Byla 2-2886-169/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, susipažinusi su pareiškėjos A. B. prašymu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą pareiškimu prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po įkeldinimo į Lietuvos Respubliką, t. y. nuo 1941 m. vasario 12 d., J. J. šeima gyveno Ramygalos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

3Nurodė, kad 1941 m. J. J., A. J., J. J. ir A. J. buvo ištremti iš Lenkijos Respublikos ir 1941 m. vasario 10 d. šeima buvo perkelta į Lazdijų evakuacijos punktą, o iš jo 1941 m. vasario 12 d. įkeldinti gyventi į Ramygalos valsčių Panevėžio apskrityje. Lietuvos centrinis valstybės archyvas patvirtino, kad pas juos yra išlikę sąrašai, kuriuose nustatyta, kad J. J., A. J., J. J. ir A. J. 1941 m. vasario 10 d. buvo perkelti į Lazdijų evakuacijos punktą ir 1941 m. vasario 12 d. išvyko į Ramygalos valsčių Panevėžio apskrityje. Panevėžio apskrities archyvas į paklausimą dėl A. J. ir kitų jos šeimos narių repatriacijos į Lietuvą atsakė, kad 1940–1941 m. atvežtų piliečių iš Lenkijos į Panevėžio apskritį vardiniai sąrašai nėra saugomi. Apie tai, kad J. J. šeima gyveno Ramygalos valsčiuje Panevėžio apskrityje išlikusių įrodymų nepavyko gauti, todėl kreipiasi į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, tam, kad nustačius šį faktą, būtų galima atkurti nuosavybės teises į pareiškėjos tėvui J. J. priklausiusį 9,85 ha žemės sklypą, Štabninkų kaime, Beržininkų valsčiuje, Suvalkų apskrityje, Lenkijos Respublikoje.

4Pareiškimą atsisakytina priimti.

5Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009 ir kt.). Pažymėtina, kad teismui nustačius, jog pareiškėjas gali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentus, patvirtinančius atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, neįrodžius, kad pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 443 str. 7 d., 444 str. 1 d., 445 str.), teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

6Pareiškėja su pareiškimu teismui pateikė 2006 m. sausio 17 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymą Nr. R4-207 apie perkėlimą, kurioje nurodyta, kad Lietuvos TSR Liaudies Komisarų tarybos įgaliotinio gyventojų perkėlimo reikalams archyviniame fonde yra sąrašas (be datos) gyventojų, 1941-02-10 atvykusių į Lazdijų evakuacijos punktą ir 1941-02-12 išvykusių į Panevėžio aps. Ramygalos vls. (kaimas nenurodytas), kuriame įrašyti J. J. J. I., g. ( - ), J. J. A. J., g. ( - ) (vardas–taip dokumente J. J. J. J., g. ( - ), J. J. A. J., g. 1924 m. (tėvavardis, gimimo metai–taip dokumente J. J. M. P., g. ( - ), (gimimo metai–taip dokumente). Sąrašo skiltyje „Paskutinė gyvenamoji vieta“ įrašyta: „Stabinki km., Berezniko vl.“.

72009 m. gegužės 19 d. Telšių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrius atsakydamas į pareiškėjos prašymą pranešime Nr. RM.2.-731 (1.24) nurodė: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 7 ir 10 straipsniais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2005-02-04 raštu Nr. 4B-(3.1)-151, piliečiams, kurių šeimos po 1939 metų buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją iš nuosavybės teise turėtų ūkių tuometinės Lenkijos teritorijose, dokumentai dėl žemės sklypo suteikimo ar perdavimo nuosavybėn neatlygintinai, rengiami toje apskrityje į kurią šeima buvo įkeldinta iš Lenkijos. Jūsų pateiktame Suvalkų valstybinio archyvo 2008-10-20 dokumente nurodyta, kad J. J. buvo 9,85 ha ploto žemės savininkas, esančios Suvalkų apskrities Beržnikų valsčiaus Štabinkų kaime. Jūs nepateikėte dokumento patvirtinančio į kokią apskritį Lietuvoje J. J. šeima buvo įkeldinta iš Lenkijos po 1939 metų. Taip pat iš pateiktų dokumentų nėra aiškus Jūsų giminystės ryšys su J. J.“.

82011 m. vasario 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pranešimo Nr. 1SD-(3.1)-1339 Dėl Valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai minima, jog A. B. duomenimis, J. J. šeima galėjo būti įkeldinta į Panevėžio ar Mažeikių apskritį.

9Kitame, 2012 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pranešime Nr. 1SS-(9.5)-445 nurodyta: „Jūsų pateiktame Suvalkų valstybinio archyvo 2008-10-20 dokumente nurodoma, kad J. J. buvo 9,85 ha žemės, esančios Suvalkų apskrities Beržininkų valsčiaus Štabininkų kaime, savininkas. Tačiau tai nėra dokumentas įrodantis, kad J. J. (ar jo šeima) buvo įkeldintas į Lietuvos Respublikos teritoriją...“.

10Iš pateiktų pranešimų turinio spręstina, kad pareiškėja kreipdamasi tiek į Telšių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrių, tiek 2011 m. vasario 19 d., 2012 m. kovo 7 d. į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos prie prašymų nebuvo pridėjusi 2006 m. sausio 17 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymos Nr. R4-207 apie perkėlimą, kurioje nurodyta, kad J. J. ir kiti jo šeimos nariai, įvardinti minėtoje pažymoje, išvyko į Ramygalos valsčių Panevėžio apskrityje.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 9 d. sprendime administracinėje byloje Nr. Ik-1461-815/2010 pateiktą analogišką Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymą, laiko tinkamu įrodymu patvirtinančiu, kad šeima buvo įkeldinta į dokumente nurodytą apskritį.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas daro išvadą, kad 2006 m. sausio 17 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažyma Nr. R4-207 apie perkėlimą patvirtina, kad J. J. ir kiti jo šeimos nariai, įvardinti minėtoje pažymoje, 1941 m. vasario 12 d. išvykę iš Lazdijų evakuacijos punkto buvo įkeldinti į Ramygalos valsčių Panevėžio apskrityje.

13Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad 2009 m. gegužės 19 d. Telšių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrius atsakyme į pareiškėjos prašymą yra nurodyta, kad dokumentai dėl žemės sklypo suteikimo ar perdavimo nuosavybėn neatlygintinai, rengiami toje apskrityje į kurią šeima buvo įkeldinta iš Lenkijos, t. y pareiškėja turėjo kreiptis ne į Telšių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentą, kurio aptarnaujamoje teritorijoje ji gyveno, o į Panevėžio apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentą, kadangi minėtoje Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje yra nurodyta, kad pareiškėjos šeima išvyko į Panevėžio apskritį.

14Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą negali būti nustatinėjamas ypatingosios teisenos tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXVI skyriaus nuostatas, nes teismas netvirtina faktų, kurie yra patvirtinti atitinkamais dokumentais. Todėl pareiškėjos A. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

15Pareiškėjai A. B. grąžintinas šioje byloje 2012 m. rugsėjo 12 d. vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 287 sumokėtas 143 Lt žyminis mokestis (LR CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 137, 290-292, 443, 445 straipsniais,

Nutarė

17atsisakyti priimti pareiškėjos A. B. prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo kaip nenagrinėtiną teisme.

18Pareiškėjai A. B. grąžinti šioje byloje 2012 m. rugsėjo 12 d. vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 287 sumokėtą 143 Lt žyminį mokestį.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą pareiškimu prašydama nustatyti... 3. Nurodė, kad 1941 m. J. J., A. J., J. J. ir A. J. buvo ištremti iš Lenkijos... 4. Pareiškimą atsisakytina priimti.... 5. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 6. Pareiškėja su pareiškimu teismui pateikė 2006 m. sausio 17 d. Lietuvos... 7. 2009 m. gegužės 19 d. Telšių apskrities viršininko administracijos žemės... 8. 2011 m. vasario 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 9. Kitame, 2012 m. kovo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 10. Iš pateiktų pranešimų turinio spręstina, kad pareiškėja kreipdamasi tiek... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 9 d. sprendime... 12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas daro išvadą, kad 2006 m.... 13. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad 2009 m. gegužės 19 d. Telšių... 14. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos prašymas... 15. Pareiškėjai A. B. grąžintinas šioje byloje 2012 m. rugsėjo 12 d. vietinio... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 137,... 17. atsisakyti priimti pareiškėjos A. B. prašymą dėl juridinę reikšmę... 18. Pareiškėjai A. B. grąžinti šioje byloje 2012 m. rugsėjo 12 d. vietinio... 19. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...