Byla 2S-300-585/2013
Dėl tariamo sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo UAB „Avertis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla, iškelta pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovams L. S. ir UAB „Avertis“ dėl tariamo sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu,

Nustatė

2D. S. pateikė ieškinį atsakovams L. S. ir UAB „Avertis“ dėl tariamo sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu, kuriuo prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2008-06-04 D. S. ir L. S. sudarytą ŽŪB „Vadokliai“ pajaus perleidimo sutartį. 2012-03-12 ieškovė pateikė prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo. Nurodė, kad pagal jos pareiškimą dėl UAB „Avertis“ ir kitų asmenų galimai neteisėtos veiklos buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00155-12, kurioje nustatyti nusikaltimo, numatyto LR BK 182 str. 2 d. „Sukčiavimas“, požymiai, taigi pradėjus ikiteisminį tyrimą atsakovų atžvilgiu dėl galimai įvykdyto sukčiavimo bei siekio nusikalstamu būdu praturtėti ieškovės sąskaitą, yra tikslinga sustabdyti šią civilinę bylą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje.

3Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino. Remdamasis CPK 163 str. 3 p., 166 str. 1 d. 2 p. nuostatomis, sustabdė civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovams L. S. ir UAB „Avertis“ dėl tariamo sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu, iki įsiteisės procesinis sprendimas, priimtas ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00155-12 Vilniaus apskrities VPK ENTS pagal D. S. pareiškimą dėl UAB „Avertis“ ir kitų asmenų galimai nusikalstamos veiklos. Teismas nurodė, kad procesinis sprendimas, priimtas ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00155-12, turės įtakos šiai nagrinėjamai civilinei bylai bei teisingam jos išsprendimui, kadangi minėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00155-12 yra tiesiogiai susijęs su šia nagrinėjama civiline byla, nes baudžiamoji byla iškelta dėl to paties sandorio, t.y. 2008-06-04 d. pajaus pirkimo – pardavimo sutarties, sudarymo aplinkybių ir su tuo susijusių asmenų galimai nusikalstamų veikų, kurį ieškovė prašo pripažinti niekiniu ir negaliojančiu šioje civilinėje byloje.

4Atskiruoju skunde atsakovas UAB „Avertis“ prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovės prašymą atmesti. Nurodo, kad skundžiama nutartis prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikai, pažeidžia asmenų teises į operatyvų ginčo išsprendimą. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad ikiteisminio tyrimo procese atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o ikiteisminio tyrimo pareigūnai. CPK 163 str. 3 p. pagrindu byla gali būti sustabdyta, jeigu su ja prejudiciniu ryšiu susijusi baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Vien ikiteisminio tyrimo pradėjimas nesant surašyto kaltinamojo akto, nereiškia privalomo civilinės bylos sustabdymo CPK 163 str. 3 p. prasme. Prejudicinę galią turi tik teismo nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo dokumentai. Todėl skundžiama nutartis priimta nesant teisinio pagrindo – nėra baudžiamosios bylos, nagrinėjamos teisme baudžiamojo proceso tvarka. Teigimas, kad ir ikiteisminis tyrimas sudaro pagrindą civilinės bylos sustabdymui, dėl galimo ilgo šio proceso termino neužtikrina kuo greitesnė teisinės taikos tarp civilinio proceso šalių atkūrimo, sudaro pagrindą atsakovei piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Apelianto nuomone, teismas neįvertino tos aplinkybės, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal pačios ieškovės pareiškimą, pateiktą prieš pat bylos nagrinėjimą iš esmės, tikslu užvilkinti civilinę bylą. Ieškovės pareiškimas Vilniaus apskrities VPK ENTS yra iš esmės analogiškas jos ieškiniui, pagrįstam tik pačios ieškovės samprotavimais. Be to, D. S. ikiteisminį tyrimą inicijavo tik Šiaulių apygardos teismui priėmus sprendimą UAB „Avertis“ naudai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas turi galimybę pats nustatyti visus faktus ir aplinkybes, reikšmingas bylai ir teisingo sprendimo priėmimui, t.y. nustatyti, ar ginčijama sutartis buvo realiai įgyvendinama ir vykdoma, tikruosius šalių ketinimus, sudarant sutartį, jų veiksmus po sutarties sudarymo ir kt.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė D. S. prašo jį atmesti o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad priimdamas skundžiamą nutartį, teismas ne tik vadovavosi civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančiomis teisės normomis, bet ir įsigilino į ikiteisminio tyrimo pobūdį ir pagrindą – įvertino, kad baudžiamoji byla pradėta dėl to paties sandorio, kuris prašomas pripažinti negaliojančiu, sudarymo aplinkybių ir galimų ir atsakovų galimai nusikalstamų veikų. Atsakovas iš esmės neatskiria ir neatriboja prejudicinio teismo sprendimo įtakos sustabdytai bylai ir bylos sustabdymo pagrindų, nors tai visiška skirtingos teisinės kategorijos. Juo labiau, teismas ir nekonstatavo, kad ikiteisminio tyrimo bylos iškėlimas at koks nors juo metu priimtas dokumentas turės prejudicinę galią nagrinėjamai bylai, nes tokią galią turės tik šio tyrimo pagrindu baudžiamojoje byloje priimtas procesinis sprendimas. Be to, ieškovė nesutinka su apelianto teiginiu, kad baudžiamosios bylos iškėlimas siejamas tik su kaltinamojo akto perdavimo teismui, kadangi Europos žmogaus teisių teismo praktikos dėl teisės į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią terminą baudžiamosiose bylose analizėje akcentuojama, kad baudžiamojo proceso pradžia gali būti siejama, pavyzdžiui, su ikiteisminio tyrimo pradžia, taip pat su įvairių procesinės prievartos primanių taikymu. Net ir kvestionuojant ikiteisminio tyrimo pradėjimą kaip privalomąjį civilinės bylos sustabdymo pagrindą, jis gali būti fakultatyvus bylos sustabdymo pagrindas pagal CPK 164 str. 4 p. Atliekant to paties sandorio sudarymo aplinkybių ir tų pačių asmenų veiksmų tyrimą baudžiamosios ir civilinės bylos aspektu, pirmasis procesas turi prioritetinę reikšmę vien todėl, kad nusikalstama veika visuomenei yra kur kas žalingesnė nei asmens veiksmų neteisėtumo konstatavimas civilinėje byloje. Teismas turi diskrecijos teisę sprendžiant klausimą dėl civilinės bylos sustabdymo. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad į Vilniaus apskrities VPK ENTS buvo kreiptasi prieš pat bylos nagrinėjimą iš esmės, kadangi dėl galimo sukčiavimo ieškovė kreipėsi dar 2012-01-18, t.y. anksčiau negu buvo pateiktas dublikas civilinėje byloje. Ieškovė nurodo, kad aktyviai ginė ir tebegina savo teises, pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo sprendimo, ji yra pripažinta nukentėjusiąja ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamo teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Byloje spręstinas klausimas ar pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 164 str. 3 p. pagrindu.

7Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis šių pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą. CPK 163 str. 3 p. įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje teisme neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012).

8Šioje civilinėje byloje pateikto ieškinio reikalavimas – pripažinti niekine ir negaliojančia 2008-06-04 D. S. ir L. S. sudarytą ŽŪB „Vadokliai“ pajaus pirkimo-pardavimo sutartį, kurios kaina 3 013 000 Lt. Iš ieškovės pateiktų ikiteisminio tyrimo dokumentų (b. l. 47-51, t. 2) matyti, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 182 str. 2 d., kad ieškovė šioje byloje pripažinta nukentėjusiąja, o tyrimo dalykas - atsakovų L. S., UAB „Avertis“ bei kitų asmenų galimai nusikalstami veiksmai sudarant bei vykdant civilinėje byloje ginčijamą sandorį. Duomenų apie šios bylos nagrinėjimą teisme byloje nėra, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis taipogi nenustatyta, kad ši baudžiamoji byla būtų nagrinėjama teisme.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad ikiteisminio tyrimo procese atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o BPK nustatytų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai ir prokuroras. CPK 163 str. 1 d. 3 p. pagrindu byla turi būti sustabdyta, jeigu su civiline byla prejudiciniu ryšiu susijusi baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Vien ikiteisminio tyrimo veiksmų pradėjimas, nesant surašyto kaltinamojo akto, kuriame būtų grindžiamas kaltinimas ir baudžiamosios bylos perdavimas teismui, taip pat kuris apibrėžtų baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme ribas, nereiškia privalomo civilinės bylos sustabdymo CPK 163 str. 1 d. 3 p. prasme. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-411/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-238/2006; 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-339/2007; 2011 m. gegužės 10 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-236/2011 ir kt.).

10Esant tokiam teisiniam reglamentavimui bei kasacinio teismo suformuotai įstatymo taikymo praktikai, sutiktina su atskirojo skundo argumentacija, kad byla negalėjo būti sustabdyta CPK 163 str. 3 p. pagrindu, kadangi su ja prejudiciniu ryšiu susijusi baudžiamoji byla nėra nagrinėjama teisme. Nepritartina ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą išsakytai nuomonei, kad ir ikiteisminis tyrimas sudaro pagrindą civilinės bylos sustabdymui, nes tai prieštarautų anksčiau paminėtai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai CPK 163 str. 3 p. taikymo praktikai. Atsižvelgtina ir į tai, kad tokio pobūdžio ikiteisminis tyrimas paprastai trunka ilgą laiko tarpą, o tai tikrai neužtikrina kuo greitesnės teisinės taikos tarp civilinio proceso šalių atkūrimo. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė privalomąjį bylos sustabdymą reglamentuojančias procesinės teisė normas, o tai sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

11Kadangi atsiliepime į atskirąjį skundą keliamas klausimas dėl bylos sustabdymo būtinumo ir fakultatyviuoju, CPK 164 str. 4 p. nustatytu pagrindu (kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina), apygardos teismas pasisako ir dėl galimybės sustabdyti bylą šioje teisės normoje įtvirtintu pagrindu. CPK 164 str. 4 p. įtvirtinta teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, taikydamas CPK 164 str. 4 d., turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

12Minėta, kad šioje byloje pareikšto ieškinio reikalavimas - pripažinti niekine ir negaliojančia 2008-06-04 D. S. ir L. S. sudarytą pajaus pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškinio pagrindu nurodyti ne tik atsakovo L. S., UAB „Avertis“ bei kitų asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas ikiteisminis terminas, bet ir pačios ieškovės veiksmai, siekiant sudaryti tariamą, realių teisinių pasekmių nesukuriantį, tačiau sutartį sudariusių šalių valios trūkumų neturintį sandorį. CPK pateikia išsamų įrodinėjimo priemonių sąrašą (CPK 177 str.), kuriomis naudojantis teismas turi visas galimybes visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti šios bylos esmines faktines aplinkybes ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Tam nebūtina pasitelkti ikiteisminio tyrimo procesą, tuo labiau, kad šio tyrimo tikslai netapatūs civilinio proceso tikslams (nagrinėjamuoju atveju ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl atsakovų L. S., UAB „Avertis“ bei kitų asmenų galimo sukčiavimo). Apylinkės teismas skundžiamojoje nutartyje nenurodė rimtų priežasčių, dėl kurių pirmos instancijos teisme negalėtų būti ištirti ir išsamiai įvertinti šioje byloje pateikti įrodymai, ar kad nebūtų galimybės jų surinkti nagrinėjant civilinę bylą iš esmės. Teismo nurodyta aplinkybė, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje yra tiesiogiai susijęs su civiline byla, nes baudžiamoji byla iškelta dėl to paties sandorio sudarymo aplinkybių ir su tuo susijusių asmenų galimai neteisėtų veikų, nesudaro pakankamą pagrindą pripažinti bylos sustabdymą būtinu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad pirmos instancijos teismas nenurodė, kokią konkrečiai prejudicinę reikšmę gali turėti ikiteisminio tyrimo institucijos išvados ir kaip konkrečiai jos yra susijusios su civilinėje byloje pareikštais ieškinio reikalavimais. Priešingai, ieškinį grindžiant sandorio tariamumu, aiškiai jame nurodant, kad ginčijamas sandoris turi paslėptą (neviešą) šalių suderintą sąlygą – išlygą, kad toks sandoris neturi teisinių padarinių, ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo turi būti tiriamos akivaizdžiai kitos, reikalavimo pagrindo nagrinėjamoje civilinėje byloje nesudarančios faktinės aplinkybės, todėl skundžiamoje pirmosios apylinkės teismo nutartyje nurodomais argumentais dėl tokio atliekamo tyrimo civilinė byla CPK 164 str. 4 p. pagrindu negali būti sustabdyta.

13Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamos bylos sustabdymas dėl ikiteisminio tyrimo proceso neatitiktų civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo, nes bylos nagrinėjimas užsitęstų vien dėl aplinkybių, kurios gali būti nenustatytos ikiteisminio tyrimo metu, be to, tokių aplinkybių reikšmė nagrinėjamai bylai ir jų sąsajos su byla nepatvirtintos. Dėl to nagrinėjamos bylos procesas užsitęstų nepateisinamai ilgai (CPK 7 str.). Konstatavus, kad civilinė byla sustabdyta nepagrįstai, skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartis naikintina, ieškovės prašymas dėl bylos sustabdymo atmestinas, o byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.,

Nutarė

15UAB „Avertis“ atskirąjį skundą patenkinti.

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti, o ieškovės D. S. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

17Civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovams L. S. ir UAB „Avertis“ dėl tariamo sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu, perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai