Byla 2-512-192/2014
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, nedalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovui, dalyvaujant atsakovo UAB „( - )“ atstovei advokatei V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB „( - )" UAB „( - )" naudai 9.545,87 Lt dydžio netesybas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos (9.545,87 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2012-01-10 ieškovas UAB "( - )" ir atsakovas UAB „( - )" (pakeistas pavadinimas, dabar - UAB „( - )") sudarė Subrangos sutartį Nr. 02sub/12, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti sutarties prieduose numatytus darbus objekte „( - ) g. 14/ ( - ) g. 2 ir ( - ) g. 12, Vilnius. Vadovaujantis Sutarties 3.1. punktu atsakovas įsipareigojo darbus pradėti 2012-02-20 ir baigti iki 2012-03-31. Sutarties 3.9 punktu šalys susitarė, jog laikoma, kad UAB „( - )" darbai yra užbaigti, kai pasirašomas Baigiamasis darbų atlikimo aktas, subrangovas ištaisė defektus, tinkamai užpildęs ir perdavęs ieškovui statybos procesą fiksuojančius privalomuosius dokumentus, tinkamai atlikti bandymai ir atliktų darbų zonoje valymas. Sutarties 10.1. punktu šalys susitarė, jog atsakovui neatlikus Sutartyje numatytų darbų šalių sutartais terminais, atsakovas įsipareigoja mokėti UAB „( - )" po 0,02 procentų dydžio netesybas nuo Sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovas darbus pradėjo laiku, tačiau juos baigė pažeisdamas sutartyje nustatytus terminus. Nors šalys baigiamojo atliktų darbų akto nesudarė, ieškovas, atsižvelgęs į tai, kad baigiamąjį darbų aktą su tiesioginiu objekto užsakovu UAB „( - )." pasirašė 2012-11-08 laiko, jog šią dieną darbus ieškovui perdavė ir užsakovas. 2012-12-28 pretenzija ieškovas informavo atsakovą apie netinkamą įsipareigojimų vykdymą, atsakovui priskaičiuotas netesybas, taip pat išrašė sąskaitą faktūrą 2012-12-28 Nr. 979, tačiau atsakovas nors ir netesybų neginčijo, tačiau jų ieškovui nesumokėjo iki šiol. Atsižvelgus į teisės normas, reglamentuojančias atsakovo (subrangovo) pareigą tinkamai ir laiku vykdyti sutarties sąlygas, ieškovo (Genrangovo) teisę atsakovui pažeidus darbų atlikimo terminus reikalauti sutartyje nustatytų netesybų. Taip pat į faktines aplinkybes - nesavalaikį darbų atlikimą, sutarties sąlygas, kuriomis remiantis atsakovas privalo mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą baigti darbus dieną, iš atsakovo UAB „( - )" naudai priteistinos sutartyje numatytos 9545,87 Lt dydžio netesybos. Netesybos apskaičiuotos pagal formulę: 214.996,91 Lt (Sutarties 5.1. punkte numatyta sutarties kaina) x 222 dienos (nuo 2012-03-31, kai atsakovas turėjo baigti darbus iki 2012-11-08, kai ieškovas darbus perdavė tiesioginiam objekto užsakovui) = 9.545,87 Lt. Pažymėtina, jog ieškovo reikalavimo priteisti delspinigius pagrįstumą patvirtina ir tiesioginio objekto užsakovo UAB „( - )." už nesavalaikį objekto baigimą priskaičiuoti delspinigiai. UAB „( - )." 2012-10-25 raštu už nesavalaikiai baigtus darbus (už kuriuos atsakingas ir atsakovas) priskaičiavo ieškovui netesybų 778.424,00 Lt sumai, o 2012-11-15 raštu šią sumą įskaitė kaip priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ir neatsiskaitė su UAB „( - )" už atliktus darbus. Šie teismui pateikiami rašytiniai įrodymai patvirtina, jog dėl atsakovo nesavalaikiai atliktų darbų atsakovas patyrė realią tiesioginę žalą, kurią turi atlyginti ieškovas, todėl ieškovo prašomos priteisti netesybos ne tik kad pagrįstos, bet ir jų dydis atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 1 dalies 1 punktu sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių). Vadovaujantis CK 1.127 straipsnio 5 dalimi, jeigu pažeidimas yra tęstinis, tai yra jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo pagal sutartį atlikti), tai ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Kadangi atsakovas praleido sutarties vykdymo terminą ir dėl to sutartis liko tinkamai neįvykdyta, sutartyje šalys nenustatė specialaus termino per kurį ieškovas turi pareikšti reikalavimą dėl netesybų, tiesioginis objekto užsakovas pareiškė ieškovui reikalavimą dėl netesybų 2012-11-15, ieškovo teisė į ieškinį atsirado 2012-12-28, kai ieškovas išrašė atsakovui sąskaitą faktūrą netesyboms apmokėti, todėl ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsniu 2 dalimi atsakovas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl teismui patenkinus ieškinį ir taikius restituciją, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo ieškinio sumos (9.545,87 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas bylą nagrinėjant iš esmės nedalyvavo, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant (II t., b.l. 121).

5Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutinka. 2012-01-10 ieškovas UAB „( - )" ir atsakovas UAB „( - )" (šiuo metu UAB „( - )") sudarė subrangos sutartį Nr. 02sub/12, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti darbus objekte „( - ) g. 14/ ( - ) g. 2 ir ( - ) g. 12, Vilnius. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad „vadovaujantis Sutarties 3.1 punktu, atsakovas įsipareigojo darbus pradėti 2012-02-20 ir baigti iki 2012-03-31." Tačiau ieškovas netiksliai cituoja Subrangos sutarties 3.1 punktą. Šalys susitarė, kad subrangovas, genrangovui tinkamai perdavus darbų frontą, sutartinių darbų vykdymą pradeda 2012-02-20 ir užbaigia 2012-03-31. Darbų vykdymo eiliškumas, etapiškumas, sutartinių darbų trukmė darbo dienomis yra detalizuojami kalendoriniame darbų vykdymo grafike, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Atkreiptinas dėmesys, kad šio Subrangos sutarties priedo Nr. 1 (kalendorinio darbų vykdymo grafiko) ieškovas prie ieškinio nepateikė. Taigi, šalys susitarė tam tikru terminu pradėti ir užbaigti darbus su sąlyga, kad genrangovas tinkamai perduos darbų frontą. Ši sąlyga yra esminė, norint laiku pradėti ir užbaigti darbus, nes atsakovas UAB „( - )" subrangos pagrindu įsipareigojo pateikti ir sumontuoti objekte „( - ) g. 14/ ( - ) g. 2 ir ( - ) g. 12, Vilnius", t.y. ieškovo UAB „( - )" užsakovui UAB „( - )." statomame viešbutyje televizorius. Visiškai akivaizdu, kad tokia įranga kaip televizoriai gali būti montuojami viešbučio kambariuose tik po to, kai juose atlikti visi statybos apdailos darbai. Televizoriai ieškovui UAB „( - )" buvo pateikti ir perduoti 2012-03-27 aktu. Prie atsiliepimo pateikiame šią aplinkybę patvirtinantį rašytinį įrodymą - 2012-03-27 įrangos priėmimo - perdavimo aktą. Atsakovas UAB „( - )" būtų galėjęs sumontuoti televizorius viešbučio patalpose, jei genrangovas UAB „( - )" būtų tinkamai perdavęs subrangovui darbų frontą, t.y. jei patalpose, kuriose turėjo būti sumontuoti televizoriai, būtų atlikti statybos darbai. Pats ieškovas UAB „( - )" yra kaltas, kad laiku neatliko statybinių darbų, neperdavė subrangovui darbų fronto, t.y. baigtų viešbučio patalpų, kuriose atsakovas būtų galėjęs sumontuoti televizorius. Todėl UAB „( - )" nėra pažeidusi 2012-01-10 Subrangos sutarties ir nėra atsakovo kaltės, kuri leistų taikyti atsakomybę - netesybas, numatytas Sutartyje. Ieškovas UAB „( - )" pats laiku neatliko statybinių darbų, laiku neperdavė atsakovui UAB „( - )" darbų fronto, todėl pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ir neturi teisės reikalauti netesybų. Tą aplinkybę, kad iki 2012-03-31 nebuvo baigti statybos darbai ir nebuvo paruoštos patalpos, kuriose būtų galima montuoti televizorius, patvirtina atsakovo pateikiami gamybinių pasitarimų protokolai laikotarpiu nuo 2012-02-17 iki 2012-06-13. Nei viename iš šių protokolų, kuriuose atsispindi einamieji statybos klausimai ir problemos, nėra jokių duomenų, kad atsakovas UAB „( - )" vėluoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Priešingai, pateikiami rašytiniai įrodymai (gamybinių pasitarimų protokolai), kuriuose yra fiksuojama statybos eiga, patvirtina, kad buvo vėluojama atlikti eilę statybinių darbų, kurių neatlikimas faktiškai įtakojo pavėluotą statybų pabaigos terminą. Už statybos darbų atlikimą atsakovas UAB „( - )" neatsako, tai yra genrangovo UAB „( - )" pareiga. Atkreiptinas dėmesys, kad statybos eigoje buvo vedami statybos darbų žurnalai, kuriuose detaliai aprašyti statybos darbai nagrinėjamu laikotarpiu. Statybos žurnalai po statybos užbaigimo yra saugomi pas užsakovą, t.y. UAB „( - ).". Subrangos sutarties 3.1 punktas, kuriuo remiasi ieškovas, nurodo, kad „darbų vykdymo eiliškumas, etapiškumas, sutartinių darbų trukmė darbo dienomis yra detalizuojami kalendoriniame darbų vykdymo grafike, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis". Ieškovas šio kalendorinio darbų vykdymo grafiko, kuris yra neatsiejama Subrangos sutarties dalis, prie ieškinio nepateikė, nes šis Sutarties priedas tarp ieškovo UAB „( - )" ir atsakovo UAB „( - )" pasirašytas nebuvo. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas nebuvo pasirašytas, nes atsakovo UAB „( - )" darbų atlikimo grafikas yra visiškai priklausomas nuo UAB „( - )" statybinių apdailos darbų eigos, t.y. apdailos darbų atlikimo grafiko. Atsakovas UAB „( - )" per visą statybos laikotarpį nėra gavęs iš ieškovo nei vienos pretenzijos nei dėl darbų kokybės, nei dėl darbų atlikimo terminų, nes ieškovas suprato, kad televizorių nebuvo įmanoma sumontuoti iki 2012-03-31 dėl vėluojančių statybos apdailos darbų. 2012-01-10 subrangos sutarties 5.8 punktas nurodo, kad jei dėl priežasčių, kurių subrangovas negali įtakoti, statybos baigimo data yra pratęsiama ilgiau nei 2012-07-01, subrangovas surašo įrangos perdavimo - priėmimo aktą, o genrangovas jį pasirašo per 3 darbo dienas ir apmoka subrangovui už įrangą per 30 kalendorinių dienų." Taigi, šalys numatė situaciją, kai statybos baigimo terminas yra pratęsiamas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo subrangovo. Paskutinė dalis televizorių pagal šią Subrangos sutartį buvo perduota ieškovui 2012-05-14. 2012 m. gegužės mėnesį ieškovas su atsakovu taip pat pasirašė darbų priėmimo - perdavimo aktą bei atliktų darbų pažymą. 2012-05-14 atsakovas ieškovui išrašė PVM sąskaitą - faktūrą, kurią ieškovas UAB „( - )" apmokėjo. Šis faktas akivaizdžiai patvirtina, kad ieškovas pripažino, kad statybos baigimo terminas prasitęsė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo atsakovo. Atsakovas, 2012-03-27 perdavęs ieškovui televizorius ir matydamas realią padėtį, kad nei iki 2012-03-31, nei artimoje ateityje dėl užsitęsusių statybinių darbų objekte nebus galimybės sumontuoti įrangos patalpose, ne kartą kreipėsi į ieškovą su prašymu sudaryti papildomą susitarimą dėl terminų pratęsimo. Ieškovas tokio susitarimo nepasirašė, nors UAB „( - )" atliekami darbai buvo priklausomi nuo ieškovo atliekamų statybos darbų, motyvuodamas tuo, kad toks susitarimas bus pasirašytas, jei užsakovas su genrangovu taip pat pasirašys susitarimą dėl termino pratęsimo. Po 2012-05-14 (paskutinės įrangos pardavimo ieškovui dienos) atsakovas ne kartą žodžiu kreipėsi į ieškovą su prašymu pasirašyti baigiamąjį darbų atlikimo aktą. Tokio akto originalai su atsakovo atstovo parašu buvo perduoti ieškovo UAB „( - )" statybos vadovo asistentei S. K. 2012-05-29. Ieškovas atsisakė pasirašyti šiuos aktus ir paaiškino, kad baigiamieji darbų atlikimo aktai bus pasirašomi tik tada, kai analogišką aktą ieškovas pasirašys su užsakovu. Sutarties sąlygos nenumato jokių veiksmų, kurių atsakovas privalėtų imtis susidarius tokiai situacijai. Ieškovas neturėjo jokio teisėto pagrindo nepasirašyti su UAB „( - )" baigiamųjų darbų atlikimo akto 2012 m. gegužės mėnesį. Kaip buvo minėta atsiliepime, ieškovas per visą darbų atlikimo eigą UAB „( - )" neturėjo jokių pretenzijų dėl darbų ir įrangos kokybės bei atlikimo terminų. Tik 2012-12-28 UAB „( - )" surašė UAB „( - )" reikalavimą sumokėti netesybas, tačiau šį raštą atsakovas gavo tik 2013 m. kovo mėnesį. Šį UAB „( - )" ieškinį sąlygojo ta aplinkybė, kad ieškovas pats vėlavo atlikti statybos darbus užsakovui „( - )." ir pasirašė su užsakovu baigiamąjį darbų atlikimo aktą prie 2011-08-17 statybos generalinės rangos sutarties tik 2012 m. lapkričio 8 d. Objekto užsakovas UAB „( - )." 2012-10-25 raštu kreipėsi į generalinį rangovą UAB „( - )" dėl delspinigių pagal 2011-08-17 statybos generalinės rangos sutartį priskaičiavimo ir sumokėjimo. Šiame rašte užsakovas nurodė, kad UAB „( - )" rangos sutarties 3.3.1 punkte nurodytus kiekvienos iš 179 patalpų apdailos darbus vėlavo atlikti vidutiniškai 30 dienų, Rangos sutarties 3.3.2 punkte nurodytų galutinių statybos darbų UAB „( - )" nėra pabaigusi iki šios dienos, t.y. 2012-10-23. Užsakovas konstatavo, kad baigiamąjį darbų atlikimo aktą vėluojama pasirašyti daugiau kaip 180 dienų. Statinys pripažintas tinkamu naudoti pavėlavus 46 dienas. Iš šio užsakovo rašto matyti, kad UAB „( - )" vėlavo atlikti statybinius darbus. Užsakovas nurodė, kad priskaičiavo generaliniam rangovui delspinigių 778 424 Lt sumai. Šią sumą užsakovas išskaičiavo iš rangovui mokėtinos už darbus sumos. 2012-11-15 raštu „Pareiškimas dėl įskaitymo pagal 2011-08-17 statybos generalinės rangos sutartį" užsakovas UAB „( - )." pareiškė, kad vienašališkai įskaito 778 424 Lt dydžio delspinigius, kuriuos rangovas yra skolingas užsakovui į 791 640, 09 Lt dydžio sumą, užsakovo mokėtiną rangovui pagal Rangos sutarties 5.10 punktą. Skirtumą – likusią 13 216, 09 Lt sumą užsakovas pervedė į antstolio D. Š. patvarkyme nurodytą antstolio depozitinę sąskaitą. Tai, kad ieškovas pats pažeidė 2011-08-17 statybos generalinės rangos sutartį su užsakovu UAB „( - )." ir užsakovas jam priskaičiavo delspinigių, kuriuos įskaitė į rangovui mokėtiną sumą, nėra teisinis pagrindas priteisti netesybas 9 545, 87 Lt iš atsakovo UAB „( - )". Nuo atsakovo UAB „( - )" nepriklausančių aplinkybių ieškovas vėlavo atlikti statybos ir apdailos darbus, tinkamai atsakovui neperdavė darbų fronto, dėl ko atsakovas negalėjo sumontuoti viešbučio kambariuose televizorių. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų, nepažeidė Subrangos sutarties ir nėra atsakovo kaltės, kas leistų taikyti sutartinę atsakomybę atsakovo atžvilgiu. LR CK 6.650 str. reglamentuoja generalinio rangovo ir subrangovo santykius. Pagal šio straipsnio 3 dalį generalinis rangovas subrangovo atžvilgiu iš esmės turi užsakovo teises ir pareigas. LR CK 6.661 str. 1 d. numato, kad rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda medžiagų, įrengimų, dokumentų ir kt.) arba kliudo rangovui vykdyti sutartį arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys. Šiuo atveju UAB „( - )" laiku neperdavė darbų fronto, pati vėlavo atlikti statybos apdailos darbus, dėl ko atsakovas ilgą laiką negalėjo atlikti darbų, sutartų subrangos sutartimi. Todėl ne ieškovas, o atsakovas UAB „( - )" galėtų reikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo.

6Ieškinys atmestinas.

7Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – 2012-01-10 subrangos sutartis Nr. 02sub/12 (b.l.9-25), 2012-11-08 baigiamasis darbų atlikimo aktas prie 2011-08-17 statybos generalinės rangos sutarties (b.l.26-27), 2012-12-28 UAB „( - )“ reikalavimas UAB „Mikrovista“ sumokėti 9545,87 Lt netesybas ir 2012-12-28 PVM sąskaita faktūra 979 dėl 9545,87 Lt (b.l. 28, 29), 2012-11-15 ( - ) pareiškimas dėl įskaitymo pagal 2011-08-17 statybos generalinės rangos sutartį" (b.l.32, 33), - patvirtina, kad ieškovas 2011-08-17 UAB „( - )“ ir ( - ) sudarė statybos generalinės rangos sutartį dėl sutartyje numatytų statybos rangos darbų statomuose objektuose ( - ) g. 14/ ( - ) g. 2 ir ( - ) g. 12, Vilnius, kuriuos įsipareigojo baigti iki 2012-04-08, 2012-01-10 ieškovas UAB „( - )" ir atsakovas UAB „( - )" sudarė subrangos sutartį Nr. 02sub/12, kuria atsakovas įsipareigojo pateikti ir sumontuoti objekte „( - ) g. 14/ ( - ) g. 2 ir ( - ) g. 12, Vilnius" televizorius, ieškovas UAB „( - )" ir ( - ) baigiamąjį visų darbų atlikimo aktą pasirašė 2012-11-08, tiesioginio objekto užsakovas UAB „( - )." už nesavalaikį objekto baigimą UAB „( - )" priskaičiavo 778424,00 Lt delspinigius, kuriuos įskaitė kaip priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ir neatsiskaitė su UAB „( - )" už atliktus darbus.

8Ieškovas teigdamas, kad atsakovas darbus baigė ne sutartyje nustatytu metu, t.y. 2012-03-31, o vėliau prašo priteisti iš atsakovo netesybas pagal Sutarties 10.1, t.y. 0,02 procentų dydžio netesybas nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovas darbų įvykdymo terminu laiko 2012-11-08, ieškovui pasirašius baigiamąjį darbų aktą su tiesioginiu objekto užsakovu UAB „( - ).". Netesybos apskaičiuotos pagal formulę: 214.996,91 Lt (Sutarties 5.1. punkte numatyta sutarties kaina) x 222 dienos (nuo 2012-03-31, kai atsakovas turėjo baigti darbus iki 2012-11-08, kai ieškovas darbus perdavė tiesioginiam objekto užsakovui) = 9.545,87 Lt.

9Atsakovas su reikalavimu nesutinka nurodo, kad atsakovas būtų galėjęs sumontuoti televizorius viešbučio patalpose, jei UAB „( - )" būtų tinkamai perdavęs subrangovui darbų frontą, t.y. jei patalpose, kuriose turėjo būti sumontuoti televizoriai, būtų užbaigti darbai.

10Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimą priteisti netesybas, turi aiškintis ne tik aplinkybes, susijusias su netesybų nustatymu, jų dydžiu ir kt., bet pirmiausiai turi nustatyti, ar pagrindinė prievolė, kurios įvykdymui užtikrinti nustatytos netesybos, yra galiojanti, ar skolininkas tinkamai įvykdė pagrindinę prievolę, ar nėra ginčo dėl pagrindinės prievolės ir kitas reikšmingas aplinkybes(žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2005). Tai reiškia, kad byloje dėl netesybų priteisimo aplinkybės, susijusios su pagrindinės prievolės įvykdymu, įeina į įrodinėjimo dalyko sudėtį. Pažymėtina, kad tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, vadovaujantis CK 6.75 straipsnio nuostatomis, priskirta skolininkui: jeigu skolininkas ginčija savo pareigą mokėti netesybas motyvuodamas tuo, kad prievolę įvykdė, tai jis privalo įrodyti, kad ją įvykdė tinkamai. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka įrodinėti nereikia. Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013); kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimo, byloje galima konstatuoti įrodymų pakankamumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d.nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014; kt.).

11Byloje nustatyta, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas 2012 m. gegužės mėnesį (I t., b.l. 136), iš teismui pateikto statybos darbų žurnalo matyti, kad atsakovas nurodytame objekte darbus atliko laikotarpiu nuo 2011-09-28 iki 2012-06-14 (II t., b.l.60-65), taigi tai patvirtina ieškovo nurodytą aplinkybę, kad buvo pažeisti subrangos sutartyje Nr. 02sub/12 nustatyti terminai (2012-03-31), todėl atsakovas ginčydamas savo pareigą mokėti netesybas motyvuodamas tuo, kad prievolę įvykdė, privalo įrodyti, kad ją įvykdė tinkamai (CK 6.75).

12Teismas ištyręs subrangos sutarties Nr. 02sub/12 sąlygas nustatė, kad šalys sutarties 2.1 punkte susitarė, kad subrangovas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir iš savo pateiktų medžiagų atlikti sutartyje ir jos prieduose numatytus rangos darbus, pagal genrangovo pateiktą darbo projektą, specifikacijas, LR statybos įstatymo nuostatas, LR aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus, UAB „( - )" statybos taisykles, kitus LR teisės aktus, sutartyje nustatytu terminu perduoti tinkamą ir kokybišką šių darbų rezultatą genrangovui, o genrangovas įsipareigoja suteikti subrangovui darbų frontą, priimti tinkamai atliktus darbus bei atsiskaityti už juos sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. 3.2. punkte šalys susitarė, kad sutartyje nustatytus darbus subrangovas pradeda tik po to, kai genrangovas pagal šalių pasirašomą aktą yra perdavęs subrangovui darbų frontą. Darbų frontu pagal sutarties sąlygas laikoma genrangovo perduodama subrangovui darbų atlikimo vieta, kurioje subrangovas turi galimybę nepertraukiamai vykdyti darbus statybvietėje (I t., b.l. 9-21).

13Atsakovas atsikirsdamas į ieškinį nurodo, kad įsipareigojimus įvykdė tinkamai, dėl darbų kokybės priekaištų jam pareikšta nebuvo, už darbus atsiskaityta pilnai, o sutartyje numatytas terminas praleistas dėl laiku neparuoštos darbų atlikimo vietos, t.y. neužbaigti remonto darbai kambariuose, todėl atsakovas juose negalėjo laiku sumontuoti televizorių. Atsakovas savo teiginių patvirtinimui teismui teikia gamybinių pasitarimų protokolus (I t., 139-193, II t., 3-16), taip pat statybos žurnalų Nr. 49, 55, 53 išrašus (II t. b.l. 73-116), iš kurių matyti, kad statinyje (viešbutyje), adresu ( - ) g. 14/ ( - ) g. 2 ir ( - ) g. 12, Vilniuje, dar 2012 metų kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesiais vyko kambarių remonto darbai, už kuriuos atsakingas ieškovui, kaip genrangovas.

14Apibendrinant, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareigą įrodyti išskirtinių ir objektyvių aplinkybių, susijusių su kliūtimis nustatytu terminu atlikti darbus, egzistavimą, turėjo atsakovas, tuo tarpu susipažinus su atsakovo pateiktais įrodymais bei kita bylos medžiaga, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepaneigė atsakovo nurodytų aplinkybių, spręstina, kad atsakovas įrodė, jog darbų atlikti sutartyje nustatytais terminais negalėjo dėl priežasčių, kurių rizika teko pačiam ieškovui (laiku perduoti darbų atlikimo vietą, sutarties 2.1, 3.1, 3.2 punktai), todėl ieškovas neturi teisės reikalauti netesybų (LR CK 6.206 str.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

17Atsakovas pateikė reikalavimą priteisti 6050,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 2208,52 Lt išlaidų patirtų dėl UAB „( - )“ darbuotojo dalyvavimo teismo procese (II t., b.l.122, 123).

18Teismas susipažinęs su pateikta sąskaita už teisines paslaugas (II t., b.l. 52), nustatė, kad už atsiliepimo surašymą atsakovas sumokėjo 3000 Lt plius PVM. Vadovaujantis LR teisingumo ministro įsakymu patvirtintomis Rekomendacijomis „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, už atsiliepimo rengimą yra numatyta galimybė pagrįstai reikalauti priteisti 3000 Lt sumą (Rekomendacijų 8.2 punktas), todėl 3000,00 Lt suma priteistina iš ieškovo atsakovui.

19Už atstovavimą teisme atsakovas prašo priteisti 1179,50 Lt plius PVM. Teismas nustatė, kad atsakovo atstovas - advokatas dalyvavo penkiuose teismo posėdžiuose (II t., b.l.48, 54, 68, 117, 125), viso 68 min.. Vadovaujantis rekomendacijomis „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ už vieną atstovavimo valandą teisme yra numatyta galimybė pagrįstai reikalauti priteisti 150 Lt sumą (Rekomendacijų 8.18 punktas), todėl 150 Lt suma priteistina iš ieškovo atsakovui už atstovavimą teisme.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad negali būti priteisiamos išlaidos už Rekomendacijose nenumatytas teisines paslaugas – susipažinimą su dokumentais, dokumentų ir teismų praktikos analizę, susitikimą su klientu, pokalbį su specialistais, skambutį į teismą, pasiruošimą teismo posėdžiui, kadangi šie veiksmai (teisinės paslaugos) pagal savo pobūdį negali būti laikomi savarankiškais, analogiškais Rekomendacijų 8 punkte numatytoms teisinėms paslaugoms (Rekomendacijų 10 p.), veikiau įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį (pavyzdžiui, dokumentų ir teismų praktikos analizė sudaro dalį visumos veiksmų, kurie yra apibūdinami kaip teisinė paslauga – skundo teismui parengimas; pasiruošimas teismo posėdžiui yra sudėtinė atstovavimo teisme teisinės paslaugos dalis; ir pan.) (Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011). Nagrinėjamu atveju teismas su tokiu teisės aiškinimu sutinka ir juo vadovaujasi, nes administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Atsižvelgiant į nurodytą teisminę praktiką ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų detalizacijoje išskirtos 600 Lt išlaidos konsultavimui ir susipažinimui su dokumentais laikytinos nepagrįstomis, todėl šia dalimi mažintinos atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

21Teismas laiko nepagrįstu atsakovo reikalavimą dėl 2208,52 Lt išlaidų patirtų dėl UAB „( - )“ darbuotojo dalyvavimo teismo procese atlyginimo. Teismas pažymi, kad vadovaujantis Rekomendacijomis „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja (teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas. Atsakovas nagrinėjamoje byloje buvo atstovaujamas advokato, todėl darbuotojo dalyvavimas kartu su advokatu nebuvo būtinas, todėl teismui nusprendus atlyginti maksimaliai leistinas atsakovo patirtas išlaidas dėl atsiliepimo parengimo ir atstovavimo teisme, vadovaujantis aukščiau išdėstytu teisiniu reglamentavimu, kitos prašomos priteisti išlaidos susijusios su pasiruošimu bylos nagrinėjimui nepriteistinos.

22Remiantis teismų praktika, teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą ir pagrindimą, teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas. Pažymėtina, kad teismui nepateikti įrodymai dėl prašomų priteisti kelionės į Vilnių išlaidų, todėl šis prašymas taip pat atmestinas.

23Apibendrinant konstatuotina, kad atsakovas, vadovaujantis Rekomendacijomis „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, turi teisę į 3150 Lt atlyginimą, todėl ši suma priteistina iš ieškovo atsakovui.

24Iš ieškovo taip pat priteistina 36,30 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.) (b.l. 2). 2013 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi teismas atidėjimo žyminio mokesčio dalies 96 Lt sumokėjimą iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo, todėl 96,00 Lt žyminis mokestis priteistinas iš ieškovo valstybės naudai.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259-260 str., 268-270 str. teismas,

Nutarė

26ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“, įm. k. ( - ), 3150,00 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt litų)/912.30 EUR atsakovo UAB „( - )“, įm.k. ( - ), naudai bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“, įm. k. ( - ), valstybei 132,30 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus 30 ct)/38.32 EUR. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

29Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB „( - )" UAB „( - )" naudai... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2012-01-10 ieškovas UAB "( - )" ir atsakovas UAB „(... 4. Ieškovas bylą nagrinėjant iš esmės nedalyvavo, teisme gautas prašymas... 5. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutinka. 2012-01-10 ieškovas UAB „( -... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – 2012-01-10 subrangos sutartis Nr.... 8. Ieškovas teigdamas, kad atsakovas darbus baigė ne sutartyje nustatytu metu,... 9. Atsakovas su reikalavimu nesutinka nurodo, kad atsakovas būtų galėjęs... 10. Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimą priteisti... 11. Byloje nustatyta, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas tarp ieškovo ir... 12. Teismas ištyręs subrangos sutarties Nr. 02sub/12 sąlygas nustatė, kad... 13. Atsakovas atsikirsdamas į ieškinį nurodo, kad įsipareigojimus įvykdė... 14. Apibendrinant, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareigą įrodyti... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 16. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 17. Atsakovas pateikė reikalavimą priteisti 6050,00 Lt bylinėjimosi išlaidų... 18. Teismas susipažinęs su pateikta sąskaita už teisines paslaugas (II t., b.l.... 19. Už atstovavimą teisme atsakovas prašo priteisti 1179,50 Lt plius PVM.... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad negali būti... 21. Teismas laiko nepagrįstu atsakovo reikalavimą dėl 2208,52 Lt išlaidų... 22. Remiantis teismų praktika, teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios... 23. Apibendrinant konstatuotina, kad atsakovas, vadovaujantis Rekomendacijomis... 24. Iš ieškovo taip pat priteistina 36,30 Lt pašto išlaidų valstybės naudai... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259-260... 26. ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“, įm. k. ( - ), 3150,00 Lt (tris... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“, įm. k. ( - ), valstybei 132,30 Lt... 29. Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...