Byla eA-82-438/2020
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, WTE Wassertechnik Gmbh ir akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kauno vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir atsakovas, APVA, Agentūra) direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. T1-191 „Dėl projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas“ netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas, kuriuo jis įpareigotas grąžinti 509 303,29 Lt (147 504,42 Eur) Europos Sąjungos (toliau – ir ES) finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, yra neteisėtas, nes priimtas neįgalioto asmens. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 8.4 punktą kompetenciją priimti sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo, vykdyti šių lėšų susigrąžinimą ir (arba) įgalioti įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą turi išimtinai tarpinė institucija, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija). Tarpinė institucija turi teisę įgalioti vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, tačiau neturi teisės įgalioti įgyvendinančią instituciją, t. y. Agentūrą, priimti sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo. Nagrinėjamu atveju 2014 m. spalio 21 d. išvadą „Dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas įdiegiant biologinio valymo grandį bei tinklų išplėtimas“ viešojo pirkimo“ (toliau – ir Išvada) parengė Aplinkos ministerija, tačiau sprendimą dėl pažeidimo Įsakymu priėmė Agentūra.

93.

10Pareiškėjo teigimu, Įsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jame nenurodyta aiški priežastis sugrąžinti lėšas, nors tokia priežastis Įsakyme privalėjo būti nurodyta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (ar) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – ir Paramos grąžinimo taisyklės) 9.2 punktą. Išvadoje nurodyta kita susigrąžintina suma nei Įsakyme, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu yra paskaičiuota reikalaujama grąžinti 509 303,29 Lt suma. Įsakyme vadovaujamasi Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1 punktu, pagal kurį sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas, kai administruojanti institucija arba įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta lėšų suma, didesnė už nurodytąją paramos sutartyje, tačiau nei Įsakyme, nei prieš jo priėmimą parengtuose dokumentuose nėra pateikiami jokie paaiškinimai, kad buvo viršyta paramos sutartyje numatyta suma.

114.

12Pareiškėjas teigė, jog pagal 2005 m. spalio 14 d. sudarytą statybos rangos sutartį Nr. V/2005/K16 dėl Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimo, įdiegiant biologinio valdymo grandį (toliau – ir Rangos sutartis) viešuosius pirkimus organizavo ir pareigą mokėti už atliktus darbus turėjo Agentūra, Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1 punkte nurodyta projekto vykdytojo sąvoka apima ir rangovus. Įsakyme turėjo būti nurodyta, kodėl Įsakyme nurodytą sumą turi grąžinti pareiškėjas, jei pagal Paramos grąžinimo taisykles projekto vykdytoju yra rangovai, o pažeidimą padarė Agentūra. Neįrodžius galutinio paramos gavėjo kaltės dėl netinkamo ir neteisėto paramos lėšų panaudojimo, tokios lėšos turi būti grąžintos iš Agentūros biudžeto.

135.

14Pareiškėjas nurodė, jog Išvadoje nekonstatuota, kad išlaidos panaudotos neteisėtai, o pateikta rekomendacija dėl finansinės korekcijos taikymo yra nepagrįsta ir neteisėta, nes pareiškėjas nepadarė jokių viešųjų pirkimų pažeidimų, jis neturėjo įgaliojimų organizuoti ar vykdyti viešąjį pirkimą sudarant Rangos sutartį ar įsigyjant papildomus darbus pagal ją. Todėl nepagrįsti Išvados teiginiai, kad pareiškėjas, norėdamas įsigyti papildomus elektros generatorių įrengimo darbus, turėjo, vykdyti naują viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu.

156.

16Pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad pagal Rangos sutarties 4.11 punktą šios sutarties suma apima visus rangovų sutartinius įsipareigojimus (įskaitant ir rezervines sumas) ir visus dalykus, kurie būtini deramai projektuoti, vykdyti ir baigti darbus ir ištaisyti defektus. Savo pasiūlyme rangovai taip pat nurodė ir rezervines sumas (įskaitant sumas, reikalingas biodujų elektros generatoriams), kurios gali būti panaudotos papildomiems darbams, papildomai užsakytiems pareiškėjo, ir kurios tapo Rangos sutarties kainos dalimi. Atsižvelgiant į tai, 2007 m. vasario 22 d. buvo patvirtintas Pakeitimas Nr. 2, kuriuo su rangovais sutarta dėl papildomų darbų, susijusių su biodujų elektros generatorių įrengimu, atlikimo, o su tuo susijusiems darbams iš rezervinių sumų skirta 2 049 213 Lt, todėl Pakeitimo Nr. 2 pagrindu patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti, o atskiros viešųjų pirkimų procedūros vykdyti nereikėjo. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra viešojo pirkimo metu patvirtino rangovų pasiūlymą, pareiškėjas net neturėtų galimybės kvestionuoti Rangos sutartyje nurodytų sumų. Be to, įsigijus papildomus darbus nebuvo viršyta Rangos sutarties vertė. Pareiškėjas vykdydamas Rangos sutartį nepadarė jokių viešųjų pirkimų pažeidimų.

177.

18Pareiškėjas teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko, nurodė, kad Įsakymas priimtas praleidus 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ketverių metų senaties terminą.

198.

20Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

219.

22Atsakovas nurodė, kad Agentūros direktorius, priimdamas Įsakymą, neviršijo įgaliojimų. Agentūros sprendimas išdėstytas ne tik Įsakyme, bet ir kartu su APVA 2014 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. (29-2-7) APVA-2061 (toliau – ir 2014 m. lapkričio 28 d. raštas) pareiškėjui siųstoje Išvadoje ir Pranešime apie pažeidimą, kurie yra neatskiriama Įsakymo dalis. Agentūra Įsakymą grindžia Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1 punktu.

2310.

24APVA paaiškino, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų ES finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę paramą nustatymo taisyklėse (toliau – ir Pažeidimų taisyklės) projekto vykdytojo sąvoka nėra nustatyta, tačiau taikant analogiją ir vadovaujantis kitais teisės aktais projekto vykdytoju yra laikomas galutinis paramos gavėjas. Pažeidimų taisyklėse yra aiškiai įvardyta, kad pažeidimą gali padaryti tiek projekto vykdytojas, tiek paramą administruojanti institucija, tačiau, nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo pagal Paramos grąžinimo taisykles. Atitinkamai Paramos grąžinimo taisyklės nustato pareigą grąžinti lėšas būtent projekto vykdytojui, kuriuo pagal šių taisyklių 2 punktą yra projekto vykdytojas, galutinis paramos gavėjas, rangovas, paslaugų teikėjas arba prekių tiekėjas. Pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas, valstybė, atsakydama prieš ES už netinkamai įsisavintas lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti iš projektų vykdytojų. ES teisės aktų nuostatos daro netiesioginę nuorodą, kad valstybė narė turi lėšas susigrąžinti, t. y. jas turi grąžinti asmenys, kuriems šios lėšos buvo neteisėtai išmokėtos (galutiniai paramos gavėjai). Minėtas principas įtvirtintas ir 2008 m. vasario 29 d. sutartyje Nr. 2008/GPG/A5/5-90 Dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo įgyvendinant projektą „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas“ (toliau – Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutartis), kuri buvo pasirašyta tarp pareiškėjo ir Agentūros. Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutarties 4.1. punkte nurodyta, kad jeigu atliekant auditą ar kitus patikrinimus paaiškės, kad iš projekto lėšų buvo apmokėtos išlaidos, kurios nėra tinkamos apmokėjimui iš Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, šios išlaidos bus išieškotos iš Galutinio paramos gavėjo.

2511.

26Atsakovas teismui pateiktuose paaiškinimuose, be kita ko, teigė, kad narinėjamu atveju Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ketverių metų senaties terminas nėra suėjęs.

2712.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH atsiliepime į skundą prašė jį tenkinti.

2913.

30WTE Wassertechnik GmbH nurodė, kad Agentūra, priimdama Įsakymą, viršijo įgaliojimus, pažeidė VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintą nepiktnaudžiavimo valdžia principą, Įsakymas nemotyvuotas. Agentūra privalo užtikrinti tinkamą Sanglaudos fondo lėšų naudojimą, todėl atsakomybė dėl netinkamų finansuoti lėšų turi tekti jai, o ne pareiškėjui. Nenustačius konkretaus VPĮ pažeidimo dėl netinkamo lėšų panaudojimo pagal Rangos sutartį, nėra pagrindo pareiškėjui taikyti finansinę korekciją ir reikalauti grąžinti lėšas. Nagrinėjamu atveju turi būti taikomos Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos dėl ketverių metų senaties. Nuo pažeidimo galimo padarymo yra praėję 10 metų.

3114.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Rangos sutartyje sulygta fiksuota 21 703 332,64 EUR (74 928 225,28 LTL) sutarties kaina mokėtina iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir Sanglaudos fondo lėšų. Kadangi rangovai nurodė, kad numatyto rezervo (492 354, 02 EUR) dujų generatoriui įsigyti ir instaliuoti gali nepakakti, rangovams pagal Rangos sutarties pakeitimą išmokėta didesnė suma (593 493,11 EUR) už elektros generatorių įrengimo darbus. Nėra pagrindo pripažinti, kad papildomai sumokėta didesnė suma, nei numatyta rezerve, buvo išmokėta be pagrindo, kadangi pagal FIDIC principus sudarytos rangos sutartys pagal savo esmę skirtos optimizuoti patiriamus kaštus jas vykdant, bei formuluojamos neišskiriant susijusių darbų kaip kitos rangos sutarties (šiuo atveju – ir kito viešojo pirkimo) objekto. Papildomi darbai buvo būtini kitiems darbams užbaigti ir. Įsakymas naikintinas ir dėl šios priežasties, kad Aplinkos ministerijos Išvadoje nėra nustatyta, kad šios išlaidos buvo panaudotos neteisėtai.

3315.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

3516.

36Aplinkos ministerija nurodė, kad Agentūros direktorius turėjo teisę priimti Įsakymą, jis yra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir teisės normomis, pritaikyta poveikio priemonė yra motyvuota. Pareiškėjas neginčija, kad pagal Rangos sutartį rangovams mokėjimai buvo atliekami už jį. Vadovaujantis Pažeidimų taisyklių ir Paramos lėšų grąžinimo taisyklių nuostatomis, būtent pareiškėjas privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

3717.

38Aplinkos ministerija paaiškino, kad rangovai Rangos sutarties vykdymo metu atliko prijungimo prie išorinių elektros tinklų darbus pagal UAB „VST“ technines sąlygas, t. y. atliko Rangos sutartyje nenumatytus darbus (Pakeitimas Nr. 2). Rangos sutarties sudarymo metu buvo atsisakyta Konkurso sąlygų III tomo 5 skyriaus dalies darbų (rangovai pateikė alternatyvų pasiūlymą), įskaitant prijungimo prie išorinių elektros tinklų darbus, tačiau Rangos sutarties vykdymo metu šiuos darbus atliko. Vertinant Rangos sutarties sudarymo aplinkybes, šie darbai nelaikytini atsiradusiais dėl nenumatytų aplinkybių. Situacija, kai Rangovas pateikia alternatyvų pasiūlymą ir pasirašoma Rangos sutartis, kuria atsisakoma dalies darbų, o Rangos sutarties vykdymo metu darbai, kurių buvo atsisakyta Rangos sutarties sudarymo metu, atliekami kaip papildomi darbai ir gaunamas papildomas apmokėjimas, pripažintina kaip neatitinkanti papildomų darbų, būtinų tinkamam Rangos sutarties įvykdymui, sampratos. Vykdant Rangos sutartį privalo būti laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų. Kai laimėtoju pripažįstamas alternatyvų pasiūlymą pateikęs tiekėjas, nors kiti tiekėjai pateikė visus darbus apimančius pasiūlymus, o vėliau laimėtojui papildomai apmokama už darbus, kurių buvo atsisakyta, reiškia, kad pasiūlymai buvo vertinti nelygiavertiškai, buvo diskriminuojami visus darbus pasiūlę tiekėjai, kurie būtų galėję laimėti konkursą ir vykdyti sutartį, jeigu jų pasiūlymai būtų vertinti be dalies darbų. Papildomi darbai neatitinka nenumatytų darbų apibrėžimo, pateikto VPĮ 45 straipsnio 4 dalies 1 punkte.

39II.

4018.

41Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Įsakymą.

4219.

43Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pateiktą pažeidimo sąvokos išaiškinimą, sprendė, kad nustatytas pažeidimas, susijęs su viešųjų pirkimų procedūrų neorganizavimu pasirašant Pakeitimą Nr. 2, traktuotinas kaip Agentūros, t. y. nacionalinės valdžios institucijos, o ne ekonominės veiklos vykdytojo (t. y. UAB „Kauno vandenys“) padarytas pažeidimas, todėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas senaties terminas nagrinėjamu atveju nėra taikomas.

4420.

45Teismas sprendė, kad skundžiamą Įsakymą priėmė nekompetentingas tą padaryti viešojo administravimo subjektas, kadangi nagrinėjamu atveju finansinė korekcija pareiškėjui pritaikyta už tai, kad, pažeidžiant VPĮ nuostatas, nebuvo atliktas viešasis pirkimas, o už tai tiesiogiai atsakinga pati Agentūra. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyrimą, bet ir priima sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, t. y. tokiu atveju negali įgalioti įgyvendinančios institucijos vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą. Šiuo atveju vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą turi Aplinkos ministerija.

46III.

4721.

48Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ apeliaciniame skunde prašo įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto senaties termino taikymo ginčo situacijoje ir šią sprendimo dalį pakeisti.

4922.

50Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju neturi būti vadovaujamasi taisyklėmis, suformuotomis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) 2009 m. sausio 15 d. sprendime Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C‑281/07, nes šios bylos fabula ir faktinės aplinkybės esmingai skiriasi nuo ginčo bylos. Be to, minėtoje byloje ESTT plačiau nepasisakė dėl pažeidimo sąvokos aiškinimo ir interpretavimo, o tik citavo generalinės advokatės išvadą, kad Reglamento Nr. 2988/95 kontekste sąvoka „pažeidimas“ apima tik su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmu arba neveikimu susijusį Bendrijos teisės nuostatos pažeidimą. Pareiškėjo nuomone, nors APVA ginčo situacijoje ir vykdė viešuosius pirkimus, ir skirstė ES paramą, tapatinti jos veiksmus abiem atvejais yra neteisinga. Kiek tai yra susiję su Rangos sutarties įgyvendinimu, APVA veikė kaip pareiškėjo patikėtinis, kuris vykdė ir organizavo viešojo administravimo procedūras pareiškėjo vardu ir pareiškėjo naudai, o ne kaip viešojo administravimo subjektas, skirstantis ES paramą.

5123.

52Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ atsiliepime į APVA apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5323.1.

54Nustačius, kad Įsakymas buvo priimtas nekompetentingo tą padaryti viešojo administravimo subjekto, nereikšmingas klausimas, kiek kiekvienas iš asmenų, dalyvaujančių įgyvendinant ES projektą, yra kaltas, kadangi tai neturi įtakos galutiniam sprendimui dėl Įsakymo negaliojimo. Šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl žalos priteisimo, todėl nėra pagrindo nustatinėti kiekvieno iš byloje dalyvaujančių asmenų kaltės.

5523.2.

56Jeigu nustatoma, kad Sanglaudos fondo lėšos buvo panaudotos netinkamai, tai reiškia, kad būtent APVA neatliko savo funkcijų ir aplaidžiai bei netinkamai prižiūrėjo, kaip vykdomas projektas, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų įgyvendinant projektą. Be to, pagal Rangos sutartį už viešųjų pirkimų organizavimą buvo atsakinga išimtinai APVA.

5724.

58Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ taip pat pareikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

5925.

60Atsakovas Agentūra apeliaciniame skunde prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pripažįstant, jog pažeidimą padarė du subjektai – Agentūra ir UAB „Kauno vandenys“. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6125.1.

62Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutartimi viešųjų pirkimų vykdymo funkcija buvo perduota pareiškėjui. Nors Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutartis buvo pasirašyta vėliau nei Pakeitimas Nr. 2, tačiau galima teigti, jog Administravimo taisyklių 10.1, 10.10, 10.11 ir 10.15 punktuose nurodytos funkcijos UAB „Kauno vandenys“ buvo perduotos kur kas anksčiau, nes tiek viešasis pirkimas, kuriuo buvo nusipirkti pagrindiniai rangos darbai, buvo vykdomas kartu su pareiškėju, tiek ir Pakeitimas Nr. 2 buvo pasirašytas UAB „Kauno vandenys“ iniciatyva (Agentūra 2007 m. liepos 27 d. išsiuntė pareiškėjui ir inžinieriui raštą Nr. APVAGI09 „Dėl 2 ir 3 pakeitimų orderių darbų sutartyje „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį“, kuriame nurodė, jog Pakeitimas Nr. 2 neturėjo būti rengiamas, nes darbų sutartyje yra numatytas biodujų generatoriaus pristatymas ir tam lėšos sutartyje skirtos). Atsižvelgiant į Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutarties 3.4.1 punktą, 3.5 punkto 5 papunktį, jei siekiant nusipirkti Pakeitimo orderiu Nr. 2 įsigytus darbus būtų buvęs vykdomas naujas viešasis pirkimas, pirkimo komisija būtų sudaryta tiek iš Agentūros, tiek ir iš UAB „Kauno vandenys“ deleguotų narių.

6325.2.

64Nors už viešųjų pirkimų organizavimą buvo atsakinga Agentūra, tai nereiškia, jog ji visiškai atsakinga ir už Pakeitimo Nr. 2 sudarymą. Dalis minėtos atsakomybės turėtų būti priskirta ir UAB „Kauno vandenys“, kadangi už tinkamą Projekto vykdymą buvo atsakingas ir galutinis paramos gavėjas. Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutarties 3.5 punkto 1 papunktyje numatyta, jog galutinis paramos gavėjas vykdo visas užsakovo pareigas. Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutarties 3.5.1 punkto 6 papunktyje nurodyta, jog galutinis paramos gavėjas patvirtintą sutarties pakeitimą pateikia Agentūrai derinti. Be to, Aplinkos ministerija Išvadoje konstatavo, kad pažeidimą padarė ir APVA, tiek ir užsakovas, t. y., UAB „Kauno vandenys“.

6525.3.

66Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis 2011 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“. Nagrinėjamu atveju Įsakymas turėtų būti tikslinamas lėšų susigrąžinimo pagrindu nurodant ne tik Paramos grąžinimo taisyklių 5.1.1. punktą, bet ir 5.2.2. punktą.

6725.4.

68Pažeidimų nustatymo yra aiškiai įvardyta, kad, nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos visais atvejais turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo (šiuo atveju – pareiškėjo).

6926.

70Atsakovas APVA atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo nesiremti pareiškėjo motyvais, o pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą pripažįstant, jog pažeidimą padarė du subjektai – Agentūra ir UAB „Kauno vandenys“.

7127.

72Agentūra nurodo, jog pareiškėjo argumentas, kad Agentūra veikė kaip jo patikėtinis, kuris vykdė ir organizavo viešojo administravimo procedūras pareiškėjo vardu ir jo naudai, yra netikslus ir neteisingas. Jei siekiant nusipirkti Pakeitimu Nr. 2 įsigytus darbus būtų buvęs daromas naujas viešasis pirkimas, pirkimo komisija būtų sudaryta tiek iš Agentūros, tiek ir iš UAB „Kauno vandenys“ deleguotų narių.

7328.

74Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH prisidėjime prie pareiškėjo apeliacinio skundo prašo jį tenkinti.

7529.

76Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir atitinkamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7729.1.

78Tai, kad pareiškėjas vykdė statybos užsakovo funkcijas, nepanaikina APVA atsakomybės už tai, kad, tais atvejais, kai reikalinga, APVA privalėjo tinkamai organizuoti viešojo pirkimo procedūras, tačiau Pakeitimo Nr. 2 atveju jų neorganizavo. Užduočių ir atsakomybės paskirstymo sutarties 3.1 punktas nenurodo, kad pareiškėjui deleguotos tos funkcijos, kurios yra susijusios su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, šios funkcijos priskirtos Agentūrai (3.4.1 p.). Be to, Pakeitimas Nr. 2 buvo sudarytas vieneriais metais anksčiau nei pasirašyta Užduočių ir atsakomybės paskirstymo sutartis.

7929.2.

80Asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos darbuotojai, įtraukimas į perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisiją nereiškia, kad viešojo pirkimo komisija pasidaro nebe perkančiosios organizacijos.

8129.3.

82Pakeitimo Nr. 2 sudarymo metu APVA jam pritarė, bei nepaisant formaliai surašyto 2007 m. liepos 27 d. rašto Nr. APVA-310 patvirtino visų su Pakeitimo Nr. 2 darbais susijusių paramos lėšų išmokėjimą, t. y. iš esmės pritarė Pakeitimui Nr. 2. Be to, minėtame rašte neparašyta, kad APVA galutinai prieštarauja Pakeitimui Nr. 2, o nurodė, kad šį klausimą dar reikia aiškintis papildomai. Turi būti atsisakyta priimti pavėluotai teikiamą įrodymą (2007 m. liepos 27 d. rašto Nr. APVA-310).

8329.4.

84Finansų ministerija įtariamo pažeidimo tyrimą paprašė atlikti Aplinkos ministeriją, o ne APVA, nes laikė, jog įtariamą pažeidimą padarė būtent APVA. Aplinkos ministerija Išvadoje nurodė, kad įgyvendinančioji institucija nesilaikė teisės aktų reikalavimų. Pati APVA Įsakyme pripažino, kad tik ji viena yra atsakinga už tariamą pažeidimą.

8530.

86Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH taip pat pareikė prašymą priteisti jam iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

8731.

88Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

8932.

90Aplinkos ministerija nurodo, kad pareiškėjo skunde išdėstyta pozicija dėl APVA funkcijų, teisių ir pareigų (t. y. kad būtent APVA neatliko įgyvendinančios institucijos funkcijų ir aplaidžiai bei netinkamai prižiūrėjo, kaip vykdomas projektas, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų), taip pat paties pareiškėjo nurodytas teisinis reglamentavimas paneigia jo apeliacinio skundo argumentus, jog APVA ginčo teisniuose santykiuose neveikė kaip viešojo administravimo institucija.

9133.

92Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo dėl jo spręsti teismo nuožiūra.

93Teisėjų kolegija

konstatuoja:

94IV.

9534.

96Byloje ginčas kilęs dėl Įsakymo, kuriuo nurodyta pareiškėjui grąžinti 509 303,29 Lt neteisėtai išmokėtų Sanglaudos fondo paramos lėšų, teisėtumo ir pagrįstumo.

9735.

98Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad apeliacinio skundo turinys, t. y., apeliaciniu skundu ginčijamos pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės bei padarytos teisinę reikšmę turinčios išvados, apsprendžia bylos, nagrinėjamos apeliacine tvarka, ribas.

9936.

100Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo pobūdis taip pat turi įtakos bylos, nagrinėjamos apeliacine tvarka, riboms (apimčiai). Pavyzdžiui, kai pirmosios instancijos teismas ginčijamą viešojo administravimo subjekto sprendimą įvertina tik jo teisėtumo, t. y., procedūrinių teisės normų taikymo aspektu ir nevertina pagrįstumo, t. y., faktinių aplinkybių ir materialinės teisės normų taikymo aspektu, paprastai bylos, nagrinėjamos apeliacine tvarka, ribas sudaro nustatymas fakto, ar pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo ginčijamo viešojo administravimo subjekto sprendimo atitiktį arba prieštaravimą procedūrinių teisės normų reikalavimams. Tokiais atvejais ginčijamo viešojo administravimo subjekto sprendimo pagrįstumas, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, nėra vertinimo dalykas, nes tai nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku ir pirmosios instancijos teisme. Priešingu atveju, tokių aplinkybių vertinimas apeliacinės instancijos teisme, galėtų pažeisti proceso dalyvių teisę į visapusišką ir visavertę teisminę gynybą.

10137.

102Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ginčijamo Įsakymo atžvilgiu pasisakė tik dviem aspektais: 1. kad Įsakymas yra neteisėtas, nes jį priėmė nekompetentingas tai padaryti viešojo administravimo subjektas; 2. kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas senaties terminas nagrinėjamu atveju nėra taikomas, nes viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimą padarė nacionalinės valdžios institucija (Agentūra), o ne ekonominės veiklos vykdytojas (pareiškėjas).

10338.

104Pareiškėjas ir atsakovas savo apeliaciniais skundais pirmosios instancijos teismo sprendimo, tuo pačiu ir Įsakymo, pirmuoju aspektu neginčija, todėl remiantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis yra netiriama bei nevertinama.

10539.

106Byloje nustatyta, kad vykdant iš 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo finansuojamą projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas“ (Projektą) Agentūra veikė kaip Įgyvendinančioji institucija, o pareiškėjas – kaip Galutinis paramos gavėjas. Agentūra, kaip Projektą Įgyvendinančioji institucija buvo atsakinga už viešųjų pirkimų atlikimą ir pirkimo sutarčių sudarymą (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 11.4. p.). Vykdant Rangos sutartį (sutarties 2007 m. vasario 22 d. redakcija) papildomi darbai, susiję su biodujų elektros generatorių įrengimu, buvo nupirkti nustatyta tvarka neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų. Tai, kad šis pirkimas buvo atliktas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, šalys pripažįsta ir neginčija. Ši aplinkybė konstatuota ir ginčijamame Įsakyme bei kituose viešojo administravimo subjektų sprendimuose, priimtuose byloje nagrinėjamu klausimu.

10740.

108Šios aplinkybės patvirtina, kad klaidą, vykdant minėtą pirkimą, atliko Agentūra, kuri yra nacionalinės valdžios institucija bei paneigia Agentūros apeliacinio skundo argumentus, jog iš dalies už minėtą pirkimą buvo atsakingas ir pareiškėjas, kad jis (pareiškėjas) taip pat buvo atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymo procedūras, kad pažeidimą padarė abu šie subjektai ir pan. Šių aplinkybių nepaneigia ir 2008 m. vasario 29 d. tarp Agentūros ir pareiškėjo sudarytos sutarties dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant Projektą sąlygos, nes ši sutartis sudaryta jau po įvykusio (2007 m. vasario 22 d.) minėto pirkimo, todėl šios sutarties nuostatos šiam pirkimui atgal negalioja.

10941.

110Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas taikydamas senaties termino taisykles, įtvirtintas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje, jas neteisingai išaiškino bei pritaikė.

11142.

112Nagrinėjamu atveju reikšmingas yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. sausio 15 d. sprendimas byloje Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C‑281/07. Šiame sprendime ESTT konstatavo tris taisykles: 1. kad sąvoka „pažeidimas“ Reglamento Nr. 2988/95 prasme neapima tokios situacijos, kai eksporto grąžinamoji išmoka ūkio subjektui nepagrįstai išmokėta dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidos, todėl šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų (21; 22 p.); 2. kad tokiais atvejais reikalavimo grąžinti nepagrįstai gautas sumas senaties klausimą reglamentuoja šiuo klausimu taikomos nacionalinės teisės taisyklės (23 p.); 3. kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa taikoma ir pažeidimams, už kuriuos skiriama administracinė nuobauda pagal jo 5 straipsnį, ir pažeidimams, dėl kurių taikoma administracinė priemonė pagal šio reglamento 4 straipsnį, t. y. nepagrįstai gautos naudos grąžinimas, neskiriant nuobaudos (18 p.).

11343.

114Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad senaties termino klausimo taikymas aktualus yra bet kuriuo atveju, nes jis gali būti taikomas arba pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, arba pagal nacionalinės teisės taisykles.

11544.

116Kolegija sutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais, kad faktinės aplinkybės minėtoje ESTT byloje byloje Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C‑281/07 ir šioje byloje yra skirtingos. ESTT C-281/07 byloje valdžios institucija nepagrįstai suteikė asmeniui eksporto grąžinamąsias išmokas, t. y. suteikė lėšas, kurių suteikti asmeniui nebuvo nei teisinių prielaidų, nei sąlygų. Pagal ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimo byloje Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C 281/07 jurisprudenciją ši aplinkybė ir yra ta sąlyga, kuri lemia ne Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies, o nacionalinės teisės nuostatų taikymą.

11745.

118Nagrinėjamu atveju teisinės prielaidos bei sąlygos panaudoti ES sanglaudos fondo lėšas Rangos sutarties (sutarties 2007 m. vasario 22 d. redakcija) vykdymui egzistavo, tačiau dėl padaryt viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimo jos buvo netinkamai panaudotos.

11946.

120Kai netinkamai panaudojamos lėšos dėl padarytų viešųjų pirkimų pažeidimų yra taikomos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių nuostatos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo atžvilgiu būtent ir buvo pritaikyta 25 procentų finansinė pataisa (148 373,28 Eur) išlaidoms pagal Rangos sutartį (sutarties 2007 m. vasario 22 d. redakcija), numatytą Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių 21; 22 p. (žr. atsakovo 2014 m. spalio 21 d. išvadą; I t., b. l. 19–22).

12147.

122Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių preambulėje nustatyta, kad „Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių ir jose numatytų pataisų paskirtis yra tikslas yra atstatyti situaciją, kurioje 100 % visų bendram finansavimui struktūrinių fondų deklaruotų išlaidų atitiktų taikomas nacionalines ir Bendrijos taisykles. Pataisų dydis, jei galima ir įvykdoma, nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju ir yra lygus per klaidą fondų apmokėtų išlaidų sumos dydžiui. Tačiau ne visada yra įmanoma apskaičiuoti pataisas konkrečiai kiekvienai atitinkamai operacijai, arba gali būti neproporcinga atšaukti visas atitinkamas išlaidas. Tokiais atvejais Komisija turi metodą arba fiksuoto dydžio sumą.“

12348.

124Apibendrinus darytina išvada, kad aptarta situacija atitinka Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 1 dalies sąlygą, nustatančią, kad „Įvykdžius bet kokį pažeidimą, neteisingai įgyta nauda paprastai panaikinama <...> įpareigojant sumokėti nustatytas sumas arba grąžinti neteisėtai įgytas sumas“ <...>. Tai savo ruožtu lemia, kad egzistuoja teisinės prielaidos bei sąlygos, leidžiančios nagrinėjamiems teisiniams santykiams taikyti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatas. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojančiosios dalies išvados koreguojamos, patį sprendimą paliekant nepakeistą.

12549.

126Pažymėtina, kad teisės normos, reglamentuojančios senaties termino taikymo klausimus yra materialinės teisės normos, kurių tinkamas pritaikymas priklauso nuo konkrečių faktinių bylos aplinkybių, lemiančių senaties termino eigos pradžią, eigos sustabdymą, nutraukimą ir pabaigą. Nagrinėjamu atveju šios aplinkybės pirmosios instancijos teismo nebuvo tirtos bei įvertintos. Minėta, kad tokiais atvejais apeliacinės instancijos teismui tai taip pat yra kliūtis bylą išspręsti visa apimtimi ir paprastai, byla grąžinama pirmosios instancijos teismui atlikti reikšmingų bylai faktinių aplinkybių tyrimą bei įvertinimą. Tačiau šiuo atveju ginčijamas Įsakymas yra panaikintas dėl procedūrinių pažeidimų ir ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis neginčijama, todėl įsiteisės bei turės būti vykdoma. Dėl šių priežasčių byla nėra grąžinama pirmosios instancijos teismui, o senaties termino taikymo klausimas turi būti sprendžiamas institucijos, kuri byloje nagrinėjamu klausimu priims naują sprendimą.

12750.

128Minėta, kad senaties terminas byloje nagrinėjamiems teisiniams santykiams turi būti taikomas bet kuriuo atveju – arba pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, arba pagal nacionalinės teisės taisykles, bei kad vienų ar kitų teisės normų taikymą nulemia konkrečios bylos aplinkybės. Iš pareiškėjo apeliacinio skundo galima suprasti, kad pareiškėjas iš pirmosios instancijos teismo sprendimo padarė klaidingą išvadą, jog tais atvejais, kai yra nustatomi pažeidimai, padaryti dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų, senaties terminai netaikomi apskritai. Pareiškėjo apeliaciniame skunde materialinio teisinio reikalavimo pritaikyti atitinkamą senaties terminą ir atleisti pareiškėją nuo atsakomybės nėra pareikšta taip pat. Tai reiškia, kad byloje apeliaciniu skundu nustatyta tvarka nėra sprendžiami klausimai, susiję su pareiškėjo materialine teisine padėtimi. Šia prasme pareiškėjo apeliacinis skundas, o tuo pačiu ir trečiojo suinteresuotojo asmens WTE Wassertechnik GmbH prisidėjimas prie jo (ABTĮ 135 str.), materialinių teisės normų taikymo aspektu yra netenkinamas. Tačiau pareiškėjo apeliacinis skundas tuo aspektu, kad nagrinėjamiems teisiniams santykiams yra taikomos Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatos, yra pagrįstas. Visa tai lemia, kad iš esmės pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas tik iš dalies.

12951.

130Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 1 497,33 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (771,93 Eur už apeliacinio skundo ir 725,40 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą), atlyginimą, ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Nurodytų išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytų maksimalių ribų už tokio pobūdžio procesinių dokumentų surašymą.

13152.

132Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH taip pat pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 950 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (450 Eur už prisidėjimo prie apeliacinio skundą ir 500 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą), atlyginimą, ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Nurodytų išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą dydis neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių ribų už tokio pobūdžio procesinio dokumento surašymą. Tačiau išlaidų už prisidėjimo prie pareiškėjo apeliacinio skundo parengimą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalią ribą, t. y. 353,92 Eur (Rekomendacijų 8.16 p.), todėl iš viso trečiajam suinteresuotam asmeniui galėtų būti priteisiama ne daugiau kaip 853,92 Eur bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

13353.

134Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo apeliaciniame skunde, taigi ir trečiojo suinteresuoto asmens prisidėjime prie jo, nėra suformuluoto materialinio teisinio reikalavimo, jame keliamas klausimas iš esmės nesprendžia subjektinių materialiųjų teisių, be to, šis apeliacinis skundas tenkinamas tik iš dalies (žr. šios nutarties 50 p.), teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teisinga ir proporcinga pareiškėjui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisti po 50 proc. jų prašomų ir Rekomendacijose nustatytų maksimalių išlaidų dydžių neviršijančių bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, t. y. pareiškėjui 748,67 Eur (1 497,33 : 2 = 748,67), trečiajam suinteresuotam asmeniui 426,96 Eur (853,92 : 2 = 426,96 Eur) (ABTĮ 40 str. 1 d., 3 d.).

135Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

136Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

137Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą atmesti.

138Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

139Patenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo ir priteisti jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 748,67 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus šešiasdešimt septynis centus).

140Patenkinti trečiojo suinteresuotojo asmens WTE Wassertechnik GmbH prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo ir priteisti jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 426,96 Eur (keturis šimtus dvidešimt šešis eurus devyniasdešimt šešis centus).

141Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kauno... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas, kuriuo jis įpareigotas grąžinti 509... 9. 3.... 10. Pareiškėjo teigimu, Įsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo... 11. 4.... 12. Pareiškėjas teigė, jog pagal 2005 m. spalio 14 d. sudarytą statybos rangos... 13. 5.... 14. Pareiškėjas nurodė, jog Išvadoje nekonstatuota, kad išlaidos panaudotos... 15. 6.... 16. Pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad pagal Rangos sutarties 4.11 punktą šios... 17. 7.... 18. Pareiškėjas teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko,... 19. 8.... 20. Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 21. 9.... 22. Atsakovas nurodė, kad Agentūros direktorius, priimdamas Įsakymą, neviršijo... 23. 10.... 24. APVA paaiškino, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17... 25. 11.... 26. Atsakovas teismui pateiktuose paaiškinimuose, be kita ko, teigė, kad... 27. 12.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH atsiliepime į skundą... 29. 13.... 30. WTE Wassertechnik GmbH nurodė, kad Agentūra, priimdama Įsakymą, viršijo... 31. 14.... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Rangos sutartyje sulygta fiksuota... 33. 15.... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į skundą... 35. 16.... 36. Aplinkos ministerija nurodė, kad Agentūros direktorius turėjo teisę priimti... 37. 17.... 38. Aplinkos ministerija paaiškino, kad rangovai Rangos sutarties vykdymo metu... 39. II.... 40. 18.... 41. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 4 d. sprendimu... 42. 19.... 43. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m.... 44. 20.... 45. Teismas sprendė, kad skundžiamą Įsakymą priėmė nekompetentingas tą... 46. III.... 47. 21.... 48. Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ apeliaciniame skunde prašo įvertinti... 49. 22.... 50. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju neturi būti vadovaujamasi... 51. 23.... 52. Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ atsiliepime į APVA apeliacinį skundą... 53. 23.1.... 54. Nustačius, kad Įsakymas buvo priimtas nekompetentingo tą padaryti viešojo... 55. 23.2.... 56. Jeigu nustatoma, kad Sanglaudos fondo lėšos buvo panaudotos netinkamai, tai... 57. 24.... 58. Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ taip pat pareikė prašymą priteisti... 59. 25.... 60. Atsakovas Agentūra apeliaciniame skunde prašo pakeisti pirmosios instancijos... 61. 25.1.... 62. Užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutartimi viešųjų pirkimų vykdymo... 63. 25.2.... 64. Nors už viešųjų pirkimų organizavimą buvo atsakinga Agentūra, tai... 65. 25.3.... 66. Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis 2011 m. balandžio 20 d. Lietuvos... 67. 25.4.... 68. Pažeidimų nustatymo yra aiškiai įvardyta, kad, nepaisant to, kas padarė... 69. 26.... 70. Atsakovas APVA atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo nesiremti... 71. 27.... 72. Agentūra nurodo, jog pareiškėjo argumentas, kad Agentūra veikė kaip jo... 73. 28.... 74. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH prisidėjime prie... 75. 29.... 76. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH atsiliepime į atsakovo... 77. 29.1.... 78. Tai, kad pareiškėjas vykdė statybos užsakovo funkcijas, nepanaikina APVA... 79. 29.2.... 80. Asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos darbuotojai, įtraukimas į... 81. 29.3.... 82. Pakeitimo Nr. 2 sudarymo metu APVA jam pritarė, bei nepaisant formaliai... 83. 29.4.... 84. Finansų ministerija įtariamo pažeidimo tyrimą paprašė atlikti Aplinkos... 85. 30.... 86. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH taip pat pareikė... 87. 31.... 88. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į... 89. 32.... 90. Aplinkos ministerija nurodo, kad pareiškėjo skunde išdėstyta pozicija dėl... 91. 33.... 92. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į atsakovo... 93. Teisėjų kolegija... 94. IV.... 95. 34.... 96. Byloje ginčas kilęs dėl Įsakymo, kuriuo nurodyta pareiškėjui grąžinti... 97. 35.... 98. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 99. 36.... 100. Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo pobūdis taip... 101. 37.... 102. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ginčijamo Įsakymo... 103. 38.... 104. Pareiškėjas ir atsakovas savo apeliaciniais skundais pirmosios instancijos... 105. 39.... 106. Byloje nustatyta, kad vykdant iš 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo... 107. 40.... 108. Šios aplinkybės patvirtina, kad klaidą, vykdant minėtą pirkimą, atliko... 109. 41.... 110. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas taikydamas senaties termino... 111. 42.... 112. Nagrinėjamu atveju reikšmingas yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009... 113. 43.... 114. Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad senaties termino klausimo taikymas... 115. 44.... 116. Kolegija sutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais, kad faktinės... 117. 45.... 118. Nagrinėjamu atveju teisinės prielaidos bei sąlygos panaudoti ES sanglaudos... 119. 46.... 120. Kai netinkamai panaudojamos lėšos dėl padarytų viešųjų pirkimų... 121. 47.... 122. Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje... 123. 48.... 124. Apibendrinus darytina išvada, kad aptarta situacija atitinka Reglamento Nr.... 125. 49.... 126. Pažymėtina, kad teisės normos, reglamentuojančios senaties termino taikymo... 127. 50.... 128. Minėta, kad senaties terminas byloje nagrinėjamiems teisiniams santykiams... 129. 51.... 130. Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ pateikė prašymą priteisti iš... 131. 52.... 132. Trečiasis suinteresuotas asmuo WTE Wassertechnik GmbH taip pat pateikė... 133. 53.... 134. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo apeliaciniame... 135. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 136. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ apeliacinį... 137. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 138. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 4 d. sprendimą... 139. Patenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“... 140. Patenkinti trečiojo suinteresuotojo asmens WTE Wassertechnik GmbH prašymą... 141. Nutartis neskundžiama....