Byla 2-868-620/2014
Dėl 5212,69 Lt skolos, palūkanų, delspinigių, palūkanų delspinigių, ikiteisminio išieškojimo išlaidų, bylinėjimosi išlaidų ir 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo pagal ieškovo UAB “Gelvora“ ieškinį atsakovui V. P

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 5212,69 Lt skolos, palūkanų, delspinigių, palūkanų delspinigių, ikiteisminio išieškojimo išlaidų, bylinėjimosi išlaidų ir 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo pagal ieškovo UAB “Gelvora“ ieškinį atsakovui V. P.,

Nustatė

2Atsakovui V. P. CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu ir tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas nurodo ir iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad atsakovas V. P. ir AB „Swedbank“ 2008-05-21 sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ) (b.l. 26-27), pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Tačiau atsakovas netinkamai vykdė minėtą Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ), todėl AB „Swedbank“ pastarąją nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2008-06-18 AB „Swedbank“ ir ieškovas UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ) (b.l.5; 14-25), pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal minėtą Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ). Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1499,63 Lt skolos, 1118,56 Lt palūkanų, 1082,73 Lt delspinigių, 858,14 Lt palūkanų delspinigių, 584,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 14 % dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (1499,63 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo arba netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d.), o nutraukus sutartį reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas (CK 6.221 str. 1 d.). Ieškovas raštiškai pranešė atsakovui V. P. apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b.l. 29), tačiau atsakovas nevykdė 2008-05-21 Kreditinės mokėjimo kortelės sutartyje Nr. ( - ) numatytų įsipareigojimų, byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs skolą, nėra, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1499,63 Lt skolos ir sutartyje numatytos 14 proc. dydžio palūkanos – 1118,56 Lt (b.l. 7).

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1082,73 Lt delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-01-26 iki 2011-01-16 ir 858,14 Lt palūkanų delspinigių paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-01-26 iki 2011-01-16. Minėtų delspinigių ir palūkanų delspinigių dydis pagal 2008-05-21 Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ) yra 0,1 procento už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį, kad viena šalis nepagrįstai nepraturtėtų kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010, 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

8Nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012-01-01 galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste, byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Dėl išdėstyto, prašoma priteisti delspinigių suma – 1082,73 Lt mažintina iki 541,36 Lt, o 858,14 Lt palūkanų delspinigių suma mažintina iki 429,07 Lt, delspinigius ir palūkanų delspinigių skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo iš viso 584,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias grindžia ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 9). Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, šias išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje – 3,50 Lt, pranešimas Lietuvoje - 91,50 Lt, vienpusis spausdinimas ir pakavimas – 62,00 Lt, vokas – 31,00 Lt, darbuotojo darbo užmokestis – 87,18 Lt, užklausa Nekilnojamojo turto registro tarnybai – 25,00 Lt, užklausa Gyventojų registro tarnybai – 183,00 Lt. Didžiąją dalį išlaidų sudaro ieškovo darbo priemonės, užmokestis darbuotojui, administracija. Vertindamas šias išlaidas, teismas konstatuoja, jog jos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas UAB “Gelvora“ užsiima skolų išieškojimu ir prevencija, t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių, kuriai kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, jų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, nėra pateikta jokių įrodymų, jog tokios išlaidos būtų patirtos. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovas privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Pranešimų siuntimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su užklausomis Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registro tarnybai galėtų būti pripažintinos būtinomis išlaidomis, tačiau ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.). Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (LR CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl 584,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

102008-05-21 Kreditinės mokėjimo kortelės sutartyje Nr. ( - ) numatytos 14 proc. metinės palūkanos, kurios priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai, skaičiuojant nuo negrąžintos kredito sumos, t.y. 1499,63 Lt nuo 2014-07-02 iki visiško kredito grąžinimo ieškovui dienos.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Tenkinant ieškinį iš dalies (? 69 proc. visų reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas yra sumokėjęs 156 Lt žyminio mokesčio (b.l. 13), todėl jo naudai iš atsakovo proporcingai priteistina 107,64 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 4,20 Lt, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262, 285, 286 str. teismas

Nutarė

16Ieškovo UAB “Gelvora“ ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1499,63 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt devynis litus 63 ct) skolos, 1118,56 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniolika litų 56 ct) palūkanų, 541,36 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt vieną litą 36 ct) delspinigių, 429,07 Lt (keturis šimtus dvidešimt devynis litus 07 ct) palūkanų delspinigių, 14,00 (keturiolikos) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo negrąžintos kredito sumos, t.y. 1499,63 Lt nuo 2014-07-02 bei 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 107,64 Lt (vieną šimtą septynis litus 64 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

19Atsakovas V. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas UAB “Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi... 2. Atsakovui V. P. CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo... 3. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 4. Ieškovas nurodo ir iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad atsakovas V. P.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad... 6. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1082,73 Lt delspinigių,... 7. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką,... 8. Nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr.... 9. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo iš viso 584,65 Lt ikiteisminio skolos... 10. 2008-05-21 Kreditinės mokėjimo kortelės sutartyje Nr. ( - ) numatytos 14... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 12. Tenkinant ieškinį iš dalies (? 69 proc. visų reikalavimų), iš atsakovo... 13. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 4,20 Lt, susijusios su... 14. Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.... 15. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262, 285, 286 str.... 16. Ieškovo UAB “Gelvora“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1499,63 Lt (vieną... 18. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 19. Atsakovas V. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas UAB “Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...