Byla 2-851-959/2015
Dėl avanso grąžinimo ir palūkanų priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Sergej Lebedev,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jovitai Mikalajūnienei,

3dalyvaujant ieškovui G. R. bei jo atstovei advokatei Dianai Oseckienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. R. ieškinį atsakovui K. L. dėl avanso grąžinimo ir palūkanų priteisimo.

5Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

6ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1158,67 EUR dydžio nuostolius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Jis nurodė, kad, atliekant automobilio paruošimo dažymui darbus, atsirado papildomų darbų atlikimo būtinybė, ieškovas su papildomais darbais sutiko konkliudetiniais veiksmais, tačiau už juos neatsiskaitė. 2015-11-23 atsakovas pateikė prašymą nepriimti byloje sprendimo ir bylos nagrinėjimą atnaujinti.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Šalių paaiškinimais, nuotraukomis bei rašytiniais įrodymais nustatyta, jog šalys 2014-10-15 sudarė rašytinę sutartį, kurioje susitarė, kad ieškovas palieka atsakovui GAZ 12 ZIM atlikti kėbulo paruošimo darbus iki dažymo (33 b. l.); sutartis numato darbų pabaigos terminą – iki 2015-01-01, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2015-02-01; sutarta kaina – 6000 Lt; 2014-10-15 ieškovas atsakovui sumokėjo 500,00 Lt dydžio avansą, 2014-12-06 sumokėjo 2000,00 Lt, 2014-12-20 sumokėjo 1000,00 Lt, 2015-01-13 sumokėjo 145,00 EUR; šalys susitarė, kad „automobilis iki dažymo yra ruošiamas su savo medžiagom“; po sutarties sudarymo, tiksliai nenustatytu laiku, ieškovas į sutartį kitu rašikliu įrašė sąlygą: „kokybiškai neatlikus automobilio remonto darbų, grąžinama dvigubai didesnė už darbus sumokėta suma“; 2015-03-03 ieškovas išsigabeno nebaigtą ruošti automobilį; automobilio būklė 2014-10-15, 2015-02-03 bei 2015-03-03 užfiksuota nuotraukose (7-13 b. l.); atliekamų darbų eigą atsakovas fiksavo nuotraukose, pateiktose skaitmeniniu pavidalu kompaktiniame diske (24 b. l.); atsakovas tiksliai nenustatytu laiku surašė atliktų darbų sąmatą automobiliui M12 ZIM iki 2015-03-03, kurioje nurodė glaistymo-šlifavimo darbus už 4100,00 Lt bei papildomus darbus už 1040,00 Lt; 2015-03-17 ieškovas automobilį GAZ 12 ZIM paliko M. R. kėbulo paruošimo iki dažymo darbams atlikti už sutartą 870,00 EUR kainą.

10Dėl šalių santykių teisinio kvalifikavimo

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 str. 1 d. nustato, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.672 str. 1 d. nustato, kad pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris yra verslininkas, įsipareigoja pagal užsakovo, kuris yra vartotojas, užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti.

12Ieškovas paaiškino, kad atsakovui paliktą remontuoti automobilį GAZ 12 ZIM ketina registruoti jo įkurtos įmonės UAB „G.“ vardu ir naudos verslo tikslais. Todėl šalių santykiams negali būti taikomos CK nuostatos, reglamentuojančios vartojimo rangą, o taikytinos bendrosios rangos santykius reglamentuojančios nuostatos (CK 6.644-6.671 str.).

13Dėl sutartų rangos darbų apimties

14CK 6.653 str. 3 d. nustato, kad sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata. Jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovas. To paties straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą.

15Nors šalys savo rašytine sutartimi detaliai neaptarė, kokius konkrečiai darbus atsakovas įsipareigojo atlikti, iš šalių paaiškinimų matyti, kad šalys susitarė dėl kėbulo lyginimo, glaisto padengimo, gruntavimo, durų tarpelių sureguliavimo, kontrolinio dažymo, variklio dangčio nuėmimo ir uždėjimo darbų bei darbų, išvardintų atliktų darbų sąmatoje (toliau – Sąmata), grafoje „glaistymo-šlifavimo darbai“. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių tai, kad ieškovas būtų patvirtinęs Sąmatą ar sutikęs su joje išvardintais papildomais darbais, išskyrus variklio dangčio nuėmimą ir uždėjimą, bei su kainos padidinimu. Taip pat nenustatyta ir tai, kad atsakovas, negavęs ieškovo sutikimo dėl papildomų darbų atlikimo, būtų atsisakęs sutarties. Kaip paaiškino ieškovas, virinimo darbų trūkumus ieškovo prašymu taisė L. M., ką pripažino ir pats atsakovas, todėl Sąmata virinimo darbų dalyje kelia abejonių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo argumentus apie tai, kad šalys susitarė dėl papildomų darbų, už kuriuos ieškovas privalo atsiskaityti, teismas laiko nepagrįstais.

16Dėl civilinės atsakomybės sąlygų

17Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 3 d.). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 str.). Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 str. 1 d.).

18Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį tais atvejais, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kitą. Taigi tuo atveju, jeigu darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės. Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis atitinkamų darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyviąją įstatyminę statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Polikopija“ v. J. B. reklamos paslaugų įmonė „Era“, bylos Nr. 3K-3-530/2007; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-396/2008, ir kt.).

19Nagrinėjamoje byloje abi šalys pripažįsta, jog 2015-03-03, kai ieškovas atsiėmė iš atsakovo automobilį GAZ 12 ZIM, atsakovas buvo atlikęs tik dalį sutartų darbų. Atsakovas pripažino, jog darbų laiku nebaigė dėl to, kad sutarties sudarymo etape netinkamai įvertino numatomų darbų apimtį, automobilio techninę būklę. Darytina išvada, jog atsakovas, be svarbių priežasčių laiku neatlikęs visų sutartų darbų, CK nustatyta tvarka darbų rezultato perdavimo ieškovui neinicijavęs ir jo neperdavęs, atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto nesurašęs, pažeidė sutartinius įsipareigojimus, CK 6.644 str. 1 d. numatytą pareigą perduoti užsakovui darbo rezultatą, todėl konstatuotinas atsakovo neteisėtas neveikimas. Atsakovo, kaip verslininko, kaltė preziumuojama. Šios prezumpcijos atsakovas nepaneigė, nes neįrodė, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos. Todėl laikytina, kad atsakovas privalo atlyginti ieškovui tokius nuostolius, kurie priežastiniu ryšiu yra susiję su neteisėtais veiksmais (neveikimu).

20Dėl nuostolių dydžio

21Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 str.). Be to, CK 6.671 str. nustato, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

22Kaip matyti iš byloje esančių nuotraukų bei šalių paaiškinimų, sutarti darbai iš dalies buvo atlikti. Anot ieškovo, darbai buvo atlikti nekokybiškai, todėl kitas meistras turėjo viską perdaryti iš naujo. Tačiau pats ieškovas pripažino, jog argumentai dėl darbų kokybės paremti tik jo asmeniniu subjektyviu vertinimu, jo išsilavinimas yra vidurinis, specialaus išsilavinimo automobilių remonto srityje jis nėra įgijęs, kitų įrodymų, patvirtinančių netinkamą atliktų darbų kokybę pateikti jis negali, CK 6.665 str. 1 d. numatytomis užsakovo teisėmis nesinaudojo. Todėl teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo atliktų darbų kokybe.

23Atsižvelgiant į tai, kad pareigą perduoti užsakovui darbų rezultatą turi rangovas, atsakovas šios pareigos nėra įvykdęs, teismas laiko, jog pareiga įrodyti faktiškai atliktų darbų apimtį taip pat tenka atsakovui. Atsakovas pateikė automobilio GAZ 12 ZIM skaitmenines nuotraukas, kuriose užfiksuoti tam tikri atliktų darbų rezultatai bei paties atsakovo komentarai, tačiau teismas, neturintis specialių šios srities žinių ir kompetencijos, pagal šias nuotraukas objektyviai įvertinti, kokia konkrečiai apimtimi šie darbai atlikti, neturi jokių galimybių. Kitų įrodymų, patvirtinančių tai, kad Sąmatoje surašyti darbai buvo atlikti iki galo, atsakovas teismui nepateikė. Todėl laikytina, kad darbai atlikti tokia apimtimi, kokią pripažįsta ieškovas ir dėl kurios ginčo byloje nėra.

24Ieškovas patvirtino, jog atsakovas atliko tokius darbus ir tokia apimtimi: stogo ruošimas – 15 procentų, variklio dangčio ruošimas – 20 procentų, priekinių sparnų išorinės pusės ruošimas – 20 procentų, priekinių kairės pusės durelių ruošimas – 15 procentų, priekinių dešinės pusės durelių ruošimas – 15 procentų, užpakalinių dešinės pusės durelių ruošimas – 15 procentų, slenksčių ruošimas ir kontrolinis dažymas – 30 procentų, užpakalinių sparnų vidaus ruošimas ir dažymas – 80 procentų, užpakalinių sparnų išorės ruošimas – 30 procentų, galinių arkų paruošimas ir dažymas – 50 procentų, bagažinės dangčio vidinės pusės ruošimas ir kontrolinis dažymas – 70 procentų, bagažinės dangčio išorinės pusės ruošimas – 30 procentų, bagažinės skyriaus paruošimas ir dažymas – 50 procentų, variklio dangčio nuėmimas ir uždėjimas – atliktas.

25Ieškovo vertinimu, Sąmatoje nurodytos darbų kainos neprotingos, tačiau jis nepateikė to patvirtinančių įrodymų. Byloje nėra aiškaus rašytinio šalių susitarimo apie atskirų konkrečių sutartų darbų kainas, ir dėl to atsakingas tiek pats ieškovas, leidęs atsakovui pradėti darbus nesudarius ir nepatvirtinus jų sąmatos, tiek atsakovas, pradėjęs darbus šios sąmatos nesudaręs ir negavęs jos patvirtinimo iš ieškovo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Sąmatoje išvardintų ir sutartų darbų kainų sumos neviršija sutartos darbų kainos (6000,00 Lt), neturi pagrindo abejoti tuo, kad nurodytos atskirų darbų kainos atitinka šalių susitarimą ir yra protingos. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad atsakovas turi teisę į tokio dydžio atlyginimą už šiuos faktiškai atliktus darbus: stogo ruošimas už 60,00 Lt, variklio dangčio ruošimas už 30,00 Lt, priekinių sparnų išorinės pusės ruošimas už 40,00 Lt, priekinių kairės pusės durelių ruošimas už 34,50 Lt, priekinių dešinės pusės durelių ruošimas už 30,00 Lt, užpakalinių dešinės pusės durelių ruošimas už 37,50 Lt, slenksčių ruošimas ir kontrolinis dažymas už 108,00 Lt, užpakalinių sparnų vidaus ruošimas ir dažymas už 240,00 Lt, užpakalinių sparnų išorės ruošimas už 30,00 Lt, galinių arkų paruošimas ir dažymas už 100,00 Lt, bagažinės dangčio vidinės pusės ruošimas ir kontrolinis dažymas už 140,00 Lt, bagažinės dangčio išorinės pusės ruošimas už 21,00 Lt, bagažinės skyriaus paruošimas ir dažymas 75,00 Lt, variklio dangčio nuėmimas ir uždėjimas už 10,00 Lt, t. y. viso už 956,00 Lt (276,88 EUR).

26Anot atsakovo, jis darbus atliko naudodamas savo paties įsigytas medžiagas ir jo atliktų darbų (be medžiagų) kaina – 1488,64 EUR. Tačiau CK 6.647 str. 1 d. nustato, kad rangovas privalo atlikti sutartyje sulygtą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėmis ir jėgomis, jeigu ko kita nenustato sutartis. Sutartis numato, kad darbai atliekami „su savo medžiagom“. Teismo vertinimu, minėtos įstatymo bei sutarties nuostatos reiškia, jog šalių sutarta darbų kaina apima ir visų rangovo naudojamų medžiagų kainą. Be to, įrodymų apie tai, kokia, atsakovo vertinimu, būtų darbų kaina, įskaitant medžiagas, atsakovas teismui nepateikė.

27Ieškovas atsakovui avansu yra sumokėjęs 1158,67 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas faktiškai yra atlikęs darbų už 276,88 EUR, laikytina, jog įrodymais pagrįsti ieškovo nuostoliai sudaro 881,79 EUR ir yra priteistini jam iš prievolę pažeidusio atsakovo.

28Dėl palūkanų

29Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-04-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 700,00 EUR advokato pagalbai apmokėti, 35,00 EUR, viso: 735,00 EUR. Atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 613,28 EUR advokato pagalbai apmokėti.

32CPK 98 str. 1 ir 2 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (1 dalis); šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (2 dalis).

33Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) 8 punkte numatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už advokato teikiamas teisines paslaugas, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA): už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį – 3; už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 0.5; už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimo – 0.3. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovo patirtos išlaidos už advokatės teikiamas paslaugas neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių priteistinų dydžių, tačiau atsakovo išlaidos – viršija. Todėl priteistinos atsakovo bylinėjimosi išlaidos skaičiuojamos atsižvelgiant į tai, kad iki 2015-07-01 MMA buvo 300,00 EUR, o nuo 2015-07-01 – 325,00 EUR, bei atsižvelgiant į maksimalias priteistinas išlaidas už prieštaravimo dėl teismo įsakymo parengimą – 90,00 EUR (0,3 MMA), už atsiliepimo į ieškinį parengimą – 975,00 EUR (3 MMA).

34Patenkinus 76,10 procento ieškinio materialiųjų reikalavimų (881,79 / 1158,67 x 100), iš atsakovo ieškovui priteistina 559,36 EUR, o iš ieškovo atsakovui – 105,27 EUR bylinėjimosi išlaidų.

35Dėl prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą

36Atsakovas 2015-11-23 prašymu prašo nepriimti sprendimo byloje ir atnaujinti bylos nagrinėjimą, prašymą motyvuodamas tuo, kad posėdyje nedalyvavo dėl ligos.

37CPK 42 str. 5 d. numato, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Kai šalys teismo posėdyje dalyvauti pageidauja, bet negali dėl svarbių priežasčių, turi iš anksto teismui pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodyti svarbias priežastis ir pridėti tai patvirtinančius įrodymus. Be to, CPK 246 str. 2 d. numato, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu atsakovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas ieškovo prašymu ir šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas turi teisę arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba bylą išnagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

38Atsakovas 2015-11-10, likus mažiau nei pusvalandžiui iki teismo posėdžio telefonu pranešė posėdžių sekretorei apie tai, kad posėdyje nedalyvaus dėl nedarbingumo ir nurodė teismui pačiam domėtis jo nedalyvavimo priežastimis VSDFV duomenų bazėje. Joks prašymas atidėti bylos nagrinėjimą nei žodžiu, nei raštu nebuvo pareikštas, jokie nedalyvavimo posėdyje priežastis patvirtinantys įrodymai iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikti. Ieškovo atstovės paaiškinimais, atsakovas prieš posėdį buvo prie teismo pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, tačiau, likus keliolikai minučių iki posėdžio, išvyko. Atsakovui jo teisės ir pareigos buvo išaiškintos pirmame parengiamajame posėdyje. Ne kartą buvo išaiškinta teisė byloje turėti atstovą ir pasiūlyta pasirūpinti atstovavimu. Savo teisę būti išklausytam atsakovas realizavo teikdamas paaiškinimus parengiamuosiuose posėdžiuose, naudojosi teise užduoti klausimus ieškovui bei teikti įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepasinaudojo savo teise byloje turėti atstovą, laiku nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą bei nedalyvavimo posėdyje priežastis patvirtinančių įrodymų, darytina išvada, kad jo neatvykimas į posėdį dėl ligos nelaikytinas svarbia nedalyvavimo teismo posėdyje priežastimi, o prašymas nepriimti sprendimo byloje ir atnaujinti bylos nagrinėjimą vertintinas kaip mėginimas vilkinti bylos nagrinėjimą ir nepagrįstai didinti bylinėjimosi išlaidas. Todėl šis atsakovo prašymas netenkintinas.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškinį tenkinti iš dalies.

41Priteisti iš atsakovo K. L. ieškovui G. R.:

42881,79 EUR (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 79 ct) nuostolių atlyginimo;

435 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo dienos 2015-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

44559,36 EUR (penkis šimtus penkiasdešimt devynis eurus 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

45Kitoje dalyje – ieškinį atmesti.

46Priteisti iš ieškovo G. R. atsakovui K. L. 105,27 EUR (vieną šimtą penkis eurus 27 ct) bylinėjimosi išlaidų.

47Prašymo nepriimti sprendimo byloje ir atnaujinti bylos nagrinėjimą netenkinti.

48Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Sergej Lebedev,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jovitai Mikalajūnienei,... 3. dalyvaujant ieškovui G. R. bei jo atstovei advokatei Dianai Oseckienei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 6. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1158,67 EUR dydžio nuostolius, 5... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Šalių paaiškinimais, nuotraukomis bei rašytiniais įrodymais nustatyta, jog... 10. Dėl šalių santykių teisinio kvalifikavimo... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 str. 1 d. nustato,... 12. Ieškovas paaiškino, kad atsakovui paliktą remontuoti automobilį GAZ 12 ZIM... 13. Dėl sutartų rangos darbų apimties... 14. CK 6.653 str. 3 d. nustato, kad sutartyje numatytiems darbams atlikti gali... 15. Nors šalys savo rašytine sutartimi detaliai neaptarė, kokius konkrečiai... 16. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų... 17. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 18. Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį tais atvejais, kai sutartinės prievolės... 19. Nagrinėjamoje byloje abi šalys pripažįsta, jog 2015-03-03, kai ieškovas... 20. Dėl nuostolių dydžio... 21. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 22. Kaip matyti iš byloje esančių nuotraukų bei šalių paaiškinimų, sutarti... 23. Atsižvelgiant į tai, kad pareigą perduoti užsakovui darbų rezultatą turi... 24. Ieškovas patvirtino, jog atsakovas atliko tokius darbus ir tokia apimtimi:... 25. Ieškovo vertinimu, Sąmatoje nurodytos darbų kainos neprotingos, tačiau jis... 26. Anot atsakovo, jis darbus atliko naudodamas savo paties įsigytas medžiagas ir... 27. Ieškovas atsakovui avansu yra sumokėjęs 1158,67 EUR. Atsižvelgiant į tai,... 28. Dėl palūkanų... 29. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. CPK 98 str. 1 ir 2 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 33. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr.... 34. Patenkinus 76,10 procento ieškinio materialiųjų reikalavimų (881,79 /... 35. Dėl prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą... 36. Atsakovas 2015-11-23 prašymu prašo nepriimti sprendimo byloje ir atnaujinti... 37. CPK 42 str. 5 d. numato, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis... 38. Atsakovas 2015-11-10, likus mažiau nei pusvalandžiui iki teismo posėdžio... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-268, 270... 40. ieškinį tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti iš atsakovo K. L. ieškovui G. R.:... 42. 881,79 EUR (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 79 ct) nuostolių... 43. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo... 44. 559,36 EUR (penkis šimtus penkiasdešimt devynis eurus 36 ct) bylinėjimosi... 45. Kitoje dalyje – ieškinį atmesti.... 46. Priteisti iš ieškovo G. R. atsakovui K. L. 105,27 EUR (vieną šimtą penkis... 47. Prašymo nepriimti sprendimo byloje ir atnaujinti bylos nagrinėjimą... 48. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...