Byla AS-904-520/2016
Dėl potvarkio panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Vilniaus moterų namų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Vilniaus moterų namų skundą atsakovui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl potvarkio panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas asociacija Vilniaus moterų namai (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija, atsakovas) kanclerio potvarkį „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, 2016 metais“.

6Pareiškėjas skunde taip pat prašė stabdyti Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurse (toliau – ir Konkursas) skiriamų lėšų išmokėjimą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas sprendimas byloje.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė; netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

8Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Teismo vertinimu, tik esant realiai grėsmei, t. y. konstatavus konkrečias aplinkybes, faktus, leidžiančius daryti prielaidą, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, jos gali būti taikomos.

9Teismas, nustatęs, kad pareiškėjas skunde nenurodė visiškai jokių argumentų bei aplinkybių, susijusių su prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymu, konstatavo, jog nėra galimybės svarstyti, ar nesiėmus pareiškėjo prašomos reikalavimą užtikrinančios priemonės teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, ar kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teismas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones vertino kaip visiškai nemotyvuotą ir todėl jo netenkino.

10II.

11Pareiškėjas asociacija Vilniaus moterų namai atskirajame skunde prašo tenkinti jo atskirąjį skundą ir prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – stabdyti Konkurse skiriamų lėšų išmokėjimą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas sprendimas byloje.

12Pareiškėjas akcentuoja, kad jis skunde nurodė, jog atsakovas galbūt atmestinai ar nepakankamai objektyviai vertino pareiškėjo projektą, pateiktą Konkurse, ir dėl to prašė stabdyti Konkurse skiriamų lėšų išmokėjimą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas sprendimas byloje. Pareiškėjo teigimu, akivaizdu, kad nesiėmus veiksmų stabdyti Konkurse skiriamų lėšų išmokėjimą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas sprendimas byloje, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo vykdymas, taip pat gali būti padaryta reali žala tiek pareiškėjui, tiek biudžetui, t. y. viešajam interesui. Vykdant skundžiamą potvarkį ir išmokant pagal jį Konkurse skiriamas lėšas asmenims, lėšos būtų išmokamos asmenims, kurie galbūt, paaiškėjus, kad projektai Konkurse buvo vertinti atmestinai ar nepakankamai objektyviai, neturėtų teisės gauti tokių lėšų, nes nebūtų pripažinti laimėtojais. Išmokėjus lėšas tokiems asmenims ir jiems pradėjus vykdyti projektus, kurie, vėliau paaiškėjus, kad buvo nepragrįstai pripažinti laimėjusiais Konkursą, gali būti nebeįmanoma iš tokių asmenų susigrąžinti jiems skirtas lėšas. Tuo būtų padaryta reali žala valstybės biudžetui.

13Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad priėmus byloje palankų jam sprendimą ir panaikinus skundžiamą potvarkį, atsakovas turėtų tinkamai vertinti Konkurse pateiktus projektus ir sudaryti naują projektų, kuriems skiriamos lėšos, eilę. Įvykdžius skundžiamą potvarkį ir įvykdžius Konkurse skiriamų lėšų išmokėjimą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas sprendimas byloje, Ministerija gali nebeturėti kitų lėšų, kurias ji galėtų skirti naujai sudarytoje projektų, kuriems skiriamos lėšos, eilėje atsidūrusiems projektams. Todėl taip būtų padaryti reali finansinė žala sąžiningiems pareiškėjams, tarp kurių yra ir pareiškėjas, kurių projektai galėtų būti nustatyti laimėjusiais, pareiškėjai prarastų galimybę įgyvendinti projektus šiais metais. Be to, dėl nurodytų aplinkybių akivaizdžiai taptų neįmanoma toliau vykdyti teismo sprendimą – panaikinti skundžiamą potvarkį, kadangi skundžiamas potvarkis, kuriuo skiriamos lėšos Konkurse, faktiškai būtų įvykdytas jas paskyrus asmenims, kurie neturėjo teisės gauti tokias lėšas.

14Atsakovas Ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties dalį, kuria netenkintas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nepakeistą.

15Atsakovas pažymi, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu prašymą teikiantis proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą, ir nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, tačiau, Ministerijos nuomone, nagrinėjamu atveju reikalavimas nėra pagrįstas, o pareiškėjas nepateikė tinkamų įrodymų, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas. Atsakovas laikosi pozicijos, kad jo atsiliepime į skundą pateikti faktai pagrįstai įrodo, jog Ministerija veikė laikydamasi teisės aktų nustatytos tvarkos, o pareiškėjo prašymas grindžiamas tik prielaidomis, kas galėtų būti, jeigu teismas priimtų sprendimą jo naudai, todėl nėra teisinio pagrindo stabdyti lėšų išmokėjimą Konkurso laimėtojams. Atsakovo teigimu, Konkurso procedūros buvo teisėtos ir objektyvios. Projektų vertinimo komisiją sudarė kompetentingi specialistai, kurie laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, nešališkai ir atidžiai nagrinėjo visus pateiktus projektus, objektyviai ir visapusiškai įvertino visas su projektais susijusias aplinkybes, ėmėsi aktyvių veiksmų siekiant pašalinti pareiškėjo projekto vertinimo metu nustatytus dokumentų trūkumus.

16Atsakovas paaiškina, kad pareiškėjo projekto pagrindinis trūkumas – jo neatitikimas Konkurso tikslui, kadangi pareiškėjo projekto veiklos orientuotos į smurto artimoje aplinkoje reiškinį, organizacijos žmogiškųjų išteklių stiprinimą, specializuotos pagalbos centro darbuotojų ir savanorių kvalifikaciją, o Konkurso tikslas – skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo, sprendimų priėmimo srityse. Atsakovo teigimu, tai yra svarus argumentas pareiškėjui neskirti tikslinio finansavimo, Konkursui numatytas valstybės biudžeto lėšas skiriant tiems pareiškėjams, kurie savo veiklą susiejo būtent su Konkurso paskirtimi. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog, priešingai nei teigia pareiškėjas atskirajame skunde, žala viešajam interesui būtų padaryta sustabdžius biudžeto lėšų išmokėjimą Konkurso laimėtojams, kurių projektai labiausiai atitiko Konkurso tikslą bei projektų vertinimo kriterijus. Be to, sustabdžius lėšų išmokėjimą, o vėliau teismui priėmus sprendimą pareiškėjo skundo netenkinti ir Ministerijos kanclerio potvarkio nenaikinti, tai reikštų nepagrįstą finansavimo nutraukimą tinkamus projektus parengusioms ir prie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo savo veikla prisidedančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Tokiu atveju šios organizacijos galėtų reikalauti iš valstybės atlyginti joms finansinę žalą, patirtą rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektinę veiklą.

17Atsakovas nurodo, kad valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys su Konkurso laimėtojais buvo sudarytos 2016 m. rugpjūčio 19 d., o 2016 m. rugsėjo 19 d. Konkurso laimėtojams pervesta lėšų dalis, skirta projektų veikloms, planuotoms įgyvendinti 2016 metų III ketvirtyje, t. y. lėšas gavusios nevyriausybinės organizacijos jau pradėjo įgyvendinti projektų veiklas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19III.

20Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties dalis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo asociacijos Vilniaus moterų namų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

21Teisėjų kolegija pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr. 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

23Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę vertino kaip visiškai nemotyvuotą ir todėl jo netenkino. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėjas, skunde prašydamas stabdyti Konkurse skiriamų lėšų išmokėjimą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas sprendimas byloje, iš esmės nenurodė visiškai jokių argumentų bei aplinkybių, susijusių su būtinybe taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Konkrečius argumentus, dėl kurių, pareiškėjo teigimu, turėtų būti imamasi priemonių užtikrinti reikalavimą, pareiškėjas pateikia tik atskirajame skunde. Pareiškėjas, atskirajame skunde nesutikdamas su sprendimu netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, teigia, kad neužtikrinus reikalavimo šioje byloje, gali būti padaryta reali žala tiek pareiškėjui, tiek biudžetui, nes po ginčo išnagrinėjimo galbūt nebebūtų galimybės skirti pareiškėjo projektui finansavimo net jį pripažinus tinkamu finansuoti, be to, finansavimą jau būtų gavę asmenys, kurių projektai iš tikrųjų neturėjo būti finansuojami, be to, pareiškėjas prarastų galimybę realiai įgyvendinti teismo sprendimą ir juo pasinaudoti, kadangi teismo sprendimo vykdymas būtų neįmanomas dėl to, kad ginčijamas potvarkis jau būtų įvykdytas.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumą ir pagrįstumą, neturi pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs skundo turinį bei kartu su juo pateiktus įrodymus, vien dėl pačios pareiškėjo inicijuoto ginčo esmės turėjo nustatyti būtinybę pritaikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atskirajame skunde pareiškėjas nenurodo jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kurie sudarytų pagrindą daryti priešingą išvadą.

25Dėl atskirojo skundo argumento, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo vykdymas būtų neįmanomas, teisėjų kolegija akcentuoja, jog pareiškėjas skunde suformulavo vienintelį reikalavimą – panaikinti Ministerijos kanclerio potvarkį „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, 2016 metais“. Iš skundžiamo Ministerijos kanclerio 2016 m. liepos 29 d. potvarkio matyti, kad nuspręsta skirti lėšas 3 konkurso būdu atrinktiems nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, 2016 metais; į rezervinių projektų sąrašą įtraukti 3 nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, 2016 metais (įskaitant ir pareiškėjo projektą); neskirti lėšų 1 nevyriausybinės organizacijos projektui, skirtam Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, 2016 metais.

26Pažymėtina, kad iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustatė, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, tačiau nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančioje ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taigi pagal nagrinėjamo ginčo metu galiojančią ABTĮ redakciją nereikalaujama sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėti aplinkybę, ar, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

27Nors pareiškėjas atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes, kurios jam galbūt kils dėl Konkurse skiriamų lėšų išmokėjimo atrinktiems nevyriausybinių organizacijų projektams, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas yra tik vienas iš Konkurse dalyvavusių asmenų, kurio projektui skundžiamame potvarkyje nurodyta galima skirti suma – 1 000 Eur, nes pareiškėjo projekto grupė – C, kuriai pagal Konkurso organizavimo 2016 metais nuostatų (I t., b. l. 9–24) 5.3 punktą didžiausia galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma yra 1 000 Eur. Ginčijamame potvarkyje nurodyta Konkurso laimėtojams iš viso skiriama suma – 41 000 Eur. Taip pat atkreiptinas dėmesys į atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytą aplinkybę, kad valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys su Konkurso laimėtojais jau yra sudarytos ir Konkurso laimėtojams pervesta lėšų dalis, skirta projektų veikloms, planuotoms įgyvendinti 2016 metų III ketvirtyje, t. y. lėšas gavusios nevyriausybinės organizacijos jau pradėjo įgyvendinti projektų veiklas. Kaip jau minėta, su Konkurso laimėtojais sudarytos sutartys nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, be to, skundžiamame potvarkyje nurodytos Konkurse dalyvavusios nevyriausybinės organizacijos net nėra šios administracinės bylos proceso šalys, nors tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės, kokios prašo pareiškėjas, taikymas būtų susijęs su kitais asmenimis, kurių projektams ginčijamu potvarkiu nuspręsta skirti lėšas.

28Šių svarbių aplinkybių, iš kurių matyti, kad faktinė situacija nuo skundžiamo potvarkio priėmimo jau yra pakitusi, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimą, nevertino, nes jos nebuvo nurodytos skunde. Tačiau pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta kelio proceso dalyviams pateikti motyvuotą (pagrįstą faktinėmis aplinkybėmis bei įrodymais) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo bet kurioje proceso stadijoje.

29Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra pagrįsta ir teisėta, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija), teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo asociacijos Vilniaus moterų namų atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties dalį, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas asociacija Vilniaus moterų namai (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas skunde taip pat prašė stabdyti Nevyriausybinių organizacijų... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartimi... 8. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 9. Teismas, nustatęs, kad pareiškėjas skunde nenurodė visiškai jokių... 10. II.... 11. Pareiškėjas asociacija Vilniaus moterų namai atskirajame skunde prašo... 12. Pareiškėjas akcentuoja, kad jis skunde nurodė, jog atsakovas galbūt... 13. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad priėmus byloje palankų jam sprendimą... 14. Atsakovas Ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir... 15. Atsakovas pažymi, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį reikalavimas gali... 16. Atsakovas paaiškina, kad pareiškėjo projekto pagrindinis trūkumas – jo... 17. Atsakovas nurodo, kad valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys su... 18. Teisėjų kolegija... 19. III.... 20. Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 21. Teisėjų kolegija pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 23. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios... 25. Dėl atskirojo skundo argumento, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo... 26. Pažymėtina, kad iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ 71... 27. Nors pareiškėjas atskirajame skunde nurodo neigiamas pasekmes, kurios jam... 28. Šių svarbių aplinkybių, iš kurių matyti, kad faktinė situacija nuo... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo asociacijos Vilniaus moterų namų atskirąjį skundą atmesti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties... 33. Nutartis neskundžiama....