Byla 2-834-748/2013
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Marekui Petrovskiui ir R. P

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo E. S. skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Marekui Petrovskiui ir R. P.,

Nustatė

2Pareiškėjas teismui pateikė skundą dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų (b.l. 3-4), kuriame nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr.0123/09/01474 2012 m. lapkričio 12 d. pateikė antstoliui prašymą, kuriame prašė sumažinti iš pareiškėjo R. P. naudai išieškomą sumą 162496 litais ir toje dalyje vykdymą nutraukti, kadangi toje dalyje įvykdė reikalavimą pagal vykdomąjį dokumentą. Prie prašymo pateikė tai patvirtinančius dokumentus: 2012 m. lapkričio 7 d. pareiškimą dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo ir 2012 m. lapkričio 12 d. notarės Jolantos Rulienės liudijimą apie pareiškimo persiuntimą. Prašyme nurodė, kad 162496 litų reikalavimas išieškotojui R. P. yra kilęs iš 2007-05-10 tarp E. S., R. P., A. M. ir AB Sampo bankas (dabartinis banko pavadinimas Danske bankas) sudarytos Kreditavimo sutarties Nr.KVR2015070440. E. S. nurodė, kad jis sumokėjo už R. P. 162496 litus kredito grąžinimo, į kuriuos įgijo regreso teisę. Antstolis patvarkymu atsisakė įvykdyti lėšų įskaitymą ir sumažinti išieškomą sumą. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis, priimdamas patvarkymą Nr.0123/09/01474/S-7581 pažeidė jo teises, bei Civilinio proceso kodekso 614 straipsnį, kuriame numatyta, kad antstolis vykdomajame dokumente turi pažymėti apie dalinį vykdomojo dokumento įvykdymą.

3Suinteresuotas asmuo R. P. pateikė byloje atsiliepimą į skundą (b.l. 14-16), kuriame nurodė, kad skundą prašo atmesti. Atsiliepime nurodo, kad E. S. pateikė R. P. pranešimą, iš kurio matyti, kad į R. P. naudai vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/01474 išieškomas lėšas įskaito162496 Lt sumą, kuria E. S. savo lėšomis padengė R. P. įsiskolinimą pagal su Danske Bank A/S sudarytą kreditavimo sutartį. R. P. su skolininko reikalavimu vykdomojoje byloje atlikti įskaitymą nesutiko. Suinteresuoto asmens nuomone antstolis Marekas Petrovskis patvarkymu pagrįstai ir teisėtai atsisakė tenkinti skolininko prašymą vykdomojoje byloje atlikti įskaitymą ir toks antstolio sprendimas atitinka tiek materialinės bei procesinės teisės normas, tiek suformuotą teisės praktiką dėl įskaitymo vykdomosiose bylose atlikimo.

4Suinteresuotas asmuo antstolis Marekas Petrovskis pateikė byloje patvarkymą dėl skundo (b.l. 5), kuriame nurodė, kad skolininkas E. S. 2012-11-12 pateikė antstoliui prašymą, kuriuo prašė vykdymo procese įskaityti vienarūšius priešpriešinius reikalavimus pagal 2007-05-10 Kreditavimo Į Nr. KVR2015070440, kurioje bendraskoliai yra E. S., R. P. A. M., kreditorius - Danske bankas. 2012-11-29 antstolio patvarkymu vadovaujantis CPK 687 str. buvo atsisakyta tenkinti skolininko reikalavimą. Antstolis nurodė, kad antstolio veikimo ribas apibrėžia antstoliui pateiktas vykdomasis dokumentas (CPK 586 str.), Antstolių įstatymas, CPK vykdymo procesą reglamentuojančios normos, iš kurių seka, kad priešpriešinių reikalavimų įskaitymas vykdymo procese galimas tik kai yra pateikti antstoliui vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių sumų išieškojimo. Šiuo atveju vykdomojoje byloje pateiktas skolininko prašymas, dėl kurio nėra priimtas sprendimas ir išduotas vykdomasis dokumentas.

5Skundas atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad antstolio Mareko Petrovskio kontoroje yra vykdomas 2009 m. birželio 9 d. Kauno 6-ojo notarų biuro notarės Jolantos Rulienės vykdomasis įrašas dėl 602591,60 Lt išieškojimo iš skolininko E. S., gim. 1971-01-01, gyv. Raguvos g. 9-5, Kaunas, R. P., gim. 1969-11-07, gyv. palangos g. 12-4, Kaunas (vykdomoji byla Nr. 0123/09/01474). 2012 m. lapkričio 12 d. vykdomojoje byloje buvo gautas skolininko prašymas sumažinti R. P. naudai išieškomą sumą 162496 Lt suma ir toje dalyje vykdymą nutraukti, kadangi reikalavimas šioje dalyje įvykdytas. Skolininkas šiame rašte nurodė, kad 2012 m. lapkričio 7 d. per Kauno 6-ąjį notarų biurą išsiuntė išieškotojui R. P. pareiškimą dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo 162496 Lt sumoje. Skolininkas nurodė, kad šis skolininko reikalavimas yra kilęs iš 2007 m. gegužės 10 d. Kreditavimo sutarties Nr. KVR2015070440 tarp E. S., R. P. ir A. M. bei AB Sampo banko (dabar – Danske bankas). Pagal šią sutartį bendraskoliai E. S., R. P. ir A. M. paėmė 2000000 Lt kreditą. Kreditas buvo grąžintas kiekvienam iš bendraskolių sumokant sekančias sumas: E. S. – 1104604 Lt, R. P. – 697265 Lt, A. M. – 777416 Lt. Bendra grąžintina bankui suma – 2579285 Lt, todėl kiekvienam iš bendraskolių tenkanti grąžinti kredito dalis su mokėtinomis palūkanomis ir delspinigiais – 859761 Lt. 2012 m. lapkričio 30 d. antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojo R. P. pareiškimas dėl nesutikimo su E. S. prašymu dėl 162496 Lt įskaitymo. R. P. nurodė, kad iš bendro įsiskolinimo 27185 Lt sudarė netesybos ir 322100 Lt priskaičiuoti kaip palūkanos pagal minėtą paskolą. 2009 m. gruodžio 21 d. raštu Danske Bankas informavo visus bendraskolius, kad vienam iš bendraskolių, t.y. E. S., įvykdžius dvi sutartas sąlygas (2009 m. gruodžio 21 d. Danske banko raštas Nr. kau0901590 Dėl įkeisto turto pardavimo ir bendraskolių išstojimo iš prievolės) bankas sutiks, kad R. P. ir A. M. išstotų iš prievolės pagal 2007-05-10 Kredito sutartį. Minėtos banko sąlygos galiojo iki 2010-01-13 dienos. Išieškotojas nurodė, kad nuo 2009-12-21 dienos (vėliausiai nuo 2010-01-13 dienos) už visas papildomai susikaupusias netesybas bei palūkanas yra atsakingas išimtinai E. S.. Būtent šiuo pagrindu vėlesniu laikotarpiu (iki 2010-04-19 dienos) iš E. S. pusės buvo atliktos didesnės įmokos Danske bankui bendro kredito sumos, papildomų netesybų bei palūkanų grąžinimui.

7Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir išieškotojas, skolininkas privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos (LAT, 2009, civ.b. Nr. 3K-3-472/2009).

8Jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo, antstolis gali savo patvarkymu atlikti šių sumų tarpusavio įskaitymą (CPK 687 straipsnio 1 dalis). Analogiška teisės norma įtvirtinta CK 6.130 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatoma, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal reikalavimo momentą. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne (CK 6.131 straipsnis), kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (LAT nutartis civ. b. Nr. 3K-3-624/2006, Nr. 3K-3-593/2007, I, 3K-3-293/2009). Minėtų sąlygų visuma, vertinant jas sistemiškai ir siejant su CK 6.130 straipsnio 1 dalimi, lemia išvadą, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Tai reiškia, kad į reikalavimus, dėl kurių priimtas res iudicata galią turintis teisino sprendimas ir kurie yra pripažinti vykdytinais procesine tvarka, vienašališkai negalima įskaityti reikalavimų, kurių vykdytinumas remiasi vien materialiosios teisės normomis, ypač kai faktinės aplinkybės tokios, kad yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas (LAT nutartis civ. b. Nr. 3K-3-502/2012).

9Nagrinėjamoje vykdomojoje byloje Nr.0123/09/01474 joks teismo sprendimo galią turtintis dokumentas, kuris patvirtintų E. S. reikalavimo teisės pagrįstumą į 162496 Lt, antstoliui nebuvo pateiktas (įskaitymą skolininkas vykdo vienašališku pranešimu), tuo tarpu išieškojimas R. P. naudai yra atliekamas vykdomojo dokumento pagrindu (pagal Kauno 6-ojo notarų biuro 2009-06-09 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4701), be to, R. P. antstoliui teiktame 2012 m. lapkričio 28 d. pareiškime nurodė su įskaitymu nesutinkąs.

10CK 6.134 straipsnis numato atvejus, kada įskaitymas yra draudžiamas: pirma, reikalavimams, kurie ginčijami teisme; antra, reikalavimams, atsiradusiems iš sutarties dėl turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos; trečia, reikalavimams, kurių įvykdymas susijęs su konkretaus kreditoriaus asmeniu; ketvirta, dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atsiradusiems reikalavimams atlyginti žalą; penkta, reikalavimams valstybei, tačiau valstybė turi teisę taikyti įskaitymą; šešta, kai prievolės dalykas yra turtas, į kurį negalima nukreipti išieškojimo; septinta, įstatymų numatytus kitokius reikalavimams bei, kai skolininkas neturi įskaitymo teisės, jeigu jis privalo atlyginti savo tyčiniais veiksmais padarytą žalą. Nors byloje pateiktiems reikalavimams dėl įskaitymo nei vienas iš imperatyvių draudimų įskaityti netaikytinas, tačiau teismas, vadovaudamasis sisteminiu nurodytų teisės normų bei nurodytos teisės praktikos aiškinimu, sprendžia, kad teisme nepatikrintos skolos vienašalis įskaitymas į skolą, kuriai išduotas vykdomasis dokumentas, yra negalimas pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį, kuri leidžia įskaityti tik vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu lygiaverčius reikalavimus (LAT nutartis civ. b. Nr. 3K-3-502/2012).

11Akivaizdu, kad dėl E. S. reikalaujamos įskaityti sumos nėra priimtas teismo sprendimas ir/ar išduotas vykdomasis dokumentas, be to vykdomojoje byloje pareiškimu yra išreikštas akivaizdus R. P. nesutikimas su E. S. atliktu vienašališku 162496 Lt įskaitymu, kas suponuoja teisminio ginčo dėl minėto įskaitymo tikimybę. Todėl antstolis Marekas Petrovskis 2012 m. lapkričio 29 d. patvarkymu pagrįstai ir teisėtai atsisakė tenkinti skolininko prašymą vykdomojoje byloje atlikti įskaitymą.

12Antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, atlikdamas savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje buvo faktinis ir teisinis pagrindas antstoliui Marekui Petrovskiui priimti patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti skolininko E. S. prašymą įskaityti 162496 Lt reikalavimą į išieškotojo R. P. reikalavimą, todėl E. S. skundas dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų atmestinas.

13Teismui atmetus skundą, iš pareiškėjo priteistinos valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jos sudaro 7,76 Lt bei vadovaujantis CPK 96 str. 6 d., šios išlaidos iš pareiškėjo nepriteistinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 3, 5 d.,

Nutarė

15pareiškėjo E. S. skundą atmesti.

16Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai