Byla 2YT-29055-1116/2019
Dėl antstolės V. P. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404, suinteresuoti asmenys -Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir antstolė V. P

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. K. skundą dėl antstolės V. P. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404, suinteresuoti asmenys -Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir antstolė V. P..

3Teismas

Nustatė

41.

5pareiškėjas G. K. skunde dėl antstolės V. P. veiksmų prašė panaikinti antstolio 2019 m. spalio 3 d. turto arešto aktą Nr. S-19-186-24076, detalizuoti ir pakeisti 2019 m. spalio 3 d. patvarkymą Nr. S-19-186-24089 „Vykdymo išlaidų apskaičiavimas“. Paaiškino, kad dokumentai neatitinka tikrovės ir realybės, antstolė siekia asmeninės naudos, turėdama tikslą užvaldyti svetimą turtą, taip pat siekia pareiškėją pažeminti, pažeisti jo žmogiškąjį orumą. Nekilnojamąjį turtą įsigijo pareiškėjo žmona už jai priklausančias pinigines lėšas, taigi pareiškėjas nėra turto savininkas. Iš pareiškėjo mažamečių vaikų atimama teisė į gyvenamąjį plotą, pažeidžiant nepilnamečių teises ir teisėtus interesus. 2019 m. spalio 3 d. raštas Nr. S-19-186-24089 nepagrįstas ir pakankamai nedetalizuotas.

62.

7Antstolė V. P. 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Patvarkyme nurodė, kad ji vykdo vykdomąją bylą Nr. 0186/19/07404. Išlaidos vykdomojoje byloje paskaičiuotos ir detalizuotos 2019 m. spalio 3 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-19-186-24089. Patikrinus skolininko (pareiškėjo) turtinę padėtį bei nustačius, kad jo vardu įregistruota ½ dalis buto, buvo areštuotas skolininko turtas. Duomenų, patvirtinančių areštuoto turto nuosavybės teisės priklausymą tretiesiems asmenims, vykdomojoje byloje nenustatyta. Turto areštas atliktas dėl išieškotojo interesų apsaugos, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

83.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimo nepateikė.

104.

11Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK 443 straipsnio 5 dalis)). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

12Teismas

13konstatuoja:

14Skundas atmestinas

155.

16Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) VI dalies normose bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje (toliau – ir SVI). CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

176.

18Iš vykdomosios bylos Nr. 0186/19/07404 medžiagos nustatyta, kad antstolė V. P. vykdo išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08) 467-124862 dėl 5 380,12 Eur skolos. Vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404 išieškojimas vyksta pareiškėjo G. K. atžvilgiu. 2019 m. spalio 3 d. turto arešto aktu Nr. S-19-186-24076 buvo areštuota ½ dalis nekilnojamojo turto – ( - ), turto arešto mastas 5 493,74 Eur. 2019 m. spalio 3 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-19-186-24089 nurodytos, šios išlaidos: 111,30 Eur būtinos vykdymo išlaidos, 0,67 Eur A4 formato 1 lapo kopija (kiekis – 3), 538,01 Eur atlygis antstoliui, 1,65 Eur pašto išlaidos. 2019 m. spalio 4 d. antstolė patvarkymu dėl skolos išieškojimo Nr. S-19-186-24332 nurodė bendrą išieškomą sumą – 6 031,75 Eur (5 380,12 Eur skolos likutis + 651,63 Eur vykdymo išlaidų suma), skolininkas G. K., išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

197.

20Pareiškėjas prašo panaikinti antstolio 2019 m. spalio 3 d. turto arešto aktą, nes jis nėra nekilnojamo turto savininkas ir turto pardavimas gali pažeisti jo nepilnamečių vaikų teises ir interesus. Taip pat prašo detalizuoti ir pakeisti 2019 m. spalio 3 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, nes jis nedetalizuotas ir nepagrįstas.

21Dėl turto arešto akto

228.

23Iš vykdomojo byloje esančio 2019 m. spalio 3 d. turto arešto akto Nr. S-19-186-24076 matyti, kad skundžiamu turto arešto aktu yra areštuota ½ dalis ( - ). Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (2019 m. spalio 4 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2015 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo – pardavimo sutartis, 2015 m. gruodžio 1 d. sutuoktinių turto pasidalijimo sutartis), priešingai nei skunde teigia pareiškėjas, patvirtina, kad pareiškėjas yra ½ dalies ( - ), savininkas. 2015 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties, kuria pardavėja D. N. pardavė pirkėjai J. K. butą, ( - ), 5.3 punkte buvo nustatyta, kad pirkėja J. K. butą įgyja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, esant santuokoje su pareiškėju G. K.. 2015 m. gruodžio 1 d. sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties 2.1.1 punktu J. K. ir G. K. pasidalijo santuokoje bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgytą ( - ), lygiomis dalimis po ½ asmeninės nuosavybės teise. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2019 m. spalio 4 d. išrašo matyti, kad po ½ dalį buto, ( - ), priklauso J. K. ir G. K. asmeninės nuosavybės teise. Nustatyta, kad skundžiamu turto arešto aktu yra areštuota pareiškėjui asmeninės nuosavybės teise priklausanti ½ dalis buto ( - ). Pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių jo teiginius, kad butą sutuoktinė įsigijo asmeninės nuosavybės teise ir, kad jis nėra buto, ( - ), dalies savininkas.

249.

25Turto arešto akte, apie kurį pareiškėjui buvo pranešta, jam buvo išaiškinta, kad pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškotiną sumą ir vykdymo išlaidas galima išieškoti per šešis mėnesius (CPK 663 straipsnio 1 dalis). Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404 iš pareiškėjo yra išieškoma 5 380,12 Eur skolos suma ir 651,63 Eur vykdymo išlaidos, taigi iš viso 6 031,75 Eur. Šiuo atveju turto arešto mastas 5493,74 Eur nėra didesnis, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

2610.

27Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas. Teismas įvertinęs nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad šiuo atveju turto areštas yra būtina priverstinio vykdymo priemonė, užtikrinanti skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyrą. Byloje nenustatyta, kad antstolė V. P. nepagrįstai priėmė ir vykdo vykdomąjį dokumentą ar atliko kokius nors neteisėtus, nereikalingus ar perteklinius veiksmus, atvirkščiai, – ji siekia išieškoti priteistas pinigines sumas, laikydamasi įstatymų apibrėžtos išieškojimo tvarkos ir eiliškumo. Pareiškėjas skundo teiginių, kad antstolė siekia asmeninės naudos, turėdama tikslą užvaldyti svetimą turtą, kad siekia pareiškėją pažeminti, pažeisti jo žmogiškąjį orumą, nepagrindė jokiais įrodymais.

2811.

29Pagal CPK 663 straipsnio 4 dalį, teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai skolininkui priklausantis paskutinis būstas, kuriame jis gyvena, išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad iš šio būsto nebūtų išieškoma. Prašymas dėl to paduodamas ir nagrinėjamas apylinkės teisme šio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teismai, spręsdami nepilnamečių vaikų, invalidų ir kitų socialiai remtinų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimo klausimus, turi būti aktyvūs. To reikalauja viešasis interesas (CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014).

3012.

31Atsižvelgus į nurodytą teisminę praktiką, laikytina, kad pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų taip pat kelia klausimą dėl CPK 663 straispnio 4 dalies nuostatos taikymo, t.y. siekia, kad būtų apribotas išieškojimas iš fizinio asmens būsto, kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai.

3213.

33Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-71/2014).

3414.

35Teismas įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus daro išvadą, kad šiuo atveju nenustatytos visos būtinos sąlygos CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymui. Kaip minėta, šiuo atveju vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404 yra vykdomas išieškojimas iš pareiškėjui priklausančios ½ dalies buto pagal suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto. Taigi išieškoma skola yra susidariusi Valstybinei mokesčių inspekcijai apskaičiavus gyventojų pajamų mokesčio ir su juo susijusių sumų mokestinę nepriemoką. Tuo tarpu CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymui būtina sąlyga yra skolos atsiradimas dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad skundžiamu turto arešto aktu nebuvo areštuota pareiškėjo žmonai priklausanti dalis (1/2 dalis) gyvenamojo būsto, kuriame yra deklaruota pareiškėjo nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta.

3615.

37Teismas sprendžia, jog antstolės V. P. veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404 yra teisėti, nepažeidžiantys šalių interesų pusiausvyros, protingumo, teisingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principų, antstolės surašytas 2019 m. spalio 3 d. turto arešto aktas Nr. S-19-186-24076 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti.

38Dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo

3916.

402019 m. spalio 3 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-19-186-24089, kurį pareiškėjas prašo pakeisti ir detalizuoti, buvo nurodytos šios vykdymo išlaidos: 111,30 Eur būtinos vykdymo išlaidos, 0,67 Eur A4 formato 1 lapo kopija (kiekis – 3), 538,01 Eur atlygis antstoliui, 1,65 Eur pašto išlaidos.

4117.

42Pagal SVI 33 punktą, visos vykdymo išlaidos, išskyrus instrukcijoje numatytas išimtis, išieškomos iš skolininko pagal SVI nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos. SVI 43.1. papunktis nurodo, kad kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau – būtinos vykdymo išlaidos) ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau – papildomos vykdymo išlaidos). Būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą, o vykdant nepiniginio pobūdžio išieškojimus – į vykdomojo dokumento kategoriją (SVI 47 punktas).

4318.

44Vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404 piniginis išieškojimas yra 5 380,12 Eur dydžio. SVI 1 lentelėje (eilės Nr. 13) nurodyta, kad nuo 4 400,00 Eur iki 8 700,00 Eur yra taikomos 100,00 Eur būtinos vykdymo išlaidos ir atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą – 10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 528,00 Eur. Taigi, nustatytos 111,30 Eur būtinos vykdymo išlaidos (taikant 1.113 dydžio ketvirčio vartotojų kainų indeksą) ir 538,01 Eur (5 380,12 Eur x 10 proc.=538,01 Eur) atlygis antstoliui neviršija SVI 1 lentelėje (eilės Nr. 13) nurodytų dydžių (SVI 40 punktas). Tas pats pasakytina dėl 0,67 Eur išlaidų už A4 formato 1 lapo kopija (kiekis – 3) (SVI 40 punktas, 3 lentelė, eilės Nr. 2) ir 1,65 Eur pašto išlaidų (SVI 65 punktas). CPK 609 straipsnis nurodo, kad vykdymo išlaidas sudaro vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti; vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (CPK 609 straipsnis), vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko, toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos (CPK 610, 611 straipsniai).

4519.

46Teismas įvertinęs šias nustatytas aplinkybes daro išvadą, kad antstolė V. P. surašė teisėtą ir pagrįstą 2019 m. spalio 3 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-19-186-24089, kuris yra aiškus ir detalus, atitinka teisės aktų nustatytus dydžius, yra pagrįstas vykdomosios bylos medžiaga. Todėl antstolė teisėtai ir pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo reikalavimo apskaičiavimą detalizuoti ir pakeisti.

4720.

48Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms bei išdėstytiems teisiniams argumentams, darytina išvada, kad pareiškėjo G. K. skundas yra nepagrįstas, todėl jis atmestinas (CPK 513 straipsnis).

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 - 513 straipsniais, 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

50pareiškėjo G. K. skundą dėl antstolės V. P. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404 atmesti.

51Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

52Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G.... 3. Teismas... 4. 1.... 5. pareiškėjas G. K. skunde dėl antstolės V. P. veiksmų prašė panaikinti... 6. 2.... 7. Antstolė V. P. 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu atsisakė tenkinti... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 10. 4.... 11. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos... 12. Teismas... 13. konstatuoja:... 14. Skundas atmestinas... 15. 5.... 16. Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo... 17. 6.... 18. Iš vykdomosios bylos Nr. 0186/19/07404 medžiagos nustatyta, kad antstolė V.... 19. 7.... 20. Pareiškėjas prašo panaikinti antstolio 2019 m. spalio 3 d. turto arešto... 21. Dėl turto arešto akto... 22. 8.... 23. Iš vykdomojo byloje esančio 2019 m. spalio 3 d. turto arešto akto Nr.... 24. 9.... 25. Turto arešto akte, apie kurį pareiškėjui buvo pranešta, jam buvo... 26. 10.... 27. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 28. 11.... 29. Pagal CPK 663 straipsnio 4 dalį, teismas skolininko ar jo šeimos narių... 30. 12.... 31. Atsižvelgus į nurodytą teisminę praktiką, laikytina, kad pareiškėjas... 32. 13.... 33. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant... 34. 14.... 35. Teismas įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus daro išvadą, kad šiuo... 36. 15.... 37. Teismas sprendžia, jog antstolės V. P. veiksmai vykdomojoje byloje Nr.... 38. Dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo... 39. 16.... 40. 2019 m. spalio 3 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-19-186-24089, kurį... 41. 17.... 42. Pagal SVI 33 punktą, visos vykdymo išlaidos, išskyrus instrukcijoje... 43. 18.... 44. Vykdomojoje byloje Nr. 0186/19/07404 piniginis išieškojimas yra 5 380,12 Eur... 45. 19.... 46. Teismas įvertinęs šias nustatytas aplinkybes daro išvadą, kad antstolė V.... 47. 20.... 48. Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms bei išdėstytiems teisiniams... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 -... 50. pareiškėjo G. K. skundą dėl antstolės V. P. veiksmų vykdomojoje byloje... 51. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 52. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...