Byla 2-24266-800/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Giedrei Jegorovaitei, dalyvaujant pareiškėjo A. S. atstovei advokatei Audronei Žemeckei, suinteresuotam asmeniui D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims V. S., D. K., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis priėmė po sutuoktinės Onos D. S. mirties atsiradusį palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

3Pareiškime nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo sutuoktinė O. D. S.. Dėl palikimo priėmimo į notarų biurą per tris mėnesius pareiškėjas nesikreipė, paveldėjimo bylos neužvedė. Paveldėjimo byla po O. D. S. mirties užvesta nebuvo. P. O. D. S. ir pareiškėjas A. S. santuokoje turėjo dvi dukras - V. S., ir D. S. (po santuokos - K.), kurios yra palikėjos O. D. S. pirmos eilės įpėdinės pagal įstatymą. Dėl savo motinos palikimo priėmimo, nei viena iš jų, per tris mėnesius nesikreipė, paveldėjimo bylos neužvedė tuo pagrindu, kad visas palikėjos turtas atitektų jos sutuoktiniui, kuris palikėją prižiūrėjo, rėmė finansiškai ir ja rūpinosi. Mirus palikėjai O. D. S., pareiškėjo A. S. vardu liko įregistruotas santuokos metu (1992 m. sausio 28 d.) pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas - butas, esantis adresu ( - ). Palikimą po savo sutuoktinės mirties, pareiškėjas priėmė pradėdamas faktiškai jį valdyti - priėmė palikėjai priklausančius asmeninius daiktus, t.y. šeimos nuotraukas, knygas ir kitus daiktus, buvusius jų gyvenamojoje vietoje. Butą pareiškėjas tvarkė ir tvarko savo lėšomis, gerina jo būklę, moka už komunalines paslaugas ir kitus mokesčius. Be to pareiškėjas A. S. 2013 m. spalio 29 d. sudarė sutartį su UAB „Roplastitus", kurios pagrindu savo lėšomis pakeitė bute langus. Tokiu būdu pareiškėjas palikimą priėmė ir pradėjo valdyti bei juo rūpintis kaip savo turtu. Palikėjos ir pareiškėjo dukros neprieštaravo dėl to, kad jų tėvas faktiškai pradėjo valdyti palikėjos turtą, nes žinojo, kad motina rūpinosi būtent jis, taip pat organizavo jos laidotuves, rūpinasi kapinių tvarkymu ir kitais su palikėjos mirtimi susijusiais reikalais. Pareiškėjas po savo sutuoktinės mirties priėmė palikimą pradėdamas faktiškai ir nepertraukiamai jį valdyti. Priimdamas palikimą šiuo būdu, pareiškėjas išreiškė savo valią konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad palikimą priėmė ir išreiškė valią tapti palikėjos turto savininku. Pareiškėjas neturi reikiamų dokumentų, kurie patvirtintų prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą ir kitokia negu teismo tvarka šį faktą patvirtinančių dokumentų gauti negali.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes.

5Suinteresuotas asmuo D. K. atsiliepime į pareiškimą (b.l. 45-46) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

6Suinteresuotas asmuo V. S. teismo posėdyje nedalyvavo, teismui pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b.l. 43-44) nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant nurodytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

9Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – santuokos liudijimo (b.l. 11), pareiškėjas A. S. yra O. – D. S. sutuoktinis. Mirties liudijimas patvirtina, kad O. D. S. mirė ( - ) (b.l. 9). Iš Kauno m. 11-ojo notarų biuro 2015-09-04 rašto (b.l. 12) nustatyta, kad po O. D. S. mirties į notaro biurą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta (b.l. 12). Gimimo liudijimai (b.l. 13, 14), ištuokos liudijimas (b.l. 15) patvirtina, jog V. S. ir D. K. yra pareiškėjo ir O. D. S. dukros. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 16) nustatyta, jog pareiškėjas A. S. ir O. D. S. santuokos metu įgijo nekilnojamąjį turtą – butą, esantį adresu ( - ).

10Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, asmuo, grindžiantis savo reikalavimus palikimo priėmimu, faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis kaip įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo. Tais atvejais, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2001).

11Pareiškėjo byloje pateikti mokesčių mokėjimo kvitai (b.l. 17-30), sutartis (b.l. 31), patvirtina pareiškėjo aktyvius veiksmus, atliktus siekiant įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą.

12Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, jo atstovės ir suinteresuoto asmens D. K. paaiškinimų, nustatyta, jog pareiškėjas A. S. priėmė sutuoktinės O. D. S. palikimą toliau gyvendamas pareiškėjui ir palikėjai bendrosios nuosavybės teise priklausiusiame būste, prižiūrėdamas šį būstą, mokėdamas mokesčius, atlikdamas būsto pagerinimus.

13Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėjas A. S. turi teisę paveldėti sutuoktinės turtą pagal įstatymą, (CK 5.13 str.). Kita tvarka gauti palikimo priėmimo faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėjas neturi galimybių, kadangi per įstatymų nustatytą terminą pareiškėjas nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo.

14Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines pasekmes pareiškėjui įgyjant teisę priimti palikimą po sutuoktinės mirties, todėl pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 8 p.).

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.

16Valstybė šioje byloje patyrė 5,12 € išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu šalims, kurios priteistinos iš pareiškėjo (CPK 88 str. 3 p., 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 44 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti visiškai.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., asmens kodas: ( - ) po sutuoktinės O. D. S., asmens kodas: ( - ) mirties (( - )) priėmė palikimą faktiškai pradėdamas valdyti jai priklausiusį turtą.

20Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.

21Priteisti iš A. S., asmens kodas: ( - ) 5,12 € (penkis eurus 12 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu šalims, valstybės naudai (procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas prašo paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu nustatyti... 3. Pareiškime nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo sutuoktinė O. D. S.. Dėl... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė patvirtino pareiškime nurodytas... 5. Suinteresuotas asmuo D. K. atsiliepime į pareiškimą (b.l. 45-46) ir teismo... 6. Suinteresuotas asmuo V. S. teismo posėdyje nedalyvavo, teismui pateiktame... 7. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 8. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 9. Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – santuokos liudijimo... 10. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, priimančio... 11. Pareiškėjo byloje pateikti mokesčių mokėjimo kvitai (b.l. 17-30), sutartis... 12. Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, jo atstovės ir... 13. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėjas A. S.... 14. Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.... 16. Valstybė šioje byloje patyrė 5,12 € išlaidų, susijusių su teismo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 18. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., asmens kodas: ( - )... 20. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.... 21. Priteisti iš A. S., asmens kodas: ( - ) 5,12 € (penkis eurus 12 ct)... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...