Byla 2-19-730/2011
Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo, nuostoliu atlyginimo, ipareigojimo atlikti veiksmus, bylinejimosi išlaidu priteisimo ir atsakoves priešieškini del uzufrukto, naudojimosi tvarkos nustatymo, nuostoliu atlyginimo, ipareigojimo atlikti veiksmus, bylinejimosi išlaidu priteisimo, dalyvaujant treciajam asmeniui, nepareiškianciam savarankišku reikalavimu atsakoves puseje V. M

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Erinija Kazlauskiene, sekretoriaujant Kristinai Stankeviciutei, Simonai Šukytei, Redai Tamošauskaitei, uždarame teismo posedyje, dalyvaujant ieškovui B. M. jo atstovei adv. T. B., atsakovei O. M., jos atstovui adv. H. M., treciajam asmeniui V. M. išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo B. M. ieškini del naudojimosi tvarkos nustatymo, nuostoliu atlyginimo, ipareigojimo atlikti veiksmus, bylinejimosi išlaidu priteisimo ir atsakoves priešieškini del uzufrukto, naudojimosi tvarkos nustatymo, nuostoliu atlyginimo, ipareigojimo atlikti veiksmus, bylinejimosi išlaidu priteisimo, dalyvaujant treciajam asmeniui, nepareiškianciam savarankišku reikalavimu atsakoves puseje V. M. ir

2n u s t a t e:

3byloje buvo nagrinejami ieškovo ieškinys ir atsakoves priešieškinis. Ieškovas pareiške reikalavima nustatyti buto, esancio adresu ( - ), naudojimosi tvarka, išlaidu, susijusiu su šiuo butu, atlyginimo tvarka, priteisti iš atsakoves 1570,00 Lt už be pagrindo igyta ieškovo asmenines nuosavybes teise turima ir atsakoves perleista turta bei ipareigoti atsakove gražinti auksini žieda su brangakmeniu, kurio verte 2000,00 Lt, bei laikrodi su apyranke, kurio verte 100,00 Lt, priteisti iš atsakoves bylinejimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurode aplinkybes, kad 1996-09-17 ieškovas su atsakove lygiomis dalimis isigijo buta, esanti ( - ). Šalims nutraukus santuoka, iškilo butinybe nustatyto naudojimosi butu tvarka bei išlaidu, susijusiu su šiuo butu, atlyginimo tvarka, nes visus kambarius yra užemusi atsakove, ieškovas bute gyventi negali. Iki santuokos sudarymo ieškovas isigijo asmeninio naudojimo daiktus ir dovanas, kuriuos šalims pradejus gyventi skyrium pasisavino atsakove, kai kuriuos iš ju pardave, gavo turtine nauda, todel privalo kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius, o likusius daiktus gražinti ieškovui (b.l. 103-105).

4Ieškoves nesutikimo su ieškiniu motyvu esme, kad ieškovo prašomus gražinti jam daiktus – auksini žieda su brangakmeniu ir laikrodi su apyranke valdo ir juos naudoja ne atsakove, o šaliu pilnametis sunus V. M. Ieškovas nepateikia irodymu, pagrindžianciu aplinkybe, kad asmenines nuosavybes teise igijo vestuvini žieda, zomšinius batelius, juoda vasarine striuke, vyriška žiemine kepure iš audines kailio, ju verte nustato neatsižvelgdamas i daiktu nusidevejima, be to, nutraukiant šaliu santuoka, šie daiktai nebuvo pamineti dalintinu daiktu saraše. Nustacius naudojimosi tvarka, išlieka bendraturciu pareiga mokescius moketi proporcingai nuosavybes turimai daliai.

5Atsakove priešieškiniu pareiške savarankiškus reikalavimus: nustatyti uzufrukta ieškovo ½ nuosavybes daliai i buta adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ir kad ieškovas negales naudotis jam priklausancia nuosavybes dalimi iki jauniausias šaliu vaikas – A. M. gim. ( - ), sulauks pilnametystes, tai yra iki ( - ) imtinai; nustatyti, kad A. M. sulaukus pilnametystes, tai yra nuo ( - ), atsakove ir ieškovas naudosis butu adresu ( - ), tokia tvarka, kokia nurodyta ieškovo ieškinio 2 dalies 1 punkte ir ieškovo pateiktame patalpu padalinimo projekte; priteisti atsakovei 682,07 Lt kompensacija iš atsakovo už sumoketas imokas šildymo paslaugas teikianciai bendrovei už atsakova, skaiciuojama už laikotarpi nuo 2009-04-01 iki 2010-04-30; ipareigoti atsakova apmoketi puse buto adresu ( - ), išlaikymo išlaidu: ukio, amortizacijos, bendro apšvietimo, antenos, darbuotoju, šiluminio mazgo elektros, sistemu priežiuros, šildymo, temperaturos palaikymo išlaidu, šiukšliu, kurios bus priskaiciuotos nuo 2010-06-01; nustatyti, kad imokos už dujas, už šalta ir karšta vandeni, elektra, už laiptiniu valyma ir kitos faktines išlaidos, kurios gali atsirasti ateityje, butu apmokamos proporcingai gyvenanciam bute asmenu skaiciui, priteisti bylinejimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad nustacius ieškovo prašoma naudojimosi butu tvarka, butu pažeisti nepilnameciu vaiku interesai, jie neturetu savo atskiro kambario, neturetu užtektinai vietos poilsiui, pamoku ruošimui, laisvalaikiui. Ieškovas turi moketi puse buto išlaikymo išlaidu, tai yra proporcingai jam priklausanciai bendrosios dalines nuosavybes teise buto daliai, nustacius uzufrukta jo vaiku naudai, kaip tevas privalo juos materialiai remti. Ieškovo auksini žieda su brangakmeniu ir laikrodi su apyranke nešioja šaliu pilnametis sunus V. M. atsakove sutinka, kad sunus daiktus gražintu ieškovui, apie kitus ieškovo minimus daiktus atsakove nieko nežino (b.l. 31-32).

6Ieškovo nesutikimo su priešieškiniu motyvu esme, kad ieškovas šiuo metu nuomojasi buta, butas yra parduodamas, nebetures kur gyventi, nori sugrižti i savo buta, sažiningai moka išlaikyma vaikams. Atsakove turi gyvenamaji busta – buto dali, todel nera pagrindo jai nustatyti uzufrukta ieškovo turimai nuosavybei. Nutraukus santuoka, ieškovas su atsakove nebevede bendro ukio ir nuo 2008 m. rugpjucio menesio išejo iš šaliu bendro buto, paliko atsakovei 800,00 Lt buto bei vaiku išlaikymui, taip pat santaupas – 3000,00 Lt bei 1500 USD, kuriuos atsakove panaudojo vaiku poreikiams tenkinti bei butui išlaikyti, todel ieškovas neturi pareigos antra karta moketi už komunalines paslaugas. Atsakove neleidžia ieškovui gyventi bute, todel jis turi pareiga moketi administravimo mokesti, šilumos sistemu priežiuros mokesti, už bendra apšvietima, šiukšliu išvežima tik proporcingai naudojamai buto daliai.

7Rengiantis bylos nagrinejimui teisme, nagrinejant byla šalys savo reikalavimus palaike, priešiniu reikalavimu nepripažino, iš esmes paaiškino savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

8Tretysis asmuo teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateike, nagrinejant byla sutiko su priešieškiniu, su ieškiniu nesutiko. Treciojo asmens paaiškinimu esme, kad jis nešiojo tevo auksini žieda su brangakmeniu ir laikrodi su apyranke, kuriuos jam perdave mama, gražinti šiu daiktu tevui nesutinka.

9Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

10Del uzufrukto nustatymo.

11Vaiko poreikis tureti gyvenamaji busta užtikrinamas teises aktuose itvirtinant vaiko teise i gyvenamaji busta (Vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymo 13 straipsnis). Vaiko bustas turi užtikrinti kitu vaiko teisiu, t. y. teises i sveika ir saugia aplinka (Vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymo 8 straipsnio 1 punktas, 11 straipsnis), teises i asmenini gyvenima, asmens nelieciamybe, garbe ir oruma (Vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymo 10 straipsnis), teises i poilsi ir laisvalaiki (Vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymo 16 straipsnis) ir kt. igyvendinima. Formuojama teismu praktika, kad vaiko teise i jo vystymuisi butinas gyvenimo salygas visu pirma privalo užtikrinti vaiko tevai (LAT 2006-11-06 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-580/2009, 2008-11-17 nutartis civilineje byloje Nr. 3K3-523/2008).

12Pagal CK 3.71 straipsnio 1 dali, jeigu gyvenamoji patalpa yra vieno sutuoktinio nuosavybe, teismas savo sprendimu gali nustatyti uzufrukta ir palikti joje gyventi kita sutuoktini, jeigu su juo po santuokos nutraukimo lieka gyventi nepilnameciai vaikai; CK 3.86 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi nepilnameciai vaikai, teismo sprendimu gali buti suteikiama teise naudotis šeimos turtu ar jo dalimi (uzufruktas). Teismo nuomone, šios istatymo normos, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 4 dalis), turi buti taikomos, esant ne tik aplinkybems, kai nepilnameciai vaikai po santuokos nutraukimo neturi kur gyventi, bet ir aplinkybems, kai nepilnameciu vaiku gyvenimo salygos yra netinkamos.

13Uzufruktas yra viena iš daiktiniu teisiu – naudojimasis svetimu turtu be nuosavybes teises asmens gyvenimo trukmei ar apibrežtam terminui, kuris negali buti ilgesnis už asmens gyvenimo trukme (CK 4.141 straipsnio 1 dalis). Uzufruktas yra daikto savininko nuosavybes teises suvaržymas, todel gali buti nustatomas tik istatymu, sandoriais arba teismo sprendimu (CK 4.147 straipsnio 1 dalis). Uzufruktas, atsižvelgiant i gyvenamosios patalpos dydi, vaiku skaiciu, ju amžiu ir lyti gali buti nustatytas tiek i visa gyvenamaja patalpa, tiek i jos dali.

14Spresdamas uzufrukto nustatymo klausima, teismas privalo išsiaiškinti, ar uzufrukto nustatymas visiškai atitinka nepilnamecio vaiko (vaiku) interesus, ar vaiko (vaiku) interesai nebutu geriau apsaugoti kitais budais (pvz., priteisiant išlaikyma), ar sutuoktinis, su kuriuo gyventi lieka vaikas (vaikai), neturi kitos gyvenamosios patalpos arba pakankamai finansiniu ištekliu ar materialiniu galimybiu tokiai patalpai isigyti (LAT 2010-01-18 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-49/2010).

15Teismas laiko nustatytomis sekancias teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes. 2009-05-21 Klaipedos miesto apylinkes teismo sprendimu šaliu santuoka nutraukta, esant abieju sutuoktiniu kaltei. Po santuokos nutraukimo šaliu nepilnameciu vaiku J. M., gimusios 1995-08-30, ir A. M. gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nustatyta su mama, tai yra atsakove O. M.. Iš ieškovo nepilnameciams vaikams J. M. ir A. M. priteistas išlaikymas kas menesi mokamomis periodinemis išmokomis po 400,00 Lt (c.b. N2-19-794/2009, b.l. 157-160). Ieškovui ir atsakovei bendrosios dalines nuosavybes teise, tai yra po ½ dali priklauso butas, esantis ( - ). Bute gyvena atsakove, šaliu du nepilnameciai vaikai, tai yra J. M. ir A. M. gimusio ( - ), ir šaliu pilnametis vaikas – tretysis asmuo V. M. kuris yra Lietuvos Aukštosios jureivystes mokyklos dieninio skyriaus studentas, studiju trukmes pabaiga – 2013-06-30 (b.l. 40, 1 t.). Butas yra dvieju kambariu, tai yra 17,43 kv.m. ir 13,72 kv.m., su bendro naudojimo patalpomis ((holas, virtuve, tualetas vonia, sandeliukas, koridorius) (b.l. 152, 1 t.)). Atsakoves darbo užmokestis vidutiniškai per menesi yra 1008,00 Lt (b.l. 39, 1 t.). Ieškovo ir atsakoves santykiai yra konfliktiški (b.l. 94-95, c.b. Nr. N2-10895-794/2008). Ieškovas yra baustas už tevu valdžios panaudojima priešingai vaiku interesams (c.b. 71, 1 t.).

16Pripažistama, kad esant tokioms aplinkybems apie nepilnameciu vaiku amžiu, (vaikai yra paaugliai), lyti (vaikai yra skirtingu lyciu), atsakovei nuosavybes teise priklausancia buto dali, tai yra, jai nuosavybes teise priklauso ½ dalis dvieju kambariu buto, nepilnameciu vaiku gyvenamoji vieta yra nustatyta su atsakove, nepilnameciu vaiku gyvenimo salygos yra netinkamos, todel yra pagrindas nustatyti uzufrukta (CK 3.71 straipsnio 1 dalis, 3.86 straipsnio 2 dalis). Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais, atsižvelgia ir i aplinkybe, kad bute gyvena šaliu pilnametis sunus – tretysis asmuo V. M. kuris del objektyviu priežasciu, kadangi yra studentas, šiuo metu neturi galimybes pasirupinti kitu gyvenamuoju bustu.

17Pripažistama, kad esant nustatytoms aplinkybems, apie ieškoves turtine padeti, jog pajamas sudaro tik atsakoves darbo užmokestis, kuris yra pakankamai nedidelis, ir ieškovo mokamas išlaikymas, kito turto, iš kurio atsakove galetu gauti pajamas, nera, tai yra atsakove neturi pakankamai finansiniu ištekliu ar materialiniu galimybiu kitai gyvenamajai patalpai isigyti, jog ieškovo ir atsakoves santykiai yra konfliktiški, uzufrukto nustatymas šiuo metu labiausiai atitiktu nepilnameciu vaiku interesus.

18Pripažistama, kad ieškovas neirode aplinkybiu, jog uzufrukto nustatymas iš esmes pažeistu jo interesus, byloje nera irodymu, objektyviai pagrindžianciu, kad ieškovas faktiškai nuomoja kita gyvenamaja patalpa, moka nuomos mokesti.

19Del naudojimosi tvarkos nustatymo.

20Kadangi uzufrukto nustatymas, tai yra naudojimasis svetimu turtu be nuosavybes teises yra savininko nuosavybes teisiu suvaržymas, šiuo konkreciu atveju pasireiškiantis ieškovui nuosavybes teise priklausancios dalies gyvenamosios patalpos naudojimusi, tai yra ieškovas iki uzufrukto pabaigos negali naudotis jam nuosavybes teise priklausancia buto dalimi, todel del naudojimosi tvarkos nustatymo gali buti sprendžiama pasibaigus uzufruktui. Tuo pagrindu netenkintinas ieškovo reikalavimas del naudojimosi tvarkos nustatymo, tenkintinas atsakoves reikalavimas del naudojimosi tvarkos nustatymo nuo 2016-11-10.

21Naudojimosi daiktu tvarkos nustatymas reiškia naudojimosi teises konkrecia daikto dalimi nustatyma. Nustacius naudojimosi tvarka atskiri nuosavybes teises objektai nesuformuojami ir bendroji daline nuosavybes teise nei visiškai, nei iš dalies nepasibaigia, o tam tikros nekilnojamojo daikto dalys ir toliau gali buti bendraturciu naudojamos bendrai.

22Naudojimosi tvarkos nustatymas yra realiuju daliu nustatymas, realiosios dalys – tai bendro turto dalys, kuriomis turi teise naudotis atskiri bendraturciai.

23Pagal CK 4.75 straipsnio 1 dali bendrosios nuosavybes teises objektu naudojamasi bendraturciu sutarimu. Ši nuostata del nekilnojamuju daiktu detalizuota CK 4.81 straipsnyje. Jo 1 dalyje itvirtinta nekilnojamojo daikto bendraturciu teise tarpusavio susitarimu nustatyti tvarka, pagal kuria bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkreciomis dalimis, atsižvelgiant i dalis, turimas bendrosios dalines nuosavybes teise.

24Formuojama teismu praktika, kad nustatant naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarka, taikytini sekantys kriterijai: teisetumo, adekvatumo dalims bendrosios nuosavybes teiseje, socialines taikos ir proporcingumo kriterijus, naudojimosi daiktu racionalumo (patogumo) ir efektyvumo kriterijus, faktiniu nuosavybes teisiniu santykiu stabilumo kriterijus (Teismu praktikos, nagrinejant gincus del bendrosios dalines nuosavybes apžvalga).

25Pripažistama, kad naudojimosi tvarkos nustatymas siulomu budu iš esmes neprieštarauja šiems kriterijams, remiantis sekanciais argumentais. Šalys del pacios naudojimosi tvarkos prieštaravimu nepareiške, kas sudaro pagrinda išvadai padaryti, kad ši naudojimosi tvarka šaliu interesu nepažeidžia. Byloje nera irodymu, pagrindžianciu aplinkybes, kad siuloma naudojimosi tvarka nesuderinama su teises aktuose nustatytais reikalavimais, jos igyvendinimas pažeis treciuju asmenu teises. Tai yra priimtiniausias budas, nes tokiu atveju yra mažiausiai nukrypstama nuo šaliu priklausanciu nuosavybes teisiu daliu, šalims priskiriamos naudotis konkrecios realiosios dalys bendrojoje dalineje nuosavybeje, kurios yra artimos idealiosioms šaliu bendrojoje nuosavybes teiseje priklausancioms dalims, kadangi ieškovui priskiriama naudotis gyvenamojo ploto dalis sudaro 44 procentus bendrojo buto gyvenamojo ploto, atsakovei priskiriama naudotis gyvenamojo ploto dalis sudaro 56 procentus bendro buto gyvenamojo ploto. Kitokiu budu nustatyti naudojimosi tvarka, teismo nuomone, nera galimybes. Ieškovas atlyginimo (kompensacijos) už naudojimasi jo turtu nereiškia, todel teismas del kompensacijos nesprendžia, kadangi pagal formuojama teismu praktika del atlyginimo (kompensacijos) turi teise spresti tik esant bendraturciu iniciatyvai. Šalims paskiriamos naudotis atskiros izoliuotos gyvenamosios patalpos, tai yra gyvenamieji kambariai, nustatoma naudotis bendro naudojimo patalpomis, kas netrukdo šalims jiems nustatomas naudoti dalis naudoti pagal bendrosios dalines nuosavybes teise priklausancio turto tiksline paskirti, tai yra gyventi. Tokios naudojimosi tvarkos nustatymas teikia prielaidu konfliktinei situacijai šalinti.

26Taciau teismas laiko, kad nera pagrindo nustatyti siulomu budu, tai yra konkreciai po ½, naudojimosi tvarkos patalpomis 14-1 (holas), 14-4 (virtuve), 14-5 (koridorius), 14-6 (vonia),14-7 (tualetas), 14-8 (sandeliukas), kadangi tai trukdytu šalims naudotis pagrindinemis buto patalpomis, tai yra gyvenamaisiais kambariais, ir tokiu budu naudoti jiems priklausancia buto dali pagal tiksline paskirti – gyventi, butu pažeidžiami šaliu interesai, todel nustatoma, kad šios patalpos šaliu bus naudojamos bendrai, atsižvelgiant i teismu praktika tokio pobudžio bylose.

27Taip pat teismas laiko, kad nera pagrindo nustatant naudojimosi tvarka siulomu budu nustatyti naudojamo buto idealiasias dalis, tai yra jog ieškovas naudoja 47/100 dalis, o atsakove naudoja 53/100 dalis, kadangi naudojimosi tvarkos nustatymas tai faktiškai yra realiuju daliu nustatymas, o realioji dalis parodo, kokia konkrecia daikto dalimi (zona) koks bendraturtis naudojasi (Teismu praktikos, nagrinejant gincus del bendrosios dalines nuosavybes apžvalga).

28Del bendrosios dalines nuosavybes išlaikymo, mokesciu.

29Jeigu uzufruktas nustatytas i bendrosios nuosavybes teises objektu esanti daikta, uzufruktorius turi tas daikto valdymo ir naudojimo teises, kurios priklausytu jam kaip bendraturciui (CK 4.143 straipsnio 4 dalis). Uzufruktorius privalo moketi mokescius bei kitas su uzufrukto objektu susijusias imokas proporcingai naudojamam daiktui (CK 4.144 straipsnio 2 dalis).

30Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir aplinkybems, tai yra, jog teismo nuomone, yra pagrindas nustatyti uzufrukta šaliu bendrojoje dalineje nuosavybeje esanciai ieškovui priklausanciai ginco buto daliai, yra pagrindas išvadai padaryti, kad ieškovas neturi pareigos moketi iki uzufrukto pabaigos išlaidu šiai daliai išlaikyti ir išsaugoti, mokesciu, rinkliavu, kitu imoku, pareiga moketi mokescius turi atsakove.

31Bendraturciu teises ir pareigos naudojantis bendraja daline nuosavybe ir ja išlaikant reglamentuotos CK 4.76 straipsnyje. Kiekvienas iš bendraturciu proporcingai savo daliai turi teise i bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmoketi išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesciams, rinkliavoms ir kitoms imokoms. Jeigu vienas iš bendraturciu nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendra daikta (turta), tai kiti bendraturciai turi teise i nuostoliu, kuriuos jie turejo, atlyginima (CK 4.76 straipsnis).

32Nuostoliai yra pinigine žalos išraiška, žala yra asmens turto netekimas, pakenkimas tam tikram objektui, del ko mažeja objekto ekonomine verte, prarandamos jo kokybines savybes. Žala atsiranda kaip tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas ar sužalojimas, turetos išlaidos), taip pat negautos pajamos. Jeigu šalis nuostoliu dydžio negali tiksliai irodyti, tai ju dydi nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.249 straipsni žala yra butina civilines atsakomybes salyga, kas sudaro pagrinda išvadai padaryti, kad žala nepreziumuojama, todel jos fakta ir dydi privalo irodyti ieškovas.

33Formuojama teismu praktika, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostata, jog jeigu šalis nuostoliu dydžio negali tiksliai irodyti, tai ju dydi nustato teismas, reiškia, kad kai šalys nesutaria del nuostoliu dydžio, konkretu ju dydi nustato teismas, ivertines abieju šaliu pateiktus irodymus. Ši nuostata negali buti aiškinama kaip ipareigojanti teisma visais atvejais savo iniciatyva rinkti irodymus priteistinu nuostoliu dydžiui nustatyti. Teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 1 dali, turi paisyti rungimosi civiliniame procese principo (CPK 12 straipsnis). Pateikti nuostoliu dydi patvirtinancius ar paneigiancius irodymus yra ginco šaliu pareiga (CPK 12, 178 straipsniai) (LAT nutartis 2008-11-12 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-460/2008).

34Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismo nuomone, teismas vienam iš bendraturciu nevykdant savo pareigos išlaikyti, išsaugoti bendra nuosavybe, kitam bendraturciui del tokiu veiksmu turint išlaidu, gali spresti tik del konkreciu nuostoliu atlyginimo, kuriu dydi nustato pagal pateiktus šaliu irodymus.

35Atsakove pateike rašytinius irodymus apie jos turetas išlaidas, jai mokant už šildymo paslaugas už laikotarpi nuo 2009-04-01 iki 2010-04-30 (b.l. 40-51, 1 t.). Iš šiu irodymu matyti, kad isiskolinimo už ginco buto eksploatacija ir komunalinius mokescius nera, paskaiciuota už šildyma 2009 m. balandžio menesi 86,00 Lt, spalio menesi 67,57 Lt, lapkricio menesi 137, 57 Lt, gruodžio menesi 228,74 Lt, 2010 m. sausio menesi 238,79 Lt, vasario 273,87 Lt, taciau taikyta šildymo kompensacija 244, 30 Lt, todel suma sudaro 29, 57 Lt, kovo menesi – 200, 34 Lt, balandžio menesi 131,26 Lt, iš viso 1119, 83 Lt. Atsakove nepateike irodymu apie turetas išlaidas ginco butui išlaikyti – ukio, amortizacijos, bendro apšvietimo, antenos, darbuotoju, šiluminio mazgo elektros, sistemu priežiuros, šildymo, temperaturos palaikymo išlaidu, šiukšliu mokesciams moketi. Atsakove nepripažista aplinkybiu, kad ieškovui faktiškai nustojus gyventi su atsakove nuo 2008 metu rugpjucio menesio, ieškovas šaliu sutarimu paliko atsakovei visas santaupas – 3000,00 Lt ir 1500,00 JAV doleriu ginco butui išlaikyti, ieškovas irodymu, pagrindžianciu šias aplinkybes nepateike. Ieškovas pateike irodymus, kad mokejo buto išlaikymo mokescius, komunalinius mokescius už laikotarpi nuo 2008 metu rugpjucio iki 2009 metu kovo menesio (b.l. 194-197, 1 t., 4, 2 t.). Esant tokioms aplinkybems, nelogiška, jog esant šaliu susitarimui, kad paliekami ir skiriami 3000,00 Lt ir 1500,00 JAV doleriu ginco butui išlaikyti, ieškovas moketu buto išlaikymo mokescius, komunalinius mokescius. Esant tarp šaliu konfliktiškiems santykiams, elgdamasis apdairiai ir rupestingai kaip bendrosios dalines nuosavybes savininkas, ieškovas turejo imtis priemoniu, kad šis piniginiu lešu perdavimas, susitarimas butu sudarytas raštu.

36Todel teismas pripažista irodytomis aplinkybemis, jog atsakoves nuostoliai, jai mokant už šildymo paslaugas už laikotarpi nuo 2009-04-01 iki 2010-04-30, yra 559,92 Lt, kuriuos ieškovas kaip bendrosios dalines nuosavybes savininkas turi pareiga juos atlyginti.

37Teismas laiko, kad išlaidos šildymui pagal butinumo, protingumo kriterijus yra reikalingos turtui išsaugoti nuo žuvimo, palaikyti jo naudingas ir vertingas savybes, neleisti turtui žymiai pablogeti, nera susijusios tiesiogiai su asmeniniu poreikiu tenkinimu, todel kiekvienas bendraturtis proporcingai savo daliai turi pareiga apmoketi tokio pobudžio išlaidas.

38Teismas laiko nepagristu ieškovo argumenta, jog, kadangi jis laikotarpiu nuo 2008 metu rugpjucio iki 2009 metu kovo menesio mokejos visus mokescius, neturi pareigos atlyginti atsakoves turetu nuostoliu. Jeigu atsakovas mano, jog jam tokiu budu buvo padaryti nuostoliai turi teise reikšti savarankiška reikalavima del nuostoliu atlyginimo. Teismas laiko nepagristu ieškovo argumenta, kad tuo laikotarpiu jam priklausancioje buto dalyje gyveno ne jis, o kiti asmenys, todel neturi pareigos moketi, kadangi tai nuo nepagristai gincytos pareigos išlaikyti turta jo, kaip bendraturcio, neatleidžia, be to ieškovas nesieme priemoniu savo, kaip bendraturcio, interesams ginti, ieškinys teisme gautas 2010-04-20.

39Teismas neturi teises pakeisti šalims istatymu nustatytu pareigu vykdymo tvarkos. Šaliu bendroji daline nuosavybe yra Daugiabuciu namu savininku bendrijoje „Bandužiai“, kuri isteigta igyvendinant namo patalpu savininku bendrasias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektu ir istatymu nustatyta tvarka namui priskirto žemes sklypo valdymu, naudojimu, priežiura ir tvarkymu. Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objektu nuosavybes teise, butu ir kitu patalpu savininku teises ir pareigas naudojantis bendraja nuosavybe, taip pat bendrosios nuosavybes teises igyvendinima nustato CK (LR Daugiabuciu namu savininku bendriju istatymo 4 straipsnio 1 dalis), o CK nustato, kad kiekvienas iš bendraturciu proporcingai savo daliai privalo apmoketi išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesciams, rinkliavoms ir kitoms imokoms. Toks, teismo nuomone, teisinis reglamentavimas suponuoja pareiga DNSB „Bandužiai“ paskaiciuoti visus mokescius šalims proporcingai ju nuosavybes daliai, tai yra po ½ dali, o šalys turi pareiga juos moketi. Byloje nera irodymu, kad šalys kreipesi i DNSB „Bandužiai“ ir del to iškilo gincas. Teismui priemus sprendima del konkreciu mokesciu paskirstymo, esanciu šiuo metu, bendrijai bendrijos nariu susirinkime priemus sprendimus del kitokio pobudžio mokesciu, išlaidu bendrai nuosavybei išlaikyti ir išsaugoti, tarp šaliu vel iškiltu gincas. Tuo pagrindu netenkinti šaliu reikalavimai nustatyti jiems pareiga moketi po ½ mokesciu butui išlaikyti ir išsaugoti, ieškovo reikalavimas, esant nustatytai naudojimosi tvarkai, mokescius moketi proporcingai naudojamai buto daliai.

40Kaip matyti iš šaliu pateiktu irodymu, vanduo, dujos, elektra yra tiekiami atskiru tiekeju. Sutarties laisves principas suteikia šalims teise laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiura nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalimis del šiu paslaugu tiekimo yra šalys ir asmenys, tiekiantys šias paslaugas, jie tarpusavio susitarimu turi spresti ir del apmokejimo už šias paslaugas. Byloje nera irodymu, kad šalys kreipesi i šias paslaugas tiekiancius asmenis ir kilo gincas. Šalys pasirinko netinkama savo subjektiniu teisiu gynimo buda, jie kaip savininkai, norimus civilinius teisinius santykius turi sukurti patys, sudarydami sutartis su paslaugas teikianciais asmenimis. Tuo pagrindu netenkintini šaliu reikalavimai del imoku už dujas, vandeni, elektra mokejimo proporcingai gyvenanciu asmenu skaiciui.

41Del be pagrindo igyto turto gražinimo, nuostoliu atlyginimo.

42Pagal CPK 176 straipsnio 1 dali irodinejimo tikslas – tai teismo isitikinimas, pagristas byloje esanciu irodymu tyrimu ir ivertinimu, kad tam tikros aplinkybes, susijusios su ginco dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. fakta galima pripažinti irodytu, jeigu byloje esanciu irodymu, kuriuos visapusiškai, laikydamasis irodymu vertinimo taisykliu, ivertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo isitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas ivertina irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais; jokie irodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Ivertindamas irodymus, teismas turi ivertinti kiekvieno irodymo irodomaja reikšme ir iš irodymu viseto duomenu padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno irodymo irodomaja reikšme reikia nustatyti, koks jo ryšys su irodinejimo dalyku, ar tas irodymas yra leistinas, patikimas, ar nera suklastojimo požymiu, ar tinkamai buvo paskirstytos irodinejimo pareigos, ar nepaneigtos pagal istatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudiciniu faktu. Vertindamas irodymu visuma, teismas turi isitikinti, kad pakanka duomenu išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nera esminiu prieštaravimu, paneigianciu tokias išvadas. Teismas, vertindamas irodymus, turi vadovautis ne tik irodinejimo taisyklemis, bet ir logikos desniais, pagal vidini isitikinima padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti irodymus, vadovaujantis vidiniu isitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti viena ar kita irodyma. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas teismu praktika del CPK normu, reglamentuojanciu irodinejima ir irodymu vertinima, aiškinimo ir taikymo, ne karta yra pažymejes, kad irodymu vertinimas pagal CPK 185 straipsni reiškia, jog bet kokios gincui išspresti reikšmingos informacijos irodomaja verte nustato teismas pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais. Irodymu vertinimas civilineje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikru faktiniu aplinkybiu buvima teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla dideliu abejoniu del tu aplinkybiu egzistavimo. Teismas gali daryti išvada apie tam tikru aplinkybiu buvima tada, kai byloje esanciu irodymu visuma leidžia manyti, jog labiau tiketina atitinkama fakta buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006-06-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007-10-19 nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Civilines bylos teismuose nagrinejamos laikantis rungimosi principo, t.y. kiekviena šalis privalo irodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimu atsikirtimu pagrindu (CPK 12 straipsnis).

43CK 6.237 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu budu tycia ar del neatsargumo igijo tai, ko jis negalejo ir neturejo gauti, privalo visa tai gražinti asmeniui, kurio saskaita tai buvo igyta. CK 6.237 straipsnio 3 dalis nustato, kad igytas turtas turi buti gražintas natura, o jeigu jis yra žuves ar sužalotas, atlyginama jo tikroji verte, buvusi turto igijimo metu ir nuostoliai, atsirade veliau del velesnio turto vertes pasikeitimo.

44CK 6.239 straipsnis numato, jeigu be pagrindo igijes turto asmuo ši turta neatlygintinai perduoda treciam asmeniui, tai pareiga ji gražinti pereina treciajam asmeniui.

45Atsakove pripažino aplinkybes, kad ieškovas šalims, gyvenant santuokoje, jo nurodytus daiktus turejo (b.l. 159, 1 t.), nurode, kad ieškovas zomšinius batelius, juoda vasarine striuke, vyriška žiemos kepure iš audines kailio pasieme išeidamas, vestuvinis žiedas buvo pavogtas, laikrodi ir žieda ji atidave treciajam asmeniui (b.l. 158-159, 1 t.). Tretysis asmuo pripažino, kad jis turi auksini žieda su brangakmeniu ir laikrodi su apyranke (b.l. 159, 164, 182, 2 t.), kas pagrindžia atsakoves paaiškinimus, jog žieda ir laikrodi ji perdave treciajam asmeniu.

46Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui (CK 6.239 straipsnis), irodytoms aplinkybems, jog atsakove perdave treciajam asmeniui auksini žieda su brangakmeniu ir laikrodi su apyranke, yra pagrindas išvadai padaryti, jog ieškinys dalyje del reikalavimo gražinti šiuos daiktus pareikštas ne tam asmeniui. Teismas siule ieškovui pakeisti atsakova byloje, ieškovas nesutiko (b.l. 120, 1 t.). Reikalavimo pareiškimas netinkamam atsakovui yra savarankiškas reikalavimo atmetimo pagrindas.

47Pripažistama, kad ieškovas, turedamas pareiga nepateike irodymu, paneigianciu atsakoves nurodytas aplinkybes del daiktu (zomšiniu bateliu, juodos vasarines striukes, vyriškos žiemos kepures iš audines kailio) išlikimo pas atsakove. Tiesiogiai šiu ginco daiktu buvimo fakta pas atsakove irodo tik ieškovo paaiškinimai, taciau remtis vien šiuo irodymu šiam faktui konstatuoti teismas negali del suprantamos priežasties – ieškovo materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Todel teismas turi vertinti kitus irodymus ir spresti, ar ju visuma patvirtina ieškovo paaiškinimus. Pripažistama, kad byloje esanciu irodymu visuma, nepagrindžia ieškovo paaiškinimu. Byloje yra atsakoves paaiškinimas (2010-01-14, b.l. 88, 2 t.), kuriuo ieškovas remiasi irodinedamas, kad auksa ji pardave, o kitus daiktus ieškovas pasieme. Nagrinejant byla atsakove paaiškino, kad iš pykcio paaiškino, jog auksinius dirbinius pardave (b.l. 158, 1 t.). Tokius atsakoves paaiškinimus iš esmes patvirtina byloje nustatytos aplinkybes, jog viena iš ieškovo nurodytu auksiniu dirbiniu – žieda su brangakmeniu turi tretysis asmuo, tai yra aukso dirbiniai nera parduoti. Ieškovas paaiškino, kad buto raktus turi iki šiol (b.l. 142, 1 t.), atsakove, tretysis asmuo paaiškino, kad spynos buvo pakeistos prieš 7-8 menesius. Liudytoja G. S. parode, kad mate ieškova ateinant po 2008 metu rugpjucio menesio (b.l. 160, 1 t.). Teismo nuomone, tokie byloje esantys irodymai objektyviai sudaro pagrinda abejoti ieškovo paaiškinimais.

48Pripažistama, kad ieškovas neirode aplinkybiu, pagrindžianciu daiktu (zomšiniu bateliu, juodos vasarines striukes, vyriškos žiemos kepures iš audines kailio) verte juos gaunant. Ieškovas nurode, kad daiktu verte paskaiciuota ieškinio pareiškimo dienai (b.l. 5, 2 t.), irodymai pateikti apie panašiu daiktu verte 2010-11-08 datai (b.l. 15-16, t.).

49Kadangi teismas laiko, jog ieškinys dalyje del reikalavimo gražinti auksini žieda su brangakmeniu ir laikrodi su apyranke pareikštas ne tam asmeniui, ieškovas neirode aplinkybiu, pagrindžianciu jo reikalavima dalyje del 1570,00 Lt nuotoliu atlyginimo, todel šie reikalavimai netenkintini (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnis).

50Bylinejimosi išlaidu paskirstymas.

51Byloje yra irodymai apie ieškovo turetas bylinejimosi išlaidas - 370,00 Lt žyminis mokestis, 1500,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmoketi. Irodymu apie atsakoves turetas bylinejimosi išlaidas byloje nera. 2010-06-23 teismo nutartimi atsakovei atidetas žyminio mokescio sumokejimas. Kadangi ieškovo ieškinys nepatenkintas, jo turetos bylinejimosi išlaidos neatlyginamos. Iš ieškovo ir atsakoves proporcingai priešieškinio patenkintu ir atmestu reikalavimu daliai priteistinos bylinejimosi išlaidos valstybei.

52Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

53ieškini atmesti, priešieškini tenkinti iš dalies.

54Nustatyti uzufrukta, tai yra teise naudotis atsakovei O. M., asmens kodas ( - ) nepilnameciams J. M., asmens kodas ( - ) A. M. asmens kodas ( - ) iki A. M. pilnametystes, tai yra ( - ) imtinai. ieškovui B. M., asmens kodas ( - ) priklausancia nuosavybes teise ½ dalimi buto, esancio ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

55Nustatyti buto, esancio ( - ) (unikalus Nr. ( - )), sekancia naudojimosi tvarka nuo 2016-11-10:

56ieškovas B. M. asmens kodas ( - ) naudojasi – gyvenamuoju kambariu 13,72 kv.m. (pažymejimas plane 14-2), atsakove O. M., asmens kodas ( - ) naudojasi gyvenamuoju kambariu 17,43 kv.m. (pažymejimas plane – 14-3), ieškovas B. M. ir atsakove O. M., bendrai naudojasi patalpomis – holas 11,65 kv.m. (pažymejimas plane 14-1), virtuve 8,66 kv.m. (pažymejimas plane 14-4), koridorius 3,10 kv.m. (pažymejimas plane 14-5), vonia 2,55 kv.m. (pažymejimas plane 14-6), tualetas 0,96 kv.m. (pažymejimas plane 14-7), sandeliukas 1,08 kv.m. (pažymejimas plane 14-8).

57Nustatyti, kad nuo sprendimo isiteisejimo dienos dalyje del uzufrukto nustatymo, visus istatyme numatytus mokescius, susijusius su butu, esanciu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), moka atsakove O. M., asmens kodas ( - )

58Priteisti iš ieškovo B. M. ( - ) atsakovei O. M., asmens kodas ( - ) 559,92 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt devynis Lt 92 ct) nuostoliu.

59Priteisti iš ieškovo B. M. 3660406121, valstybei 328,00 Lt (tris šimtus dvidešimt aštuonis Lt 00 ct) bylinejimosi išlaidu.

60Priteisti iš atsakoves O. M., asmens kodas ( - ) valstybei 232,00 Lt (du šimtus trisdešimt du Lt 00 ct) bylinejimosi išlaidu.

61Kitoje dalyje priešieškini atmesti.

62Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Erinija Kazlauskiene, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e:... 3. byloje buvo nagrinejami ieškovo ieškinys ir atsakoves priešieškinis.... 4. Ieškoves nesutikimo su ieškiniu motyvu esme, kad ieškovo prašomus gražinti... 5. Atsakove priešieškiniu pareiške savarankiškus reikalavimus: nustatyti... 6. Ieškovo nesutikimo su priešieškiniu motyvu esme, kad ieškovas šiuo metu... 7. Rengiantis bylos nagrinejimui teisme, nagrinejant byla šalys savo reikalavimus... 8. Tretysis asmuo teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateike, nagrinejant byla... 9. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 10. Del uzufrukto nustatymo.... 11. Vaiko poreikis tureti gyvenamaji busta užtikrinamas teises aktuose itvirtinant... 12. Pagal CK 3.71 straipsnio 1 dali, jeigu gyvenamoji patalpa yra vieno sutuoktinio... 13. Uzufruktas yra viena iš daiktiniu teisiu – naudojimasis svetimu turtu be... 14. Spresdamas uzufrukto nustatymo klausima, teismas privalo išsiaiškinti, ar... 15. Teismas laiko nustatytomis sekancias teisiškai reikšmingas faktines bylos... 16. Pripažistama, kad esant tokioms aplinkybems apie nepilnameciu vaiku amžiu,... 17. Pripažistama, kad esant nustatytoms aplinkybems, apie ieškoves turtine... 18. Pripažistama, kad ieškovas neirode aplinkybiu, jog uzufrukto nustatymas iš... 19. Del naudojimosi tvarkos nustatymo.... 20. Kadangi uzufrukto nustatymas, tai yra naudojimasis svetimu turtu be nuosavybes... 21. Naudojimosi daiktu tvarkos nustatymas reiškia naudojimosi teises konkrecia... 22. Naudojimosi tvarkos nustatymas yra realiuju daliu nustatymas, realiosios dalys... 23. Pagal CK 4.75 24. Formuojama teismu praktika, kad nustatant naudojimosi nekilnojamaisiais... 25. Pripažistama, kad naudojimosi tvarkos nustatymas siulomu budu iš esmes... 26. Taciau teismas laiko, kad nera pagrindo nustatyti siulomu budu, tai yra... 27. Taip pat teismas laiko, kad nera pagrindo nustatant naudojimosi tvarka siulomu... 28. Del bendrosios dalines nuosavybes išlaikymo, mokesciu.... 29. Jeigu uzufruktas nustatytas i bendrosios nuosavybes teises objektu esanti... 30. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir aplinkybems, tai yra, jog teismo... 31. Bendraturciu teises ir pareigos naudojantis bendraja daline nuosavybe ir ja... 32. Nuostoliai yra pinigine žalos išraiška, žala yra asmens turto netekimas,... 33. Formuojama teismu praktika, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostata, jog... 34. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismo nuomone, teismas vienam iš... 35. Atsakove pateike rašytinius irodymus apie jos turetas išlaidas, jai mokant... 36. Todel teismas pripažista irodytomis aplinkybemis, jog atsakoves nuostoliai,... 37. Teismas laiko, kad išlaidos šildymui pagal butinumo, protingumo kriterijus... 38. Teismas laiko nepagristu ieškovo argumenta, jog, kadangi jis laikotarpiu nuo... 39. Teismas neturi teises pakeisti šalims istatymu nustatytu pareigu vykdymo... 40. Kaip matyti iš šaliu pateiktu irodymu, vanduo, dujos, elektra yra tiekiami... 41. Del be pagrindo igyto turto gražinimo, nuostoliu atlyginimo.... 42. Pagal CPK 176 43. CK 6.237 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo... 44. CK 6.239 straipsnis numato, jeigu be pagrindo igijes turto asmuo ši turta... 45. Atsakove pripažino aplinkybes, kad ieškovas šalims, gyvenant santuokoje, jo... 46. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui (CK 6.239 straipsnis), irodytoms... 47. Pripažistama, kad ieškovas, turedamas pareiga nepateike irodymu, paneigianciu... 48. Pripažistama, kad ieškovas neirode aplinkybiu, pagrindžianciu daiktu... 49. Kadangi teismas laiko, jog ieškinys dalyje del reikalavimo gražinti auksini... 50. Bylinejimosi išlaidu paskirstymas.... 51. Byloje yra irodymai apie ieškovo turetas bylinejimosi išlaidas - 370,00 Lt... 52. Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 53. ieškini atmesti, priešieškini tenkinti iš dalies.... 54. Nustatyti uzufrukta, tai yra teise naudotis atsakovei O.... 55. Nustatyti buto, esancio ( - ) (unikalus Nr. 56. ieškovas B. M. asmens kodas ( - )... 57. Nustatyti, kad nuo sprendimo isiteisejimo dienos dalyje del uzufrukto... 58. Priteisti iš ieškovo B. M. ( - )... 59. Priteisti iš ieškovo B. M. 3660406121, valstybei 328,00... 60. Priteisti iš atsakoves O. M., asmens kodas 61. Kitoje dalyje priešieškini atmesti.... 62. Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos...