Byla 2-246/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (pranešėja), Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Empirija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 14 d. nutarties, kuria ieškovas įpareigotas pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, civilinėje byloje Nr. 2-1605-54/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Empirija“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007 m. vasario 14 d. viešojo pirkimo komisijos priimto sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo ir 2007 m. vasario 15 d. sprendimo dėl preliminarios eilės sudarymo pripažinimo negaliojančiais, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sonex Technologies“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Empirija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007 m. vasario 14 d. priimtą sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir atsakovo 2007 m. vasario 15 d. priimtą sprendimą dėl preliminarios eilės nustatymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui toliau vykdyti atvirą konkursą dėl „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo“ techninės ir programinės įrangos viešojo pirkimo. Nurodė, kad dar nėra ar bent negali būti sudaryta pirkimo sutartis, kadangi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 18 straipsnio 9 dalis nustato, jog pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė VPĮ nustatyti tiekėjų ieškinio pateikimo terminai. Atsakovas ieškovui atsakymą į pretenziją pateikė 2007 m. vasario 21 d., todėl atsakovas negali sudaryti sutarties anksčiau nei 2007 m. kovo 3 d. (VPĮ 122 str. 1 d.). Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali užbaigti konkursą ir sudaryti sutartį su konkurso nugalėtoju, dėl ko būtų neracionaliai panaudotos valstybės lėšos. Be to, tokiu atveju iškiltų restitucijos taikymo klausimas, kas pasunkintų teismo sprendimo įvykdymą arba iš esmės jį padarytų negalimą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas ekonomiškumo principas, kadangi ieškovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, bus priverstas pareikšti kitus, papildomus ieškinio reikalavimus.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 1 d. nutartimi įpareigojo atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo procedūras, t. y. uždraudė atsakovui toliau vykdyti atvirą konkursą dėl „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo“ techninės ir programinės įrangos viešojo pirkimo. Nurodė, kad CPK 144–145 straipsniai bei VPĮ 122 straipsnio trečioji dalis numato galimybę stabdyti viešojo pirkimo procedūras. Sudarius pirkimo sutartį viešasis konkursas laikomas pasibaigusiu ir laikinosios priemonės praranda savo preliminarų pobūdį (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Teismas sutiko su ieškovo UAB „Empirija“ argumentu, kad pirkimo sutartis dar negali būti sudaryta, kadangi vadovaujantis VPĮ 18 straipsnio 9 dalimi pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė šio įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo pagrindai. Minėto įstatymo 122 straipsnio pirmoji dalis numato teisę pareikšti ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Kadangi Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsakymą į pretenziją priėmė ir ieškovui faksu išsiuntė 2007 m. vasario 21 d., todėl perkančioji organizacija dar negalėjo sudaryti pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu. Teismo teigimu, ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti uždrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, t. y. jas sustabdyti, yra labai svarbi, be to, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų pagrindas taikyti šią ieškovo interesų gynimo priemonę, jo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, netektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Teismui patenkinus ieškovo reikalavimus, sunku būtų grąžinti šalis į pradinę padėtį, nes pirkimo procedūra gali būti baigta sudarius pirkimo sutartį, taigi teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešus atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, nes yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.).

5Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti ieškovą pervesti į teismo depozitinę sąskaitą 6 721 952 Lt arba pateikti šios sumos banko garantiją. Nurodė, kad atsakovas kartu su partneriais Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių administracijomis vykdo projektą „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti vieningą visuomeninio miestų transporto valdymo bei mokėjimo elektroninėmis priemonėmis už keleivių pervežimą sistemą, kuria siekiama sumažinti miestų valdymo institucijų kaštus ir užtikrinti palankias sistemos naudojimosi sąlygas keleiviams nepriklausomai nuo jų socialinės ir geografinės padėties. Šio projekto visuomeninė reikšmė yra didelė, jis susijęs su viešuoju interesu. Projekto finansavimas numatytas paramos teikimo 2005 m. birželio 28 d. sutartimi Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-012, pasirašyta tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Sutartis galioja iki 2007 m. birželio 30 d., t. y. iki šios datos turi būti pateiktos visos tiekėjo sąskaitos. Praleidus minėtą terminą atsakovui nebus pervestos ES struktūrinių fondų lėšos. Visa projekto vertė 19 494 850,80 Lt, iš kurių 14 000 000 Lt numatyti paramos sutartimi iš ES struktūrinių fondų. Lėšos skirtos finansuoti penkiems viešiesiems pirkimams, kurie būtini minėtam projektui vykdyti. Šiuo metu jau pasirašyta sutartis dėl 10,4 mln. Lt tarp Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybių, atstovaujančių vienai pusei, ir įmonių konsorciumo, kurį sudaro įmonė EMAX S.A (konsorciumo lyderis), UAB „Sonex technologies“ bei įmonė EMTEST A. S., atstovaujančių kitai pusei. Ši sutartis pasirašyta surengus viešąjį pirkimą, kuris buvo suskaidytas į dvi dalis. Būtent antros pirkimo dalies, kurioje numatyta įranga Kauno miesto savivaldybei, vykdymo procedūros ir yra sustabdytos 2007 m. kovo 1 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Sustabdžius pirkimo procedūras ir teisminius procesus užtęsus bent 3 mėnesius, realiai įrangos įdiegti Kaune iki numatyto laiko bus neįmanoma. Net teismui pripažinus ieškovo reikalavimą nepagrįstu, atsakovas dar negreit galėtų tęsti minėtas procedūras bei nespėtų laiku pabaigti minėto projekto ir panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Tuo tarpu nuostolių dydis gali siekti net 6 721 952 Lt, nes jau pasirašytos sutartys dėl 484 000 Lt, o sutarties su mažiausią kainą pasiūliusiu konkurso laimėtoju turinčiu tapti dalyviu vertė 6 237 952 Lt. Remiantis 2005 m. birželio 28 d. sutartimi Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-012 įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą, informuodama apie tai tarpinę instituciją, jei projekto vykdytojas (Vilniaus miesto savivaldybė) nepašalina realios grėsmės, kad projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas, arba tokios grėsmės neįmanoma pašalinti (Sutarties 52.4 p.).

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 14 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies – įpareigojo ieškovą UAB „Empirija“ per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 3 000 000 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimui užtikrinti ir pateikti įmokėjimą patvirtinančius dokumentus teismui. Nurodė, kad svarstant nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą, įprastai atsižvelgiama į ieškinio (ginčo) pobūdį ir preliminarų galimų nuostolių dydį. Teismo teigimu, iš nurodytų minėto projekto tikslų ir uždavinių matyti, kad siekiama sudaryti palankias sąlygas keleiviams naudotis viešuoju transportu, sumažinti valdymo institucijų kaštus, todėl projektas objektyviai reikšmingas ir susijęs su visuomenės interesais. Teismas padarė išvadą, kad šioje byloje yra viešasis interesas. Teismas nurodė, kad iš pateiktos 2005 m. birželio 28 d. sutarties Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-012 matyti, jog projekto didžioji dalis, t. y. 14 000 000 Lt, finansuojama iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų (Sutarties 2 p.), o atsakovas kartu su partneriais įsipareigoja prisidėti prie projekto išlaidų apmokėjimo 5 494 850,80 Lt (Sutarties 4 p.). Išlaidos turi būti patirtos iki 2007 m. birželio 30 d., o mokėjimo prašymus projekto vykdytojas gali teikti įgyvendinančiai institucijai iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. (Sutarties 6.4 p., 20 p.). Iš sutarties taip pat matyti, kad įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą, jei nepašalinama reali grėsmė, kad projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas, arba tokios grėsmės neįmanoma pašalinti (Sutarties 52.4 p.). Finansuojamas projektas vykdomas keliais etapais. Byloje pateiktos paslaugų teikimo sutartys, kurių bendra suma yra 484 000 Lt (b. l. 50-53, 60-63, 70-73, 79-81). Atsakovas nurodė, kad sutarties su mažiausią kainą pasiūliusio konkurso laimėtoju turinčiu tapti dalyviu vertė yra 6 237 952 Lt. Teismo teigimu, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimo, svarbu atsižvelgti į ieškovo finansinę padėtį bei pajėgumą atlyginti atsakovo nuostolius. Teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir galimų nuostolių tikėtinumą, padarė išvadą, kad šiuo metu nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimui užtikrinti yra pakankama ir šalių interesų pusiausvyrą atitinkanti 3 000 000 Lt suma.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia prašyme dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo nurodytais motyvais bei šiais motyvais:

81. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešdamas atsakovui. Dėl to buvo pažeistos atsakovo teisės, nes atsakovas neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonės nagrinėjamu klausimu bei pateikti teismui prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir šį prašymą pagrindžiančius įrodymus. Teismas pats pripažino, kad iki 2007 m. kovo 3 d. pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu negalėjo būti sudaryta, todėl neturėjo teisės pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių nepranešęs atsakovui.

92. Ieškovas ieškiniu pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą, o nepagrįstai pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiami kitos šalies turtiniai interesai. Todėl teismas, vadovaudamasis CPK principais bei VPĮ 122 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones – ginčo konkurso procedūrų sustabdymą, turi vadovautis ekonomiškumo principu, neturėjo tenkinti minėto ieškovo prašymo. Taip pat tenkindamas ieškovo prašymą teismas pažeidė ir šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei lygiateisiškumo principus, kadangi šiuo metu vien atsakovas patiria neigiamas pasekmes. Atsakovas neturi galimybės įvykdyti projekto, ir tai gali sukelti neigiamas tiek socialines, tiek ekonomines pasekmes, todėl darytina išvada, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos jomis siekiamiems tikslams, pažeidžia Konstitucijos ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo bei CK 1.2 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo bei proporcingumo principus, pažeidžia visuomenės interesus ir daro jiems žalą.

103. Teismas turėjo įvertinti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali pažeisti viešąjį interesą, ir įpareigoti ieškovą užtikrinti atsakovui galinčius atsirasti nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Ieškovas UAB „Empirija“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 14 d. nutartį ir nustatyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sumos dydį – 484 000 Lt. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismo nurodyta galimų nuostolių užtikrinimo suma – 3 000 000 Lt – yra akivaizdžiai prieštaraujanti teisingumo, proporcingumo, ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principams. Minėta suma yra suvaržytos ieškovo teisės, kaip asmens, ginančio savo teises, kadangi, ieškovui nesumokėjus tokios neproporcingai didelės sumos ar nepateikus šios sumos banko garantijos, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos, dėl ko esant teigiamam teismo sprendimui ieškovas negalės įgyvendinti savo teisės, nes jau bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

132. Atsakovas prašyme dėl jo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, buvo nurodęs bei pripažinęs realius nuostolius, t. y. 484 000 Lt. Ši suma yra įvardyta remiantis byloje pateiktomis paslaugų teikimo sutartimis. Taigi ši suma yra paties atsakovo pripažįstami tinkami nuostoliai, galintys atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Todėl būtent nurodyta suma turi būti pripažinta kaip nuostoliai, galintys atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones.

14Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Ieškovas UAB „Empirija“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Ieškovo atskirasis skundas netenkintinas.

17Atsakovo atskirasis skundas tenkintinas.

18Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio normos pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso normų numatytų priemonių. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrų apribojimų atsakovui arba kitiems asmenims taikymu, CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tokį reikalavimą nustato ir VPĮ, kurio 122 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina atsižvelgti į tai, ar jų taikymas negali būti susijęs su kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų pažeidimu, ar neprieštaraus viešajam interesui. Jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą, teismas gali atsisakyti jas taikyti. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes.

19Valstybė, kaip visuomenės politinė organizacija, privalo atstovauti viešajam interesui ir jį ginti. Teismo pareiga yra užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešą interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama kreditoriaus (ieškovo) ir skolininko (atsakovo) tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Tuo atveju, jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus ir/arba sutrukdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos funkcijas, teismas turi atsisakyti jas taikyti.

20Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra paskelbusi atvirą konkursą Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo projekto ,,Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ (t. 1, b. l. 13-14). Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti bendrą (tarp miestų suderintą) visuomeninio miesto transporto valdymo bei mokėjimo elektroninėmis priemonėmis už keleivių vežimą sistemą, kuria siekiama sumažinti miesto valdymo institucijų kaštus ir užtikrinti palankias naudojimosi sistema sąlygas keleiviams nepriklausomai nuo jų socialinės ir geografinės padėties. Projekto uždaviniai yra: įdiegus elektroninių bilietų ir informavimo sistemą, sukurti galimybę vartotojams (miestų gyventojams ir svečiams) planuoti laiką bei taupyti išlaidas, naudotis visuomeniniu transportu; padidinus visuomeninio transporto patrauklumą, pritraukti 3 proc. daugiau keleivių; sumažinti savivaldybių viešojo transporto administravimo ir dotacijų kaštus; įdiegus informacinę sistemą, leidžiančią optimizuoti miesto visuomeninio transporto grafikus bei valdymą, sumažinti visuomeninio transporto eksploatacijos kaštus; optimizavus miestų visuomeninį transportą, mažinti aplinkos taršą dėl šio transporto išmetamųjų dujų; išsaugoti esamas darbo vietas maršrutinio transporto aptarnavimo sektoriuje, bei sukurti aukštesnės kvalifikacijos darbo vietas sistemai administruoti; diegiant sistemą padidinti miestų elektroninių paslaugų sukuriamą pridėtinę vertę. Taigi šis projektas ir jo įgyvendinimas yra susijęs su viešuoju interesu. Minėto projekto finansavimas numatytas paramos teikimo 2005 m. birželio 28 d. sutartimi Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-012, pasirašyta tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (t. 2, b. l. 7-31). Iš minėtos sutarties matyti, kad projektas 14 000 000 Lt finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų (Sutarties 2 p.), o atsakovas kartu su partneriais įsipareigojo prisidėti prie projekto išlaidų apmokėjimo 5 494 850,80 Lt (Sutarties 4 p.). Sutartimi nustatytos tinkamos finansuoti projekto išlaidos, kurios turėtų būti patirtos iki 2007 m. birželio 30 d. (Sutarties 6.4), o mokėjimo prašymus projekto vykdytojas gali įteikti įgyvendinančiajai institucijai iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. (Sutarties 20 p.). Sutartimi taip pat nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą, jei nepašalinama reali grėsmė, kad projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas, arba tokios grėsmės neįmanoma pašalinti (Sutarties 52.4 p.).

21Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – konkurso dėl „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo“ techninės ir programinės įrangos viešojo pirkimo vykdymo sustabdymo – paramos teikimo 2005 m. birželio 28 d. sutartimi Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-012 numatytos sąlygos gali būti neįvykdytos joje nustatytu laiku, dėl ko Vilniaus miesto savivaldybė gali prarasti lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinio fondo, o projektas likti neįgyvendintas. Tai pažeistų visuomenės interesus, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą.

22Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neįvertino visų svarbių šiam klausimui spręsti faktinių bylos aplinkybių, tuo pažeisdamas proceso teisės normas (CPK 263, 265 str.), dėl to padarė nepagrįstą išvadą ir klausimą išsprendė neteisingai. Tokie pažeidimai yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d.).

23Panaikinus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, naikintina ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 14 d. nutartis dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kadangi atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas gali būti taikomas tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Empirija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

26Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Empirija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 1 d. nutartimi įpareigojo atsakovą... 5. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 14 d. nutartimi prašymą tenkino iš... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 8. 1. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešdamas... 9. 2. Ieškovas ieškiniu pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą, o... 10. 3. Teismas turėjo įvertinti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 11. Ieškovas UAB „Empirija“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 12. 1. Teismo nurodyta galimų nuostolių užtikrinimo suma – 3 000 000 Lt –... 13. 2. Atsakovas prašyme dėl jo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų... 14. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovo... 15. Ieškovas UAB „Empirija“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo... 16. Ieškovo atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Atsakovo atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Valstybė, kaip visuomenės politinė organizacija, privalo atstovauti... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra... 21. Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl... 22. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Panaikinus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, naikintina ir... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 25. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti... 26. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti....