Byla 2-2264-772/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui R. I. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo R. I. 6243,85 Lt pagrindinę skolą, 9015,82 Lt delspinigius, 4037,39 Lt palūkanas, 4159,32 Lt palūkanų delspinigius, 2688,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 14,75 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos 6243,85 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau prašymų negauta. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas, tačiau tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2008-05-09 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas") ir R. I. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-048682-GV, pagal kurią AB „Swedbank" atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Tačiau atsakovas netinkamai vykdė minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-048682-GV, todėl AB „Swedbank“ pastarąją nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

62009-05-21 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal minėtą Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-048682-GV. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai.

7Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.918 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovui priteistina 6243,85 Lt skola.

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Laiku neapmokėjimus sąskaitos, jis, ieškovo pareikalavimu, privalo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Atsakovui ieškovas paskaičiavo 9003,61 Lt dydžio delspinigius, t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 1443 dienų. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotoja, kuris sudarė vartojimo kredito sutartį prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 9015,82 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (6243,85 Lt), yra aiškiai per dideli. Tas pats pasakytina ir apie palūkanų delspinigius - palūkanos 4037,39, o palūkanų delspinigiai 4159,32 Lt.

9CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas AB „Swedbank“ yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, delspinigiai paskaičiuoti net už 1443 dienas, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigius iki 0,02 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 1801,98 Lt (6243,85 Lt x 0,02 % x 1443 d. = 1801,98 Lt) delspinigiai (CK 6.73 str. 2 d.), o palūkanų delspinigiai 1165,19 Lt (4037,39 Lt x 0,02 % x 1443 d. = 1165,19 Lt) delspinigiai. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 2688,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, darbuotojo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 2221,59 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

11Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 6243,85 skola, 4037,39 Lt palūkanos, 1801,98 Lt delspinigiai, 1165,19 Lt palūkanų delspinigiai, viso: 13 248,41 Lt.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 14,75 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos 6243,85 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 13248,41 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, (2014-02-20) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (50,67 procento), iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų sumai, t.y. 397 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. I. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k. 125164834), 6243,85 Lt (šešių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt trijų litų 85 centų) skolą, 1801,98 Lt (vieno tūkstančio aštuonių šimtų vieno lito 98 centų) delspinigius, 4037,39 Lt (keturių tūkstančių trisdešimt septynių litų 39 centų) palūkanas, 1165,19 Lt (vieno tūkstančio šimto šešiasdešimt penkių litų 19 centų) delspinigių palūkanas, 14,75 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos 6243,85 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 13 248,41 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-20 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 397 Lt (trijų šimtų devyniasdešimt septynių litų) žyminį mokestį.

17Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai