Byla 2-209/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemsi LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemsi LT“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų psichikos sveikatos centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB „Širvintų psichikos sveikatos centras“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaito sutarčių, išrašytų sąskaitų faktūrų pagrindu ir yra skolingas 7 118 Lt. Ieškovas iki 2012 m. liepos 19 d. teikė atsakovui apskaitos paslaugas, todėl nurodo, kad 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. birželio 30 d. balanso duomenimis atsakovo turtas sudarė 23 875,46 Lt, o įsipareigojimai – 24 709,48 Lt; tikėtina, kad ieškinio padavimo dienai turto santykis su įsipareigojimais ženkliai nepakito, nes įmonė ilgą laiką nevykdo veiklos, todėl yra pagrindas bankroto bylos iškėlimui.

4Atsakovas nesutiko dėl bankroto bylos iškėlimo, motyvuodamas tuo, kad ieškovas negrąžina buhalterinės apskaitos dokumentų, kas turi tiesioginę įtaką atsiskaitymui bei tikslių finansinių ataskaitų, pagrindžiančių ar paneigiančių nemokumo fakto buvimą, pateikimui. Nurodė, kad yra veikiantis subjektas.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi pasiūlė ieškovui per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 5 000 Lt sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Teismas sprendė, kad įmonės turto gali nepakakti šioms išlaidoms apmokėti.

6Ieškovas pateikė teismui prašymą skirti kitą bankroto administratorių – UAB „Forsina“ ir panaikinti įpareigojimą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 5 000 Lt. Nurodė, kad šis administratorius sutiko įmonę administruoti neatlygintinai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Širvintų psichikos sveikatos centras“. Teismas pažymėjo, jog 2013 m. spalio 16 d. nutartyje buvo konstatuota, kad esami duomenys apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog įmonės turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, pasiūlė ieškovui įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 5 000 Lt. Teismo nustatytos sumos ie6kovas neįmokėjo, todėl pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą yra pagrindas atsisakyti atsakovui iškelti bankroto bylą. Aplinkybę, kad ieškovo pasiūlytas kitas administratorius sutinka teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas neatlygintinai, teismas laikė neturinčia lemiamos reikšmės ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto taikymui, nes tokiu būdu nėra išsprendžiamas, pavyzdžiui, teismo išlaidų padengimo klausimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1818/2013).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Širvintų psichikos sveikatos centras“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas padarė klaidingą prielaidą, kad atsakovo turto nepakanka teismo išlaidoms apmokėti. Pagal pateiktus duomenis matyti, jog atsakovo turtą sudaro ir gautinos sumos. Apeliantas nesutinka su išvada, kad vienas iš atsakovo skolininkų bankrutuojantis ir skolos atgavimas abejotinas, kadangi be iš bankrutuojančio skolininko atgautinos sumos, atsakovo gautinos sumos iš kito debitoriaus – Teritorinės ligonių kasos, sudaro 6 671,39 Lt. Darytina išvada, kad atsakovo turtas pakankamas atlyginti teismo išlaidas.

122. Teismui pasiūlius įmokėti 5 000 Lt depozitą į teismo nurodytą sąskaitą, apeliantas pateikė bankroto administratoriaus, sutikusio neatlygintinai administruoti UAB „Širvintų psichikos sveikatos centras“, kandidatūrą. Tačiau teismas, padaręs klaidingą prielaidą, kad atsakovo turto nepakaks teismo išlaidoms padengti, ir formaliai remdamasis ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punktu, atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui bankroto bylą, ieškovui neįmokėjus į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumos teismo išlaidoms padengti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

17Pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros yra vykdomos bendrąja bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka, išskyrus supaprastintą bankroto procesą. Vykdant teismines bankroto procedūras patiriamos ne tik teismo, bet ir administravimo išlaidos. Ne visos nemokios įmonės turi turto ar jo turi pakankamai šioms išlaidoms apmokėti, todėl ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis nustato, kad teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų sumos. Bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinta tvarka kai: teismas pasiūlo asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą, teismo nustatyto dydžio sumą ir šis asmuo tokią sumą įmoka ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos (ĮBĮ 10 str. 10 d. 1 p.). Teismo įpareigojimo į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, neįvykdymas sąlygoja atsisakymą iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.).

18Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, 2013 m. spalio 16 d. nutartimi konstatavo, jog atsakovo turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir pasiūlė ieškovui į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 5 000 Lt sumą (ĮBĮ 10 str. 10 d. 1 p.).

19Apeliantas teisus, kad pirmosios instancijos teismo daroma prielaida, jog atsakovo turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, nėra pakankamai pagrįsta. Byloje pateikto 2013 m. birželio 30 d. balanso duomenys liudija, kad atsakovas UAB „Širvintų psichikos sveikatos centras“ turėjo turto už 8 778 Lt, visą turtą sudarė trumpalaikis turtas: 7 317 Lt per vienerius metus gautinos sumos, kitas 400 Lt vertės trumpalaikis turtas ir 1 061 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai (72 b. l.). Taigi, beveik visą atsakovo turtą sudaro per vienerius metus gautinos sumos, tačiau ši aplinkybė, neleidžia vienareikšmiškai spręsti, kad atsakovo turimo turto nepakaktų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Atvirkščiai – yra prielaidų išvadai, kad lėšų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti gali būti gauta, kadangi pagrindinis debitorius (6 671,39 Lt skola) yra Teritorinė ligonių kasa (76 b. l.), dėl kurios nemokumo duomenų nėra. Todėl teismo išvada apie duomenų, liudijančių atsakovo galimybes atgauti per vienerius metus gautinas sumas, nebuvimą ir dėl to galimą įmonės turto stygių teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti nepripažintina pakankamai pagrįsta.

20Apeliantas akcentuoja, kad pasiūlytas bankroto administratorius sutinka administruoti atsakovo bankroto procesą prisiimdamas riziką, jog jam teks padengti administravimo išlaidas. Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktas reglamentuoja supaprastinto proceso bankroto bylos iškėlimo tvarką, kai mokesčių nemokėjimo, paskolų ar paramos negrąžinimo atvejais kreditorius – valstybės institucija, įpareigota šias lėšas administruoti, pateikė teismui pareiškimą iškelti įmonei bankroto bylą ir pasiūlė administratoriaus kandidatūrą bei pateikė administratoriaus sutikimą administruoti įmonę, prisiimant riziką. Šiuo atveju apeliantas nepatenka į ĮBĮ 3 straipsnio 1, 3, 4 ar 6 punkte nurodytų kreditorių sąrašą, todėl jo pateiktas siūlomo bankroto administratoriaus sutikimas administruoti įmonę vertinamas ne kaip sutikimas administruoti įmonę, prisiimant riziką, bet kaip vienas iš kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo procedūrinių reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

21Remiantis išdėstytu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pasiūlė apeliantui įmokėti teismo nustatytą pinigų sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir ieškovui šios sumos neįmokėjus atitinkamai atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.), todėl skundžiama nutartis naikintina ir bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB „Širvintų... 4. Atsakovas nesutiko dėl bankroto bylos iškėlimo, motyvuodamas tuo, kad... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi pasiūlė ieškovui... 6. Ieškovas pateikė teismui prašymą skirti kitą bankroto administratorių –... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsisakė iškelti... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio... 11. 1. Teismas padarė klaidingą prielaidą, kad atsakovo turto nepakanka teismo... 12. 2. Teismui pasiūlius įmokėti 5 000 Lt depozitą į teismo nurodytą... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti... 16. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 17. Pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros yra vykdomos bendrąja... 18. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje... 19. Apeliantas teisus, kad pirmosios instancijos teismo daroma prielaida, jog... 20. Apeliantas akcentuoja, kad pasiūlytas bankroto administratorius sutinka... 21. Remiantis išdėstytu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir...