Byla 2-5144-642/2014
Dėl antstolės A. R. Ž. veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos M. P. skundą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcijai, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, antstolei A. R. Žičkuvienei dėl antstolės A. R. Ž. veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės A. R. Ž. Prašo teismo pakeisti antstolės A. R. Ž. 2014-02-12 patvarkymą Nr. S-1748 dėl 499,00 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo ir atlygį antstolei sumažinti iki 100,00 Lt. Nurodė, kad sprendimas neįvykdytas ne dėl jos kaltės, yra ruošiamas bendras viso pastato projektas, ko pasėkoje negalima įvykdyti teismo sprendimo, vykdomojoje byloje vykdomųjų veiksmų atlikta nedaug, antstolė į pareiškėjos gyvenamąją vietą ( - ) nė karto nebuvo atvykusi, visi dokumentai surašyti kontoroje, pareiškėja yra sumokėjusi 396,00 Lt vykdymo išlaidų. Vykdomojoje byloje yra pateikta pažyma, iš kurios matosi, kad pareiškėja yra pensininkė, gauna nedidelę 750,00 Lt pensiją, jokių santaupų neturi, yra 77 metų amžiaus, silpnos sveikatos, be kitų išlaidų turi nemažai išlaidų vaistams, jokių papildomų pajamų šaltinių neturi. Pažymi, kad yra nusistovėjusi teisminė praktika, kad atlygis antstoliui tam tikrais išimtinais atvejais gali būti mažinamas.

3Suinteresuotas asmuo antstolė A. R. Ž. patvarkymu skolininkės skundo netenkino ir perdavė nagrinėti teismui. Pažymėjo, kad pagal teisminę praktiką tik išimtiniais atvejais gali būti sumažintas atlygis antstoliui. Nagrinėjamu atveju nėra jokio išimtinio pagrindo mažinti vykdymo išlaidas. Didžiojoje dalyje antstolių administruojamų vykdomųjų bylų skolininkai yra arba pensininkai arba socialiai remtini asmenys, ir tai neatleidžia jų nuo pareigos vykdyti teismo sprendimus ir mokėti vykdymo išlaidas. Pažymi, kad VĮ Registrų centras duomenimis pareiškėja nėra skurstantis asmuo.

4Dėl skundo padavimo termino

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjo skundas paduotas nepraleidus įstatymu nustatytų terminų.

6Byloje nustatytos aplinkybės

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė A. R. Ž. vykdomojoje byloje Nr. 0075/12/00816 vykdė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-20 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-136-612/2012 dėl savavališko paprastojo remonto padarinių pašalinimo. Patikrinusi ir patvirtinusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti antstolė A. R. Ž. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsniu 2012-09-27 priėmė patvarkymą Nr. S-10718 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b. l. 4). 2012-10-30 antstolė surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktą Nr. S-11895 ir 2013-04-10 antstolė surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktą Nr. S-3980 (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b. l. 12, 22). 2014-01-02 antstolis apskaičiavo vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0075/12/00816 sumoje 802,00 Lt (v.b. Nr. 0075/12/00816, b.l. 39). Pareiškėja 2014-01-20 ir 2014-01-21 antstolei pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė antstolės reikalaujamą atlyginti vykdymo išlaidų sumą ženkliai sumažinti (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b. l. 41-47). 2014-02-12 antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-1748 Dėl skolininkės skundo, kuriuo 2014-01-02 vykdymo išlaidų paskaičiavime Nr. S-36 nurodytą atlygį sumažino iki 250,00 Lt ir pakeitė 2014-01-02 patvarkymą dėl 802,00 Lt skolos išieškojimo, nurodant išieškotiną sumą 499,00 Lt ir apie tai informuoti VSDFV (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b.l. 58). 2014-02-27 pareiškėja pakartotiniu skundu prašė pakeisti antstolės 2014-02-12 patvarkymą Nr. S-1748 dėl 499,00 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo ir atlygį antstolei sumažinti iki 100,00 Lt (v.b. Nr. 0075/12/00816, b.l. 59-61). 2014-03-14 antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-2682 Dėl skolininkės skundo, kuriuo panaikino 2014-02-12 patvarkymą Nr. S-1748 dėl skolininkes skundo ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui (civilinė byla Nr. 2-5144-642/2014, b.l. 1).

8Dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo vykdomojoje byloje Nr. 0075/12/00816

9Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 594 straipsnio 1 dalį antstolio procesinį veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisėjas. Šios kontrolės metu patikrinami ir patvirtinami kodekso VI dalyje nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai. Straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teisėjo nurodymai pašalinti vykdymo proceso pažeidimus antstoliui yra privalomi ir neskundžiami, jeigu kodekse nenustatyta kitaip. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegija

102007 m. vasario 5 d nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 konstatavo, jog tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas (siūlymas) jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas. Taip pat pažymėjo, jog teismas, nagrinėdamas antstolio paduotą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, turi patikrinti visų antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumą, taip pat tai, ar prašomos išieškoti sumos apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (2011 m. lapkričio 14 d. redakcija) 43 punkte vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas (jas sudaro būtinos vykdymo išlaidos ir papildomos vykdymo išlaidos) ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 661 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai, raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui, iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, jog pareiškėja neįvykdė savo įsipareigojimų dėl savavališko paprastojo remonto padarinių pašalinimo, todėl išieškotojas kreipėsi į antstolį dėl priverstinio vykdomojo dokumento vykdymo. 2012-11-19 nutartimi skolininkei M. P. buvo paskirta 200,00 Lt bauda už sprendimo nevykdymą (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b.l. 19, 20). 2013-12-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi nutarė pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimo už akių vykdymo tvarką ir nustatė skolininkei M. P. naują vienerių metų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos įvykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimą už akių ir jo pagrindu 2012-08-20 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-136-613/2012, įpareigojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų, esančių ( - ), būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo, ir sutvarkyti statybvietę (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b.l. 34-36).

12Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad teismo sprendimas jame nurodytu bei naujai nustatytu terminais neįvykdytas. Sprendimų vykdymo instrukcijos 31 punkte numatyta, kad atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime. Vykdymo išlaidos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka išieškomos iš skolininko (Sprendimų vykdymo instrukcijos 33 punktas). A. A. R. Ž. vykdydama vykdomąjį dokumentą dėl savavališko paprastojo remonto padarinių pašalinimo, atlikusi vykdymo veiksmus ir paskaičiavusi vykdymo išlaidas, 2014-01-02 surašė vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-36 (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b.l. 39). Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 56 punktu atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu yra 200,00 Lt, o būtinų vykdymo išlaidų dydis 60,00 Lt. Antstolė surašė 2 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktus, už kurių surašymą antstolei vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcija priklauso 400,00 Lt atlygis (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b.l. 12, 22). Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad tik tam tikrais, tačiau itin išimtiniais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, dėl aplinkybių, prilygstančių force majeure aplinkybėms, antstoliui gali būti priteisiamas mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą minimalų atlyginimas. Teismų praktika dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą po to, kai skolininkas įvykdė sprendimą pasibaigus raginime nustatytam terminui, ir jo dydžio nustatymo yra suformuota. Pareiškėja nurodė, kad sprendimas neįvykdytas ne dėl jos kaltės, yra ruošiamas bendras viso pastato projektas, ko pasėkoje negalima įvykdyti teismo sprendimo, vykdomojoje byloje vykdomųjų veiksmų atlikta nedaug, antstolė į pareiškėjos gyvenamąją vietą Juodkrantėje nė karto nebuvo atvykusi, visi dokumentai surašyti kontoroje, pareiškėja yra sumokėjusi 396,00 Lt vykdymo išlaidų. Vykdomojoje byloje yra pateikta pažyma, iš kurios matosi, kad pareiškėja yra pensininkė, gauna nedidelę 750,00 Lt pensiją, yra 77 metų amžiaus, kaip nurodo pati, ji yra silpnos sveikatos, be kitų išlaidų turi nemažai išlaidų vaistams, jokių papildomų pajamų šaltinių neturi. 2014-02-12 antstolė patvarkymu Nr. S-1748, atsižvelgdama į kai kuriuos skolininkės skunde išdėstytus motyvus ir jos nelengvą finansinę padėtį, iš pareiškėjos priteistiną antstolio atlygį sumažino perpus, tačiau skolininkei pateikus pakartotiną skundą dėl antstolio veiksmų antstolė 2014-03-14 patvarkymu Nr. S-2682 panaikino savo 2014-02-12 priimtą patvarkymą Nr. S-1748 ir skolininkės skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b.l. 58, civilinė byla Nr. 2-5144-642/2014, b.l. 1). Nors pareiškėja ir teigia, kad jos sunki finansinė padėtis, tačiau iš vykdomojoje byloje Nr. 0075/12/00816, esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėja turi nekilnojamojo turto (vykdomoji byla Nr. 0075/12/00816, b.l. 64-69), todėl jos finansinė padėtis nelaikytina sunkia. Pareiškėjos argumentai, kad sprendimas neįvykdytas ne dėl jos kaltės, yra ruošiamas bendras viso pastato projektas, ko pasėkoje negalima įvykdyti teismo sprendimo, vykdomojoje byloje vykdomųjų veiksmų atlikta nedaug, antstolė į pareiškėjos gyvenamąją vietą ( - ) nė karto nebuvo atvykusi, visi dokumentai surašyti kontoroje, pareiškėja yra sumokėjusi 396,00 Lt vykdymo išlaidų (vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkė būtų sumokėjusi bent dalį vykdymo išlaidų, antstolė taip pat patvirtino, kad vykdymo išlaidų byloje nėra sumokėta), atmestini, kaip nepagrįsti, kadangi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 18, 279 straipsniuose yra nustatytas teismo sprendimo privalomumas, t.y. kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu yra priimtas sprendimas, jam įsiteisėjus, privalo jį vykdyti. Tais atvejais, kai sprendimas nevykdomas savanoriškai, jis gali būti vykdomas priverstinai. Tokiu atveju teismo sprendimo pagrindu išduodamas vykdomasis raštas, kuris pateikiamas antstoliui vykdyti priverstinai. Priverstinis vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas.

13Teismas konstatuoja, kad 2014-01-02 priimtame antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-36 papildomų ir kitų išlaidų, bei atlyginimo antstoliui dydžiai yra pagrįsti, apskaičiuoti pagal atliktus vykdymo veiksmus bei atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytus dydžius. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė priteistiną iš pareiškėjos atlygį antstoliui sumažino iki 250,00 Lt, pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies ir 2014-01-02 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-36 nurodytas atlygis antstoliui sumažintinas iki 250,00 Lt įpareigojant antstolę vykdomojoje byloje Nr. 0075/12/00816 sudaryti naują vykdymo išlaidų apskaičiavimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsnis, 611 straipsnio 3 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 513, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškėjos M. P. skundą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcijai, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, antstolei A. R. Ž. dėl antstolės A. R. Ž. veiksmų tenkinti iš dalies – 2014-01-02 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-36 nurodytą atlygį antstolei sumažinti iki 250,00 Lt ir įpareigoti antstolę A. R. Ž. vykdomojoje byloje Nr. 0075/12/00816 sudaryti naują vykdymo išlaidų apskaičiavimą.

16Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0075/12/00816 gražinti antstolei A. R. Ž.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai