Byla A8.-1187-1046/2019

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai R. D., VĮ „Registrų centras“ atstovui,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietės, lietuvės, gyv. ( - ), nebaustos administracine tvarka, neteistos, administracinio nusižengimo bylą ir

Nustatė

3R. D., būdama MB( - ) įmonės kodas ( - ), registruotos adresu Panevėžyje ( - ) g., vadove, per nustatytą laikotarpį iki atitinkamai 2018 m. gegužės 1 d. ir 2019 m. gegužės 1 d. nepateikė Registro tvarkytojui 2017 ir 2018 metų MB ( - ) metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo (toliau – MBĮ) 23 straipsnio 3 dalyje.

4R. D. į teismo posėdį neatvyko. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ji apie teismo posėdį buvo informuota tinkamai. Teisme gautas R. D. paaiškinimas, kad ji į teismo posėdį atvykti negali dėl darbinių įsipareigojimų užsienyje, tačiau prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Be to, teismo posėdžio metu taip pat nedalyvavo ir Institucijos atstovas. Gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Esant tokioms aplinkybėms teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 629 straipsnio 2 dalimi, bylą išnagrinėjo R. D. ir Institucijos atstovui nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamos R. D. kaltė dėl jai inkriminuoto administracinio nusižengimo padarymo įrodyta byloje surinkta medžiaga: 2019 m. gruodžio 6 d. administracinio nusižengimo protokolu Nr. RC-ANR_P-559-2019 (b. l. 4); R. D. paaiškinimu, iš kurio matyti, kad MB( - ) veiklos nevykdo. Dėl neapdairumo VĮ „Registrų centras“ finansinę ataskaitą už 2017 ir 2018 metus pateikė pavėluotai. Laikotarpis nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje oficialiai įregistruotas kaip laikinas MB( - ) veiklos nevykdymas. MB ( - ) atleista nuo mokesčių deklaracijų ir kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo šiuo laikotarpiu. Dėl laiku nepateiktų finansinių ataskaitų labai apgailestauja (b. l. 5); 2019 m. gruodžio 6 d. MB ( - ) išplėstiniu istorijos išrašu, iš kurio matyti, kad šios įmonės vadove nuo 2013 m. spalio 9 d. yra R. D., šiame išraše pateikta informacija, kad Registro tvarkytojui 2017-2018 metų MB( - ) metinių finansinių ataskaitų rinkiniai pateikti pavėluotai, t. y. 2019 m. lapkričio 18 ir 19 dienomis (b. l. 6); administracinių nusižengimų registro išrašu (b. l. 8).

6Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad R. D., būdama MB( - ) vadovu, per nustatytus laikotarpius iki 2018 m. gegužės 1 d. ir 2019 m. gegužės 1 d. nepateikė Registro tvarkytojui 2017 ir 2018 metų mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir taip pažeidė CK 2.66 straipsnio 4 dalį (įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir (arba) metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino) ir 2.67 straipsnį (už juridinio asmens dokumentų, duomenų bei kitos juridinių asmenų registrui teiktinos informacijos pateikimą laiku juridinių asmenų registrui atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip), MBĮ 22 straipsnio 10 dalies 4 punkto (mažosios bendrijos vadovas atsako už mažosios bendrijos dokumentų, duomenų ir kitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktinos informacijos pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui). Šie R. D. veiksmai atitinka ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo sudėtį, jos kaltė įrodyta visiškai, ginčo dėl nusižengimo kvalifikavimo nėra, todėl pažeidėja baustina.

7R. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad ji prisipažino padariusi administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

8Nors R. D. nurodo, kad MB( - ) veiklos nevykdo, o laikotarpis nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje oficialiai įregistruotas kaip laikinas MB( - ) veiklos nevykdymas, tačiau ši aplinkybė neatleidžia vadovės nuo pareigos laiku pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 ir 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 punktuose numatyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pažymėtina, jog įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria nei juridinio asmens teisinės formos, nei statuso ar kitų kriterijų (turėtos metinės apyvartos, pelno ir nuostolių ir pan.), kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims, nepaisant to, ar jie atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne. Tokia yra formuojama ir teismų praktika (Panevėžio apygardos teismo nutartis Nr. AN2-91-350/2018, Kauno apygardos teismo nutartis Nr. AN2-653-478/2017, Klaipėdos apygardos teismo nutartis Nr. AN2-64-557/2018). Taigi esant tokioms aplinkybėms R. D. skirtina straipsnio sankcijoje numatyta administracinė nuobauda.

9Skirdamas administracinę nuobaudą R. D., teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį bei pavojingumą, į nusižengimo padarymo aplinkybes, į asmenybę – R. D. neteista (LITEKO duomenys), yra viena jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, į tai, kad R. D. ankščiau nėra bausta už analogišką nusižengimą, todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, daro išvadą, kad ANK 22 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti R. D. už nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymą paskiriant straipsnio sankcijose numatytą administracinę nuobaudą – minimalaus dydžio baudą.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 630 straipsnio 1 dalimi, 635-637 straipsniais,

Nutarė

11R. D. pripažinti kalta padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą.

12Išaiškinti R. D., kad paskirtą baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo paskirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jai dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 1001. Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti administracinį nusižengimą identifikuojantį numerį ROIK: 19108696501.

13Nesumokėjus baudos ji išieškoma priverstinai ANK 676 straipsnio nustatyta tvarka.

14Išaiškinti pažeidėjai, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 straipsnis).

15Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai