Byla I-1350-484/2016
Dėl neišmokėtų teisėjų atlyginimų dalių priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų M. R. Ž., D. Z., V. K. ir V. A. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Vilniaus rajono apylinkės teismui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl neišmokėtų teisėjų atlyginimų dalių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai M. R. Ž., D. Z., V. K. ir V. A. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė priteisti iš Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus rajono apylinkės teismo laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2013-10-01 neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį: M. R. Ž. – 72849,01 Lt; D. Z. – 68925,47 Lt; V. K. – 72529,14 Lt; V. A. – 71225,06 Lt (b. l. 3–5).

4Nurodė, kad yra Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjai. Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. balandžio 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymą (įsigaliojusį 2009 m. gegužės 1 d.), kuriuo sumažino teisėjų ir teismo pirmininkų atlyginimų pareiginės algos koeficientus, o 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymu (įsigaliojusiu 2009 m. rugpjūčio 1 d.) dar kartą sumažino teisėjų ir teismo pirmininkų atlyginimų pareiginės algos koeficientus. Šių įstatymų galiojimas kelis kartus buvo pratęstas ir galiojo iki 2013 m. rugsėjo mėn. pabaigos. Šis teisėjų darbo užmokesčio sumažinimas 2013 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui, todėl jų teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą buvo pažeista.

5Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjų skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 28-31). Paaiškino, kad neišmokėtos darbo užmokesčio dalies sumokėjimo tvarka bus sureguliuota teisės aktu, todėl nėra pagrindo reikalavimą tenkinti teismine tvarka. Pareiškėjų reikalavimams dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo prašė taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono apylinkės teismas atsiliepime prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra (b. l. 24-31). Paaiškino, kad apskaičiuodamas ir išmokėdamas teisėjams darbo užmokestį, Vilniaus rajono apylinkės teismas vadovavosi ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusiais teisės aktais.

7Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka.

8Skundas atmestinas.

9Byloje sprendžiamas ginčas dėl pareiškėjams, kurie ginčo laikotarpiu buvo Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjais, darbo užmokesčio sumažinimo pagal įstatymus, kurie vėliau buvo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai, priteisimo.

10Bylos medžiaga patvirtina, kad ginčijamu laikotarpiu, nuo 2009-05-01 iki 2013-09-30, pareiškėjai ėjo teisėjų pareigas Vilniaus rajono apylinkės teisme (b. l. 14-21). Pareiškėjams laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2013-09-30 nebuvo išmokėta dalis darbo užmokesčio: M. R. Ž. – 72849,01 Lt, D. Z. – 68,925,47 Lt, V. K. – 72529,14 Lt ir V. A. – 71225,06 Lt (b. l. 6-13).

11Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 23 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. To paties įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis įstatymas (1 priedas). Vadovaujantis VTĮ 25 straipsnio valstybės tarnautojams mokami šie priedai: 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.

122008-12-19 priimtu Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsniu nuo 2009-01-01 buvo sumažintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis iki 475 Lt. 2009-07-17 priėmus Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nuo 2009-01-01 iki 2009-07-31 sumažintas iki 475 Lt, o nuo 2009-08-01 iki 2009-12-31 – iki 450 Lt. Pažymėtina, kad bazinis dydis 2010–2013 m. buvo 450 Lt.

13Pažymėtina, kad VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo pakeitimais (2010-06-30 įstatyme Nr. XI-944; 2011-11-22 įstatyme Nr. XI-1721; 2012-12-20 įstatyme Nr. XII-114) nuo 2009-05-01 buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai aukštesnės nei 14 pareigybių kategorijos valstybės tarnautojams. Nuo 2009-08-01 VTĮ 1 priedas buvo dar kartą pakeistas (2009-07-17 įstatymu Nr. XI-363) dar kartą sumažinant pareiginės algos koeficientus 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojams, taip pat nustatant sumažintus priedų už kvalifikacinę klasę dydžius. Statuto 42 straipsnio pakeitimo įstatymu (2009-07-17, Nr. XI-369) laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-01-01 Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose dirbantiems pareigūnams sumažinti priedai už kvalifikacines kategorijas nustatant toliau nurodytus priedų už kvalifikacines kategorijas dydžius: priedas už 3 kategoriją sudaro 10 procentų pareiginės algos; už 2 kategoriją – 20 procentų pareiginės algos; už 1 kategoriją – 30 procentų pareiginės algos. Pastebėtina, jog 2013-09-19 priėmus VTĮ 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XII-517, kuris įsigaliojo 2013-10-01, buvo nustatyti priedų už kvalifikacinę klasę ir pareiginių algų koeficientų dydžiai, galioję iki 2009-05-01. Todėl pareiškėjams laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2013-09-30 susidarė darbo užmokesčio nepriemoka: M. R. Ž. – 72849,01 Lt, D. Z. – 68,925,47 Lt, V. K. – 72529,14 Lt ir V. A. – 71225,06 Lt (b. l. 6-13).

14Pareiškėjai, prašydami priteisti darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią per laikotarpį nuo 2009-05-01 iki 2013-09-30, su skundu į teismą kreipėsi 2013-10-24 (b. l .1). Atsižvelgiant į atsakovų prašymą pareiškėjų reikalavimams išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą, DK 27 straipsnio 2 dalį, CK 1.127 straipsnio 1 dalį, laikytina, kad pareiškėjai skundą teismui pateikė praleidę ieškinio senaties terminą, reikalavimams, kildinamiems iš laikotarpio nuo 2009-05-01 iki 2010-10-23. Pareiškėjai nepateikė teismui prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą ir objektyvių įrodymų dėl termino atnaujinimui svarbių aplinkybių egzistavimo. Tokių aplinkybių nenustatė ir teismas, todėl nėra pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, todėl pareiškėjų skundo reikalavimas nurodyta apimtimi atmestinas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis; žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-343/2013). Atsižvelgdamas į tai, teismas toliau pasisako dėl skundo reikalavimo priteisti darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią nuo 2010-10-24.

15Nagrinėjamu laikotarpiu pareiškėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies susidarymo pagrindu buvęs teisinis reguliavimas įvertintas Konstitucinio teismo 2013-07-01 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – ir Konstitucinio teismo 2013-07-01 nutarimas), kuriame Konstitucinis Teismas pripažino, kad pareiginės algos koeficientų ir priedų už kvalifikacines klases sumažinimas buvo nepagrįstas, kadangi tokiu teisiniu reglamentavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2013-10-01. Šiame nutarime Konstitucinis teismas taip pat konstatavo, kad įstatymų leidėjui iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. kyla reikalavimas nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos.

16Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo išaiškinimą, priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo Įstatymą (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas), kuriuo numatyta nustatyti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą asmenims, kuriems už darbą buvo apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų. Minėtą patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą pateikti iš pradžių buvo numatyta iki 2014-05-01, tačiau vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2015-05-01.

17Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bei atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30 priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015-09-01, kuriame nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

18Teismas, atsižvelgęs į paminėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus, Grąžinimo įstatymo nuostatas, laiko, kad pareiškėjų dėl neproporcingo atlyginimo sumažinimo patirti praradimai turėtų būti kompensuojami pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą. Pareiškėjų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimų priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu, nes sumažintą darbo užmokestį mokėjusiai institucijai – Vilniaus rajono apylinkės teismui, Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjų patirtus praradimus. Toks neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo mechanizmo taikymas atitinka ir LVAT formuojamą praktiką nagrinėjamu klausimu administracinėse bylose Nr. A-668-602/2016, A602-669/2016, kuriose LVAT nurodė, kad patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu. Nagrinėjamu atveju nukrypti nuo tokios LVAT suformuotos praktikos nėra pagrindo.

19Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju, jau galiojant nepagrįstai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo mechanizmui, pareiškėjų reikalavimai priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu negali būti tenkinami.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu , 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21pareiškėjų M. R. Ž., D. Z., V. K. ir V. A. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjai M. R. Ž., D. Z., V. K. ir V. A. kreipėsi į teismą su skundu,... 4. Nurodė, kad yra Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjai. Lietuvos... 5. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono apylinkės teismas atsiliepime... 7. Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir... 8. Skundas atmestinas.... 9. Byloje sprendžiamas ginčas dėl pareiškėjams, kurie ginčo laikotarpiu buvo... 10. Bylos medžiaga patvirtina, kad ginčijamu laikotarpiu, nuo 2009-05-01 iki... 11. Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 23 straipsnis numato, kad... 12. 2008-12-19 priimtu Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų,... 13. Pažymėtina, kad VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo... 14. Pareiškėjai, prašydami priteisti darbo užmokesčio nepriemoką,... 15. Nagrinėjamu laikotarpiu pareiškėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies... 16. Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo 2013-07-01... 17. Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo... 18. Teismas, atsižvelgęs į paminėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus,... 19. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju, jau... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 21. pareiškėjų M. R. Ž., D. Z., V. K. ir V. A. skundą atmesti kaip... 22. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...