Byla 2-716-231/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, dalyvaujant pareiškėjams A. E., E. Z., pareiškėjų atstovei advokatei Nijolei Pakalnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. E. ir E. Z. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. 7984/0002:463, ( - ), buvo sodyba, kurios pastatai (gyvenamasis namas ir pagalbiniai pastatai) yra išnykę, tam, kad galėtų gauti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus sodybos atkūrimui Trakų istoriniame nacionaliniame parke.

3Pareiškėjai nurodė, kad turi nuosavybės teise 1,98 ha. ploto žemės sklypą, ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. 7984/0002:463, kurį paveldėjo po jų motinos M. E. mirties 2007-05-27. Žemės sklype numatė atkurti sodybą – atstatyti gyvenamąjį namą ir pagalbinius pastatus. Kadangi žemės sklypas yra Trakų istoriniame nacionaliniame parke, jie kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją parengti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus sodybos atkūrimui, tačiau Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2011-11-14 raštu Nr. S-(10.7)-544 nurodė, kad naujas sodybas Trakų istorinio nacionaliniame parke galima statyti tik senųjų sodybų vietose arba vietose, numatytose detaliuose parko gyvenviečių projektuose, o senoji sodyba žemės sklype yra išnykusi. Pareiškėjai nurodė, kad nuosavybės teisė į žemės sklypą jų motinai M. E. buvo atkurta 2001-10-10 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 79-9797, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, atkūrus nuosavybės teises į buvusio savininko A. P. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą – 19,30 ha žemės, grąžinant natūra 3,20 ha žemės sklypą. Pareiškėjai nurodė, kad M. E. žemės sklypą paveldėjo iš savo motinos A. P., kuri buvo G. – Sa. ir J. Š. dukra. Jos tėvas, G.– S. Š. buvo I. ir M. Š. sūnus. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo gauti dokumentai įrodo kad šiuo metu pareiškėjų nuosavybės teise valdomas žemės sklypas paveldėjimo būdu perėjo iš buvusio savininko G. – S. (S.) Š., I.sūnaus. Iš archyvinių Trakų valsčiaus savivaldybės dokumentų matoma, kad 1928 m. A. P. kaip paveldėtoja valdė po S. Š. mirties likusį nekilnojamąjį turtą – Trakų valsčiaus Paguliankos viensėdį, susidedantį iš 41 dešimtinės žemės sklypo, gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų. S. Š. žemės sklypą su visais statiniais paveldėjo pagal testamentą 1896 m., po G. S. Pileckio mirties. Žemės sklypas su visais jame esančiais statiniais G. S. Pileckio įsigytas 1863-10-04 pirkimo – pardavimo aktu, kuriame nurodyta, kad parduotas keturiasdešimt vienos dešimtinės ir 1825 sieksnių žemės sklypas su visais statiniais. Akte apibūdinta, kad žemės sklypas šiaurėje ribojasi su Akmenos ežeru, rytuose su Trakų karaimų žemėmis, pietuose – su keliu, vedančiu nuo Omokų dvaro Cegelnios sklypo, vakaruose – su Solkenikų dvaru. Senosios sodybos pastatai išnykę galimai karo metu. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos fondų gautame Lietuvos teritorijos žemėlapyje „Lietuvos TSR 1942 m. koordinačių sistema“ prie Akmenos ežero pažymėta Pagulianka, koordinatėje 61 ilgumos ir 63 platumos pažymėtas Paguliankos vs. ir jame buvę pastatai. Pareiškėjai nurodė, kad šios aplinkybės patvirtina, kad ( - ), buvo sodyba, kuri iki šių dienų neišliko ir kadangi kitokia tvarka negali nustatyti sodybos buvimo fakto, prašo juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti sodybos atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

4Pareiškėjų atstovė prašo pareiškimą tenkinti.

5Suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, apie neatvykimo priežastis teismo neinformavo. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad jeigu teismas nustatys pareiškėjų prašomą juridinę reikšmę turintį faktą – direkcija neprieštaraus tokios sodybos atkūrimui teisės aktų nustatyta tvarka.

6Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, jog neprieštarauja pareiškėjų prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Byloje esantis VĮ Registrų centro 2011-09-16 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 10-11) patvirtina, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso 1,98 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. 7984-0002-0463, žemės sklypui taikomos specialios naudojimo sąlygos: nacionaliniai ir regioniniai parkai. Byloje esanti žemės sklypo plano kopija (b.l. 12), Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2001-10-10 sprendimo Nr. 79-9797 kopija (b.l.15-16), žemės klypo Nr. 327-1, 327-2 plano kopija (b.l.17), Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2011-11-14 rašto Nr. S-(10.7)-544 kopija (b.l. 18-19), patvirtina, kad žemės sklypas yra Trakų istoriniame nacionaliniame parke.

9Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą). Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 5 punkte numatyta, kad b

10Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjų prašomas nustatyti faktas gali sukelti jiems teisines pasekmes – suteikti galimybę atkurti buvusią sodybą (CPK 444 straipsnio 1 dalis).

11Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Teismai, vertindami pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-155/2010). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

12Teismas, ištyręs ir įvertinęs šių byloje esančių įrodymų visetą – pareiškėjų paaiškinimus bei pareiškime išdėstytus argumentus (b. l. 1-3), VĮ Registrų centro 2011-09-16 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją (b.l. 10-11), žemės sklypo plano M1:2000 kopiją (b.l.12), paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo kopiją (b.l.13-14), Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2001-10-10 sprendimo Nr. 79-9797 kopiją (b.l.15-16), Vilniaus apskrityje Trakų rajone Paguliankos kaime Žaizdrių - 7984 kadastro vietovėje M. E. , a.k. ( - ) žemės sklypo Nr. 327-1, 327-2, plano kopiją (b.l.17), Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2011-11-14 rašto Nr. S-(10.7)-544 kopiją (b.l. 18-19), Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-04-11 rašto Nr. 2007-04-11 Nr. R4-1756 kopiją (b.l.27), Trakų valsčiaus pažymos kopiją (b.l. 29), 1903 m. vykdomojo rašto kopiją (b.l. 31), pirkimo – pardavimo sutarties kopiją (b.l.35), Lietuvos TSR 1942 m. koordinačių sistemos kopijos (b.l.37-39), kitą byloje esančią medžiagą daro išvadą, jog pareiškėjai negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių, jog žemės sklype buvo sodyba. Byloje esantys archyviniai dokumentai (pažyma - b.l. 28-29), vykdomasis raštas ( 30-31) , pardavimo sutartis (b.l. 32-36) įrodo, kad pareiškėjų motinai M. E. buvo atkurta nuosavybės teisę į motinos A. P. paveldėtą iš jos tėvo S. Š. žemę Poguliankos viensėdyje, kurioje buvo gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai. Tai matyti iš esančiame byloje 1942 m. žemėlapyje (b.l.37-38).

13Kadangi pareiškėjai negali kitokia tvarka gauti įrodymų, patvirtinančių nurodytą faktą, todėl šis juridinis faktas nustatytinas (CPK 445 str.).

14Iš pareiškėjų priteistinos 13,27 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 176-178, 442-448 str. str., teismas,

Nutarė

16pareiškimą patenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. E. ir E. Z. asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus numeris 7984-0002-0463, esančiame ( - ), buvo sodyba - gyvenamasis namas su pagalbiniais pastatais.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas sodybos atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

19Priteisti iš A. E. ir E. Z. po 6,63 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jiems... 3. Pareiškėjai nurodė, kad turi nuosavybės teise 1,98 ha. ploto žemės... 4. Pareiškėjų atstovė prašo pareiškimą tenkinti.... 5. Suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į... 6. Suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Byloje esantis VĮ Registrų centro 2011-09-16 nekilnojamojo turto registro... 9. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatyta,... 10. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjų... 11. Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo... 12. Teismas, ištyręs ir įvertinęs šių byloje esančių įrodymų visetą –... 13. Kadangi pareiškėjai negali kitokia tvarka gauti įrodymų, patvirtinančių... 14. Iš pareiškėjų priteistinos 13,27 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 176-178, 442-448... 16. pareiškimą patenkinti.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. E. ir E. Z. asmeninės... 18. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas sodybos atkūrimo istoriniame... 19. Priteisti iš A. E. ir E. Z. po 6,63 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...