Byla 2-1733-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant ieškovo atstovui I. P., atsakovo atstovui advokatui D. Poviliui., išnagrinėjęs ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ieškinį atsakovui UAB „Grida“ dėl baudos už netinkamą sutarties vykdymą išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010 m. spalio 28 d. ieškovas ir UAB „Grida“ pasirašė sutartį Nr. 20101028/6 dėl Mikrobiologiniams ir bakteriologiniams tyrimams naudojamų mitybos terpių ir vienkartinių priemonių pirkimo (pirkimo Nr. 90893) (toliau - sutartis), pagal kurią Instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyrius 2010-11-12 užsakė Petri lėkšteles. Pagal sutarties 1.2. punkto reikalavimus prekių pristatymo terminas yra iki 3 savaičių nuo prekių užsakymo dienos. Ieškovas 2010-11-18 raštu Nr. 3A-984 „Dėl prekių pristatymo“ kreipėsi į atsakovą, prašydamas informuoti, kada bus pristatytos prekės. 2010-11-19 atsakovas garantiniame rašte Nr. 20010/11/3 nurodė, kad prekės - 15000 vnt. Petri lėkštelių bus pristatytos iki 2011-01-06, t. y. iš esmės pažeidžiant sutartį. Atsakovas nesiėmė iniciatyvos derybų būdu spręsti susidariusios situacijos, kad prekės būtų pristatytos ieškovui sutartyje nustatytais terminais. Ieškovas buvo priverstas ieškoti kitų tiekėjų prekių (Petri lėkštelių) įsigijimui. Atsakovas iš esmės netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl vadovaujantis sutarties 3 str., sutarties sąlygų 9 str., 26 str. 26.1 p. a papunkčiu, ieškovas 2010-12-14 raštu Nr. 3A-1055 nuo 2010-12-29 sutartį su atsakovu nutraukė ir pareikalavo sumokėti 5 procentų - 12100 Lt - dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės iki 2011-01-15. Atsakovas 2010-12-20 ir 2011-01-05 pranešimais nesutiko mokėti 5 proc. baudos nuo pasiūlymo vertės, nepagrįstai teigdamas, jog „17-as sutarties straipsnis, numatantis, kad perkančioji organizacija įgyja teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo garantija tik jei perkančioji organizacija įgijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių yra specialioji norma kitų normų atžvilgiu“. Sutarties 3 str. ir sutarties sąlygų 9 str. nustatytos normos „tiekėjui nevykdant sutarties ar netinkamai ją vykdant, tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai organizacijai 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės“ yra imperatyvios normos sutarties sąlygų 17 str. nustatytų normų atžvilgiu. Be to, sutarties 5 str. ir sutarties sąlygų 3 str. 2 d. numato, kad sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę baudą nuo pasiūlymo vertės, dokumentu eilės sąraše nurodytas pirmasis, todėl atsakovas pirmiausia turėjo vadovautis būtent šiuo dokumentu. Prašo priteisti iš atsakovo 12100 Lt baudos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė(3t.b.l.17-19), jog įvairiomis priemonėmis stengėsi vykdyti savo kaip tiekėjo įsipareigojimus. Užsakymas prekių gamintojui (Zhejiang GongDong Medical Technology Co., Kinija) buvo pateiktas iš karto po 2010-10-28 sutarties Nr. 20101028/6 pasirašymo, tai yra 2010-11-02 dieną, įskaitant, kad 2010 metų spalio 30, 31, bei lapkričio 1 dienos buvo ne darbo). Tai yra dar dešimt dienų iki pirmojo užsakymo Petri lėkštelėms patiekti gauto iš ieškovo (užsakymas buvo pateiktas 2010-11-12 dieną). Užsakymas gabenti prekes buvo pateiktas tą pačią dieną, kai buvo gautas ieškovo užsakymas Petri lėkštelėms patiekti. Aptariamas prekių tiekimas sutapo su priešventiniu ir šventiniu periodu, kas 2010 metais žymiai apsunkino visą prekių pristatymą iš Kinijos.Užsakytas Petri lėkšteles tapo įmanoma pristatyti vėliau ne dėl nuo atsakovo priklausiusių aplinkybių. Taip pat, ieškovas tik savo 2011-01-13 dienos rašte, t. y. praėjus beveik mėnesiui nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą, šalims apsikeitus daugiau nei 7-iais raštais, ir po savaitės, kai Petri lėkštelės ieškovui buvo pristatytos, nurodė, kad buvo priverstas ieškoti kitų tiekėjų, o iki to laiko ieškovas nebuvo pranešęs, kad jo poreikis Petri lėkštelėms yra kritinis. Ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, atsakovui ne kartą pasiūlius susitikti ir bendromis derybomis išspręsti, ne dėl atsakovo kaltės susidariusią sudėtingą padėtį (2010-12-20 ir 2011-01-05 dienos raštai), ieškovas į minėtą siūlymą neatsiliepė, iš karto nutraukė sutartį ir pareikalavo netesybų.

4Atsakovas teigė, kad turėjo būti vadovaujamasi 2010-10-28 sutarties Nr. 20101028/6 specialiosiomis normomis, numatančiomis sutarties šalių tarpusavio santykių reguliavimą esant pristatymo terminų nesilaikymui. Sutarties 17 straipsnio „Pristatymo terminų nesilaikymas“ 17.3. punktas tiesiogiai nurodė, kad jei perkančioji organizacija gijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių (delspinigių skaičiavimas numatytas aptariamo straipsnio 17.1. punkte), ji gali, raštu įspėjusi tiekėją pasinaudoti sutarties Įvykdymo garantija. Nėra abejonių, kad sutarties 17 str. ir jo 17.1.-17.3. punktai yra specialiosios normos, tame tarpe specialiosios normos 3 ir 9 str. išdėstytų bendrųjų normų atžvilgiu. Ieškovo reikalavimas dėl baudos sumokėjimo gali būti laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitiktu 2010-10-28 sutarties 17 str. numatytas sąlygas – t. y. ieškovas būtų pradėjęs skaičiuoti delspinigius už kiekvieną, prekes pavėluotą pristatyti dieną (sutarties 17.1. punktas) ir priskaičiuotų delspinigių dydis pasiektu 10 % bendros sutarties sumos. Taip pat sutarties 17.1. str. numato, kad perkančioji organizacija turi teisę pradėti skaičiuoti delspinigius tik jei tiekėjas vėluoja pristatyti prekes dėl savo kaltės. Ieškovas neskaičiavo delspinigių, 2010-12-14 įspėjo apie sutarties nutraukimą. Todėl prašė atmesti ieškinį.

5Ieškovas dublike nurodė(3t.b.l.24-26), kad sutarties su atsakovu 1.2. punktas numato prekių pristatymą iki 3 savaičių. Atsakovui prekių užsakymas Nr. 84 Petri lėkštelėms įsigyti buvo pateiktas 2010-11-12. Vykdant sutarties nuostatas, prekės turėjo būti pristatytos iki 2010-12-03, t. y. iki priešventinio ir šventinio laikotarpio. Po ieškovo kreipimosi 2010-11-18 raštu atsakovas pateikė garantinį raštą 20010/11/3, kuriame nurodoma, kad prekės - Petri lėkštelės bus pristatytos tik 2011 m. sausio 6 d., t. y. po 8 savaičių nuo prekių užsakymo dienos ir neteikiant jokio pasiūlymo, kaip spręsti susidariusią situaciją. Ieškovui 2010-12-14 raštu Nr. 3A-1055 „Dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo“ informavus, kad nuo 2010-12-29 nutrauks sutartį, dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo, atsakovas taip pat nesiūlė jokio sprendimo būdo. 2010-12-20 atsakovo pranešime „Dėl 2010-10-28 dienos sutarties Nr. 2010102/6“ be formalaus sutarties nuostatų aiškinimo ir atsisakymo mokėti netesybas, jis apgailestavo dėl susidariusios padėties, net neužsimindamas apie derybas. Atsakovas nesielgė taip, kaip numato LR civilinio kodekso 6.200 str. 4 d., kad „jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo“. Ieškovas, matydamas atsakovo nesuinteresuotumą tinkamai vykdyti sutartį ir spręsti susidariusios situacijos, buvo priverstas pats ieškoti tiekėjų, galinčių pristatyti prekes.Atsakovas neįvertina ieškovo vykdomų funkcijų svarbos, todėl jo supratimu prekių pristatymas per 3 savaites nuo užsakymo laikomas „kritiniu poreikiu“.

6Ieškovas, rengdamas konkurso pirkimo dokumentus, vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1S-130 įtvirtintomis Standartinėmis atviro konkurso sąlygomis, kurių 78 punkte nurodoma, kad rekomenduojama pirkimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui reikalauti netesybų (delspinigiai, bauda). Taip pat ir vykdydamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 30 str. reikalavimais, ieškovas sutarties įvykdymo užtikrinimui numatė netesybas - 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės. Šios normos yra imperatyvios sutarties sąlygų 17 str. nustatytų normų atžvilgiu, kurios perkančiajai organizacijai (šiuo atveju ieškovui) suteikia galimybę, teisę, skaičiuoti delspinigius, bet neįpareigoja, kaip kad atsakovas teigia atsiliepime.

7Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu papildomai nurodė, jog ieškovui 2010-10-28 pasirašius sutartį dėl Petri lėkštelių, numatytas trijų savaičių terminas jų pristatymui. UAB „Grida“ yra tik tarpininkai, perka Petri lėkšteles iš Kinijos. Sutartis su atsakovu buvo sudaryta trims metams. Prekės reikalingos ieškovo atliekamai maisto produktų kontrolei ir užsakymas turėjo būti vykdomas kuo skubiau, tačiau pateikus užklausą, buvo gautas atsakymas, kad pristatyta bus per 2 mėnesius. Ieškovui tai per ilgas laiko tarpas. Todėl buvo nuspręsta nutraukti sutartį, kitus įsipareigojimus atsakovas vykdo. Sutartyje numatyta 5 proc. bauda nuo 240000 Lt sutarties sumos. Atsakovas su sutartimi susipažino, su sąlygomis sutiko.

8Atsakovas pateiktame triplike papildomai nurodė(3t.b.l.28-29), kad ieškovas neįspėjo atsakovo apie kilusios situacijos aplinkybes, galinčias padėti atsakovui surasti tinkamą situacijos sprendimo būdą, nenurodė, kad jam priimtinos kito gamintojo prekės, iš karto siekė nutraukti sutartinius santykius, ignoravo atsakovo siūlymus deryboms (2010-12-20 ir 2011-01-05 dienos raštai) ir taip pažeidė šalių kooperacijos ir bendradarbiavimo principą. Atsakovo nuomone, sutartyje yra numatyta visa eilė specialiųjų teisės normų, kurios reguliuoja šalių santykius tiekėjui vėluojant pristatyti prekes. Tačiau atsakovas (ieškovas,teismo pastaba) atsisako vadovautis minėtomis normomis ir bando savo poziciją pagrįsti bendrosiomis sutarties nuostatomis, o tai prieštarauja principui, kad esant bendrųjų ir specialiųjų teisės normų konkurencijai yra taikytinos specialiosios teisės normos. Taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nereguliuoja ir negali reguliuoti šalių sutartinių santykių, nes 7 str. 3 d. 1 p. numato, kad viešasis pirkimas baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis. Dėl šios priežasties visi ieškovo argumentai susiję su šio įstatymo nuostatomis šiame ginče laikytini nepagrįstais.

9Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, jog konkurso sąlygos buvo pasiūlytos ieškovo, jos nekeistinos. 2010-10-28 sudaryta sutartis, sekančią darbo dieną atsakovas kreipėsi į gamintoją dėl prekių pristatymo iš Kinijos, kur tuo metu buvo taifūnai, prieškalėdinis laikotarpis. Paprastai pristatymui pakakdavo 2 savaičių, o šį kartą pranešė, kad bus pristatyta per 2 mėnesius. Ieškovas nepranešė atsakovui, kad toks terminas jam nepriimtinas, tik po 7 išsiųstų raštų atsakovas sužinojo, kad prekių poreikis buvo kritinis. Atsakovas raštiškai siūlė ieškovui spręsti problemą, bet ieškovas nebendradarbiavo. Tik 2011-01-13 buvo informuota, kad prekių poreikis kritinis. Sutarties 17 str. yra specialioji norma dėl pristatymo terminų nesilaikymo, o sutarties 3, 9 str. yra bendrieji principai. Atsakovui vėluojant pristatyti prekes turėjo būti taikomos 17 str. nuostatos. Sausio mėnesį pristačius Petri lėkšteles, ieškovas jų nepriėmė. 2011-01-14 atsiuntė pranešimą, kad nutraukiama sutartis ir skiriama bauda. Atsakovas sutarties nutraukimo neapskundė. Pažymėjo, kad nutraukiant sutartį, sutarties sąlygos lieka galioti. 2011-01-05 ieškovas atsiuntė atsakovui vienintelį raštą. Sutartis jau buvo nutraukta. Pagal sutartį bauda taikoma, kai pradedami skaičiuoti delspinigiai. Tai jau ne pirmas ginčas tarp ieškovo ir atsakovo. Prašė netenkinti ieškinio.

10Ieškinys tenkinamas.

11Tikrąją šalių valią galima nustatyti aiškinantis bei vertinant sutarties sudarymo metu egzistavusias aplinkybes. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą. Aiškinant sutartį reikia atsižvelgti ir į įprastines aplinkybes, nors jos sutartyje gali būti ir nenurodytos. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama ir į šalių tarpusavio santykių praktiką, derybas dėl sutarties, galimus kitus, nepatenkančius į aiškinamos sutarties turinį, tačiau turėjusius įtakos sutarties šalių ketinimų turiniui, susitarimus. Šios sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnio nuostatose bei išplėtotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-7-438/2002, Nr. 3K-3-1167/2003, Nr. 3K-3-421/2006 ir kt., kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „JG Property developments“ v. Ž. B., bylos Nr. 3K-3-137/2011). Aiškinant sutartį, turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Tačiau šis subjektyvaus sutarties aiškinimo principas negali būti sureikšminamas. Sutarties šalių ketinimus lemia kiekvienos iš šalių individualios savybės ir poreikiai, taigi šalių ketinimai gali nesutapti. Be to, kilus sutarties šalių ginčui, teisme gali nepavykti nustatyti tikrųjų šalių ketinimų, nes jie gali būti šalių iškreipiami. Dėl to, aiškinant konkrečią sutartį, negalima suteikti didesnės reikšmės kuriam nors vienam sutarčių aiškinimo principui, bet būtina kompleksiškai remtis visais, kurie padėtų kiek įmanoma tiksliau kvalifikuoti aiškinamą sutartį ir jos pagrindu susiklosčiusius ginčo šalių teisinius santykius. Be CK 6.193 straipsnyje nurodytų sutarčių aiškinimo principų taip pat būtina vadovautis ir bendraisiais teisės principais, t. y. teisingumu ir protingumu.

12Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Be to, aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Esminiai sutarčių aiškinimo principai, t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai, lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2011; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010).

13Byloje nustatyta, kad 2010-10-28 tarp Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir UAB „Grida“ sudaryta tiekimo sutartis Nr. 20101028/6 dėl mikrobiologiniams ir bakteriologiniams tyrimams naudojamų mitybos terpių ir vienkartinių priemonių pirkimo, kurios tiekimo sutarties sąlygų 3.1. str. numato, kad ją pagal pirmumą sudaro sutartis ir sutarties sąlygos, techninės specifikacijos ir perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai bei aiškinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai, tiekėjo pasiūlymas su priedais ir paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu, kiti pirkimo dokumentuose numatyti dokumentai. Sutarties sąlygų 9 str. numato, kad tiekėjui nevykdant sutarties ar netinkamai ją vykdant, tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai organizacijai 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės; pagal 17 str. jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias prekes ar suteikti paslaugas iki sutartyje numatyto termino, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Tiekėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,1 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros sutarties kainos. Kai perkančioji organizacija įgijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių, ji gali, raštu įspėjusi tiekėją išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų, pasinaudoti sutarties įvykdymo garantija, nutraukti sutartį - šiuo atveju tiekėjui nepriklauso jokia kompensacija, sudaryti sutartį su trečiąja šalimi dėl nepristatytų prekių tiekimo. Sutarties sąlygų 26 str. numatyti atvejai, kada perkančioji organizacija gali nutraukti sutartį, įspėjusi tiekėją prieš 14 dienų. Sutarties sąlygų 30 str. sutarties šalims numatyta galimybė kilusius ginčus spręsti derybomis.Kilus ginčui sutarties šalys išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą,o jei tai nepavyksta, ginčas gali būti perduodamas teismui (1 t., b. l. 118-125).

14Kaip paaiškino ieškovas,prireikė 8 mėnesių,kad būtų sudaryta trijų metų sutartis su atsakovu.Tai reiškia,kad ieškovas objektyviai tikėjosi ilgalaikio,stabilaus ir patikimo užsakytų prekių tiekimo pagal numatytas sąlygas.Už tai ieškovas turėjo laiku mokėti sulygtus pinigus už pateiktas prekes,o atsakovas-tiekėjas sutiko ir įsipareigojo vykdyti sutarties sąlygas.Teismas neturi pagrindo manyti kitaip kaip,kad atsakovui buvo žinomos visos sutarties sąlygos ir iš to išplaukiantys atsakomybės padariniai už sutarties nevykdymą,to numatytos pasekmės ir baudos,susijusios su sutarties nutraukimu,tame tarpe ir baudos dydis.Teismui akivaizdu,kad tai priemonė,kuri leidžia manyti,kad tiekėjui teks pareiga mokėti baudą bet kokiu sutarties vykdymo laikotarpiu už sutarties terminų ir kt. reikalavimų nevykdymą ir skatins laikytis sutarties tinkamai,kas yra protinga ir sąžininga šalių vienas kito atžvilgiu(atsižvelgiant kiek truko konkursas,sutarties sudarymas ir t.t.).Taip pat konstatuotina,kad sutartyje nenurodyta ieškovo pareiga skatinti atsakovą vykdyti sutarties sąlygas.

15Ieškovo 2010-11-18 atsakovui pateiktame rašte, prašoma informuoti, kada bus pristatytos prekės pagal 2010-10-28 sutartį Nr. 20101028/6 (1 t., b. l. 137).Pagal sutartį to net nereikėjo daryti,nes nuo užsakymo gavimo prekės turėjo būti pristatytos per 3 savaites.Iš pateiktos bylos medžiagos matyti,kad ieškovas tikėjosi gauti lėkšteles gruodžio pradžioje,matomai iki 2010-12-08.

16Garantiniu raštu 2010-11-19 atsakovas informavo ieškovą, kad prekės, vykdant 2010-10-28 sutartį, bus pristatytos iki 2011-01-06 (1 t., b. l. 138).Tiesmas atkreipė dėmesį,kad atsakovas nieko nepaaiškino,kodėl nesilaikoma sutarties sąlygų,tik atsiprašė už nepatogumus.Teismui akivaizdu,kad sutarties sąlygų nesilaikymas yra ne nepatogumai,o prielaida ieškovui neturėti galimybės vykdyti savo planuotų darbų ir dėl to ieškovas neturi aiškintis prieš tiekėją ir prašyti vykdyti sutarties sąlygas.

17Atsakovas teismui nurodė,kad „aptariamas prekių tiekimas sutapo su priešventiniu ir šventiniu periodu, kas 2010 metais žymiai apsunkino visą prekių pristatymą iš Kinijos“.Atsakovas nepateikė teismui jokių tai patvirtinančių įrodymų.Priešingai,pagal kinų kalendorių Nauji metai buvo švenčiami Kinijoje 2011 metais vasario 3 dieną,nes Kinų naujieji metai švenčiami pirmąją Kinų kalendoriaus pirmo mėnesio dieną – antroji mėnulio jaunatis po žiemos saulėgrįžos.Pagal Mėnulio kalendorių gyvena Kinijos, Vietnamo, Korėjos, Tibeto gyventojai(informacija internete).

18Atsakovas toliau nurodo,kad „užsakytas Petri lėkšteles tapo įmanoma pristatyti vėliau ne dėl nuo atsakovo priklausiusių aplinkybių“.Teismas neturi pagrindo padaryti tokios išvados,nes 2010-12-08 ieškovas pats surado kitą tiekėją ir atliko Petri lėkštelių užsakymą(3t.,b.l.37),kuris buvo net pigesnis už atsakovo pateikiamų lėkštelių kainą (3t.,b.l.36).2010-12-13 užsakymas buvo įvykdytas,ką rodo pinigų pervedimas iš ieškovo į UAB “Eksma“ sąskaitą(b.l.38),kas įrodo,kad atsakovas turėjo realią galimybę įvykdyti savo užsakymą bet kokiu atveju,nes sutartyje nenumatytas konkretus Petri lėkštelių gamintojas ir atsakovas nebūtų pažeidęs pristatymo terminų,nors neturėtų numatyto pelno.Tai ir būtų sutarties įvykdymas,kas nesuteiktų pagrindą užsakovui-ieškovui taikyti sutarties 26 str.1d.a) punktą.

192010-12-14, 2010-12-29 ieškovas informavo atsakovą, kad nuo 2010-12-29 nutraukia sutartį su atsakovu dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, vadovaujantis sutarties 26 str. 26.1. p. a papunkčiu, bei pagal sutarties 9 str. taiko 5 proc. dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės, kuri taikoma tiekėjui netinkamai vykdant ar nevykdant sutarties, t. y. atsakovas turi sumokėti ieškovui 12100 Lt iki 2011-01-15 (1 b. l. 139, 141).

20Atsakovo 2010-12-20, 2011-01-05 pranešimuose nurodoma, kad 2010-10-28 sutarties 17 str. yra specialioji norma 26.1. str. a papunkčio atžvilgiu ir turi būti taikomas, todėl perkančioji organizacija įgyja teisę pasinaudoti sutarties nutraukimo galimybe tik „jei perkančioji organizacija įgijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių“, taip pat jei prekes tiekėjas vėluoja pristatyti dėl savo kaltės. Pranešama, kad prekes vėluojama pristatyti ne dėl UAB „Grida“ kaltės, todėl reikalavimas sumokėti baudą neatitinka 2010-10-28 sutarties Nr. 20101028/6 nuostatų ir negali būti vykdomas (1 t., b. l. 140, 142).

212011-01-07 pranešime informuojama, kad Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui pristatytos Petri lėkštelės, bet jas atsisakyta priimti (1 t., b. l. 143). 2011-01-13 UAB „Gridai“ pranešama, kad 2010 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 3A-1055 „Dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo“ nutraukė sutartį su UAB „Grida“ nuo 2010-12-29, todėl priimti 2001-01 -07 pristatytas prekes ir apmokėti už jas nėra teisinio pagrindo.

22Atsakovas tokių ieškovo veiksmų neskundė,nesiūlė jokių sprendimo būdų, nors matyti,kad vyko ginčas tarp šalių dėl neįvykdyto užsakymo.

23Taip pat,atsakovas nurodo teismui,kad „ieškovas tik savo 2011-01-13 dienos rašte, t. y. praėjus beveik mėnesiui nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą, šalims apsikeitus daugiau nei 7-iais raštais, ir po savaitės, kai Petri lėkštelės ieškovui buvo pristatytos, nurodė, kad buvo priverstas ieškoti kitų tiekėjų, o iki to laiko ieškovas nebuvo pranešęs, kad jo poreikis Petri lėkštelėms yra kritinis.“ Teismas iš sutarties mato,kad ieškovo pareiga nurodyti apie lėkštelių „kritinį poreikį“ sutartyje nenumatyta.Priešingai,sutarties 21str.2d. numatyta,kad „nebus pateisinami jokie vėlavimai,atsiradę kitais nei 16 straipsnyje numatytais pagrindais“.Šiuo straipsniu tiekėjas nepasinaudojo.

24Atsakovas nurodo,kad „ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu“.Teismas nemato iš bylos medžiagos,kad kažkoks kitas „bendradarbiavimas“ buvo privalomas iš ieškovo pusės,kad atsakovas įvykdytų sutarties sąlygas.Priešingai,ieškovas įrodė,kad atsakovas neįvykdė sutartyje numatyto užsakymo pristatymo terminų ne dėl ieškovo kaltės ar veiksmų.

25“Atsakovui ne kartą pasiūlius susitikti ir bendromis derybomis išspręsti, ne dėl atsakovo kaltės susidariusią sudėtingą padėtį (2010-12-20 ir 2011-01-05 dienos raštai), ieškovas į minėtą siūlymą neatsiliepė, iš karto nutraukė sutartį ir pareikalavo netesybų.“ Iš byloje esamų duomenų ir faktinių aplinkybių matyti,kad nebuvo jokios sudėtingos situacijos,o atsakovas,gavęs informaciją dėl sutarties nutraukimo nepasinaudojo sutarties 30 str.,t.y. nepasiūlė jokių ginčo sprendimo būdų. Spręsti klausimą dėl sutarties nutraukimo derybų keliu pasiūlė atsakovas jau po formalaus sutarties nutraukimo termino 2011-01-05.Po to atsakovas per visą laikotarpį neskundė sutarties nutraukimo.Tai reiškia,kad atsakovas pripažino sutarties nutraukimą pagrįstu ir jį akceptavo.

26Atsakovas pateiktame triplike papildomai nurodė, kad „ieškovas neįspėjo atsakovo apie kilusios situacijos aplinkybes, galinčias padėti atsakovui surasti tinkamą situacijos sprendimo būdą, nenurodė, kad jam priimtinos kito gamintojo prekės, iš karto siekė nutraukti sutartinius santykius, ignoravo atsakovo siūlymus deryboms (2010-12-20 ir 2011-01-05 dienos raštai) ir taip pažeidė šalių kooperacijos ir bendradarbiavimo principą.“Teismas konstatuoja,kad sutartyje nėra nurodytas konkretus gamintojas iš kurio tik vieno bus pristatomas užsakymas.Sutartyje nurodyti tik Petri lėkštelių standartai(1t.,b.l.118,125,antra pusė,b.l.60 antra pusė).Sprendimo būdą nevykdant sutarties sąlygų pirma turėjo pasiūlyti sutartį nevykdančioji šalis-tiekėjas(atsakovas),kas yra numatyta sutarties 21str.2dalyje:“...Daroma prielaida,kad apskaičiuodamas pristatymo laiką tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis,todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai,atsiradę kitais nei 16 straipsnyje numatytais pagrindais“(1t.b.l.122,antra pusė).Sutarties 16 straipsnyje numatytomis galimybėmis atsakovas nepasinaudojo.

27Teismas turi pagrindą remtis ieškovo teismui pateiktais argumentais ir nesiremti atsakovo argumentais,nes ieškovas turi teisę pasirinkti netesybas ir baudas,bet ne pareigą vadovautis 17 sutarties straipsniu atsakovo nurodoma apimtimi,kai tiekėjas pažeidžia užsakymo įvykdymo terminus.Be to,minėtame straipsnyje 1 dalyje yra numatyta,kad „jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias prekes ar suteikti pasaugas iki sutartyje numatyto termino,perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo priemonių,numatytų sutartyje,pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.“Kaip matome iš buvusios situacijos užsakovas net neskaičiavo delspinigių,nors galėjo pasinaudoti ir šiuo straipsniu,kaip poveikio priemone tiekėjui.

28Teismas analizuodamas lingvistikai ir sistemiškai sutartį pagal aukščiau minėtus punktus ir šalių veiksmus sutarties galiojimo laikotarpiu,aukščiau išdėstytas aplinkybes,esamus įrodymus daro išvadą,kad ieškovas įrodė savo pagrįstą reikalavimą priteisti iš atsakovo baudą-5 procentus nuo pasiūlymo(sutartis 240000 Lt sumai) sumos už sutarties nevykdymą,kas yra teisinga,protinga ir sąžininga šiuo konkrečiu atveju(CK 1.5str.,CK 6.193str.).Atsakovas savo ruožtu neįrodė ieškinio nepagrįstumo.Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 12100 Lt bauda už sutarties nevykdymą.

29Atsižvelgiant į tai,kad ieškinys tenkinamas,iš atsakovo priteisima bylinėjimosi išlaidos 363 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai(CPK 80str.,88str.,93str.).

30Iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei už pašto išlaidas,viso 18,35 Lt(CPK 88str.,96str.).

31Vadovaudamasis LR CPK 88,93,96,259-269,270str.,teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti.

33Priteisti iš atsakovo UAB“Grida“(į.k.121464065),buveinės adresas Molėtų g.16,Didžioji Riešė,Vilniaus rajonas, ieškovui Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (į.k.190781293),buveinės adresas I. Kairiūkščio g.10,Vilniuje, 12100Lt (dvylika tūkstančių vieną šimtą litų) baudos ir 363 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų,sumokėtų 2011-02-24(33,70Lt),2011-03-07(53,70 Lt),2011-04-27(272 Lt) AB DnB Nord bankui(gavėjas Vilniaus apskrities VMI).

34Priteisti iš atsakovo UAB“Grida“ (į.k.121464065),buveinės adresas Molėtų g.16,Didžioji Riešė,Vilniaus rajonas, 18,35 Lt (aštuoniolika litų 35ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

35Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka skundžiamas į Vilniaus apygardos teismą per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010 m. spalio 28 d. ieškovas ir UAB... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė(3t.b.l.17-19), jog įvairiomis... 4. Atsakovas teigė, kad turėjo būti vadovaujamasi 2010-10-28 sutarties Nr.... 5. Ieškovas dublike nurodė(3t.b.l.24-26), kad sutarties su atsakovu 1.2. punktas... 6. Ieškovas, rengdamas konkurso pirkimo dokumentus, vadovavosi Viešųjų... 7. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu papildomai nurodė, jog ieškovui... 8. Atsakovas pateiktame triplike papildomai nurodė(3t.b.l.28-29), kad ieškovas... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, jog konkurso... 10. Ieškinys tenkinamas.... 11. Tikrąją šalių valią galima nustatyti aiškinantis bei vertinant sutarties... 12. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas... 13. Byloje nustatyta, kad 2010-10-28 tarp Nacionalinio maisto ir veterinarijos... 14. Kaip paaiškino ieškovas,prireikė 8 mėnesių,kad būtų sudaryta trijų... 15. Ieškovo 2010-11-18 atsakovui pateiktame rašte, prašoma informuoti, kada bus... 16. Garantiniu raštu 2010-11-19 atsakovas informavo ieškovą, kad prekės,... 17. Atsakovas teismui nurodė,kad „aptariamas prekių tiekimas sutapo su... 18. Atsakovas toliau nurodo,kad „užsakytas Petri lėkšteles tapo įmanoma... 19. 2010-12-14, 2010-12-29 ieškovas informavo atsakovą, kad nuo 2010-12-29... 20. Atsakovo 2010-12-20, 2011-01-05 pranešimuose nurodoma, kad 2010-10-28... 21. 2011-01-07 pranešime informuojama, kad Nacionaliniam maisto ir veterinarijos... 22. Atsakovas tokių ieškovo veiksmų neskundė,nesiūlė jokių sprendimo būdų,... 23. Taip pat,atsakovas nurodo teismui,kad „ieškovas tik savo 2011-01-13 dienos... 24. Atsakovas nurodo,kad „ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu“.Teismas... 25. “Atsakovui ne kartą pasiūlius susitikti ir bendromis derybomis išspręsti,... 26. Atsakovas pateiktame triplike papildomai nurodė, kad „ieškovas neįspėjo... 27. Teismas turi pagrindą remtis ieškovo teismui pateiktais argumentais ir... 28. Teismas analizuodamas lingvistikai ir sistemiškai sutartį pagal aukščiau... 29. Atsižvelgiant į tai,kad ieškinys tenkinamas,iš atsakovo priteisima... 30. Iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei už pašto... 31. Vadovaudamasis LR CPK 88,93,96,259-269,270str.,teismas... 32. Ieškinį tenkinti.... 33. Priteisti iš atsakovo UAB“Grida“(į.k.121464065),buveinės adresas... 34. Priteisti iš atsakovo UAB“Grida“ (į.k.121464065),buveinės adresas... 35. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka skundžiamas į Vilniaus apygardos...