Byla I-10-426/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Rasos Ragulskytės-Markovienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Linui Viliui, atsakovės atstovei Gitanai Grudzinskaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (tretieji suinteresuotieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Cowi Lietuva“, Šilutės rajono savivaldybės administracija“) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės vandenys“ (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama taikyti administracinių procedūrų senaties terminą, numatytą Reglamento

5Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje. Prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir APVA, Agentūra, atsakovė) direktoriaus

62014 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. T1-60 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 „Nemuno žemupio baseino investicinės programos I etapas“ (toliau – Projektas) sutartį Nr. R5-(9.40)-931, patirtų atliekant papildomus darbus pagal pakeitimų nurodymą Nr. 4, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

7Pareiškėja skunde (I t., b. l. 1–9) nurodo, jog Projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Šilutės vandenys“, vykdydama sutartį Nr. R5-(9.40)-931 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje. I dalis“ (toliau – Sutartis) netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – pakeitimų nurodymu Nr. 4 pagrindu pirkdama papildomus darbus, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje bei 18 straipsnio 6 dalies 11 punkte numatytus draudimus keisti sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir papildomus darbus iš rangovo pirko nesilaikydama VPĮ 7 straipsnio reikalavimų. Taip pat Įsakyme nurodyta, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas – 49 162,88 Lt netinkamų finansuoti išlaidų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM lėšų dalį – 8 849,32 Lt.

8Pareiškėja mano, kad Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

9Pažeidimas siejamas su pakeitimų nurodymo Nr. 4 sudarymu, kuriuo nuspręsta atlikti papildomus darbus Potvynio ir Nendrių gatvėse. Atsakovė vertino, jog papildomi darbai nebuvo būtini Sutarčiai užbaigti. Įsigyjant rangos darbus šiose gatvėse, turėjo būti vadovaujamasi tuo metu galiojusio VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi bei 18 straipsnio 6 dalies 11 punktu, vykdant atskiras viešojo pirkimo procedūras. Pareiškėja nesutinka su atsakovės vertinimu.

10Pasak pareiškėjos, būtinybė pakloti nuotekų tinklus Potvynio ir Nendrių gatvėse paaiškėjo pasirašius Sutartį darbo projekto rengimo etape, kai buvo tikslinami techninio projekto sprendiniai ir nustatyti netikslumai užsakovo dokumentuose. Nepaklojus tinklų, nebuvo galima užbaigti Sutarties ir perduoti pastatytą objektą užsakovui. Tai, kad dalyje infrastruktūros elementų nebuvo numatytas tinklų tiesimas – techninio projekto netikslumas, kurį reikėjo ištaisyti darbų metu.

11Skunde nurodo, kad Sutartis buvo sudaryta pagal užsakovo suprojektuotą statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygas. Sutartis numatė galimybę ją koreguoti vykdymo metu. Buvo sudarytas pakeitimų nurodymas Nr. 4, kurį pasirašė rangovas, FIDIC inžinierius ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija, trečiasis suinteresuotasis asmuo) direktorius. Administracija 2007 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. R3-(5.14)-3347 kreipėsi į atsakovę dėl papildomų darbų atlikimo Potvynio ir Nendrių gatvėse, prašė leidimo panaudoti užsakovo rezervo lėšas.

12Akcentuoja, kad APVA pritarė pakeitimų nurodymui Nr. 4, apmokėjo Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis mokėjimo prašymus, į kuriuos įtrauktos išlaidos pagal šį pakeitimų nurodymą. Tvirtina, kad ne pareiškėja, o atsakovė, kaip įgyvendinančioji institucija, nesilaikė Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, todėl finansinė korekcija pritaikyta nepagrįstai. Įsakymu Administracijos atsakomybė už VPĮ pažeidimus buvo perkelta Bendrovei be teisinio pagrindo.

13Pareiškėja aiškina, kad ginčijamas įsakymas priimtas neįvertinus aplinkybės, jog atsakovė pažeidė teisės aktų nuostatas, todėl kyla atsakomybė dėl to, kad papildomi darbai buvo apmokėti paramos lėšomis.

14Pareiškėja tvirtina, kad papildomų darbų pirkimas nepažeidė viešųjų pirkimų principų. Aiškina, jog nepaisant to, kad skundžiamas įsakymas, pareiškėjos nuomone, nepagrįstas, tyrimas dėl jame nurodyto pažeidimo pradėtas praėjus pakankamai ilgam terminui, byloje svarbus senaties termino taikymas. Reglamento Nr. 2988/95 2 straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių taikymo už minėtus pažeidimus senaties termino taikymo klausimas aptariamas 3 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 4 metų senaties terminas taikomas, jeigu valstybė narė nepasinaudojo šio straipsnio 3 dalyje suteikta diskrecija nustatyti ilgesnį terminą tokio pobūdžio procedūroms. Pasak pareiškėjos, Agentūra VPĮ pažeidimą sieja su pakeitimų nurodymo Nr. 4 sudarymu. Nuo pakeitimo pasirašymo ketverių metų terminas suėjo 2011 m. lapkričio 8 d. Už papildomus darbus pilnai atsiskaityta 2007 m. gruodžio 3 d., prieš tai atsakovei patikrinus pareiškėjos pateiktus mokėjimo prašymus. Bendrovė daro išvadą, kad ginčijamas įsakymas priimtas praleidus Reglamento 2988/95 3 straipsnyje nustatytą ketverių metų senaties terminą.

15Pareiškėja pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose akcentavo, kad Įsakymas priimtas

162014 m. kovo 24 d., t. y. praėjus daugiau nei dvejiems metams po to, kai suėjo Reglamente nustatytas patraukimo atsakomybėn senaties terminas.

17Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje prašė patenkinti skundą. Akcentuoja, kad praleistas senaties terminas. Taip pat pažymi, kad mažos vertės pirkimą atliko ne pareiškėja, pati atsakovė lėšas finansuoti pripažino tinkamomis.

18Atsakovė nesutinka su skundu. Atsiliepime (t. III, b. l. 51–61) nurodo, kad įgyvendinant Projektą buvo vykdytas viešasis pirkimas, kurį užbaigus, 2006 m. gruodžio 22 d. tarp perkančiosios organizacijos Administracijos ir rangovo (duomenys neskelbtini) pasirašyta rangos sutartis R5-(9.40)-931 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje. I dalis“, kurią patvirtino APVA. Pakeitimų nurodymu Nr. 4 pagrindu buvo pakloti papildomi nuotekų tinklai.

19Agentūra, vykdydama teisės aktuose pavestas funkcijas, 2014 m. sausio 23 d. inicijavo įtariamo pažeidimo tyrimą dėl pakeitimų nurodymo Nr. 4 pagrindu atliktų papildomų darbų tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis.

20APVA, atlikusi pažeidimo tyrimą, 2014 m. kovo 19 d. tyrimo išvadoje užfiksavo, kad perkančioji organizacija, pirkdama papildomus darbus, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį bei 18 straipsnio 6 dalies 11 punktą, sutarties Nr. R5-(9.40)-931 8 punktą, Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13 punkte numatytus draudimus keisti sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir papildomus darbus iš rangovo pirko nesilaikydama VPĮ 7 straipsnio, numatančio pareigą vykdyti atskiras viešojo pirkimo procedūras. Dėl nustatytų netinkamų išlaidų grąžinimo buvo priimtas skundžiamas įsakymas, kuriuo projekto galutiniam paramos gavėjui UAB „Šilutės vandenys“ į Agentūros sąskaitą nurodyta grąžinti 49 162,88 Lt netinkamų finansuoti išlaidų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM lėšų dalį – 8 849,32 Lt.

21Atsiliepime pabrėžia, kad APVA, kaip valstybės institucija, nustačiusi ar gavusi informaciją apie pažeidimą, privalo pradėti tyrimą, o nustačiusi pažeidimus bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo ankstesnių savo veiksmų, pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, kad pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos būtų grąžintos.

22Atsakovė nurodo, kad nesutiko su pareiškėjos paaiškinimo dėl pakeitimų nurodymo Nr. 4 argumentais. Agentūra nustatė, kad Potvynio ir Nendrių gatvės yra visiškai atskiros, nėra įsiterpusios kvartalo viduje, nėra jungiamosios gatvės. Papildomai nutiesti tinklai nėra būtini rangos sutarties objektui funkcionuoti. APVA, atlikusi tyrimą, padarė išvadą, kad įsigyjant rangos darbus pakeitimų nurodyme Nr. 4 nurodytose gatvėse, turėjo būti vadovaujamasi tuo metu galiojusio VPĮ nuostatomis. Nuotekų tinklų klojimo darbai įsigyti nesilaikant VPĮ 7 straipsnyje numatytų procedūrų.

23Be to, atsakovės teigimu, Reglamentas Nr. 2988/95 reglamentuoja kitus teisinius santykius, dėl to negali būti taikomas šioje byloje, kadangi reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus, o Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimti sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė. Atsakovė nurodo, jog šiuo atveju neskiriama bauda ir susigrąžinamos ne projekto vykdytojo asmeninės lėšos, o tik jam skirta finansinė parama, kuri panaudojo nesilaikydamas Europos Komisijos sprendime nustatytų sąlygų ir pažeisdamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Prašo skundą atmesti.

24Atsakovės atstovė teismo posėdyje akcentavo, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) suformuotą praktiką taikytina senatis, kadangi pažeidimo tyrimas buvo atliktas 2014 m. praleidus senaties terminą.

25Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė, trečiasis suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija prašė bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant.

26Teismas

konstatuoja:

27Skundas tenkintinas.

28Byloje yra kilęs ginčas dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjai pritaikyta finansinė korekcija, teisėtumo ir pagrįstumo.

29Įsakymu APVA direktorius, vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 5.2.2 punktu ir siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nustatė, jog Projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Šilutės vandenys“, vykdydamas Sutartį netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – pakeitimų nurodymu Nr. 4 pagrindu pirkdamas papildomus darbus, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje bei 18 straipsnio 6 dalies 11 punkte nustatytus draudimus keisti sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir papildomus darbus iš rangovo pirko nesilaikydama VPĮ 7 straipsnio reikalavimų. Taip pat Įsakyme nurodyta, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas – 49 162,88 Lt netinkamų finansuoti išlaidų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM (18 proc.) lėšų dalį – 8 849,32 Lt (b. l. 43–45).

30Pažymėtina, kad vertinamas Projektas iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) Sanglaudos fondo lėšomis, todėl šiuo atveju būtina sistemiškai įvertinti aktualų ES, nacionalinį teisinį reguliavimą, reguliuojantį sanglaudos struktūrinio fondo paramos teikimą bei atsižvelgti į Reglamento Nr. 2988/95 turinį.

31Reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, 57 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad neteisėtai sumokėtos sumos susigrąžinamos pagal 98–102 straipsnius. Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 101 straipsnis įpareigoja valstybes nares imtis atitinkamų priemonių nustačius pažeidimus, įskaitant ir atlikti finansinį koregavimą bei susigrąžinti neteisėtai išmokėtas sumas. Tačiau pastebėtina, kad Reglamento Nr. 1083/2006 įvardintos nuostatos jokių specialių senaties terminų, apibrėžiančių laikotarpį dėl nepagrįstos paramos grąžinimo, nenumato.

32Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju, siekiant nustatyti ar senaties terminas nebuvo praleistas atsižvelgtina į taikytinus bendruosius teisės aktus, inter alia Reglamentą Nr. 2988/95, kuriuo nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Bendrijos teisės aktų pažeidimus (Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 1 dalis). Reglamento Nr. 2988/95 taikymo srityje „pažeidimas“ yra suprantamas kaip bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas (Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalis).

33Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Pažymėtina ir tai, kad valstybės narės išlaiko teisę taikyti ilgesnį laikotarpį nei atitinkamai numatyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse (Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalis).

34Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) savo formuojamoje jurisprudencijoje yra išaiškinęs, jog, priimdamas Reglamentą Nr. 2988/95, ypač jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, Bendrijos / ES teisės aktų leidėjas siekė įtvirtinti bendrą šiai sričiai taikomą senaties termino taisyklę, kuria siekė apibrėžti visose valstybėse narėse taikomą minimalų terminą ir atsisakyti galimybės susigrąžinti iš Bendrijos biudžeto nepagrįstai gautas sumas, nuo ginčijamoms išmokoms reikšmingo pažeidimo padarymo praėjus ketveriems metams (žr. 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Corman, C‑131/10, 39 punktą, 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C‑201/10 ir C‑202/10, 24 punktą).

35Akcentuotina, kad šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto (žr. ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimo Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C?281/07, 20-22 punktus). Be to, pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį pažeidimą lemia bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto „veiksmais ar neveikimu“ (žr. ESTT 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo José Mart? Peix SA, C?226/03, 16 punktą).

36Atkreiptinas dėmesys, kad LVAT, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. A-155-858/2017 (proceso Nr. 3-61-3-01420-2013-6) 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje, atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 2988/95 taikymo apimtį ir ESTT išaiškinimus, padarė išvadą, jog, nesant atskirų Bendrijos sektorių taisyklių, numatančių trumpesnį terminą, bet ne trumpesnį kaip treji metai, arba ilgesnį senaties terminą įtvirtinančių nacionalinių teisės aktų, šiuo atveju Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis taikoma tiesiogiai.

37Pareiškėja prašo taikyti ieškinio senatį, atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pripažino, kad Įsakymas priimtas praleidus Reglamente Nr. 2988/95 nustatytą ketverių metų senaties terminą. Ginčo, kad senaties terminas turi būti taikomas ir kad jis yra praleistas, nėra.

38Siekiant nustatyti kada buvo padarytas pažeidimas, nuo kurio skaičiuotinas ketverių metų ieškinio senaties terminas, analizuotinos bylos faktinės aplinkybės. Faktinių aplinkybių kontekste taip pat svarbu nustatyti ar vykdoma programa buvo daugiametė, nes Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnis numato, kad, vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Tai yra speciali taisyklė taikoma daugiamečių programų atveju ir ji leidžia numatytą ketverių metų terminą pratęsti, bet ne jį sutrumpinti. ESTT 2017 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą byloje C?436/15, nurodydamas, kad sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Kadangi nagrinėjamos bylos atveju buvo vykdomas Projektas Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 „Nemuno žemupio baseino projektas, I etapas“, kurio įgyvendinimo darbai nustatyti terminu nuo 2005 m. kovo 15 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., jis buvo finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, tokia programa laikytina daugiamete (t. 1, b. l. 43–45).

39Byloje nustatyta, kad ginčijamas įsakymas dėl finansinės korekcijos taikymo priimtas

402014 m. kovo 24 d. (t. 1, b. l. 46), pranešimas apie pažeidimą dėl Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo surašytas 2014 m. kovo 20 d. (t. I, b. l. 43–45), pranešime nurodyta pažeidimo data – 2007 m. lapkričio 8 d. (t. I, b. l. 43–45), t. y. dėl 2017 m. lapkričio 8 d. Pakeitimų orderio Nr. 4 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės savivaldybėje“ (t. I, b. l. 75) pirktų papildomų darbų. Taigi, pažeidimas laikomas užbaigtu 2017 m. lapkričio 8 d.

41Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa, taip pat vertintina programos pabaigos data. Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisijos 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. K(2011)3671 nustatyta, jog visos veiklos pagal projektą turi būti užbaigtos iki 2011 m. gruodžio 31 d., taigi, ši data laikytina programos pabaigos data. Vertinant ar senaties termino eiga nenutrūko, pastebėtina, kad iki programos užbaigimo datos, t. y. iki 2011 m. gruodžio 31 d., kompetentinga institucija nesiėmė veiksmų, susijusių su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu, apie kurį būtų pranešta pareiškėjai. Todėl laikytina, kad senaties terminas nenutrūko, o senaties terminas suėjo kitą dieną nuo programos pabaigos datos, t. y. 2012 m. sausio 1 d. Ginčijamą sprendimą atsakovė priėmė 2014 m. kovo 24 d., taigi jau pasibaigus senaties terminui. Ginčo iš esmės byloje dėl šių aplinkybių.

42Teismas, įvertinęs tai, kas anksčiu išdėstytas ir vadovaudamasis ginčui aktualia teismine praktika, daro išvadą, kad ginčijamas Įsakymas priimtas praleidus tiesiogiai taikomoje Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 4 metų senaties terminą, todėl Įsakymas naikintinas.

43Tai atitinka ir aktualią ginčui taikytiną LVAT suformuotą praktiką (žr., 2017 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017).

44Kadangi senaties termino praleidimas sąlygoja ginčijamo įsakymo neteisėtumą, teismas dėl kitų pareiškėjos skundo argumentų nepasisakys. Todėl pareiškėjos skundas tenkintinas, o ginčijamas Įsakymas naikintinas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

46Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovė „Šilutės vandenys“ skundą tenkinti.

47Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. T1-60.

48Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės vandenys“ (toliau –... 5. Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje. Prašo panaikinti Lietuvos Respublikos... 6. 2014 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. T1-60 „Dėl Europos Sąjungos finansinės... 7. Pareiškėja skunde (I t., b. l. 1–9) nurodo, jog Projekto galutinis paramos... 8. Pareiškėja mano, kad Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas.... 9. Pažeidimas siejamas su pakeitimų nurodymo Nr. 4 sudarymu, kuriuo nuspręsta... 10. Pasak pareiškėjos, būtinybė pakloti nuotekų tinklus Potvynio ir Nendrių... 11. Skunde nurodo, kad Sutartis buvo sudaryta pagal užsakovo suprojektuotą... 12. Akcentuoja, kad APVA pritarė pakeitimų nurodymui Nr. 4, apmokėjo Europos... 13. Pareiškėja aiškina, kad ginčijamas įsakymas priimtas neįvertinus... 14. Pareiškėja tvirtina, kad papildomų darbų pirkimas nepažeidė viešųjų... 15. Pareiškėja pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose akcentavo, kad... 16. 2014 m. kovo 24 d., t. y. praėjus daugiau nei dvejiems metams po to, kai... 17. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje prašė patenkinti skundą. Akcentuoja,... 18. Atsakovė nesutinka su skundu. Atsiliepime (t. III, b. l. 51–61) nurodo, kad... 19. Agentūra, vykdydama teisės aktuose pavestas funkcijas, 2014 m. sausio 23 d.... 20. APVA, atlikusi pažeidimo tyrimą, 2014 m. kovo 19 d. tyrimo išvadoje... 21. Atsiliepime pabrėžia, kad APVA, kaip valstybės institucija, nustačiusi ar... 22. Atsakovė nurodo, kad nesutiko su pareiškėjos paaiškinimo dėl pakeitimų... 23. Be to, atsakovės teigimu, Reglamentas Nr. 2988/95 reglamentuoja kitus... 24. Atsakovės atstovė teismo posėdyje akcentavo, kad pagal Lietuvos vyriausiojo... 25. Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė, trečiasis... 26. Teismas... 27. Skundas tenkintinas.... 28. Byloje yra kilęs ginčas dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjai pritaikyta... 29. Įsakymu APVA direktorius, vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos ir... 30. Pažymėtina, kad vertinamas Projektas iš dalies buvo finansuojamas Europos... 31. Reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos... 32. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju, siekiant nustatyti ar senaties... 33. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo... 34. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) savo formuojamoje... 35. Akcentuotina, kad šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje... 36. Atkreiptinas dėmesys, kad LVAT, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr.... 37. Pareiškėja prašo taikyti ieškinio senatį, atsakovės atstovė teismo... 38. Siekiant nustatyti kada buvo padarytas pažeidimas, nuo kurio skaičiuotinas... 39. Byloje nustatyta, kad ginčijamas įsakymas dėl finansinės korekcijos taikymo... 40. 2014 m. kovo 24 d. (t. 1, b. l. 46), pranešimas apie pažeidimą dėl... 41. Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad... 42. Teismas, įvertinęs tai, kas anksčiu išdėstytas ir vadovaudamasis ginčui... 43. Tai atitinka ir aktualią ginčui taikytiną LVAT suformuotą praktiką (žr.,... 44. Kadangi senaties termino praleidimas sąlygoja ginčijamo įsakymo... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovė „Šilutės vandenys“ skundą... 47. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 48. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...