Byla 2A-472/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Valdemarui Stančikui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Eiresta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-856-41/2008 pagal UAB „Eiresta“ ieškinį atsakovui LR teisingumo ministerijai, tretieji asmenys UAB „Altitudė“ ir UAB „Anrestas“ dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Eiresta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

41) panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuolatinės viešojo pirkimo komisijos (toliau - Komisijos) 2007 m. liepos 24 d. protokolinio sprendimo Nr. 25F-19(3) 1.1 punktą, kuriuo nutarta, kad UAB „Eiresta“ pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir 2 punkto, kuriame nustatyta preliminari pasiūlymų eilė;

52) įpareigoti atsakovą iš naujo sudaryti preliminarią supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilę, įtraukiant UAB „Eiresta" pasiūlymą.

6Ieškovas nurodė, kad jis dalyvavo atsakovo paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Trakų rajono apylinkės teismo pastato rekonstravimas" (toliau - Konkursas). Ieškovo nuomone, konkursą turėjo laimėti UAB „Eiresta“ kaip pateikusi pasiūlymą, atitinkantį mažiausios kainos kriterijų. Tačiau viešojo pirkimo Komisija nustatė, jog ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų t.y. UAB „Eiresta“ bendras likvidumo koeficientas nesiekė 1, taip pat neįvykdytas konkurso sąlygų 13.3. punkto reikalavimas, nes ieškovas nepateikė subrangovo UAB „Kašiva“ dokumentų, o subrangovo UAB „Ardanga“ pateikė tik dalį reikiamų dokumentų. Nesutikdamas dėl konkurso rezultatais, ieškovas 2007 m. liepos 27 d. atsakovui pateikė pretenziją, kuria ginčijo priimtą sprendimą ir prašė iš naujo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, įtraukiant ir UAB „Eiresta“ pasiūlymą. Išnagrinėjusi pretenziją, Komisija 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu pripažino pretenziją nepagrįsta ir netenkintina. Ieškovo nuomone, Konkurso sąlygose yra klaidingai nurodytas bendro likvidumo koeficiento apibrėžimas, kuris apibrėžtas kaip nuosavo kapitalo santykis su įsipareigojimais. Ieškovas teigė, kad bendras likvidumo koeficientas parodo trumpalaikio turto ir trumpalaikių įpareigojimų santykį. Pagal ieškovo skaičiavimus, UAB „Eiresta“ bendrojo likvidumo koeficientas yra 1,448, t.y. didesnis nei 1, todėl atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Komisijos 2007-06-21 protokolu Nr. 15F-25(1) patvirtintos sąlygos, kuriose nurodytas bendro likvidumo koeficientas, yra negaliojančios, nes sudarytos pagal negaliojančias Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas. Be to, ieškovas nurodė, kad Konkurso sąlygų 13.3 punkte nebuvo reikalavimo pateikti su pasiūlymu kitus dokumentus ir taip pagrįsti subrangovų kvalifikaciją, o yra tik iškelti reikalavimai tokiai kvalifikacijai, t.y. nebūtina pateikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančių dokumentų. Jis taip pat nurodė, kad Statybos rangos sutartis Nr. 3F-280, sudaryta tarp atsakovo ir konkursą laimėjusios UAB „Altitudė“ yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento, nes sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį atmetė. teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 12 punkte nustatyta, kad „Konkurse dalyvaujantis Dalyvis privalo atitikti lentelėje nurodytus privalomuosius minimalius kvalifikacinius reikalavimus.“ Lentelės 12.13. punkte nurodyta, kad „Dalyvio 2006 m. arba per laiką nuo dalyvio įmonės įregistravimo dienos įmonės bendras likvidumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 1 (vienetas). Tam patvirtinti, dalyvis privalo pateikti 2006 metų balanso kopiją, patvirtintą dalyvio įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Atsakovo teigimu, iš UAB „Eiresta“ pateiktų dokumentų galima spręsti, kad 2006 metų bendras likvidumo yra 0,8699. Teismo nuomone, Sąlygose nurodytas kriterijus 12.13 p. gana aiškus, suprantamas, šiame punkte aiškiai nurodyta bendro likvidumo koeficiento sąvoka, t.y. nuosavo kapitalo santykis su įsipareigojimais, kuris turi būti ne mažesnis kaip vienetas. Ta aplinkybė, kad naujai patvirtintose rekomendacijose, bendrojo likvidumo koeficientas nerekomenduotinas įtraukti į konkurso sąlygas, jokiu būdu nereiškia, kad Konkurso sąlygos prieštaravo Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytoms nuostatom. Vien ta aplinkybė, kad tokios tiekėjų kvalifikacijos metodinės nuorodos pavadintos „rekomendacija“ rodo, kad jos nėra privalomos ir gali atlikti tik rekomendacinį vaidmenį, t.y. perkančioji organizacija jomis gali vadovautis arba nesivadovauti, bei konkurso sąlygose nustatyti kitokius kvalifikacinius kriterijus ar jų reikšmes, įvairius ekonominės ir finansinė būklės reikalavimus, kaip tai numato Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnis. Teismas taip pat nurodė, kad pagal Konkurso sąlygų 13.3 punkto reikalavimus, dalyvis, ketinantis naudotis subrangovų paslaugomis, pasiūlyme turi nurodyti subrangovinių organizacijų pavadinimus ir kiekvienai perduodamus darbus. Subrangovai privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti perduodamus darbus, ir atitikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų 12.1, 12.2, 12.3,12.6, 12.7, 12.9, 12.14, ir 12.15 punktus. Teismo nuomone, ieškovas traktuoja šią konkurso sąlygą labai supaprastintai, jo paaiškinimas, kad vykdant tokį reikalavimą pakanka pateikti tik subrangovinių organizacijų pavadinimus ir kiekvienai perduodamus darbus, jokiu būdu neleistų perkančiajai organizacijai įvertinti ne tik subrangovų pajėgumo atlikti perduodamus rangovo darbus, bet ir įsitikinti ar tokie darbai bus atlikti laiku ir kokybiškai. Toks konkrečios Konkurso sąlygos traktavimas prieštarautų viešųjų pirkimų tikslui - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų ar darbų, šiuo atveju statybos darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas taip pat nurodė, kad pagal LR CK 1.80 str. 1 d. sandorio negaliojimas siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms įstatymo normoms. Kadangi aukščiau nurodytų argumentų visuma neleidžia daryti išvados, kad perkančioji organizacija pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, nėra pagrindo konstatuoti imperatyvių teisės normų pažeidimų ir pripažinti niekine šalių sudarytą ir pasirašytą rangos sutartį.

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir patenkinti ieškovo ieškinį. Jis nurodo, kad:

91. Atsakovas atvirojo konkurso metu neteisingai aiškino bendro likvidumo koeficiento sąvoką, t.y. vietoje Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamo kritinio likvidumo koeficiento nepagrįstai taikė savo sukurtą kriterijų, kuris buvo aiškiai neadekvatus vykdymo pirkimo pobūdžiui, neproporcingas pirkimo sutarties įvykdymo sudėtingumui ir kuris iš esmės užkirto kelią dalyvauti konkurse mažiausią kainą pasiūliusiam tiekėjui.

102. Rengdamas supaprastinto atviro konkurso sąlygas atsakovas iš tikrųjų turėjo omenyje, jog konkurso sąlygų 13.3 punkto reikalavimas taip pat apima ir dalyvių pareigą pateikti subrangovų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, tokiu atveju atsakovas galėjo arba pasinaudodamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje numatyta savo teise patikslinti pirkimo dokumentus, arba 32 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka prašyti ieškovo papildyti kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus bei pateikti subrangovų kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus.

113. Nesutinka su teismo nuomone, kad byloje nėra pagrindo pripažinti niekine ir negaliojančia 2007 m. rugpjūčio 10 d. Statybos rangos sutartį Nr. 3F-280, nes nėra Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių esminio pažeidimo. Apeliantas nurodo, kad jo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, todėl jį atmetus buvo pažeistos minėto įstatymo nuostatos.

124. Atsakovas pažeidė ir Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies ir 122 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes sudarė pirkimo sutartį dar nepasibaigus įstatyme nustatytam 10 dienų terminui ieškiniui paduoti. Ieškovui pateikus pretenziją ir jos netenkinus, pirkimo pardavimo sutartis galėjo būti sudaryti tik 2008 m. rugpjūčio 13 d.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Jis nurodo, kad:

141. Konkurso sąlygų 12.13 punkte buvo pateikta likvidumo koeficiento sąvoka, kuri buvo žinoma visiems konkurso dalyviams ir dėl jos išaiškinimo nesikreipė nė vienas dalyvis. O apeliantas ją traktuoja vien tik remdamasis savo subjektyvia nuomone, kuri niekuo neparemta ir nepagrįsta.

152. Nepateikus Konkurso sąlygų 13.3 punkte nustatytų subrangovo minimalią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų Komisija negalėjo įvertinti ne tik jų pajėgumo atlikti perduodamus rangos darbus, bet ir įsitikinti, kad visas projektas bus atliktas laiku ir kokybiškai. Nepateikus pasiūlymo atitinkančio minimalius reikalavimus, ieškovo pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas.

163. Nenustačius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nėra pagrindo pripažinti negaliojančia 2007 m. rugpjūčio 10 d. Statybos rangos sutartį Nr. 3F-280.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (LR CPK 329 str.).

19Apeliantas nurodo, kad atsakovas nepagrįstai taikė savo sukurtą kriterijų - bendrąjį likvidumo koeficientą, kuris buvo aiškiai neadekvatus vykdomo pirkimo pobūdžiui, neproporcingas pirkimo sutarties įvykdymo sudėtingumui ir kuris iš esmės užkirto kelią dalyvauti konkurse mažiausią kainą pasiūliusiam tiekėjui.

20VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo yra svarbi VPĮ 32 straipsnio pirmosios dalies nuostata, pagal kurią perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tam tikslui perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams (VPĮ 24 straipsnio antrosios dalies 2 punktas). Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio pirmąja dalimi perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 7 punktu perkančioji organizacija, atlikdama kvalifikacijos tikrinimo procedūrą, pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją (teisę verstis atitinkama ūkine veikla, ekonominę ir finansinę būklę bei techninius gebėjimus) apibūdinančius kriterijus, nustato jų reikalaujamas reikšmes ir patikrina, ar pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacijos kriterijų reikšmės atitinka iškeltus reikalavimus. Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta ir šių rekomendacijų 12, 13 punktuose, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius nei pateikti šiame teisės akte kvalifikacijos vertinimo kriterijus, arba nustatyti aukštesnes jų reikšmes, tačiau tokiu atveju ji turi būti įsitikinusi, kad toks sprendimas yra pagrįstas.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 12 punkte numatyta, kad konkurse dalyvaujantis Dalyvis privalo atitikti nurodytus privalomuosius minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Vienas tokių reikalavimų numatytas 12.13 punkte ir įvardintas kaip bendras likvidumo koeficientas. Teisėjų kolegijos nuomone, minėtame punkte nurodyta aiški bendro likvidumo koeficiento sąvoka, t.y. nuosavo kapitalo santykis su įsipareigojimais, kuris turi būti ne mažesnis kaip vienetas. Kolegijos nuomone, bendrasis likvidumo koeficientas rodo, kokiu laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus, t.y. jis parodo įmonės galimybę padengti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą. Mažesnė už vienetą rodiklio reikšmė parodo, kad įmonė gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. Paprastai įvairiose ūkio šakose jis yra skirtingas, todėl analizuojant reikėtų atkreipti dėmesį į šio rodiklio dinamikos tendencijas bei šakos ypatumus, taipogi bendrąjį likvidumo koeficientą apsprendžia ir sezoniniai svyravimai. Nagrinėjamu atveju atsakovas siekdamas pasirinkti patikimą paslaugų tiekėją turėjo teisę nustatyti kvalifikacinį reikalavimą – bendrą likvidumo koeficientą, kuris yra ne mažesnis kaip vienetas.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu ieškovas neteisingai suprato minėto koeficiento reikšmę ar jam kilo neaiškumų, jis galėjo pasinaudoti VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje numatyta teise kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl konkurso sąlygų išaiškinimo.

23Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovo konstatuotu Konkurso sąlygų 13.3 punkto reikalavimų neįvykdymu.

24Iš Konkurso sąlygų 13.3 punkto matyti, kad sąlygose buvo numatyta, kad dalyvis, ketinantis naudotis subrangovų paslaugomis, pasiūlyme turi nurodyti subrangovinių organizacijų pavadinimus ir kiekvienai perduodamus darbus. Subrangovai privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti perduodamus darbus ir atitikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.9, 12.14 ir 12.15 punktus. Tesėjų, kolegijos nuomone, šiame Konkurso sąlygų punkte numatyta, jog Konkurso dalyviai privalo pateikti subrangovų minimalius kvalifikacinius reikalavimus atvirtinančius dokumentus, todėl nepagrįstas apelianto argumentas, jog pagal Konkurso sąlygų 13.3 punktą pakako nurodyti subrangovų pavadinimą ir perduodamus darbus. Apelianto nurodomų būtinų pateikti dokumentų reikalavimas būtų beprasmis, nes jų nepakaktų nustatyti subrangovų pajėgumą ir patikimumą.

25VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Šios nuostatos įtvirtintos ir Konkurso sąlygų 44.1 punkte (t. 1, b.l. 15), kur numatyta, kad Komisija atmes pasiūlymą, jeigu pasiūlymą pateikęs Dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Kadangi ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose numatytų reikalavimų, t.y. 13.3 punkto, atsakovo Nuolatinė viešojo pirkimo komisija pagrįstai priėmė sprendimą atmesti apelianto pasiūlymą, kaip neatitinkantį tiekėjams keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

26Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai atmetė ieškovo reikalavimus dėl tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Altitudė“ sudarytos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Kaip minėta, nustačius, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas teisingai, nėra pagrindo spręsti, kad ginčijama sutartimi buvo pažeistos jo teisės bei teisėti interesai, pažeidžiant lygiateisiškumo ar nediskriminavimo principus. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad kiti asmenys, gavę iš atsakovo pirkimo dokumentus būtų kreipęsi į atsakovą ar teismą dėl konkurso sąlygų neteisėtumo. Be to, pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 10 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3k-3-1117/2003 bylų kategorija 40.4; Lietuvos tekstilės institutas v Nepriklausoma viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisija, Lietuvos kariuomenė bei AB ,,Skalmantas“) taip pat nurodyta, jog VPĮ normų imperatyvumas priklauso ne nuo to, kokiais žodžiais ši norma formuluojama, o nuo to, koks yra normų ar paties įstatymo tikslas. Todėl atskiri pirkimo procedūrų pažeidimai, kai nebuvo pažeistos ieškovo teisės, neduoda pagrindo juos traktuoti kaip esminius ir naikinti įvykusio konkurso rezultatus, pripažinti negaliojančiomis sudarytas sutartis.

27Įvertinusi nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

28Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija priteisia iš apelianto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš ieškovo UAB „Eiresta“ į valstybės biudžetą 13,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Eiresta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:... 4. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuolatinės viešojo... 5. 2) įpareigoti atsakovą iš naujo sudaryti preliminarią supaprastinto atviro... 6. Ieškovas nurodė, kad jis dalyvavo atsakovo paskelbtame supaprastintame... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 19... 9. 1. Atsakovas atvirojo konkurso metu neteisingai aiškino bendro likvidumo... 10. 2. Rengdamas supaprastinto atviro konkurso sąlygas atsakovas iš tikrųjų... 11. 3. Nesutinka su teismo nuomone, kad byloje nėra pagrindo pripažinti niekine... 12. 4. Atsakovas pažeidė ir Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį... 14. 1. Konkurso sąlygų 12.13 punkte buvo pateikta likvidumo koeficiento sąvoka,... 15. 2. Nepateikus Konkurso sąlygų 13.3 punkte nustatytų subrangovo minimalią... 16. 3. Nenustačius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nėra pagrindo... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliantas nurodo, kad atsakovas nepagrįstai taikė savo sukurtą kriterijų -... 20. VPĮ 3 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo yra svarbi VPĮ... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 12... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu ieškovas neteisingai suprato minėto... 23. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovo konstatuotu Konkurso sąlygų 13.3... 24. Iš Konkurso sąlygų 13.3 punkto matyti, kad sąlygose buvo numatyta, kad... 25. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija... 26. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, sprendžia, kad... 27. Įvertinusi nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 28. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija priteisia iš apelianto... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 30. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „Eiresta“ į valstybės biudžetą 13,40 Lt...