Byla 2-674-233/2011
Dėl antstolės Irenos Bakšienės turto arešto akto vykdomojoje byloje Nr. 0115/06/00881 panaikinimo, suinteresuoti asmenys P. S., S. P

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. L. skundą dėl antstolės Irenos Bakšienės turto arešto akto vykdomojoje byloje Nr. 0115/06/00881 panaikinimo, suinteresuoti asmenys P. S., S. P. ir

Nustatė

2Pareiškėjas M. L. teismui pateikė skundą (b.l. 1-4), nurodydamas, kad ginčijamu turto arešto aktu yra areštuotas ne jo turtas ir prašydamas sustabdyti areštuoto turto realizavimo procesą vykdomojoje byloje pagal 2011-03-15 priimtą turto arešto aktą bei panaikinti 2011-03-15 antstolės padėjėjos V. S. priimtą turto arešto aktą, kuriuo areštuota kitam asmeniui - P. S. priklausanti transporto priemonė Mercedes Benz VITO, valst. Nr. ( - ). Nurodo, jog 2011-03-19 gavo antstolės Irenos Bakšienės kontoros antstolės padėjėjos V. S. pranešimą ir 2011-03-15 turto arešto aktą, kuriuo areštuotas jo vardu VĮ Regitra registruotas minimas automobilis. Su 2011-03-15 priimtu turto arešto aktu nesutinka, nes šį automobilį 2011-01-07 pardavė M. S., pasirašė pirkimo pardavimo sutartį, sutarties pasirašymo metu minėtą automobilį perdavė naujajam daikto įgijėjui, o jis pareiškėjui sumokėjo sutartyje sulygtą kainą. Nors minėtas automobilis VĮ Regitra duomenų bazėje registruotas jo vardu, tačiau jis jau nuo 2011-01-07 nėra šio daikto savininkas, nors ir VĮ Regitra duomenų bazėje duomenų apie nuosavybės teisės pasikeitimą nepakeitė, Vienas nuosavybės teisės įgijimo pagrindų yra sandoris (CK 4.47 straipsnio 1 punktas). Automobilis gali būti įgyjamas įvairiomis sutartimis, tarp jų ir pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal CK 1.75 straipsnio 1 dalies nuostatą įstatyme nustatoma ne visų, bet tik tam tikrų sandorių privaloma registracija.

3Nurodo, jog Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 1 straipsnyje, kuriame nustatyta Įstatymo paskirtis ir taikymas, nustatyta, kad šis įstatymas nustato eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką eismo dalyvių mokymą pagrindines eismo dalyvių, už kelių priežiūrą atsakingų asmenų, policijos, muitinės pareigūnų ir kitų tikrinančių pareigūnų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius su transporto priemonių technine būkle, techninės būklės tikrinimu, transporto priemonių registravimu susijusius reikalavimus, eismo saugumo reikalavimus keliams, siekiant apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą gerinti transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas. Iš šios įstatymo paskirties pareiškėjas daro išvadą, kad juo nereglamentuojamas transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutarčių registravimas, jame nustatytas tokių sutarčių privalomas registravimas. Minėto įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje nustatyta, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas - veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Tai rodo, kad nurodytoje įstatymo normoje, nustatančioje išvardytų transporto priemonių (pagal CK 4.253 straipsnį - daiktų) registravimą taip pat nenustatyta reikalavimo įregistruoti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį. To paties įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurioms atlikta ir galioja privaloma techninė apžiūra ir kurių valdytojai yra apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar su dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius. Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms. Įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad transporto priemonės, priekabos registruojamos Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre. Iš šių įstatymo normų pareiškėjas daro išvadą, kad registruojama atitinkama transporto priemonė, bet ne jos įsigijimo pagrindas, tarp jų pirkimo-pardavimo sutartis. Išvada, kaip nurodo skunde pareiškėjas, kad šiomis įstatymo normomis nenustatytas privalomas automobilio pirkimo-pardavimo sutarties registravimas, darytina ir iš Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies, kurioje nustatyta, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas - veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Šioje Įstatymo normoje taip pat nenustatyta automobilio pirkimo—pardavimo sutarties registravimo privalomumo, nes registravimu siekiama tik tokių tikslų, kurie nurodyti Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies normoje. LR Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų 3 punkte nustatyta, kad registro paskirtis - registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. Dėl išdėstyto daro išvadą, kad automobilio pirkimo-pardavimo sutarties privalomo registravimo nenustatyta

4Skundėjas nurodo, kad automobilio registravimas ir jo pirkimo-pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teikės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų, ne kartą yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto valdyba v. UAB "Seta", Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus filialas, bylos Nr. 3K-3-804/2001; 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D., D. M. v. P. V. Š., E. Š; bylos Nr. 3K-3-1158/2003; 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M., J. M. v. A. B., K. Ž, valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, bylos Nr. 3K-3-192/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. A. V., bylos Nr. 3K-3-448/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje D. P. v. UAB , Amžiaus pasaka", bylos Nr. 3K-3-509/2004, konstatavo, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį pastato, statinio, įrenginio ar kitokios konstrukcijos savininku (valdytoju) preziumuojamas asmuo, kuris yra nurodytas viešame registre, ir kad ši prezumpcija gali būti nuginčijama. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB ,,Gloksinija" v. S. M., A. B., UAB ,, Vilniaus altas", Klaipėdos rajono policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-436/2009, nesirėmė tuo faktu, kad automobilio įregistravimas reiškia ir jo savininką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2010 m. spalio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. V. D., bylos Nr. 3K-7-300/2010, be kita ko, konstatavo, kad atsakovas, įregistruotas registre automobilio savininku, gali gintis nuo jam pareikšto reikalavimo sandorio sudarymo faktu. Taigi iš šių nutarčių, nors bylos aplinkybės ir netapačios nagrinėjamai bylai, bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. A. V, bylos Nr. 3K-3-448/2010, skundėjas daro išvadą, kad daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas, nes pagal formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

5Antstolė Irena Bakšienė atsiliepime (b.l. 20) nurodė, jog su skundu nesutinka. Turto arešto aktas buvo surašytas vykdant Rokiškio rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-89-128/2006 išduotą 2006-03-16 dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš M. L., a.k. ( - ) išieškotojo S. P. naudai. Bendra skola pagal ši vykdomąjį raštą sudarė 10299,87 Lt. Iš skolininko atlyginimo iki 2009 m. gruodžio mėn. dalis skolos buvo išlaikyta, šiai dienai liko neišieškota 7772,67 Lt. 2011-03-15 patikrinus skolininko M. L. turtinę padėtį nustatyta, kad VĮ Regitra duomenų bazėje M. L. vardu įregistruotas automobilis MERCEDES BENZ ( - ) valstybinis Nr. ( - ). 2000 m. antstolės padėjėja V. S. 2011-03-15 surašė turto arešto aktą Nr. 0411001710. Mano, kad šis turto arešto aktas yra priimtas teisėtai. Skolininkas M. L. arba kiti suinteresuoti asmenys, gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės, jeigu jis yra susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu (CPK 603 str. 1 d.). Tokį ginčą teismas turi nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles. Ieškinys turi būti pareikštas skolininkui ir išieškotojui. Skolininkas M. L. skunde nenurodo kokios teisės normos buvo pažeistos vykdant teismo sprendimą ir surašant turto arešto aktą, todėl skundas yra nepagrįstas ir neatitinka CPK reikalavimų. Pareiškėjas savo teises gali ginti teisme pareikšdamas ieškinį dėl turto priklausomybės. Prašo teismą M. L. skundą atmesti.

6Suinteresuotas asmuo S. P. atsiliepime (b.l. 25-26) nurodė, jog su pareiškėjo M. L. skundu nesutinka. Nurodo, kad paprastai autotransporto priemonės savininkas nustatomas pagal automobilio registravimo duomenis. Automobiliui Mercedes BENZ V., valst. Nr. ( - ) uždėtas turto areštas teisėtai, nes automobilis yra registruotas pareiškėjo M. L. vardu. Nors pagal sandorį nuosavybės teisė pereina nuo jos perdavimo momento, tačiau jeigu nėra pakeičiami registravimo duomenys, tretieji asmenys turi teisę savininku laikyti tą asmenį, kuris savininku nurodytas registravimo dokumentuose. Galiojantys norminiai aktai nenumato automobilio perleidimo (šiuo atveju pirkimo- pardavimo) sutarties privalomos notarinės ar rašytinės formos. M. L. tuo vadovaudamasis teigia, kad jis automobilį pardavė tik sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, jos neregistruodamas. Tačiau, nors privalomos automobilio perleidimo sutarties forma ir nėra nustatyta, privalomas transporto priemonės įregistravimas įtvirtintas LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. Būtent registravimu įforminamas transporto priemonės perleidimas (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų LR VRM 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 "Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - taisyklės), (nauja redakcija patvirtinta LR VRM 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-715). Taisyklėse aiškiai apibrėžta transporto priemonės valdytojo sąvoka: Transporto priemonės valdytojas - transporto priemonę nuosavybės, pasitikėjimo teisėmis valdantis, transporto priemone nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu transporto priemonė registruojama Lietuvos Respublikoje. Taisyklių 72 p. numatyti terminai per kuriuos pareiškėjas privalo kreiptis į VĮ "Regitra" dėl įregistruotų duomenų keitimo. 72.3 p. aiškiai nurodyta: "pasikeitus transporto priemonės valdytojui, valdytojo ar transporto priemonės duomenims - per 15 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo". Mano, kad M. L. veiksmai, sudarant automobilio pirkimo-pardavimo sutartį su P. S. ir po jos sudarymo transporto priemonės neperregistravimas yra vertintini kritiškai, kaip noras išvengti atsakomybės.

7Suinteresuotas asmuo P. S. atsiliepimo į skundą nepateikė.

8Pareiškėjo skundas tenkintinas.

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad antstolės Irenos Bakšienės padėjėja V. S. vykdomojoje byloje Nr. 0115/06/00881 2011-03-15 surašė turto arešto aktą (b.l. 7-8), kuriuo areštavo skolininkui M. L. priklausantį automobilį MERCEDES BENZ ( - ) valst. Nr. ( - ), 2000 m., juodos spalvos, išieškotojas S. P.

10Iš duomenų vykdomojoje byloje matyti, kad turto areštas ginčijamame turto arešto akte nurodomam turtui uždėtas vykdant Rokiškio rajono apylinkės teismo išduotą 2006 03 16 vykdomąjį raštą Nr.—89-2006, išduotą Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 02 21 nuosprendžio pagrindu, M. L. pripažinus kaltu pagal BK 284str.1d. , kuriuo nuspręsta priteisti iš M. L. a.k( - ) S. P. a.k( - ) 800Lt neturtinei žalai, 8499,87 Lt turtinei žalai atlyginti, 1000Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti. Skolininkui M. L. 2006 04 04 buvo išsiųstas raginimas per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti į antstolės Irenos Bakšienės kontoros depozitinę sąskaitą sumokėti 10299,87 Lt skolos ir 162,10Lt vykdymo išlaidų. Raginime nurodytu terminu skolininkui neįvykdžius nurodytų raginime reikalavimų, antstolė prašo priverstinius vykdymo veiksmus, t.y. buvo priimti patvarkymai dėl lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą, daromos užklausos bankams apie turimas skolininko M. L. lėšas, gauti duomenys iš Sodros duomenų bazės apie jo darbavietes, vykdomasis dokumentas išsiųstas į skolininko darbavietę UAB“K.“, kur dalis skolų buvo išieškota. 2008 06 02 UAB“K.“ raštu pranešė antstolei I.Bakšienei, kad M. L. darbo sutartį nutraukė 2008 02 18.2008 06 06 patvarkymu antstolė vykdomąjį dokumentą išsiuntė vykdymui į skolininko darbavietę UAB“A.“.2009 12 03 pakartotinai daromos užklausos bankams, Sodrai, kuri nurodo, kad M. L. šiuo metu nedirba. Vykdomojoje byloje pateikta Vilniaus darbo biržos 2010 06 17 pažyma, kurioje nurodyta, kad M. L. įregistruotas darbo biržoje nuo 2010 04 06.Toliau vykdant priverstinį išieškojimą, 2011 03 15 pateikus užklausą VĮ Regitra gauti duomenys, kad skolininko M. L. vardu yra registruotas automobilis MERCEDES BENZ ( - ) valst. Nr. ( - ), 2000 m., juodos spalvos, kuriam antstolės Irenos Bakšienės padėjėjos V. S. vykdomojoje byloje Nr. 0115/06/00881 2011-03-15 uždėtas turto areštas, turto arešto aktas išsiųstas skolininkui, jam išaiškintos jo teisės ir pareigos, numatytos LR CPK 643-644str..Įvertinus vykdomojoje byloje esančius duomenis laikytina, kad antstolės atlikti vykdymo veiksmai, tame tarpe ir uždėtas areštas 2011 03 15 nustačius, skolininkui M. L. turint turto, t.y. automobilį, kuris viešame registre registruotas jo vardu, atitiko CPK reikalavimus ir buvo atlikti teisėtai. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkas pateikė antstolei, vykdančiai išieškojimą , įrodymus patvirtinančius, kad areštuotas jo vardu VĮ Regitra registruotas automobilis, yra parduotas ir yra kito asmens nuosavybė.

11Pagal Aukščiausiojo teismo suformuotą praktiką, jeigu asmuo kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, formuojamą teisminę praktiką, kuri paneigia suinteresuoto asmens S. P. nurodytus atsiliepime argumentus, laikytina, kad aukščiau minėta taisyklė turėtų būti taikoma ir vykdymo procese, skolininkui ar kitam suinteresuotam asmeniui, ginčijant areštuoto turto priklausomybę.

12Skolininkas M. L., pateiktu teismui skundu, ginčija areštuoto turto, t.y. automobilio MERCEDES BENZ ( - ) valst. Nr. ( - ), priklausomybę jam, nurodydamas, kad 2011 01 07 rašytine automobilio pirkimo pardavimo sutartimi, kurios originalas pateiktas prie skundo, jis automobilį pardavė už 1500Lt P. S. ir jį perdavė bei gavo pinigus iš pirkėjo sutarties pasirašymo metu, kas yra nurodyta ir pateiktoje sutartyje. Automobilio pirkėjas P. S. teismo nustatytu terminu skunde nurodytų M. L. aplinkybių neginčijo.

13Teismas neturi duomenų, kad suinteresuoti asmenys, įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais, ginčytų skolininko M. L. ir suinteresuoto asmens P. S. 2011 01 07 sudarytą automobilio pirkimo pardavimo sutartį, todėl esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad pagal aukščiau nurodytą 2011 01 07 pirkimo pardavimo sutartį automobilio MERCEDES BENZ ( - ) valst. Nr. ( - ) savininkas nuo jo perdavimo momento, kaip nurodyta sutarties 7 punkte-daiktas perduodamas sutarties sudarymo metu, o t.y. nuo 2011 01 07, yra jo pirkėjas P. S., a.k( - )Dėl išdėstyto, 2011-03-15 antstolės Irenos Bakšienės padėjėjos V. S. vykdomojoje byloje Nr. 0115/06/00881 2011-03-15 uždėtas areštas M. L. vardu registruotam automobiliui MERCEDES BENZ ( - ) valst. Nr. ( - ), 2000 m., juodos spalvos, naikintinas(LR CPK 643str.4p., CPK 675str.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 290 str., 513 str. teismas

Nutarė

15pareiškėjo M. L. skundą tenkinti.

16Panaikinti 2011-03-15 antstolės Irenos Bakšienės padėjėjos V. S. vykdomojoje byloje Nr. 0115/06/00881 2011-03-15 uždėtą areštą M. L. vardu registruotam automobiliui MERCEDES BENZ ( - ) valst. Nr. ( - ).

17Įsiteisėjusios teismo nutarties nuorašas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jos įsiteisėjimo dienos turi būti išsiųstas VĮ Regitra.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Ryšiai