toks neįprastai mažos kainos pagrindimas atitiko teisės aktų reikalavimus (VPĮ 40 straipsnis, Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. IS-122, 6 punkte numatytus neįprastai mažos kainos pagrindimo metodus).

243. Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė įvertinti neįprastai mažos kainos pagrįstumą ir jį patvirtinančius įrodymus nėra neribota (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1975/2013).

254. Skundžiamu sprendimu atsakovo veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas buvo įvertinas formaliai, neatsižvelgta į viešųjų pirkimų principus, tikslą ir net nevertinta, ar pasiūlyta kaina iš tiesų pagrįsta. Būtent apelianto pasiūlyta ir pagrįsta kaina buvo mažiausia - 312 789,62 eurų su PVM (palyginimui neteisėto laimėtojo UAB „Parama“ pasiūlymo kaina 449 556,50 eurų). Atsakovas neleisdamas ieškovui per protingą terminą pagrįsti pasiūlymo kainos, kuri buvo mažiausia iš pasiūlytų Pirkime, skubotai siekė įsigyti statybos darbus su daugiau nei 50% antkainiu.

265. Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu neturėdamas galimybės pateikti visų kainos pagrindimo paskaičiavimų, ieškovas pateikė tik neįprastai mažos kainos pagrindimo paaiškinimus ir tuos dokumentus, kuriuos spėjo surinkti, bei paprašė papildomo termino kainai pagrįsti ir išsamų pagrindimą su dokumentais (119 lapų) pateikė įmanomai trumpiausiu terminu – sausio 29 d.

27Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Apeliaciniame skunde iš esmės kartojami pirmosios instancijos teismui skirtuose procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai.

292. Perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 30 d. paprašė ieškovą pagrįsti pasiūlymo neįprastai mažą kainą iki 2015 m. sausio 6 d. (įskaitytinai), tačiau sausio 6 d. gavo tik deklaracijas ir nepilnai užpildytą įmonės balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą. Tokiu būdu tiekėjas neįvykdė pareigos atsakyti būtent į perkančiosios organizacijos klausimus, pateikti, ko yra prašomas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-17 nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-216/2010, 2012-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3 K-3-181/2012).

303. Teisės aktai įpareigoja perkančiąją organizaciją neatmesti a priori pasiūlymo, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, tačiau reikalauti iš tiekėjo šios kainos pagrindimo ir priimti galutinį sprendimą priklausomai nuo pagrindimo turinio. Įstatymas nenustato kiek giliai perkančioji organizacija turi vertinti kainos pasiūlymo pagrindimą ir kokie (kiek) kriterijai yra pakankami sprendimui priimti, tačiau ieškovo pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas nesudarė pagrindo įsitikinti ieškovo pajėgumu įvykdyti sutartį.

314. Ieškovas dokumentus, kuriuos turėjo pateikti iki 2015 m. sausio 6 d., pateikė tik sausio 29 d. su raštu, kuris negali būti laikomas pretenzija (pakartotine) dėl perkančiosios organizacijos 2015 m. sausio 8 d. sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą, nepagrindus kainos.

325. Pirkimo apimtis yra nedidelė (visų tvarkomų gatvių bendras ilgis yra tik 1,771 km., tvarkomų aikštelių plotas - tik 756 m2, o šaligatvių - viso labo tik 0,092 km., Pirkimą laimėjusio pasiūlymo kaina yra 449 556,5 eurų), todėl 3 darbo dienų terminas neįprastai mažai kainai pagrįsti yra pakankamas ir atitinka rekomenduojamą.

336. Ieškovas turėjo realią galimybę pateikti kainos pagrindimą perkančiosios organizacijos nustatytu terminu, nes sausio 29 d. teikė dar iki šio termino parengtus dokumentus. Medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai buvo suformuoti per dvi dienas. Be to, jeigu ieškovas, teikdamas pasiūlymą, dar neturėjo jo kainos pagrindimo, tai tik sustiprina prielaidą, kad kaina buvo pasiūlyta nepagrįsta.

347. Atsakovas savo skaičiavimams kaip ir ieškovas naudoja būtent „Sistela” programinę įrangą ir pagal ją atlikus skaičiavimus, akivaizdu, kad ieškovas siūlo per mažas asfalto normas, kuriomis neįmanoma atlikti perkamų darbų.

358. Ieškovo pateikta teismo eksperto, kurio teismas neskyrė ekspertizei atlikti, išvada gali būti vertinama tik kaip rašytinis įrodymas, be to, ji nesusijusi su esminiu byloje nagrinėjamu ir ekspertui pateiktu klausimu (dėl ieškovo pasiūlymo pagrįstumo), nes ekspertas tik paaiškino lokalinių sąmatų sudarymą.

369. Kadangi ieškovas nepagrindė neįprastai mažos kainos, perkančioji organizacija su juo neturėjo teisės sudaryti viešojo pirkimo sutarties.

3710. Teismas turi teisę nepasisakyti dėl ieškovo argumentų, kurie yra teisiškai nereikšmingi.

38Tretysis asmuo UAB „Parama” atsiliepimu ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

391. Skundžiamas sprendimas tinkamai motyvuotas.

402. Perkančiosios organizacijos nustatytas terminas pagrįsti neįprastai mažą kainą yra pakankamas, neegzistuoja priežastys nustatyti ilgesnį terminą, o dalį teikiamų dokumentų ieškovas neabejotinai jau turėjo ir galėjo pateikti nustatytu terminu.

413. Net ir po nustatyto termino ieškovo pateikti duomenys nepaneigė, kad pasiūlyta kaina nepagrįstai maža. Lokalinės sąmatos, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai, komerciniai tiekėjų pasiūlymai ir kiti dokumentai nepagrindžia, kaip ieškovo pasiūlyta kaina gali būti net 527 317,19 Lt (152 721,62 eurų) mažesnė už vidutinę visų Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų kainą. Ieškovo sąmatos pagal „Sistela” sistemą yra sudarytos su esmine klaida dėl medžiagų kiekių, o kad kainų skirtumą sudarytų tiekėjų nuolaidos, neįrodyta. Ekspertizė, kurią atliko ieškovo pasirinktas asmuo ir kurioje neįvertinta lokalinėse sąmatose nurodytų duomenų teisingumas (pavyzdžiui, itin maža asfalto norma), taip pat nepagrindžia ieškovo pasiūlytos kainos.

424. Perkančioji organizacija nereikalavo pateikti lokalinių sąmatų pagrindžiant neįprastai mažą kainą - ieškovas galėjo pateikti kitokio tipo detalizaciją, bent kiek patvirtinančią pasiūlytos kainos pagrįstumą.

435. Ieškovas neteisingai interpretuoja jo iniciatyva pasirinkto eksperto išvadas. Taip pat ieškovas klaidina teismą, pateikdamas tikrovės neatitinkančius skaičiavimus apie UAB „Parama“ antkainį, neva lygų 57,50 %.

446. Perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų principų.

45IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

46Apeliacinis skundas netenkintinas

47Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

48Byloje nagrinėjamas ginčas dėl tiekėjo (ieškovo) UAB „Stabara“ Pirkimui pateiktos pasiūlymo kainos pagrįstumo bei dėl to, ar šiam tiekėjui buvo sudarytos sąlygos pagrįsti neįprastai mažą pasiūlyme nurodytą kainą.

49Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas (VPĮ 40 str.) yra teisinė priemonė, perkančiajai organizacijai suteikianti galimybę įsitikinti tiekėjo realiu pajėgumu už pasiūlytą kainą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

50Pirkime tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (Pirkimo sąlygų 81 p.). Pasiūlymus pateikė UAB „Sumeda“ (pasiūlymo kaina 1 811 940,81 Lt (524 774,33 eurų) (su PVM)), UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (pasiūlymo kaina 1 704 402,37 Lt (493 629,05 eurų) (su PVM))), UAB „Alkesta“ (pasiūlymo kaina 1 811 940,81 Lt (524 774,33 eurų) (su PVM)), UAB „Statybos ritmas“ (pasiūlymo kaina 1 983 553,61 Lt (574 476,83 eurų) (su PVM)), UAB „Fildingas“ (pasiūlymo kaina 1 157 025,15 Lt (335 097,65 eurų) (su PVM)), UAB „Kelranga“ (pasiūlymo kaina 1 819 933,23 Lt (527 089,10 eurų) (su PVM)), UAB „Sūduvos statyba“ (pasiūlymo kaina 1 146 000,00 Lt (331 904,54 eurų) (su PVM)), UAB „Gintarėja“ pasiūlymo kaina 1 599 048,42 Lt (463 116,43 eurų) (su PVM)), UAB „Stabara“ (pasiūlymo kaina 1 080 000,00 Lt (312 789,62 eurų) (su PVM)), UAB „Parama“ (pasiūlymo kaina 1 552 228,70 Lt (449 556,50 eurų) (su PVM)), UAB „Kamesta“ (pasiūlymo kaina 1 595 857,70 Lt (462 192,34 eurų) (su PVM)), UAB „Kauno tiltai“ (pasiūlymo kaina 2 025 875,52 Lt (586 734,11 eurų) (su PVM)).

51Nėra ginčo, kad ieškovo pasiūlymas, kurio kaina (į ją pagal Pirkimo sąlygas turi būti įskaityti visi mokesčiai, visos kitos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam įsipareigojimų įvykdymui) buvo neįprastai maža (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-11-10 įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintų Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastos mažos kainos pagrindimo rekomendacijų 2 p.), todėl perkančioji organizacija pagrįstai 2014 m. gruodžio 30 d, raštu Nr. SA-12522(35.3) paprašė iki 2015 m. sausio 6 d. (įskaitytinai) pagrįsti neįprastai mažą kainą (VPĮ 40 str., Pirkimo sąlygų 76 p.), o būtent pateikti detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą, nurodant kiekvienam vienetiniam darbui apskaičiuotą darbo sąnaudų, medžiagų ir mechanizmų poreikį, jų normą darbo vienetui ir visai darbo apimčiai, naudojamų medžiagų pavadinimus, kiekius bei markes (sąmata „įkainiui-resursui“), taip pat tiekėjų pateiktus komercinius pasiūlymus, preliminarias sutartis ar ketinimų protokolus dėl naudojamų medžiagų ar mechanizmų.

52Pagal formuojamą teismų praktiką bylose dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pagrįsti neįprastai mažą kainą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, į tai, ko yra klausiama, bei turi teisę pateikti papildomus paaiškinimus ar duomenis, o ši papildomai teikiama informacija turi būti susijusi su neįprastai mažos kainos pagrindimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010 ir kt.).

53Ieškovas paskutinę perkančiosios organizacijos nustatyto termino dieną 2015 m. sausio 6 d. pateikė paaiškinimus (kad pasiūlymo kainą lemia tiekėjų teikiamos nuolaidos, efektyvus įmonės valdymas, nuosavų įmonės lėšų naudojimas ir nedidelis antkainis) bei įmonės 2014 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Apeliacinio teismo vertinimu, perkančioji organizacija pagrįstai tokio neįprastai mažos kainos pagrindimo nepripažino pakankamu ir tinkamu ir tuo pagrindu (per nustatytą terminą nepagrindus neįprastai mažos kainos) 2015 m. sausio 8 d. ieškovo UAB „Stabara“ pasiūlymą atmetė (Pirkimo sąlygų 76 p. 79.5 p., VPĮ 40 str. 1 d.). Ieškovo 2015 m. sausio 6 d. pateiktame neįprastai mažos kainos pagrindime apskritai nebuvo teikiami būtent perkančiosios organizacijos prašyti duomenys ir paaiškinimai. Ieškovas kainą grindė tik abstrakčiais, deklaratyviais ir optimistiškais paaiškinimais apie gerą darbo organizavimą ir finansinę padėtį, tiekėjų nuolaidas ir šių teiginių negrindė įrodymais (išskyrus įmonės balansą) ar skaičiavimais, kurių buvo reikalaujama. Be to, ieškovo nurodytos aplinkybės, kurios turėtų pagrįsti ypatingai geras sąlygas siūlyti mažą kainą, nėra neįprastos ar ypatingos versle (nuosavų lėšų turėjimas ir naudojimas, efektyvus įmonės valdymas, tiekėjų teikiamos (nekonkrečios) nuolaidos ir t.t.). Nėra pagrįstų argumentų, kodėl jau sausio 6 d. ieškovas negalėjo pateikti konkrečias tiekėjų siūlomas (suteikiamas) nuolaidas patvirtinančių įrodymų, kodėl negalėjo pateikti bent preliminarių kainos sudėtinių dalių paskaičiavimų, kurie nebejotinai turėjo būti atlikti (ieškovo turimi) dar prieš teikiant Pirkime pasiūlymą. Priešingu atveju, yra pagrįstas pagrindas abejoti pasiūlyme nurodytos kainos pagrįstumu ir ieškovo realiu gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

54Perkančiajai organizacijai 2015 m. sausio 8 d. atmetus ieškovo pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo, ieškovas dėl šio perkančiosios organizacijos sprendimo sausio 15 d. pateikė pretenziją, kuri taip pat buvo atmesta. Tuomet ieškovas 2015 m. sausio 29 d. pateikė papildomus, pasiūlymo kainą pagrindžiančius paaiškinimus ir įrodymus (duomenis) bei prašė pagal juos įvertinti perkančiosios organizacijos 2015 m. sausio 8 d. sprendimo (juo atmestas ieškovo pasiūlymas) ir 2015 m. sausio 21 d. sprendimo (juo atmesta pretenzija dėl pasiūlymo atmetimo) (ne)pagrįstumą ir pripažinti ieškovą tinkamai pagrindus neįprastai mažą pasiūlymo kainą.

552015 m. sausio 29 d. kaip kainą pagrindžiančius įrodymus ieškovas pateikė Medžiagų ir Mechanizmų poreikio žiniaraščių kopijas, tiekėjų komercinių pasiūlymų dėl statybos medžiagų kopijas, PVM sąskaitų-faktūrų dėl transporto priemonių įsigijimo kopijas, lokalinių sąmatų kopijas, pažymas apie darbuotojų sąrašą. Teismas sutinka, kad ir šie duomenys perkančiosios organizacijos pagrįstai buvo įvertinti, kaip pateikti be pateisinamos priežasties pavėluotai ir tinkamai nepagrindžiantys neįprastai mažos ieškovo pasiūlyme nurodytos kainos.

56Pažymėtina, kad ieškovas akivaizdžiai nebendradarbiavo su perkančiąja organizacija, neteikė kainos pagrindimą įrodančių duomenų operatyviai (nei per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, nei vėliau). Dalį tik sausio 29 d. pateiktų duomenų (pavyzdžiui, tiekėjų pasiūlymai yra 2014 m. lapkričio 24 dienos, sąskaitos 2014 m. liepos mėnesio, 2012 m. birželio mėnesio) ieškovas neabejotinai turėjo daug anksčiau, dar prieš prašymą pagrįsti neįprastai mažą kainą, tačiau nedelsdamas neteikė. Medžiagų poreikio žiniaraščiai pagal 2014 metų spalio mėnesio kainas buvo sudaryti 2015 m. sausio 26-28 dienomis ir tik pagal juos paruošta lokalinė sąmata, kiti dokumentai (darbuotojų sąrašas, priskaitymų-išskaitymų žiniaraščiai) yra 2015 m. sausio 29 dienos, todėl akivaizdu, kad nebuvo ruošiami nedelsiant. Toks ieškovo elgesys labiau rodo ne tai, kad laiku pateikti įrodymų, pagrindžiančių neįprasti mažą kainą, nebuvo galimybės, o tai, kad labiau tikėtina, jog ieškovas išsamius duomenis surinko ir pateikė ne iš karto, kai buvo paprašytas, bet tik po to, kai jau buvo atmestas tiek jo pasiūlymas Pirkime, nepagrindus neįprastai mažos kainos, tiek ir pretenzija dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą.

57Ieškovo argumentai, kad perkančioji organizacija nustatė per trumpą terminą neįprastai mažai pasiūlymo kainai pagrįsti, taip pat atmestini kaip nepagrįsti. VPĮ nenustato konkretaus termino, per kurį teikėjas turėtų pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, o Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintų rekomendacijų „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo“ 7 punkte numatyta, kad pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimui turi būti nustatytas protingas terminas. Kai perkančioji organizacija ir tiekėjai bendrauja elektroninėmis priemonėmis (nagrinėjamu atveju pagal Pirkimo sąlygų 76 p. užklausimas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo siunčiamas per CVP IS), prekių ar paslaugų viešojo pirkimo atvejais kainos pagrindimui turėtų būti skirta ne mažiau kaip viena darbo diena, o darbų viešojo pirkimo atvejais (priklausomai nuo pirkimo objekto sudėtingumo) rekomenduojama nustatyti ne mažesnį kaip trijų darbo dienų terminą. Kai perkančioji organizacija ir tiekėjai bendrauja kitomis priemonėmis, pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimui rekomenduojama nustatyti ilgesnius terminus. Byloje nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos nustatytas 6 dienų (3 darbo dienų) terminas atitiko tiek rekomenduojamus terminus neįprastai mažai kainai pagrįsti, tiek VPĮ įtvirtintus minimalius terminus pasiūlymams patikslinti ar papildyti (VPĮ 28 str. 10 d.) ir byloje neįrodyta egzistavus aplinkybes, sudariusias pakankamą pagrindą rekomenduojamą ir nustatytą 3 dienų terminą pripažinti nepakankamu. Byloje neįrodyta, kad duomenys kainos pagrindimui buvo rengiami ilgesnį laiką, nepaneigta, kad ieškovas dar perkančiosios organizacijos nustatytu terminu jau turėjo, tačiau neteikė dalies tik sausio 29 d. pateiktų duomenų. Pažymėtina ir tai, kad termino viršijimas 16 darbo dienų net penkis kartus viršijo rekomenduojamus terminus, taigi galėtų būti pagrįstas tik išimtinėmis ypatingomis aplinkybėmis, kurių ieškovas, kaip jau minėta, neįrodė (CPK 12 str., 178 str.).

58Ieškovas sausio 6 d. nurodė, kad sąmatai parengi reikalingas terminas bent iki sausio 13 d. 15:00 val., o sausio 15 d. pretenzijoje nurodė, kad sąmatai parengti reikia mažiausiai savaitės, tačiau, kaip jau minėta, perkančiajai organizacijai duomenis pateikė tik sausio 29 d., taigi gerokai net po paties ieškovo pageidauto ir kaip pagrįstu bei pakankamu vertinto termino. Be to, sutiktina, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pats būti apskaičiavęs ir pagrindęs darbų atlikimo sąmatą, net jeigu jos išsamios perkančioji organizacija ir nereikalauja pateikti kartu su pasiūlymu (perkančiosios organizacijos 2014-11-19 raštas Nr. SA-11253(35.3). Kai tiekėjas net ir po pasiūlymo pateikimo paprašytas paaiškinti kainos sudedamąsias dalis, negali to padaryti ir reikalauja termino kainos skaičiavimams parengti, teismui kyla pagrįstų abejonių, ar pasiūlymas buvo pateiktas atsakingai apskaičiavus jame nurodyta neįprastai mažą kainą. Be to, nors atsakovas jau pirmosios instancijos teisme (atsiliepime į ieškinį ir vėlesniuose procesiniuose dokumentuose) išdėstė abejones dėl kainos pagrindime nurodytų medžiagų kiekio poreikio nepagrįstai mažų kiekių, šių atsakovo abejonių ieškovas nepaneigė ir neišsklaidė, juos ignoravo, triplike nurodydamas, kad programinė sistema „Sistela“ numato ir medžiagų normas, be to, abejones turi išskaidyti teismo eksperto D. K. išvada. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad būtent ieškovo nurodyti reikalingi statybinių medžiagų (asfalto) kiekiai yra pagrįsti, o nepakankamų medžiagų kiekių nurodymas ir jo pagrindu atlikti skaičiavimai, pagrindžiant neįprastai mažą kainą, gali reikšti, jog ieškovo nurodyta kaina iš tiesų nepakankama perkamiems darbams atlikti. Šių abejonių nepaneigia ir specialisto D. K. išvada, kuri apsiriboja paaiškinimais, kaip atliekami lokalinės sąmatos skaičiavimai, tačiau joje netikrintas medžiagų kiekio pagrįstumas konkrečiu atveju. Specialisto išvada abstrakti, joje iš esmės patvirtinama, kad ieškovo sausio 6 d. paaiškinimuose nurodyti kriterijai turi įtakos įmonės veiklos savikainai ir pasiūlymo kainai, todėl ši specialisto išvada neturi reikšmingos esminės įrodomosios vertės byloje.

59Aptartų faktinių aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą Pirkime, neturėjo (nebuvo parengęs) jame nurodytos kainos paskaičiavimų, kad perkančiosios organizacijos nustatytu terminu neteikė net turimų duomenų ir apskritai neatsakinėjo į tiekėjo pateiktus klausimus (įrodymais ir skaičiavimais negrindžiamos deklaracijos yra nepakankamos), nesilaikė nei perkančiosios organizacijos nustatyto, nei paties ieškovo pageidauto ir kaip pagrįstas vertinto termino neįprastai mažai kainai pagrįsti, todėl perkančioji organizacija pagrįstai sausio 8 d. sprendė, kad ieškovas nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir tuo pagrindu jo pasiūlymą atmetė.

60Tokiomis aplinkybėmis, kai perkančiosios organizacijos nustatytu terminu neįprastai maža kaina apskritai nebuvo grindžiama, nebeturi reikšmės ir tam nustatyto 6 dienų (trijų darbo dienų) termino pakankamumo vertinimas. Termino pagrįstumas būtų svarbus, jeigu ieškovas būtų bendradarbiavęs, aktyviai siekęs tinkamai atsakyti į perkančiosios organizacijos užklausimą, nes tik tokiu atveju laiku pateikti kainos pagrindimą ieškovui galėtų sukliudyti galimai nepakankamas tam nustatytas terminas. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tuomet, kai tiekėjas vengia aiškių atsakymų į perkančiosios organizacijos klausimus, toks jo elgesys vertinamas, kaip pažeidžiantis bendradarbiavimo principą ir neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012).

61Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

62Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. Į esminius bylos išnagrinėjimui svarbius argumentus atsakyta, jie yra pakankami sprendimui priimti, o kiti proceso dalyvių argumentai neturi esmines reikšmės byloje kilusio ginčo išnagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nebepasisako.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų

64Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovui neatlyginamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Kiti proceso dalyviai (nors tretysis asmuo UAB „Parama“ prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas) nepateikė dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme jų turėtų bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidų jiems atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Stabara“ ieškiniu prašė panaikinti neteisėtus atsakovo... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas perkančioji organizacija paprašė pagrįsti... 5. Perkančioji organizacija nesuteikė ieškovui realios galimybės pagrįsti... 6. Ieškovo pasiūlymo neįprastai maža kaina yra neabejotinai pagrįsta, nors ir... 7. Atsakovas perkančioji organizacija Marijampolės savivaldybės administracija... 8. Trečiasis asmuo UAB „Parama“ ieškinio prašė netenkinti, kadangi... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad neįprastai mažos kainos pagrindimo... 12. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio 2 dalyje numatyta... 13. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų... 14. Perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. SA-12522 (35.3)... 15. UAB „Stabara“ 2015 m. sausio 5 d. rašte pateikė paaiškinimus ir pridėjo... 16. Teismo teigimu, įstatymas nenustato termino, per kurį tiekėjas turi pateikti... 17. Pagal Pirkimo sąlygas paaiškinimai, patikslinimai ir kiti veiksmai Pirkimo... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Ieškovas UAB „Stabara“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 20. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais svarbiausiais argumentais:... 21. 1. Teismo sprendimas yra nemotyvuotas dėl esminio byloje kilusio ginčo, t.y.... 22. 2. Apeliantas pagrindė savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą, pateikdamas... 23. Ieškovo argumentai, kuriais grindžiama pasiūlymo kaina, nebuvo... 24. 3. Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė įvertinti neįprastai... 25. 4. Skundžiamu sprendimu atsakovo veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas buvo... 26. 5. Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu neturėdamas galimybės... 27. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį... 28. 1. Apeliaciniame skunde iš esmės kartojami pirmosios instancijos teismui... 29. 2. Perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 30 d. paprašė ieškovą... 30. 3. Teisės aktai įpareigoja perkančiąją organizaciją neatmesti a priori... 31. 4. Ieškovas dokumentus, kuriuos turėjo pateikti iki 2015 m. sausio 6 d.,... 32. 5. Pirkimo apimtis yra nedidelė (visų tvarkomų gatvių bendras ilgis yra tik... 33. 6. Ieškovas turėjo realią galimybę pateikti kainos pagrindimą... 34. 7. Atsakovas savo skaičiavimams kaip ir ieškovas naudoja būtent... 35. 8. Ieškovo pateikta teismo eksperto, kurio teismas neskyrė ekspertizei... 36. 9. Kadangi ieškovas nepagrindė neįprastai mažos kainos, perkančioji... 37. 10. Teismas turi teisę nepasisakyti dėl ieškovo argumentų, kurie yra... 38. Tretysis asmuo UAB „Parama” atsiliepimu ieškovo apeliacinį skundą prašo... 39. 1. Skundžiamas sprendimas tinkamai motyvuotas.... 40. 2. Perkančiosios organizacijos nustatytas terminas pagrįsti neįprastai... 41. 3. Net ir po nustatyto termino ieškovo pateikti duomenys nepaneigė, kad... 42. 4. Perkančioji organizacija nereikalavo pateikti lokalinių sąmatų... 43. 5. Ieškovas neteisingai interpretuoja jo iniciatyva pasirinkto eksperto... 44. 6. Perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų principų.... 45. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 46. Apeliacinis skundas netenkintinas... 47. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 48. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl tiekėjo (ieškovo) UAB „Stabara“... 49. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas (VPĮ 40 str.) yra teisinė... 50. Pirkime tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos... 51. Nėra ginčo, kad ieškovo pasiūlymas, kurio kaina (į ją pagal Pirkimo... 52. Pagal formuojamą teismų praktiką bylose dėl neįprastai mažos kainos... 53. Ieškovas paskutinę perkančiosios organizacijos nustatyto termino dieną 2015... 54. Perkančiajai organizacijai 2015 m. sausio 8 d. atmetus ieškovo pasiūlymą... 55. 2015 m. sausio 29 d. kaip kainą pagrindžiančius įrodymus ieškovas pateikė... 56. Pažymėtina, kad ieškovas akivaizdžiai nebendradarbiavo su perkančiąja... 57. Ieškovo argumentai, kad perkančioji organizacija nustatė per trumpą... 58. Ieškovas sausio 6 d. nurodė, kad sąmatai parengi reikalingas terminas bent... 59. Aptartų faktinių aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad ieškovas,... 60. Tokiomis aplinkybėmis, kai perkančiosios organizacijos nustatytu terminu... 61. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 62. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 64. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovui neatlyginamos jo turėtos... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 66. Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą....