Byla 2-16197-920/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant pareiškėjo V. S. atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno miesto skyriaus atstovei Mildai Stankūnaitei, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, kad pareiškėjas V. S., po B. M., mirusios 2007-11-08 mirties, priėmė palikimą faktiškai pradėjęs valdyti jos turtą.

3Pareiškėjas pareiškime nurodė ir jo atstovė teismo posėdžio metu patvirtinto, kad pareiškėjas po B. M., gyv. ( - ), 2007-11-08 mirties, kreipėsi į Kauno miesto 11-ąjį notarų biurą dėl turto paveldėjimo. Pareiškėjas yra vienintelis mirusiosios turto paveldėtojas priėmęs palikimą pagal testamentą. 2008-01-03 Kauno miesto 11-ojo notarų biuro notarė išdavė pareiškėjui liudijimą, kurio pagrindu pareiškėjas įgijo teisę tvarkyti visus paveldėjimo reikalus. Pareiškėjas, po B. M. mirties, palikimą priėmė faktiškai pradėjęs valdyti velionės asmeninį turtą - pradėjęs tvarkyti dokumentus dėl nuosavybės teisės į žemės sklypą atkūrimo. V. S. dar B. M. esant gyvai aktyviai domėjosi dėl B. M. grąžinamos žemės, t. y. grąžinamo 0,3600 ha žemės sklypo, ( - ), kadangi pareiškėjui B. M. 2007-03-06 suteikė įgaliojimą tvarkyti visus klausimus, susijusius su žemės grąžinimu. Pareiškėjas ne kartą kalbėjo su B. M., dėl minėto žemės sklypo, todėl šiuos pareiškėjo V. S. veiksmus galima vadinti aktyviais veiksmais dėl palikimo priėmimo, tačiau išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, kurioje nurodoma, jog B. M. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 0,3600 ha žemės, buvo priimta tik 2012-04-11 – po B. M. mirties. Pareiškėjas V. S. 2012-04-26 su išvada susipažino, su ja sutiko bei išreiškė savo valią, jog pageidauja gauti žemės, miško sklypą ( - ) kadastro vietovės teritorijoje. Nacionalines žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjas 2013-07-15 priėmė įsakymą dėl nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2012-04-11 išvados Nr. 8IP-I pripažinimo netekusia galios Nr. 8VĮ-(14.8.2)-534 bei 2013-07-17 raštu informavo pareiškėją apie įsakymo priėmimą nurodant įsakymo apskundimo tvarką, kurie pareiškėjui buvo įtekti 2013-07-29, todėl nepraleidžiant vieno mėnesio termino nuo įsakymo įteikimo dienos, pareiškėjas pateikė skundą dėl įsakymo panaikinimo.

4Nurodyti pareiškėjo V. S. veiksmai rodo, kad pareiškėjas rūpinosi mirusiajai priklausiusios žemės grąžinimu kaip savo ir laikė save turto savininku bei buvo pasirengęs atlikti visus veiksmus, susijusius su minėtos žemės grąžinimu (b.l. 3-7).

5Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atsiliepimu nesutiko dėl juridinę reikšmė turinčio fakto nustatymo. Atsiliepime nurodė, kad pagal pareiškėjo nurodytas aplinkybes jis yra testamentinis B. M. įpėdinis ir, kad palikėja jam suteikė įgaliojimą tvarkyti visus klausimus susijusius su žemės grąžinimu. Todėl darytina išvada, kad testatorė žinojo apie savo turtines teises, esant nurodytam svarbu žinoti, kokią valią išreiškė B. M., kuri mirė 2007-11-08. Pažymėjo, kad nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo proceso ypatumas toks, kad nuo prašymo atkurti nuosavybės teises pateikimo iki sprendimo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės, priėmimo asmuo, pageidaujantis atkurti nuosavybės teises, privalo ne kartą išreikšti valią su nuosavybės teisių atkūrimu susijusiais klausimais (dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra ar lygiaverte natūra, dėl konkrečios žemės sklypo vietos, ribų ir pan.). Suprantama, kad už mirusį asmenį valią turi išreikšti kitas asmuo, t. y. asmuo, kuris paveldės mirusiojo turtą. Taigi, jeigu B. M. testamentu išreikšta valia tokia, kad visas turtas atitenka pareiškėjui, tikslinga būtų išreikalauti ir nuosavybės teisių atkūrimo bylą, kurioje būtų duomenys apie tai, kad per tris mėnesius nuo B. M. mirties pareiškėjas būtų atlikęs kokius nors veiksmus, susijusius su valios išreiškimu nuosavybės teisės atkūrimo klausimais, kitomis su žemės nuosavybe susijusiomis aplinkybėmis. Bylą prašė nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 20).

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė ir teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė patvirtino, kad išanalizavus prie pareiškimo pridėtus dokumentus, yra žinoma, jog 2007-11-08 mirė B. M.. Pagal 2000-04-06 sudarytą B. M. testamentą, jos mirties atveju privačios nuosavybės teise jai priklausantis butas, esantis adresu ( - ), su jame esančiais baldais ir namų apyvokos reikmenimis atitektų pareiškėjui V. S. Remiantis 2008-04-02 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimu, po B. M. mirties jos testamente nurodytą turtą paveldėjo pareiškėjas V. S.. Atsižvelgiant į Kauno m. 11-ojo notarų biuro 2012-02-28 liudijimą, pareiškėjas V. S. yra vienintelis įpėdinis, priėmęs palikimą pagal testamentą po testatorės B. M. mirties 2007-11-08, tuo tarpu dėl paveldėjimo pagal įstatymą niekas nesikreipė. Dėl šios priežasties pareiškėjas V. S. pareiškimu kreipėsi į teismą, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jis, priėmė B. M., mirusios 2007-11-08 palikimą faktiškai pradėjęs jį valdyti. Pareiškėjas nurodo, kad jis nuolat, t. y. B. M. gyvai esant ir po jos mirties, domėjosi nuosavybės teisių atkūrimo procesu dėl B. M. grąžinamos jos senelių M. ir M. S. turėtos žemės. Jis taip pat teigia, kad 2012-04-26, po B. M. mirties, susipažino su 2012-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus parengta išvada Nr. 8IP-19 „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybei”, su ja sutiko ir išreiškė valią gauti žemės, miško sklypą ( - ) kadastro vietovės teritorijoje. Aplinkybės, kurias nurodo pareiškėjas, leidžia manyti, kad jis B. M. priklausiusiu turtu rūpinasi kaip savo, domisi ir aktyviais veiksmais siekia užbaigti nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą. Atstovė pažymėjo, kad nuosavybės teisių atkūrimas yra ilgas, ne vienerius metus trunkantis procesas, todėl manytina, kad dėl šių priežasčių B. M., 2000-04-06 sudarydama testamentą, neįtraukė jai priklausančios senelių turėtos žemės, kurios nuosavybės teisės bus atkurtos. Esant nurodytoms aplinkybėms, suinteresuoto asmens atstovė neprieštaravo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (b.l. 36-39).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

9Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

10Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais ipso jure pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui– į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas– palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

11Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą– tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

12Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų, atsiliepimų, pareiškėjo ir suinteresuoto asmens atstovių paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad pareiškėjas V. S. yra mirusios B. M., antros eilės pusbrolio A. S. sūnus (b.l. 25, 31). B. M. mirė 2007-11-09 (b.l. 9). 2000-04-06 testamentu B. M. jai nuosavybės teise priklausantį būtą, adresu ( - ), paliko pareiškėjui V. S. (b.l. 27-29). 2008-01-03 Kauno miesto 11-asis Notarų biuras pareiškėjui išdavė liudijimą, kad jis yra priėmęs palikimą pagal testamentą po testatorės B. M. mirties, suteikiantį jam teisę tvarkyti paveldėjimo reikalus VĮ Registrų centre, LR bankuose, CMB ir kitose įstaigose, gauti reikiamus dokumentus, reikalingus pateikti paveldėjimo teisės liudijimo gavimui (b.l. 11). 2012-02-28 Kauno miesto 11-asis Notarų biuras pareiškėjui išdavė liudijimą, patvirtinantį, kad jis yra vienintelis įpėdinis priėmęs palikimą po testatorės B. M. mirties (b.l. 10). 2012-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus išvada „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybei“ Nr. 8IP-19 patvirtina, kad B. M. suteikta teisė atkurti 0,3600 ha žemės sklypą, esantį ( - ), su kuria 2012-04-26 pasirašytinai supažindintas pareiškėjas (b.l. 12-13). 2013-07-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2)-534, minėta 2012-04-11 skyriaus išvada Nr. 8IP-19 pripažinta netekusi galios (b.l. 14). Apie nurodyto įsakymo apskundimo teisę pareiškėjas informuotas 2013-07-17 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus raštu (b.l. 15).

13Byloje nurodytomis aplinkybėms ir aptartais rašytiniais įrodymais konstatuotina, kad pareiškėjas priėmė palikimą po B. M., mirties 2007-11-09 pradėdamas faktiškai valdyti jos turtą. Pareiškėjas V. S., B. M. priklausiusi turtu rūpinasi kaip savo domisi ir aktyviais veiksmais siekia užbaigti nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą. Pažymėtina, kad išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, kurioje nurodoma, jog B. M. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 0,3600 ha žemės, buvo priimta tik 2012-04-11, t.y. po B. M. mirties. Jokio ginčo dėl mirusiosios palikimo nebuvo ir nėra šiuo metu.

14Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas V. S. po B. M. mirties priėmė jos palikimą, pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 str.). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjos pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas V. S., po B. M., mirusio 2007-11-08, mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą (CK 5.50 str. 1, 2 d., 5.51 str. 1d., CPK 177, 178, 185 str., 444 str. 2d. 8p.).

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

16Iš pareiškėjo valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 13,76 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 ir 96 straipsniai).

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. S., a.k. ( - ), priėmė palikimą po B. M., a.k. ( - ) (mirusios ( - )), mirties, faktiškai pradėjęs valdyti jos turtą.

20Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

21Priteisti iš pareiškėjo V. S., a.k. ( - ) – 13,76 Lt (trylika litų 76 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodė ir jo atstovė teismo posėdžio metu... 4. Nurodyti pareiškėjo V. S. veiksmai rodo, kad pareiškėjas rūpinosi... 5. Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,... 6. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 9. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 10. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu... 11. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą– tai... 12. Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų... 13. Byloje nurodytomis aplinkybėms ir aptartais rašytiniais įrodymais... 14. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 16. Iš pareiškėjo valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268... 18. Pareiškimą tenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. S., a.k. (... 20. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 21. Priteisti iš pareiškėjo V. S., a.k. ( - ) – 13,76 Lt (trylika litų 76 ct)... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...