Byla 2YT-856-956/2017
Dėl nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo suinteresuotam asmeniui Panevėžio apygardos prokuratūrai

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. T. skundą dėl nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo suinteresuotam asmeniui Panevėžio apygardos prokuratūrai, ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo patikrinti Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso skyriaus prokurorės R. Š. 2016 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. ( - ), kuriuo atsisakyta taikyti viešojo intereso gynimo priemones, ir Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiosios prokurorės N. G. 2016 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. ( - ), kuriuo atmestas pareiškėjo skundas, teisėtumą ir pagrįstumą bei nustačius procesinius pažeidimus, nutarimus panaikinti ir įpareigoti Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorus spręsti klausimą dėl viešojo intereso gynimo priemonių taikymo. Nurodo, kad jam buvo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį, t. y. į 8,82 ha. Jo įsitikinimu, jam, kaip politiniam kaliniui, atkuriant nuosavybės teises natūra už žemę, kuri yra skirta ir naudojama gyventojų asmeniniam ūkiui, turėjo būti atkurtas žemės sklypas, padidintas 100 %, tačiau tai nebuvo padaryta. Turėjo būti atkurta nuosavybė į 10,36 ha žemę, todėl jam liko negrąžinta dar 1,54 ha žemės. Prokurorai, priimdami nutarimus, neatsakė, kodėl jam iki šiol nėra atkurta nuosavybė į 1,54 ha žemę, neištyrė, ar jo reikalavimas už nesugrąžintą iš valstybės 1,54 ha žemę išmokėti piniginę kompensaciją yra pagrįstas, nenustatinėjo, ar buvo padaryti teisės aktų pažeidimai atkuriant jam nuosavybę. Už negrąžintą 1,54 ha žemės sklypo dalį jis norėtų gauti piniginę kompensaciją.

3Suinteresuotas asmuo Panevėžio apygardos prokuratūra pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pareiškėjo skundą atmesti, kadangi Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro 2016 m. kovo 21 d. nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemonę ir Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiosios prokuroro 2016 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. ( - ), kuriuo paliktas galioti Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro 2016 m. kovo 21 d. nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemonę, yra teisėti ir pagrįsti. Nurodo, kad M. T. prašymas ir skundas ištirti visapusiškai ir objektyviai, įvertintos visos aplinkybės ir priimti teisėti bei pagrįsti prokuroro nutarimai. Ginčas iš esmės yra kilęs ne dėl viešojo intereso, o dėl pareiškėjo privačių interesų pažeidimo. Atliktų tyrimų išvados neatitinka pareiškėjo lūkesčių. Privataus asmens ginčijama teisė ir tokios teisės gynimo būdas negali būti tapatinamas su visos visuomenės ar jos dalies teisių ir interesų apsauga. Nenustatyta aplinkybių, sudarančių pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam reikalavimui patenkinti ir pažeistam viešojo intereso gynimui. Nenustatyta, kad žemėtvarkos specialistai elgėsi neteisėtai nuosavybės teisių atkūrimo procese pareiškėjo atžvilgiu.

4Skundas atmestinas.

5Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad prokurorų proceso veiklą kontroliuoja aukštesnysis prokuroras ir teismas. Aukštesnysis prokuroras ir teismas nustato prokurorų padarytus proceso įstatymų pažeidimus ir panaikina neteisėtus sprendimus. Taigi įstatyme nustatyta, kad teismas prokuroro veiksmų teisėtumą tikrina tik proceso normų pažeidimo aspektu, t. y., ar prokuroras, vykdydamas proceso normų nustatytas procedūras, nepadarė pažeidimų. Tai reiškia, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl prokuroro veiksmų, patikrina, ar prokuroras, gavęs skundą dėl viešojo intereso pažeidimo, rinko įrodymus, juos analizavo ir vertino bei motyvavo savo išvadą. Įstatyme nenustatyta ir teismas negali pažeisti prokuroro diskrecijos teisės priimti sprendimus pagal jam paskirtų klausimų kompetenciją ir neturi teisės nurodyti prokurorui, kokį sprendimą šis privalo priimti (Lietuvos A. T. 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2012). Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalį prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. Savo veikloje prokuroras vadovaujasi prokuroro nepriklausomumo principu (Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 2 dalis), kuris reiškia, jog niekas negali įtakoti prokuroro priimamo procesinio sprendimo, o kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą prokuroras gali visais atvejais nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kuris, prokuroro nuomone turi esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamo materialinio teisinio reikalavimo patenkinimui. Galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis civilinę bylą, iškeltą pagal prokuroro ieškinį. Teismas savo iniciatyva negali pradėti bylos ir spręsti teisminį ginčą iš esmės, kol proceso normų nustatyta tvarka nėra pareikšto reikalavimo.

6Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Panevėžio apygardos prokuratūroje 2016 m. sausio 21 d. gautas pareiškėjo 2016 m. sausio 20 d. pareiškimas, kuriuo prašo ištirti visą situaciją ir imtis visų priemonių, kad jam būtų grąžinta visa likusi negrąžinta žemė bei miškas ir išmokėtos kompensacijos, kaip priklauso (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras pareikalavo iš VĮ „Registrų centras“ duomenų apie pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). 2016 m. vasario 12 d. Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras priėmė M. T. paaiškinimą, pateiktą Panevėžio apskrities viršininko 2008 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) pažymėjimus (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras 2016 m. vasario 17 d. iš Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyriaus pareikalavo informacijos, duomenų apie pareiškėjo keliamą reikalavimą (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius 2016 m. vasario 25 d. rašte dėl informacijos ir dokumentų pateikimo Nr. ( - ) nurodė, kad nuosavybės teisės į M. T. priklausančią nekilnojamojo turto dalį 7,96 ha žemės yra atkurtos pilnai ir žemės sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre bei pateikė 1991 m. rugpjūčio 14 d. pareiškėjo prašymą grąžinti žemę (išmokėti kompensaciją), 1994 m. rugsėjo 30 d. susitarimą, Panevėžio apskrities valdytojo administracijos 1995 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. ( - ), Lietuvos Respublikos Panevėžio apskrities viršininko 1999 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. ( - ), E. T. pareiškimą, 2002 m. gruodžio 16 d. pažymėjimą, Panevėžio apskrities viršininko 2008 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. ( - ), Panevėžio apskrities valdytojo administracijos 1995 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. ( - ) (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). 2016 m. kovo 21 d. Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras priėmė paaiškinimą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjos V. B. bei pateiktą E. T. gimimo liudijimą, 2003 m. sausio 29 d. Panevėžio apskrities išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. ( - ). 2016 m. kovo 21 d. prokuroras išsireikalavo duomenis iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko, 2009 m. kovo 18 raštą dėl M. T. prašymo, 2009 m. kovo 2 d. M. T. prašymą, 2009 m. birželio 11 d. nutarimą atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo Nr. ( - ), 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą netenkinti M. T. skundo ir palikti galioti Panevėžio apygardos prokuratūros 2009 m. birželio 11 nutarimą Nr. ( - ) (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras 2016 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. ( - ) atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Minėtame nutarime pažymėjo, kad ištyrus pareiškėjo pareiškime ir prokuratūroje pareiškėjo nurodytas aplinkybes bei surinktą medžiagą, nenustatyta, kad būtų pažeistos M. T. teisės ir teisėti interesai, atkuriant nuosavybės teises M. T. į jo tėvo J. T. valdytą 12,84 ha žemės dalį, t. y. nenustatyta aplinkybių, sudarančių pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam reikalavimui patenkinti ir pažeistam viešojo intereso gynimui. Negalima tvirtinti, kad buvo padarytas ir prokuroras nustatė teisės aktų pažeidimą, kurių nustatymas yra viena iš būtinųjų sąlygų, nustatytų prokurorui įstatymų leidėjo, kreipiantis į teismą ginant viešąjį interesą. Be to, atkreipė dėmesį, kad M. T. dėl galimai neteisėto nuosavybės teisių atkūrimo, atstatant nuosavybės teises į galimai mažesnį žemės sklypo plotą (dėl 0,76 ha sklypo nepadidinimo 100 procentų), vienu iš skundo motyvų jau buvo nurodęs Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcinei komisijai 2009 m. kovo 2 d. prašyme, kuris 2009 m. kovo 18 d. šios komisijos raštu Nr. ( - ) buvo persiųstas nagrinėti Panevėžio apygardos prokuratūrai, reg. Nr. ( - ). Minėtą M. T. prašymą nagrinėjusi Panevėžio apygardos prokurorė 2009 m. birželio 11 d. priėmė nutarimą Nr. ( - ) atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, nenustačius teisinio pagrindo. M. T. apskundus minėtą nutarimą Generalinei prokuratūrai - šios prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorė 2009 m. rugpjūčio 19 d. priėmė nutarimą Nr. ( - ) netenkinti M. T. skundo ir paliko galioti Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės 2009 m. birželio 11 d. nutarimą Nr. ( - ) (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). Pareiškėjui 2016 m. kovo 21 d. raštu dėl pareiškimo išnagrinėjimo buvo išaiškinta, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo nutarimo gavimo dienos nutarimą apskųsti Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiajai prokurorei (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). 2016 m. balandžio 15 d. Panevėžio apygardos prokuratūroje buvo gautas pareiškėjo 2016 m. balandžio 14 d. skundas dėl 2016 m. kovo 21 d. nutarimo atisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, prašant išsamiai išnagrinėti jo prašymą, panaikinti 2016 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. ( - ) ir apginti jo pažeistas teises, grąžinant likusią negrąžintą žemę bei mišką ir išmokėti kompensaciją (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )). Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras 2016 m. balandžio 28 d. priėmė nutarimą Nr. ( - ), kuriuo atmetė M. T. skundą ir paliko galioti 2016 m. kovo 21 nutarimą Nr. ( - ) atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, pripažįstant jį teisėtu ir pagrįstu (atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones byla Nr. ( - )).

7Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl prokurorų veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą, nepažeisdamas prokurorų diskrecijos teisės ir nespręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, patikrino, ar prokurorai, priimdami sprendimus dėl prašyme, skunde nurodytų aplinkybių, nepažeidė proceso normų, nustatančių prašymo, skundo tyrimo procedūrų, t. y., ar rinko faktinius duomenis, dėl prašyme, skunde nurodytų aplinkybių, juos analizavo bei vertino ir argumentavo savo išvadą dėl viešojo intereso pažeidimo nebuvimo. Įvertinus civilinėje byloje nurodytų aplinkybių, pateiktų rašytinių įrodymų visumą, darytina išvada, kad Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso skyriaus prokurorai, tirdami pareiškėjo pareiškimą, skundą, rinko, nagrinėjo ir įvertino duomenis, reikalingus pareiškėjo pareiškimui ir skundui išnagrinėti: a) kreipėsi į kompetentingas institucijas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrių, VĮ „Registrų centras“; b) rinko faktinius duomenis dėl prašyme, skunde nurodytų aplinkybių; c) tyrė ir analizavo pareiškėjo nurodytas aplinkybes bei argumentus; d) pateikė motyvuotas išvadas dėl iš esmės visų pareiškėjo argumentų ir argumentavo savo išvadą dėl viešojo intereso pažeidimo nebuvimo. Pareiškėjo pareiškime nurodytos aplinkybės buvo ištirtos tiek pareiškimo nagrinėjimo metu, tiek skundo dėl nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones nagrinėjimo metu. Jokių naujų įrodymų, paneigiančių tyrimo metu surinktus duomenis bei patvirtinančių pareiškėjo nurodytas aplinkybes, pareiškėjas nepateikė. Vertindamas šalių argumentus, teismas sprendžia, kad tiek ginčijamuose nutarimuose, tiek byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodyta pakankamai argumentų ir aplinkybių, patvirtinančių, jog pareiškėjo kreipimasis dėl viešojo intereso gynimo išnagrinėtas tinkamai ir dėl jo priimti motyvuoti procesiniai sprendimai. Prokurorui nenustačius teisės aktų pažeidimo, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turėtų esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudarytų pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti, ir šią išvadą skundžiamuose nutarimuose tinkamai motyvavus, teismui nėra pagrindo įpareigoti prokuroro kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ar imtis kitų viešojo intereso gynimo veiksmų. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad jokių procedūrinių pažeidimų pareiškėjo pareiškimo ginti viešąjį interesą ir skundo nagrinėjimo metu nenustatyta: prokurorų išvados yra motyvuotos, pagrįstos išsamia faktinių aplinkybių analize bei padarytos atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą.

8Iš prašymo (pareiškimo, skundo) nagrinėjimo byloje Nr. ( - ) esančio Panevėžio apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokuroro nutarimo atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo Nr. ( - ) ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo netenkinti M. T. skundo ir palikti galioti Panevėžio apygardos prokuratūros 2009 m. birelio 11 d. nutarimą Nr. ( - ) (prašymo (pareiškimo, skundo) nagrinėjimo byloje Nr. ( - ) l. 169-174; 177-181), kuriuose konstatuota, kad nenustatytas viešojo intereso pažeidimas, matyti, kad 2016 m. sausio 20 d. pareiškimas grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir 2009 m. kovo 2 d. prašyme, tik šiek tiek sumažinant galimai pareiškėjui negražintos žemės dydį. Nepaisant to, prokurorai dar kartą tiek pareiškėjo 2016 m. sausio 20 d. pareiškimą, tiek 2016 m. balandžio 14 d. skundą nagrinėjo iš naujo. Pareiškėjas nepateikė jokių naujų įrodymų, paneigiančių tyrimų metu (tiek 2009 m., tiek 2016 m.) surinktus duomenis bei patvirtinančių pareiškėjo nurodytas aplinkybes, argumentus. Tai, kad pareiškėjas turi kitokią subjektyvią nuomonę dėl prokurorų įrodymų rinkimo, jų analizavimo, aplinkybių vertinimo ir (ar) jo prašymo bei skundo išnagrinėjimo rezultatų, negali būti pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamus nutarimus.

9Pareiškėjui išaiškintina, kad klausimo dėl viešojo intereso gynimo svarstymo stadijoje pareigūnas neturi nei pareigos, nei teisės nagrinėti patį pažeidimo faktą ir jo aplinkybes, nes tuo metu sprendžiama tik dėl to, ar siekiamas apginti interesas pripažintinas viešuoju.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą jame nurodytais motyvais, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjo M. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai