Byla 2-664-368/2010
Dėl šioje byloje priimtinas sprendimas už akiu

1n u s t a t e :

2Ieškovas bankrutuojanti AB ,,Kanapa“ prašo pripažinti negaliojanciu ( - ) darbu atlikimo akta Nr. ( - ) prie gen. rangos ( - ) sutarties, sudarytos tarp AB ,,Kanapa“ ir UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“. Nurodo, kad ieškovas ir atsakovas UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ ( - ) sudare gen. rangos sutarti Nr. ( - ), pagal kuria atsakovas isipareigojo atlikti statinio, adresu ( - ), projektavimo bei statybos darbus. Pažymi, kad gen. rangos sutartis nebuvo pradeta vykdyti, nesuteiktos jokios paslaugos, nepateikti projektavimo darbai. Atkreipia demesi, kad BAB ,,Kanapa“ generalinis direktorius suklydimo itakoje pasiraše gincijama ( - ) darbu atlikimo akta ( - ).

3Ieškovo atstovai prašo priimti sprendima už akiu, neatvykus i teismo posedi atsakovams.

4Atsakovai apie teismo posedžio laika ir vieta buvo informuoti tinkamai (IV tomas, b. l. 13, 26), iš atsakovu negauti pareiškimai nagrineti byla jiems nedalyvaujant. Todel šioje byloje priimtinas sprendimas už akiu.

5Priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, tai yra isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

6Del ( - ) darbu atlikimo akto Nr. ( - ) pripažinimo negaliojanciu.

7Iš pateikto ieškinio ir pridetu dokumentu (I tomas, b. l. 25-42) matyti, kad atsakovas UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ netinkamai vykde savo sutartines prievoles pagal gen. rangos sutarti ( - ).

8Iš ( - ) pranešimo matyti, kad ieškovas BAB ,,Kanapa“ vienašališkai nutrauke gen. rangos sutarti ( - ) (I tomas, b. l. 39), pažymedamas, kad atsakovas UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ iš esmes pažeide savo sutartinius isipareigojimus.

9CK šeštosios knygos IV dalies ,,Atskiros sutarciu rušys“ XXXIII skyriaus ,,Ranga“ pirmojo skirsnio ,,Bendrosios nuostatos“ 6.658 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darba taip letai, kad ji baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teise atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. Ginco šaliu ( - ) sudarytos gen. rangos sutarties ( - ) 10.1.1. punkte nustatyta, kad užsakovas turi teise nutraukti sutarti, jei gen. rangovas nevykdo sutartiniu isipareigojimu. Taigi užsakovas gali atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius pagal CK 6.658 straipsnio 2 dalies norma tik rangovui pažeidus sutarties nustatytus terminus darbams atlikti. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2007 m. vasario 26 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje UAB ,,Gregaris“ v. UAB ,,Vilniaus ukas“, bylos Nr. 3K-3-71/2007, išaiškino, kad remdamasis šiuo pagrindu užsakovas igyja teise atsisakyti nuo sutarties ir reikalauti nuostoliu atlyginimo tik tuo atveju, kai pats užsakovas bendradarbiavo su rangovu, vykde sutarties isipareigojimus ir nesutrukde rangovui vykdyti sutarti pagal joje nustatytus terminus

10Byloje nustatyta, kad UAB ,,Projektavimo centras” nutrauke ( - ) projektavimo darbu rangos sutarti ( - ), nes UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ neapmokejo PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) už atliktus projektavimo darbus (I tomas, b. l. 41).

11Teismas pažymi, kad sutartis nutrauktina CK 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu, ivertinus tai, kad atsakovo sutartiniu isipareigojimu neivykdymas reiškia esmini sutarties pažeidima, nes toks neivykdymas duoda pagrinda nukentejusiai šaliai nesitiketi, kad sutartis bus ivykdyta ateityje (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Teismas atkreipia demesi, kad taikant nurodytas teises normas turi buti atsižvelgiama i tai, ar nukentejusi šalis iš esmes negavo to, ko tikejosi pagal sutarti (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Šaliu sudarytos rangos sutarties pagrindinis tikslas ir kiekvienos iš šaliu turtinis interesas buvo už sutartyje nurodyta sumoketina kaina atlikti projektavimo darbus. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarine sesija 2004 m. birželio 29 d. nutarime (civilineje byloje J. Z. v. UAB ,,Baldras“, bylos Nr. 3K-P-346/2004) išaiškino, kad ,,sutarties pažeidima pripažistant esminiu, turi buti ivertinta, ar nukentejusios šalies asmeniniai interesai del tokio pažeidimo buvo iš esmes suvaržyti, nes esmini sutarties pažeidima nulemia tai, ar nukentejusioji šalis negavo didžiaja dalimi to, ka pagal sutarti per visa jos termina pagristai tikejosi gauti, taip pat ar nukentejusios šalies teiseti, pagristi lukesciai del numatytu sutarties vykdymo rezultatu lieka neigyvendinti vien del sutarti pažeidusio kontrahento veiksmu, ar ir del kitu priežasciu“.

12UAB ,,Projektavimo centras” nurode, kad nebuvo informuota ir raštiškai nesutiko del skolos perkelimo BAB „Kanapa“ (I tomas, b. l. 41). CK 6.116 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu kreditorius neduoda sutikimo perkelti skola, laikoma, kad skola neperkelta.

13Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, ieškovo bankrutuojancios AB ,,Kanapa“ ieškinys del ( - ) darbu atlikimo akto Nr. ( - ), pripažinimo negaliojanciu tenkintinas visiškai, todel minetas ( - ) darbu atlikimo aktas pripažintinas negaliojanciu.

14Del 533 874 Lt skolos priteisimo.

15Ieškovui BAB ,,Kanapa“ vienašališkai nutraukus gen. rangos sutarti Nr. ( - ) del UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ sutartiniu isipareigojimu pažeidimu ir UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanijai“ neirodžius, kad projektavimo ir statybos darbai buvo atlikti, UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ neigijo teises reikalauti 533 874 Lt nuostoliu atlyginimo iš AB “Kanapa”. ( - ) sudarytos gen. rangos sutarties Nr. ( - ) 10.1. punkte nustatyta, kad užsakovas AB ,,Kanapa“ turi teise nutraukti sutarti bei nemoketi nustatytos sumos už ne nekokybiškai ir ne laiku atliktus statybos darbus.

16Esant gincui, kad darbai nebuvo perduoti arba perduoti netinkamai, teismai turi tai ivertinti ne tik analizuodami darbu priemimo akta, bet turi pasisakyti, ar šie aktai atitinka sutarties ir istatymo numatytas salygas. (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Atnava“ v. Vilniaus m. savivaldybe, bylos Nr. 3K-3-235/2005, ir kt.).

17Atsižvelgiant i anksciau nurodytas aplinkybes, kad UAB ,,Projektavimo centras” nutrauke ( - ) projektavimo darbu rangos sutarti ( - ), nes UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ neapmokejo PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) už atliktus projektavimo darbus ir i tai, kad UAB ,,Projektavimo centras” nurode, kad nebuvo informuota ir raštiškai nesutiko del skolos perkelimo BAB „Kanapa“, bei gen. rangovui UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ nepateikus irodymu, apart gincijamo ( - ) darbu atlikimo akto Nr. ( - ), kad projektavimo ir statybos darbai buvo atlikti, teismas laiko, kad užsakovui AB ,,Kanapa“ nekilo prievoles atlyginti gen. rangovui UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ 533 874 Lt skolos.

18Civiliniame procese išvadai apie fakto buvima padaryti irodymu pakanka, jeigu byloje esantys irodymai leidžia labiau tiketi, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

19Teismas gali daryti išvada apie tam tikru aplinkybiu buvima tada, kai byloje esanciu irodymu visuma leidžia manyti, jog labiau tiketina atitinkama fakta buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009; kt.).

20Pažymetina, kad bankroto byloje Nr. B2-282-368/2010 yra UAB ,,Vilniaus pirkliai“ prašymas BAB ,,Kanapa“ administratoriui del UAB ,,Vilniaus pirkliai“ 533 874 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo itraukimo i šios imones kreditoriu reikalavimu saraša (IV tomas, b. l. 6).

21Atkreiptinas demesys i tai, kad Šiauliu apygardos teisme 2010-12-14 gautas procesino bendrininko L. G. prašymas sustabdyti teismo procesa bankroto byloje Nr. B2-282-368/2010 iki BAB ,,Kanapa“ kontrolinio akciju paketo savininkas BUAB ,,Kauno projektai” administratore V. Š. užbaigs BAB ,,Kanapa“ kontrolinio akciju paketo pardavima UAB “Vilniaus pirkliai ir L. G.. Šiame prašyme nurodyta, kad isigijes BAB ,,Kanapa“ kontrolini akciju paketa, L. G. kartu su BAB ,,Kanapa“ kreditoriumi UAB ,,Vilniaus pirkliai“ kreipsis i bankroto byla nagrinejanti teisma del proceso atnaujinimo, BAB ,,Kanapa“ bankroto administratoriaus ir BAB ,,Kanapa“ atstovaujanciu advokatu keitimo, del BAB ,,Kanapa“ bankroto ir likvidavimo proceduros stabdymo, BAB ,,Kanapa“ kreditoriniu isipareigojimu restrukturizavimo, tokiu budu siekiant pakeisti BAB “Kanapa” atstovu pozicija del atsakovo UAB “Vilniaus pirkliai” 533 874 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo, pripažistant ši UAB “Vilniaus pirkliai” kreditorini reikalavima BAB “Kanapa” skola.

22Šiauliu apygardos teisme taip pat 2010-12-14 gautas BUAB ,,Kauno projektai” administratores V. Š. prašymas del teismo proceso sustabdymo civilineje byloje Nr. B2-282-368/2010 iki bus išsprestas BAB ,,Kanapa“ akciju pardavimo klausimas.

23Tokios aplinkybes leidžia daryti pagrista išvada, jog pats atsakovas - UAB ,,Vilniaus pirkliai“ abejoja savo 533 874 Lt dydžio reikalavimo teisetumu ir pagristumu.

24Esant šioms aplinkybems, teismas neturi teisinio pagrindo tenkinti atsakovo UAB ,,Vilniaus pirkliai“ priešieieškinio reikalavimu del 533 874 Lt skolos, procesiniu palukanu bei bylinejimosi išlaidu priteisimo iš ieškovo BAB ,,Kanapa“.

25Del reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarciu pripažinimo negaliojanciomis.

26Byloje nustatyta, kad ( - ) UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ ir UAB „Baltoji Voke“ sudare reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarti Nr. ( - ), pagal kuria UAB „Baltoji Voke“ (cesionierius) pereme reikalavimais UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ (cedento) i AB „Kanapa“ 533 874 Lt skola už projektavimo darbus pagal gen. rangos sutarti Nr. ( - ), sudaryta ( - ) tarp UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ ir AB „Kanapa“ (b. l. 19-21).

27Atsakovas UAB „Vilniaus pirkliai“ (cesionierius) reikalavimo perleidimo (cesijos) ( - ) sutartimi Nr. (duomenys neskelbtinipereme iš atsakovo UAB „Baltoji Voke“ (cedento) pagal ( - ) sudaryta reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarti Nr. ( - ) tureta reikalavimo teise i ieškovo AB „Kanapa“ 533 874 Lt isiskolinima bei teise i netesybas už projektavimo darbus pagal gen. rangos sutarti Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ ir AB „Kanapa“ (b. l. 22-24).

28Teismu praktikoje išaiškinta, kad cesija nera abstraktus savarankiškas sandoris, o yra susietas su pagrindiniu sandoriu, kuriame vyko reikalavimu pasikeitimas, t. y. sutartimi, kuri yra cesijos esme. <...> Reikalavimu perleidimo sutartis yra tiesiogiai susijusi su pradiniu sandoriu, kurio pagrindu perduodama reikalavimo teise, ir visi gincai del reikalavimo perleidimo sutarties yra taip pat susije su pradiniu sandoriu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB ,,Žaliasis tiltas“ v. Danske Bank A/S Lietuvos filialas, bylos Nr. 3K-7-168/2010).

29Aptartos istatymu ir teismu praktikos nuostatos lemia, kad, spresdamas gincus del cesijos pagrindu perleistos prievoles, teismas turi vertinti: 1) prievole, iš kurios atsirado teise, esanti reikalavimo perleidimo dalyku; 2) sandori, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teise reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrinda); 3) reikalavimo perleidimo (cesijos) sandori, kuriuo perleidžiama reikalavimo teise (atsisakoma reikalavimo teises) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Arisanda“ v. UAB „2B Pack“, bylos Nr. 3K-3-199/2008; 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilineje byloje Šakiu rajono Grinaiciu žemes ukio bendrove ir kt. v. UAB ,,Asotros veterinarija“, bylos Nr. 3K-3-591/2009; kt.).

30Atsižvelgiant i anksciau nurodytas aplinkybes, teismas laiko, kad AB „Kanapa“ neatsiradus prievoles atlyginti gen. rangovui UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ 533 874 Lt pagal gen. rangos sutarti Nr. ( - ), ir atitinkamai gen. rangovui UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ neigijus teises reikalauti atlyginti skola už statybos ir projektavimo darbus pagal gen. rangos sutarti Nr. ( - ), - UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ negalejo perleisti reikalavimo teises kitam asmeniui UAB „Baltoji Voke“, kadangi jos neturejo. Todel ieškovo BAB „Kanapa“ ieškinio reikalavimai del reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarciu pripažinimo negaliojanciomis tenkintini visiškai ir minetos ( - ) ir ( - ) perleidimo sutartys pripažintinos negaliojanciomis.

31Del nuostoliu atlyginimo.

32Iš pateikto priešieškinio ir patikslinto priešieškinio (IV tomas, b. l. 1-4, 24-28, 34-38) matyti, kad atsakovas UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ prašo priteisti iš ieškovo BAB „Kanapa“ atsakovo patirtu 3500 Lt nuostoliu, viešai paneigti neigiama informacija apie atsakova bei priteisti bylinejimosi išlaidas.

33Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje pripažistama, kad piktnaudžiavimo procesinemis teisemis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisemis ne pagal ju paskirti, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais samoningai sukeliama kitai proceso šaliai esmine žala. Vienos šalies procesiniu teisiu igyvendinimu negali buti pateisinamas kitos šalies teisiu suvaržymas ir jos padeties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu igyvendinti tokia procesine teise. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kita šali, jos teisetus interesus. Siekdama savo tikslu ir naudodamasi savo procesinemis teisemis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelemis, neproporcingomis priemonemis, daranciomis nuostoliu kitai šaliai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilineje byloje UAB ,,Oruva” ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikiu rajono skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005).

34Siekiant nuostoliu atlyginimo pagal CPK 95 straipsni kitos šalies piktnaudžiavimas procesinemis teisemis turi buti irodytas.

35Byloje nenustatyta, kad ieškovas BAB „Kanapa“ reikšdamas ieškinius ar teikdamas kitus procesinius dokumentus butu elgesis nesažiningai, todel atsakovo UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ priešieškinio reikalavimai del nuostoliu atlyginimo netenkintini, kaip neirodyti ir nepagristi (CPK 178 str.).

36Vadovaudamasis CPK 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

37Ieškovo BAB ,,Kanapa“ (imones kodas 145770750, adresas – Tilžes g. 13, Šiauliai) ieškini atsakovams UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ (imones kodas 123622343), UAB ,,Baltoji Voke“ (imones kodas 174917071) del ( - ) darbu atlikimo akto pripažinimo negaliojanciu tenkinti visiškai ir ( - ) darbu atlikimo akta Nr. ( - ) sudaryta tarp ieškovo AB „Kanapa“ ir atsakovo UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ pripažinti negaliojanciu.

38Atsakovo UAB ,,Vilniaus pirkliai“ priešieškini ieškovui BAB „Kanapa“ del 533 874 Lt skolos išieškojimo atmesti.

39Ieškovo BAB ,,Kanapa“ ieškini atsakovams UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“, UAB ,,Baltoji Voke“, UAB ,,Vilniaus pirkliai“ del reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarciu pripažinimo negaliojanciomis tenkinti ir ( - ) reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarti Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ ir UAB „Baltoji Voke“, bei ( - ) reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarti Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB „Baltoji Voke“ ir „Vilniaus pirkliai“ pripažinti negaliojanciomis.

40Atsakovo UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ priešieškini ieškovui BAB „Kanapa“ del nuostoliu atlyginimo atmesti.

41Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Šiauliu apygardos teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

42Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. n u s t a t e :... 2. Ieškovas bankrutuojanti AB ,,Kanapa“ prašo pripažinti negaliojanciu ( - )... 3. Ieškovo atstovai prašo priimti sprendima už akiu, neatvykus i teismo posedi... 4. Atsakovai apie teismo posedžio laika ir vieta buvo informuoti tinkamai (IV... 5. Priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka formalu byloje pateiktu irodymu... 6. Del ( - ) darbu atlikimo akto Nr. ( - ) pripažinimo negaliojanciu.... 7. Iš pateikto ieškinio ir pridetu dokumentu (I tomas, b. l. 25-42) matyti, kad... 8. Iš ( - ) pranešimo matyti, kad ieškovas BAB ,,Kanapa“ vienašališkai... 9. CK šeštosios knygos IV dalies... 10. Byloje nustatyta, kad UAB ,,Projektavimo centras” nutrauke ( - ) projektavimo... 11. Teismas pažymi, kad sutartis nutrauktina CK 6.217 12. UAB ,,Projektavimo centras” nurode, kad nebuvo informuota ir raštiškai... 13. Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, ieškovo bankrutuojancios AB ,,Kanapa“... 14. Del 533 874 Lt skolos priteisimo.... 15. Ieškovui BAB ,,Kanapa“ vienašališkai nutraukus gen. rangos sutarti Nr. ( -... 16. Esant gincui, kad darbai nebuvo perduoti arba perduoti... 17. Atsižvelgiant i anksciau nurodytas aplinkybes, kad UAB ,,Projektavimo... 18. Civiliniame procese išvadai apie... 19. Teismas gali daryti išvada apie tam... 20. Pažymetina, kad bankroto byloje Nr. B2-282-368/2010 yra UAB ,,Vilniaus... 21. Atkreiptinas demesys i tai, kad Šiauliu apygardos teisme 2010-12-14 gautas... 22. Šiauliu apygardos teisme taip pat 2010-12-14 gautas BUAB ,,Kauno projektai”... 23. Tokios aplinkybes leidžia daryti pagrista išvada, jog pats atsakovas - UAB... 24. Esant šioms aplinkybems, teismas neturi teisinio pagrindo tenkinti atsakovo... 25. Del reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarciu pripažinimo negaliojanciomis.... 26. Byloje nustatyta, kad ( - ) UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ ir UAB... 27. Atsakovas UAB „Vilniaus pirkliai“ (cesionierius) reikalavimo perleidimo... 28. Teismu praktikoje išaiškinta, kad cesija nera abstraktus savarankiškas... 29. Aptartos istatymu ir teismu praktikos nuostatos lemia, kad, spresdamas gincus... 30. Atsižvelgiant i anksciau nurodytas aplinkybes, teismas laiko, kad AB... 31. Del nuostoliu atlyginimo.... 32. Iš pateikto priešieškinio ir patikslinto priešieškinio (IV tomas, b. l.... 33. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje pripažistama, kad piktnaudžiavimo... 34. Siekiant nuostoliu atlyginimo pagal CPK 35. Byloje nenustatyta, kad ieškovas BAB „Kanapa“ reikšdamas ieškinius ar... 36. Vadovaudamasis CPK 285 str., 286 str., teismas... 37. Ieškovo BAB ,,Kanapa“ (imones kodas 145770750, adresas – Tilžes g. 13,... 38. Atsakovo UAB ,,Vilniaus pirkliai“ priešieškini ieškovui BAB „Kanapa“... 39. Ieškovo BAB ,,Kanapa“ ieškini atsakovams UAB ,,Vilniaus brokeriu... 40. Atsakovo UAB ,,Vilniaus brokeriu kompanija“ priešieškini ieškovui BAB... 41. Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 42. Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti...