Byla 2-27-217/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant Audronei Palaimienei,

2dalyvaujant pareiškėjos I. U. atstovui advokatui Linui Mažonui, suinteresuotų asmenų R. K., V. K. atstovui advokato padėjėjui Vytautui Bartkui,

3teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. U. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, Jonavos rajono 4-ajam notaro biurui, V. K., R. K. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

4Pareiškėja pareiškime (b.l. 2-3) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad ji po savo sesers A. P., mirusios 2015-01-27, mirties priėmė sesers palikimą faktiškai pradėjusi jos turtą valdyti. Ji nurodė, kad po sesers mirties pradėjo faktiškai valdyti sesers turtą - indų rinkinius, baldus, bei 1/2 buto dalį, kur gyveno su dukra R. U., su kuria prižiūrėjo A. P. sutuoktinį V. P. iki jo mirties. Nurodė, kad V. P. buvo surašęs prašymą dėl paveldėjimo po savo žmonos mirties, tačiau paveldėjimo liudijimas jam nebuvo išduotas, nes jis pats mirė. Pareiškėjos dukra R. U. 2015-04-21 buvo paskirta jo rūpintoja ir turto administratore, tačiau 2015-05-18 V. P. mirė. Nurodė, kad kitų paveldėtojų nėra, todėl ji kreipiasi dėl palikimo priėmimo pradėjusi faktiškai valdyti sesei priklausiusį turtą, tai patvirtins jos liudytojai.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime (b.l. 20-21) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos pareiškimu, nes mirus A. P., nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių visą jos turtą paveldėjo sutuoktinis V. P..

6Suinteresuotas asmuo Jonavos rajono 4-ajam notaro biuro notarė V. P. į tesimo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Atsiliepime (b.l. 24-25) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos pareiškimu, kadangi 2015-03-17 yra pradėta paveldėjimo byla 2015-01-27 mirus A. P.. Po jos mirties palikimą priėmė V. P., paduodamas notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą. A. P. nei pirmos, nei antros eilės įpėdinių neturėjo, todėl jos sutuoktinis būtų paveldėjęs visą jos palikimą. Sutuoktiniui mirus, paveldėjimo teisės liudijimas liko neišduotas, po V. P. mirties palikimą priėmė sūnėnas V. K. ir dukterėčia R. K., paduodami notarų biurui pareiškimus apie palikimo priėmimą. Pareiškėja yra A. P. sesuo, t.y. ketvirtos eilės įpėdinė, todėl palikimo priėmimo fakto nustatymas jokių teisinių pasekmių jai nesukels, kadangi palikimą yra priėmęs mirusiosios sutuoktinis.

7Suinteresuoti asmenys R. K., V. K. į teismo posėdį neatvyko, juos atstovauja advokato padėjėjas Vytautas Bartkus. Suinteresuoti asmenys atsiliepime (b.l. 37-39) nurodė ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad nesutinka su pareiškėjos pareiškimu ir prašo jį atmesti. R. K. ir V. K. yra mirusio V. P. giminaičiai, jis jiems dėdė, mirusios mamos brolis, jiems žinoma, kad A. P. ir V. P. turėjo sūnų Gintą, kuris seniai miręs. A. P. tėvai mirę, V. P. testamento nepaliko, jis kreipėsi į notarų biurą dėl sutuoktinės turto paveldėjimo, pradėta paveldėjimo byla, todėl laikytina, kad jis priėmė palikimą. Pareiškėja yra ketvirtos eilės įpėdinė po savo sesers mirties, ji įgytų teisę paveldėti sesers palikimą, jei nebūtų pirmos-trečios eilės paveldėtojų. Tačiau šiuo atveju, A. P. palikimą yra priėmęs jos sutuoktinis V. P., todėl pareiškėjos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto - palikimo priėmimo, nesukurs jai jokių teisinių pasekmių.

8Civilinė byla nutrauktina.

9Civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015-01-27 mirė A. P. (mirties liudijimo AA Nr. 738402, įrašo Nr. 43 kopija, b. l. 8), kuri buvo pareiškėjos I. U. sesuo (gimimo liudijimo I-OK No. 488783, kopija, b. l. 5; santuokos liudijimo AB No. 024708 kopija, b.l. 4). A. P. (buvusi P., gimimo liudijimo ?? No. 663384 ir santuokos liudijimo ?? No. 147716 kopijos, b.l. 6, 7) ir V. P. buvo sutuoktiniai. V. P. 2015-05-18 mirė (mirties liudijimo AA Nr. 738402 kopija, b.l. 8). 2015-06-09 Nekilnojamojo turto registro išrašu (b.l. 13) nustatyta, kad butas, priklausantis po ½ A. P. ir V. P. įgytas santuokos metu (santuoka sudaryta 1961-09-16) pagal 1992-04-29 pirkimo–pardavimo sutartį pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374. Jonavos rajono 4-ajam notaro biuro notarės V. P. informacija (b.l. 14) nustatyta, kad po A. P., mirusios 2015-01-27 mirties, Jonavos rajono 4-ojo notaro biure užvesta turto paveldėjimo byla Nr. 48/2015, palikimą priėmė jos sutuoktinis V. P., a.k. ( - ) paduodamas Jonavos rajono 4-ojo notaro biuro notarei pareiškimą apie palikimo priėmimą, kurio pagrindas: pareiškimas apie palikimo priėmimą, patvirtintas Jonavos rajono 4-ojo notaro biuro notarės V. P. 2015-03-17, reg. Nr.VP-1363.

10Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009). Todėl nagrinėjamu atveju svarbu išsiaiškinti, ar prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai tam tikrus teisinius padarinius.

11Pažymėtina, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (CK 5.3 straipsnis). LR CK 5.11 str. numato įpėdinių pagal įstatymą eilę: pirmos eilės įpėdiniai yra palikėjo vaikai, įvaikiai, antros eilės - palikėjo tėvai, įtėviai, vaikaičiai, trečios eilės - palikėjo seneliai, tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai, ketvirtos eilės - palikėjo broliai ir seserys, penktos eilės - palikėjo brolio ir sesers vaikai, tėvo ir motinos broliai ir seserys. A. P. vaikų neturėjo. Jos sutuoktinis V. P. po savo sutuoktinės Aleksandros mirties priėmė jos palikimą nustatytu terminu, t.y. 2015-03-17, pareiškimu, reg. Nr. VP-1363, kreipėsi į Jonavos miesto 4-ąjį notarų biurą dėl sutuoktinės A. P. turto paveldėjimo, notarų biure yra pradėta paveldėjimo byla. Remiantis LR CK 5.50 str. 2 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Pagal LR CK 5.13 str. palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos, arba su antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą. CK 5.50 str. 2 d. nustato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

12V. P. savo sutuoktinės A. P. palikimą priėmė paduodamas palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

13Šiuos duomenis pateikė pati pareiškėja, taigi paduodama pareiškimą ji jau žinojo, kad V. P. savo sutuoktinės A. P. palikimą priėmė. Pareiškėja I. U. yra ketvirtos eilės įpėdinė po savo sesers A. P. mirties. Ji įgytų teisę paveldėti savo sesers palikimą tik tuo atveju, jeigu nebūtų pirmos-trečios eilės paveldėtojų bei pergyvenusio mirusiosios sutuoktinio. Tačiau šiuo atveju, A. P. palikimą yra priėmęs jos sutuoktinis V. P., todėl ji nei teisiškai, nei faktiškai negali priimti savo sesers palikimo pagal įstatymą nurodytu pagrindu.

14I. U. prašomas nustatyti juridinis faktas nesukels jai jokių teisinių pasekmių, ji neturi subjektinės teisės kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (CPK 5 straipsnis), todėl civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

15CPK 443 str. 6 d. nustato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

16Pareiškėja, paduodama pareiškimą sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio. Remiantis CPK 87 str. 1 d. 4 p., 5 p., pareiškėjai grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

17Byloje susidarė 13,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, vadovaujantis CPK 92 str., 96 str. 2 d., šios išlaidos valstybei priteistinos iš pareiškėjos.

18Įskaičius 13,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, pareiškėjai grąžintina 27,83 Eur žyminio mokesčio.

192015-09-21 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti A. P. paveldėjimo procedūrą, uždraudžiant palikimo atsiradimo vietos Jonavos rajono 4-ojo notarų biuro notarei V. P. išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į A. P., a.k. ( - ) palikimą, įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintinos (LR CPK 150 str. 2 d.).

20Vadovaudamasis LR CPK 290-291, 293 str. 1 p., 294 str., 443 str., teismas

Nutarė

21Civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nutraukti.

22Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti pareiškėjai I. U., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 27,83 Eur (dvidešimt septynis eurus 83 ct) žyminio mokesčio (sumokėto 2015-06-29 įmokos mokėjimo kvitu Swedbank, AB, mokėtojas R. U.).

232015-09-21 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti A. P. paveldėjimo procedūrą, uždraudžiant palikimo atsiradimo vietos Jonavos rajono 4-ojo notarų biuro notarei V. P. išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į A. P., a.k. ( - ) palikimą, įsiteisėjus teismo nutarčiai panaikinti.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant pareiškėjos I. U. atstovui advokatui Linui Mažonui,... 3. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. U.... 4. Pareiškėja pareiškime (b.l. 2-3) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad... 5. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM atstovas į... 6. Suinteresuotas asmuo Jonavos rajono 4-ajam notaro biuro notarė V. P. į tesimo... 7. Suinteresuoti asmenys R. K., V. K. į teismo posėdį neatvyko, juos atstovauja... 8. Civilinė byla nutrauktina.... 9. Civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015-01-27... 10. Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius... 11. Pažymėtina, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas... 12. V. P. savo sutuoktinės A. P. palikimą priėmė paduodamas palikimo atsiradimo... 13. Šiuos duomenis pateikė pati pareiškėja, taigi paduodama pareiškimą ji jau... 14. I. U. prašomas nustatyti juridinis faktas nesukels jai jokių teisinių... 15. CPK 443 str. 6 d. nustato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi... 16. Pareiškėja, paduodama pareiškimą sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio.... 17. Byloje susidarė 13,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų,... 18. Įskaičius 13,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, pareiškėjai... 19. 2015-09-21 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės –... 20. Vadovaudamasis LR CPK 290-291, 293 str. 1 p., 294 str., 443 str., teismas... 21. Civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nutraukti.... 22. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų... 23. 2015-09-21 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones -... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...