Byla 2-78/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, civilinėje byloje Nr. 2-637-71/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai ir tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Panevėžio ryšių statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Techsis“, uždarajai akcinei bendrovei „Telšių statyba“ dėl sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą ir sprendimo nustatyti preliminariąją pasiūlymų eilę panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Pireka“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai ir prašė panaikinti Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas supaprastintame atvirame konkurse statybos darbams „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste“ (Pirkimo numeris 68956), panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo nustatyta preliminarioji pasiūlymų eilė suprastintame atvirame konkurse statybos darbams bei įpareigoti atsakovą sudaryti naują preliminariąją pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją ieškovo pasiūlymą.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atvirojo konkurso darbams pirkti procedūras, o jeigu pirkimo-pardavimo sutartis jau sudaryta – sustabdyti šios sutarties vykdymą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą iki byla bus išnagrinėta ir įsiteisės teismo sprendimas.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies ir nutarė sustabdyti atviro konkurso statybos darbams „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste“ procedūras.

6Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą ir prašė panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones arba įpareigoti atsakovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą ir į teismo depozitinę sąskaitą per 10 dienų įmokėti 450 000 litų sumą ar šiai sumai pateikiant banko garantiją.

7Šiaulių apygardos teismas 2009 m. spalio 28 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo bei įpareigojimo įnešti į teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 450 000 litų lėšų, kaip atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, užtikrinimą, netenkino.

8Nutartyje nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Ši norma nustato, kad, gavus viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu, jas sustabdžius, perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. Tokiu atveju yra pagrindas pirkimo procedūrų sustabdymą taikyti kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.), todėl atsakovo prašymas panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkintinas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Teismas nurodė, nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymo, kadangi jis nepateikė duomenų apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą. Konkurso metu sudaroma viešojo pirkimo sutartis bus finansuojama iš LR valstybės biudžeto ir Europos Sanglaudos fondo ir galutinio gavėjo lėšomis pagal Europos Komisijos sprendimą Nr. 2006/LT/16/C/PE/001, o finansavimui keliama esminė sąlyga – projekto įgyvendinimas laiku. Bylos duomenys patvirtina, kad projekto - pavadinimu „Ventos-Lielupės baseino investicinės programos I etapas“ projekto numeris 2006/LT/16/C/PE/001, į kurį patenka ir darbai, perkami supaprastinto atviro konkurso statybos darbams „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste“ pirkimo numeris 68956, pagrindu, pabaigos data yra 2010 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į tai, kad viešojo pirkimo procedūros gali būti sustabdytos ilgesniam nei 200 d. terminui, net ir tokiu atveju sutarčiai įvykdyti nuo teismo sprendimo priėmimo iki projekto pabaigos liktų daugiau nei 12 mėnesių laikotarpis. Būtent toks darbų atlikimo laikotarpis numatytas pirkimo dokumentuose. Taigi pirkimo sutartis galėtų būti įvykdyta iki projekto pabaigos ir Europos Sąjungos finansavimas nebūtų prarastas ir nebūtų pažeistas viešasis interesas. Sustabdžius pirkimo procedūras ir operatyviai išsprendus ginčą tarp šalių, pagal projektą numatyta iš ES fondų pinigų suma projekto įgyvendinimui bus paskirta, o šių pinigų įsisavinimo terminai bei eiga nenukentės. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir tenkinti atsakovo prašymą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Teismas nepagrįstai taikė VPĮ 94 str. 3 d. Ši norma, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar panaikinimo klausimus, netaikytina. Teismas turėjo remtis ne VPĮ 94 str. 3 d., o VPĮ 95 str. 3 d. Pastaroji norma nenumato pagrindų, kodėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti naikinamos bendraisiais CPK 150 str. nurodytais pagrindais. Nepagrįsta teismo išvada, kad, nesustabždius pirkimo procedūrų, būtų neįmanoma apginti pažeistų ieškovo teisių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad, byloje konstatavus viešojo intereso egzistavimą, pirkimo procedūrų sustabdymas būtų neproporcinga priemonė siekiamiems tikslams, o atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepaneigia ieškovo teisės į teisminę gynybą. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeidžia viešojo intereso. Konkurso vykdymas yra susijęs su viešuoju interesu, nes nuotekų tinklų tvarkymas yra susijęs su LR Konstitucijoje įtvirtintu siekiu saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio, o projektas yra finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis, jo tinkamas įgyvendinimas turi didelės reikšmės viešajam interesui. Sustabdžius procedūras, užkertamas kelias kaip galima anksčiau bei nustatytais terminais įgyvendinti projektą bei jos vykdymui panaudoti ES lėšas. 3. Teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str., 179 str.). Atsakovas tokių nuostolių paskaičiavimą pateikė 2009 m. balandžio 8 d. prašyme. Atsakovo pateikti duomenys ir paskaičiavimas atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką. Atsakovas neprivalo nurodyti konkretaus galimų nuostolių dydžio ar šio konkretaus dydžio pagrįsti. Pateiktas ieškovo 2008 m. balansas parodo jo pablogėjusią finansinę padėtį. Teismas turėjo spręsti, koks nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis byloje yra teisingas, ekonomiškas, nepažeistų šalių interesų, o ne atmesti pateiktą prašymą. 4. Dėl konkurso procedūrų sustabdymo suvaržomos atsakovo teisės, kils neigiamos pasekmės projekto įgyvendinimui. Teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principus (CPK 17 str.). Byla nagrinėjama jau nuo 2009 m. kovo 25 d., atsakovo 2009 m. balandžio 8 d. prašymas buvo išnagrinėtas tik praėjus daugiau nei 6 mėnesiams, o parengiamasis posėdis buvo skirtas tik 2009 m. lapkričio 25 d. Tad sprendimo priėmimas užtruks, juo labiau, kad šalys gali pateikti apeliaciją. Net ir laimėjus ieškovui bylą, jis neturėtų galimybių laiku įvykdyti projektą. Trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir tenkinti atsakovo prašymą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Teismo nutartis yra nemotyvuota (CPK 291 str. 1 d. 5 p.). VPĮ 94 str. 3 d. nesudaro pagrindo atmesti atsakovo prašymo. Ši teisės norma skirta reguliuoti viešųjų pirkimų procedūros stabdymą, esant situacijai, kai tiekėjas pateikia pretenziją perkančiai organizacijai. 2. Perkančioji organizacija užsiima veikla, kurios dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams tenkinti. Nepagrįstas minėtų procedūrų stabdymas daro žalą viešajam interesui ir visuomenei, kadangi projektas betarpiškai naudingas jai. Atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų. 3. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, jo tinkamas įgyvendinimas turi didelės reikšmės viešajam interesui. Tinkamai ir laiku įgyvendintas projektas turės didelės reikšmės tinkamų aplinkos sąlygų užtikrinimui bei didelės grupės žmonių gerovei. Nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, darbai laiku nebus užbaigti. Valstybės privalo atstovauti viešajam interesui ir jį ginti (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2-246/2007). 4. Nors darbų pabaiga ir numatyta 2010 m. gruodžio 31 d., tačiau darbai apima ne tik sėkmingą viešųjų pirkimų procedūros pabaigą, bet ir realų projekto rangos pridavimo darbą, kuris gali užsitęsti. Procedūrų stabdymas ir vilkinimas daro realią grėsmę, kad finansavimas minėtam projektui gali būti nesuteiktas, nes jo esminė sąlyga – projekto įgyvendinimas laiku. Ieškinys buvo paduotas 2009 m. balandį, tačiau ginčas nėra išspręstas iki šiol. 5. Atsakovas raštu ir žodžiu teismo posėdyje pagrindė aplinkybes, susijusias su atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimu, tarp jų ir nuostolių paskaičiavimą. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą. 6. Teismas neįvertino nutarties teisinių pasekmių ekonomiškumo bei viešojo intereso gynimo prioriteto principų požiūriu. Teismas neturi kurti naujų precedentų, o vadovautis esamais. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas UAB „Pireka“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikštų reikalavimų esmę bei užtikrina teismo sprendimo vykdymą. Jei nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių viešasis pirkimas būtų baigtas, o darbai būtų atlikti už didesnę kainą, tačiau ieškovo, pasiūliusio aiškiai mažesnę kainą, ieškinys būtų vėliau patenkintas, tokiais veiksmais būtų pažeistas viešasis interesas. Nuostolius galėtų patirti ne atsakovas, o teisės subjektas, iš kurio lėšų finansuojamas viešasis pirkimas, taip pat tiekėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir pasiūlęs mažiausią darbų atlikimo kainą, tačiau nelaimėjęs konkurso. Procesas byloje užtruko dėl teisėjo ligos, šalių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir kt. Nutartis nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo ar proporcingumo principų. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo atskirąjį skundą tenkinti ir panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį. Atsiliepime nurodo, kad jis palaiko atsakovo atskirąjį skundą, kuriame nurodyti argumentai ir motyvai atitinka jo skundo motyvus. Atskirieji skundai tenkintini.

9Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 3 dalis nustatė, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia ir tai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Taigi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

10Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste“, pirkimo numeris 68956. Konkurso būdu perkami statybos darbai yra dalis projekto „Ventos-Lielupės baseino investicinės programos I etapas“, projekto numeris 2006/LT/16/C/PE/001, kuris apima investicijas į vandens tiekimo, vandens valymo, nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtrą bei renovaciją 7 gyvenvietėse (b.l. 35-37). Atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą. Byloje yra nustatyta, kad visose savivaldybėse (tarp jų Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste) geriamo vandens kokybė yra bloga, geriamo vandens tiekimo tinklai yra nepatikimi, o nuotekų tinklai nepakankami ir prastos būklės. Realizavus paskelbtą pirkimą, vandenruošos įrenginiai ir nuotekų valdymo įrenginiai bus rekonstruoti ir atitiks ES standartus, pagerės naujų vartotojų pajungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų rodikliai. Kaip matyti iš paskelbto konkurso dokumentų, nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste yra svarbi. Dėl šios priežasties tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą. Atsakovo vykdomas projektas, kuriam įgyvendinti organizuotos viešųjų pirkimų procedūros, pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką turi būti įgyvendintas iki 2010 m. gruodžio 31 d. (b. l. 35). Konkurso sąlygų II skyriaus „Sutarties sąlygos“ sutarties formos 10 p. nurodoma, kad sutarties galiojimo terminas yra 25 mėn. (12 mėn. darbų atlikimo laikas ir 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas bei 28 d. atlikimo pažymos išdavimui). Šios nutarties priėmimo dienai yra likę mažiau nei 12 mėnesių iki nustatyto galutinio termino viešojo pirkimo statybos darbams įvykdyti. Dėl šios priežasties kyla reali grėsmė, kad, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, projekto nebus įmanoma įgyvendinti iki nustatyto termino. Be to, įgyvendinamo projekto didžioji dalis (80 proc.) yra finansuojama ES Sanglaudos fondo lėšomis. Viešojo pirkimo statybos darbai, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti neįvykdyti nustatytu laiku, dėl ko gali būti prarastos lėšos iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, o projektas likti neįgyvendintas, kas pažeistų visuomenės interesus.

11Teisėjų kolegija daro išvadą, kad, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principas. Kadangi prioritetas yra teikiamas viešojo intereso gynimui, t.y. šiuo atveju skubiam projekto, susijusio su Europos Sąjungos lėšų įsisavinimu, vykdymui, yra pagrindas tenkinti atsakovo prašymą ir panaikinti taikytą laikinąją apsaugos priemonę - atviro konkurso statybos darbams „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste“ procedūros sustabdymą.

12Panaikinus Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę, nėra pagrindo spręsti dėl atsakovo prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo. Paprastai teismas užtikrina atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti ateityje, atlyginimą, tačiau, panaikinus teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę, nėra pagrindo spręsti, kad tokie nuostoliai atsakovui ateityje atsiras.

13Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių bylos aplinkybių bei neteisingai taikė procesinės teisės normas, dėl to klausimas buvo išspręstas neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

15Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

16Atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos prašymą patenkinti ir panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - atviro konkurso statybos darbams „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste“ procedūros sustabdymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai