Byla A-1974-525/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Rokiškio skyriaus, apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartį dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimo atsakovui Rokiškio rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Valstybės žemės fondas, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Rokiškio skyriaus, E. K. ir B. K..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi pradėjo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos (toliau – ir Schema) teisėtumo tyrimą, ar Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-162 (toliau – ir Kelias) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą (toliau – ir Kelių sąrašas), neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai (1 tomas, 2–3 b. l.). Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi sustabdė Panevėžio apygardos administracinio teismo nagrinėjamą administracinę bylą Nr. I-53-320/2014 (teisminio proceso numeris 3-65-3-00110-2012-4) pagal pareiškėjos E. K. skundą atsakovui Rokiškio rajono savivaldybei (toliau – ir Savivaldybė), atstovaujamai Savivaldybės tarybos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT), B. K., valstybės įmonei (toliau – ir VĮ) Valstybės žemės fondas dėl žalos atlyginimo iki įsiteisės administracinio teismo sprendimas dėl Schemos dalies teisėtumo ištyrimo.

5Atsakovas Savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą (I t., 7–8 b. l.).

6Nurodė, kad Kelias, esantis ( - ) kadastro vietovėje, ( - ) kaime ir einantis per E. K. žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ) (toliau – ir Žemės sklypas), Panevėžio apskrities Rokiškio rajono savivaldybės ( - ) kadastro vietovės žemėtvarkos projektų sprendiniuose yra pažymėtas kaip bendro naudojimo. Šis kelias taip pat pažymėtas ir aprašytas Sprendimu patvirtintoje Schemoje. Šioje schemoje Kelio plotis – 4 m, ilgis – 686 m, plotas – 0,27 ha. Per Žemės sklypą einantis viešasis Kelias taip pat eina ir per žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ), tik šiuo keliu privažiuojama prie žemės sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir miško sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Kaip matyti iš Schemoje pateikto teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. ž7-98, šios Schemos planavimo organizatorius – Panevėžio apskrities viršininkas, rengėjas – VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, tikrinanti institucija – Panevėžio apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentas, patikrinimo apibendrinimas – projektas parengtas nustatyta tvarka, patikrinimo išvada – teigiama, siūlymas tvirtinančiai institucijai – Savivaldybės tarybai Savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą tvirtinti. Iš Schemos įvadinės dalies matyti, kad Schema be kitų dokumentų buvo rengiama naudojantis Savivaldybės kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektais 1999–2003 metų bei Rokiškio rajono reljefo žemėlapiais, ortofotografiniais žemėlapiais. Kelias, einantis per namų valdos sklypą ( - ) k., Rokiškio r., yra pažymėtas ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniuose, tą įrodo ištraukos iš Panevėžio apskrities Rokiškio rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko įsakymais. Šis kelias pradedant 1998 m. ir vėliau žemės reformos projektuose buvo pažymėtas, kaip bendro naudojimo ir patvirtintas Panevėžio viršininko įsakymais. Išlikusio nekilnojamo turto atkūrimo metu šis kelias dokumentuose nurodomas jau nuo 1929 m. Atkuriant nuosavybės teises J. K. į 15,81 ha Žemės sklypą, dar nebuvo Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, nebuvo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento – žemės reformos žemėtvarkos projekto, taip pat kelių schemos. Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai yra privalomi formuojant naujus žemės sklypus ir yra viršesni, lyginant su anksčiau parengtu sklypo planu (šiuo atveju su sklypo lauko matavimo brėžiniu – abrisu ar preliminariu planu). Vertino, kad Schema ta apimtimi, kuria Kelias įrašytas į Kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime (I t., b. l. 9-12) prašė pripažinti Schemą, ta apimtimi, kuria Kelias įrašytas į Kelių sąrašą, neprieštaraujančia Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

8Nurodė, kad Schemą rengė tuometinio VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabar Valstybės žemės fondas) Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius (toliau – ir Schemos rengėjas). Rėmėsi Kelių įstatymo 3 straipsnio 1, 3 dalimi, 4 straipsnio 3 dalimi. Pažymėjo, kad Schema buvo rengiama vadovaujantis Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) bei planavimo organizatoriaus Panevėžio apskrities viršininko administracijos (nuo 2010 m. liepos 1 d. funkcijos perėmėja – NŽT) (toliau – ir Planavimo organizatorius) 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. Ž-2499 patvirtinta Panevėžio apskrities rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų planavimo darbų programa (toliau – ir Programa). Planavimo organizatorius Programoje nustatė konkrečius uždavinius rengiamai Schemai. Vienas iš uždavinių buvo anksčiau patvirtintas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemas papildyti naujai nutiestais ir žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotais bendro naudojimo keliais, strategiškai svarbiais kaimų bendruomenėms ar sudarančiais racionalesnius, geresnius privažiavimus prie gyvenamųjų vietovių ir žemės valdų. Taip pat Programoje numatyta atsižvelgti į kaimo bendruomenių, žemės savininkų ir žemės nuomininkų interesus bei numatyti perspektyvinius vietinės reikšmės kelius. Darbo pradžioje su Planavimo organizatoriumi buvo apibrėžti kriterijai, kuriais vadovaujantis viešiesiems keliams priskiriami keliai: keliai, jungiantys kitus viešuosius arba rajoninius kelius; keliai, jungiantys gyvenamąsias vietoves; keliai į sąvartynus; keliai į lankomus gamtos ir kultūros paminklus; keliai į rekreacijos objektus; keliai nutiesti prie gyvenamųjų vietovių, jei jie veda prie 3-jų ar daugiau sodybų; realiai naudojami keliai. Pažymėjo, kad Kelias yra realiai naudojamas privažiuoti prie žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), tai pat tik šiuo keliu privažiuojama prie žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), ir miško sklypų. Šis kelias kaip bendro naudojimo kelias buvo pažymėtas 1998 m. ( - ) kadastro vietovės žemės reformos preliminariame žemėtvarkos projekte. Kelias nuo seno naudojamas vietos gyventojų ir žymimas kartografinėje medžiagoje. Visi Rokiškio kaimiškosios seniūnijos keliai ir jų perspektyva buvo aptarti su Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnu, bendruomenės atstovais, viešai eksponuoti seniūnijos skelbimų lentoje, Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Jokių pastabų, pasiūlymų ar pretenzijų dėl sprendinių viešo svarstymo metu negauta. Dėl šių priežasčių, Kelias atitinka teisės aktuose numatytus bei Planavimo organizatoriaus nustatytus kriterijus, pagal kuriuos buvo atrenkami viešiesiems keliams priskiriami keliai bei schemos rengimo metu buvo priskirtas vietinės reikšmės viešajam keliui. Vadovaujantis Taisyklių 31 punktu, Žemėtvarkos schemos svarstomos su visuomene. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 904 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, o Taisyklių 32 punkte numatyta, kad žemėtvarkos schemos sprendiniai derinami su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. Schema viešai apsvarstyta ir suderinta laikantis šių Taisyklėse numatytų procedūrų, jų metu nebuvo gauta pastabų ar pasiūlymų dėl Kelio priskyrimo vietinės reikšmės viešiesiems keliams. Vertino, jog Schema yra teisėtai parengta vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

9II.

10Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimu (II t., b. l. 44-49) pripažino, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-162, einantis per E. K. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai, ir laikė ją panaikinta. Nurodė sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre.

11Nustatęs, kad Schema yra norminis administracinis aktas, teismas sprendė, ar šio akto dalis, kuria Kelias įrašytas į Kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai ,,Kelių suskirstymas pagal nuosavybės formas”, nurodė, kad tvirtinant Schemą, galiojo ir buvo taikomas 1995 m. gegužės 11 d. priimtas Kelių įstatymas (2002 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1113), atitinkamai spredžiant bylą taikytinos šios redakcijos Kelių įstatymo nuostatas.

12Teismas citavo Kelių įstatymo 1 straipsnio, 2 straipsnio 3 punkto, 3 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų, 4 straipsnio nuostatas, remdamasis jomis, priėjo prie išvados, kad vietinės reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai.

13Teismas nurodė, kad byloje pateikiamas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011 m. vasario 17 d. išrašas patvirtina, kad pareiškėja nuosavybės teise valdo 15,81 ha ploto žemės sklypą, esantį Rokiškio rajone ( - ) kaime, žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, kadastro duomenys nustatyti 1993 m. gruodžio 11 d. Žemės sklype žemės ūkio naudmenos sudaro 10,57 ha, miškas – 4,47 ha, kelių plotas – 0,12 ha, užstatyta teritorija – 0,3 ha, vandens telkinių plotas – 0,35 ha. Žemės sklypui įregistruotos specialiosios naudojimo sąlygos – miško naudojimo apribojimai, žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (administracinė byla Nr. I-53-320/2014). Daugiau išraše informacijos, žymų, pastabų ir nuorodų, įrašų apie valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisę, kitas daiktines teises nėra. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, ir atsižvelgdamas į šias aplinkybes, darė išvadą, kad pareiškėjos sklype esantis kelias yra jos privati nuosavybė, kitų asmenų teisės į šį kelią nėra įregistruotos, ir nėra teisinio pagrindo teigti, kad jis – bendro naudojimo. Šias aplinkybes taip pat patvirtina Rokiškio rajono valdybos 1992 m. spalio 27 d. potvarkio Nr. 237v „Dėl žemės suteikimo naudotis asmenims, susigrąžinantiems arba perkantiems žemę žemės ūkio veiklai“ 60 punktas, Žemės ūkio ministerijos 1992 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. 27-63-2110, kuriuo nuosavybės teisės buvo atstatytos grąžinant žemę ir mišką natūra, pagal preliminarinį žemės reformos žemėtvarkos projektą, suteiktos žemės 1992 m. gegužės 27 d. sudarytoje eksplikacijoje (administracinė byla Nr. I-53-320/2014). Pažymėta, kad nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, teisinės reikšmės neturi, nes nedaro jokios įtakos nuosavybės teisių turiniui, t. y. savininkės teisių bei pareigų mastui bei apimčiai. Teismas nenustatė aplinkybių, leidžiančių abejoti nurodytais rašytiniais duomenimis. Teismui duomenų apie tai, kad administraciniu sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, būtų pakeista ar panaikinta, nepateikta. Vertinant Nekilnojamojo turto registro duomenis, teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis.

14Taip pat nurodyta, kad rengiant Schemą ir ją tvirtinant Savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. posėdyje, galiojančioje Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (akto redakcija, galiojusi nuo 2008 m. rugpjūčio 15 d. iki 2012 m. sausio 1 d.) (toliau – ir Metodika), buvo įtvirtintos taisyklės, kuriomis vadovaujantis turėjo būti sprendžiama, ar galima prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais arba ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai (20.3 punktas). Pagal Metodikos 20.3.1 ir 20.3.2 punktus, žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs kadastro vietovės žemėtvarkos projektą rengiančio autoriaus parengtą sąrašą ir pateiktus pasiūlymus, privalėjo nurodyti laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suprojektuoti privažiuojamuosius kelius prie suprojektuotų žemės sklypų ar kelio servitutus; suprojektuoti reikalingus servitutus patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotiems žemės sklypams, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės, bei pakviesti žemės ar miško savininkus, valstybinės žemės patikėtinius ir pasiūlyti jiems sudaryti tarpusavio sutartį dėl reikalingo kelio servituto nustatymo jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės ar miško sklypuose. Nagrinėjant bylą, teismui nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, kad aukščiau nurodytos Metodikos nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl kelio servituto nustatymo E. K. nuosavybės teise valdomame žemės sklype ar kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl E. K. nuosavybės teise valdomų žemės sklypų dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti.

15Pažymėta, kad liudytoja R. G. teismo posėdžio metu patvirtino, jog rengiant Schemą nesidomėjo, kam priklausė kelias. Nurodė, kad nuo 1993 metų tokie keliai neišskirti, o pridėti prie bendro sklypo ploto. Taip pat pažymėjo, kad plane nurodytos rodyklės reiškia, kad abipus kelio sklypas iš abiejų pusių priklauso tam pačiam savininkui.

16Apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų visetą, teismas darė išvadą, kad Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešuoju Keliu užimta teritorija patenka į Žemės sklypą, yra įskaičiuotas į šio žemės sklypo plotą, yra jo dalis ir nuosavybės teisėmis priklauso fiziniam asmeniui E. K.. Todėl Savivaldybės taryba neturėjo teisinio pagrindo šią fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo teritoriją priskirti vietinės reikšmės viešajam keliui, nuosavybės teise galinčiam priklausyti vietos savivaldybei.

17III.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT, atstovaujamas Rokiškio skyriaus, pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l.54-58), kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

19Apeliaciniame skunde pateikia šiuos pagrindinius argumentus:

201) Teismas nevertino, kad Kelias yra realiai naudojamas privažiuoti prie žemės sklypų, kurių kadastro NR. ( - ), kad tik šiuo keliu privažiuojama prie žemės sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir miško sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (žemėtvarkos projektų ištraukos buvo pateiktos adm. byloje dėl žalos atlyginimo), nebuvo atsižvelgiama į pirmiau nurodytų žemės sklypų, į kuriuos patenkama ginčo keliu, savininkų interesus, taip pat į tai, kad kelias nuo seno yra naudojamas vietos gyventojų ir žymimas kartografinėje medžiagoje (išlikusio nekilnojamojo turto atkūrimo metu šis kelias nurodomas jau nuo 1929 m.), kiek seniai keliu, einančiu per E. K. sodybą naudojamasi kaip esamu pravažiavimu, kaip jis buvo suformuotas.

212) Teismas nevertino, kokiu faktiniu bei teisiniu pagrindu buvo nustatyta, kad šis kelias turėjo viešo vietinio kelio statusą, ar buvo bendro naudojimo priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, ar nuosavybės teisių atkūrimo metu (1992 m. rugsėjo 14d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. K.) nebuvo pažeistos procedūrinės nuostatos, reglamentuojančios žemės sklypo formavimą. Šios aplinkybės yra svarbios tiriant Kelių schemos teisėtumą.

223) Schema Kelias buvo ne naujai projektuojamas, o atliktas esamo kelio įbrėžimas į vientisą kelių išdėstymą reglamentuojančią schemą. Tai leidžia teigti, kad Schemoje pažymint ginčo kelią nebuvo ir negalėjo būti pažeistos E. K. teisės. Ginčo kelio pažymėjimas Schemoje nepanaikina E. K. nuosavybės į Žemės sklypą, Schema, kaip specialusis teritorijų planavimo dokumentas, neįtakoja E. K. nuosavybės.

234) Apie Schemos rengimą buvo skelbiama viešai, kiekvienas besidomintis asmuo turėjo galimybę suripažinti su rengiama Schema, jos sprendiniais, pateikti savo nuomonę, pasiūlymus. Schemos aiškinamąjame rašte nurodyta, kad rengiant Schemą, viešiesiems keliams priskiriami keliai buvo atrenkami pagal šiuos kriterijus: keliai, jungiantys kitus viešuosius kelius; keliai jungiantys gyvenamąsias vietoves; keliai į sąvartynus; keliai į lankomus gamtos ir kultūros paminklus; keliai į rekreacijos objektus; keliai, nutiesti prie gyvenamųjų vietovių, jei jie veda prie 3-jų ir daugiau sodybų; realiai naudojami keliai (minėta, Keliu privažiuojama prie žemės sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir miško sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )).

245) NŽT Rokiškio skyrius 2014 m. rugsėjo 29 d. gavo Savivaldybės adminsitracijos prašymą pateikti paaiškinimą apie galimybę paimti visuomenės poreikiams E. K. žemės sklype esančią kelio dalį, kuris, kaip nurodo, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį, konstatuota, kad E. K. žemės sklype esantis kelias yra jos privati nuosavybė, į kurį kitų asmenų teisės nėra įregistruotos. Pridedamame atsakyme į paklausimą buvo išdėstytos teisės aktuose įtvirtintos procedūrinės nuostatos dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams.

25Pareiškėjas Panevėžio apygardos adminsitracinis teismas atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 67-68) prašo Šiaulių apygardos adminsitracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų visetą, padarė pagrįstą išvadą, kad Keliu užimta teritorija patenka į Žemės sklypą, yra įskaičiuota į šio žemės sklypo plotą, yra jo dalis ir nuosavybės teisėmis priklauso fiziniam asmeniui E. K.. Byloje nėra įrodymų, kad Metodikos nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl kelio servituto nustatymo E. K. nuosavybės teise valdomame žemės sklype, ar kad buvo sprendžiama dėl E. K. nuosavybės teise valdomų žemės sklypų dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti. Teismas pagrįstai padarė išvadą, kad Savivaldybės taryba neturėjo teisinio pagrindo šią fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo teritoriją priskirti vietinės reikšmės viešajam keliui, kuris pagal Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatas turėtų nuosavybės teise priklausyti vietos savivaldybei.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo E. K. atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 70-72) prašo Šiaulių apygardos adminsitracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprednimą palikti nepakeistą.

28Atsiliepime pateikia šios pagrindinius argumentus:

291) Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi, teigia, jog pirmosios instancijos teismas buvo saistomas minėtoje nutartyje pateikto išaiškinimo.

302) Apelianto argumentas, jog nebuvo atsižvelgta, į tai, kad Kelias realiai naudojamas ir tik juo galima privažiuoti prie šešių kitiems asmenims priklausančių sklypų, nepagrįstas. Asmens konstitucinės teisės į nuosavybės neliečiamumą pažeidimo negalima pateisinti tikrais ar tariamais kitų asmenų interesais. Be to, toks argumentas neparemtas byloje esančiais įrodymais. Ginčo kelias nėra vienintelis privažiavimas į apelianto nurodytus sklypus. Manant, kad tai vienintelis privažiavimas į minėtus sklypus, ir į juos patekti yra viešasis interesas, turi būti sprendžia dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, prokuroras galėtų kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo. Tuo atveju, jei patekimas į minėtus sklypus yra privatus interesas, tų sklypų savininkai galėtų tartis su E. K. dėl servituto nustatymo ar dėl to kreiptis į teismą.

313) Schemos aiškinamasis raštas nesudaro pagrindo abejoti teismo sprendimu, nes teismas vertino Schemos atitikimą įstatymo, o ne jos aiškinamojo rašto, reikalavimams.

324) Tai, kad Kelias žymimas kaip egzistuojantis objektas nuo tarpukario, patvirtina jo buvimą, bet neturi reikšmės sprendžiant jo nuosavybės klausimą. Taip pat nereikšminga tai, jog atliktas esamo kelio įbrėžimas į vientisą kelių išdėstymą reguliuojančią schemą. E. K. nuosavybės teises pažeidė ne Kelio pažymėjimas, o teisinės reikšmės šiam keliui suteikimas, jo kvalifikavimas kaip viešojo kelio.

335) Apeliantas nenurodo, kaip konkrečiai galėjo būti pažeisti žemės sklypų formavimo tvarką reguliuojantys teisės aktai, 1992 m. į ginčo žemės sklypą atkuriant nuosavybės teises J. K.. Teismas neturėjo ieškoti spėjamų pažeidimų savo iniciatyva. Be to, jam nebuvo pagrindo nesivadovauti nekilnojamojo turto registro duomenų išsamumo ir teisingumo prezumpcija.

346) Teismas Schemos dalį pripažino neteisėta dėl to, kad ji prieštarauja įstatymams, o ne dėl to, kad ji priimta pažeidžiant teisės aktais nustatytą procedūrą, tad argumentas dėl jos projekto viešinimo procedūros, nesvarstytinas.

357) Teismas pagrįstai nurodė, kad nebuvo sprendžiama dėl Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, tad pagrstai konstatuota, kad Schema prieštarauja ne tik Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai, bet ir 10 straipsniui (rezoliucinėje dalyje tai nenurodyta tik siekiant formaliai neperžengti Panevėžio apygardos administracinio teismo nurodytų bylos nagrinėjimo ribų).

368) Apeliantas savo rašto Savivaldybės adminsitracijai E. K. nepateikė, todėl ji dėl jo pasisakyti negali. Be to, nepateikta argumentų, kodėl šis įrodymas nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teismui, tad jis nepriimtinas ir nesvarstytinas. Jei Savivaldybė svarsto taikyti Kelio paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, tai faktiškai pripažįsta nepagrįstai suteikusi jam vietinės reikšmės kelio statusą.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos (toliau – ir Schema) dalies, kuria Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemoje kelias Nr. RK-162 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, teisėtumo, t.y. ar ši nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai.

40Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus. Kelių įstatymo 2 straipsnio 3 punkte kelias apibrėžtas kaip inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, kurį sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

41Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį kelių suskirstymą pagal reikšmę, keliai į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius skirstomi, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę (1 dalis). Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į viešuosius kelius, kuriems priskirti keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams (3 straipsnio 3 dalies 1 punktas), ir vidaus kelius, kuriems priskirti juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai, t. y. miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams (3 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

42Kelių įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal nuosavybės formas, 1 dalis nustato: ,,Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juridiniams ar fiziniams asmenims”, o to paties straipsnio 3 dalis Nustatė ,,Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.”

43Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad vietinės reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai.

44Prie šios bylos prijungtoje administracinėje byloje (proceso Nr. 3-65-3-00110-2012-4) surinkti įrodymai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas – tvirtina, kad E. K. (prieš tai J. K.) nuosavybės teise valdo 15,81 ha žemės sklypą, esantį Rokiškio r. sav. Rokiškio kaimiškojoje sen. ( - ) k., į kurį be kitų naudmenų įeina ir 0,12 ha kelių. Byloje esantys ištrauka iš vietinės reikšmės viešųjų kalių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos (administracinė byla proceso Nr. 3-65-3-00110-2012-4 t. 1 b.l. 9), ištrauka iš žemės kadastro žemėlapio duomenų bazės (t. 1 b.l. 78), ištraukos iš Panevėžio apskrities Rokiškio rajono savivaldybės ( - ) 7357 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto (t. 1 b.l. 79, t. 2 b.l. 9, 44) patvirtina, kad kelias, einantis per E. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą yra būtent ginčo kelias RK-162.

45Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad žemė, kurioje yra kelias RK-162, yra kokiu nors būdu išjungta iš E. K. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kad nėra jokių duomenų, jog E. K. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui yra nustatyti kokie nors apribojimai ar specialiosios sąlygos dėl žemės sklype esančio kelio, konstatuotina, jog E. K. žemės sklype esantis kelias yra privati E. K. nuosavybė.

46Vadovaujantis Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, jog vietinės reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, darytina išvada, kad neišsprendus nuosavybės teisės į žemę, kurioje įrengtas kelias, klausimo, kelias RK-162 be teisėto pagrindo įtrauktas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą.

47Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

48Apeliacinio skundo argumentai, kad kelias RK-162 turi visuomeninį poreikį, kad tik juo galima privažiuoti iki kitiems asmenims priklausančių žemės ir miško sklypų, kad šis kelias susiformavęs istoriškai yra žymimas kartografijoje dar nuo tarpukario laikų, nagrinėjamu atveju reikšmės neturi. Ginčo kelias, kaip statinys, teismo sprendimais nėra naikinamas bei nesudaro sąlygų jį naikinti ateityje. Ginčas sprendžiamas tik dėl kelio statuso, atsižvelgiant į nuosavybės formą.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Rokiškio skyriaus, apeliacinį skundą atmesti.

51Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi... 5. Atsakovas Savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą (I t., 7–8 b. l.).... 6. Nurodė, kad Kelias, esantis ( - ) kadastro vietovėje, ( - ) kaime ir einantis... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime (I... 8. Nurodė, kad Schemą rengė tuometinio VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto... 9. II.... 10. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimu (II... 11. Nustatęs, kad Schema yra norminis administracinis aktas, teismas sprendė, ar... 12. Teismas citavo Kelių įstatymo 1 straipsnio, 2 straipsnio 3 punkto, 3... 13. Teismas nurodė, kad byloje pateikiamas Nekilnojamojo turto registro centrinio... 14. Taip pat nurodyta, kad rengiant Schemą ir ją tvirtinant Savivaldybės tarybos... 15. Pažymėta, kad liudytoja R. G. teismo posėdžio metu... 16. Apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų... 17. III.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT, atstovaujamas Rokiškio skyriaus,... 19. Apeliaciniame skunde pateikia šiuos pagrindinius argumentus:... 20. 1) Teismas nevertino, kad Kelias yra realiai naudojamas privažiuoti prie... 21. 2) Teismas nevertino, kokiu faktiniu bei teisiniu pagrindu buvo nustatyta, kad... 22. 3) Schema Kelias buvo ne naujai projektuojamas, o atliktas esamo kelio... 23. 4) Apie Schemos rengimą buvo skelbiama viešai, kiekvienas besidomintis asmuo... 24. 5) NŽT Rokiškio skyrius 2014 m. rugsėjo 29 d. gavo Savivaldybės... 25. Pareiškėjas Panevėžio apygardos adminsitracinis teismas atsiliepime į... 26. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, apibendrinęs byloje... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. K. atsiliepime į... 28. Atsiliepime pateikia šios pagrindinius argumentus:... 29. 1) Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d.... 30. 2) Apelianto argumentas, jog nebuvo atsižvelgta, į tai, kad Kelias realiai... 31. 3) Schemos aiškinamasis raštas nesudaro pagrindo abejoti teismo sprendimu,... 32. 4) Tai, kad Kelias žymimas kaip egzistuojantis objektas nuo tarpukario,... 33. 5) Apeliantas nenurodo, kaip konkrečiai galėjo būti pažeisti žemės... 34. 6) Teismas Schemos dalį pripažino neteisėta dėl to, kad ji prieštarauja... 35. 7) Teismas pagrįstai nurodė, kad nebuvo sprendžiama dėl Žemės sklypo... 36. 8) Apeliantas savo rašto Savivaldybės adminsitracijai E.... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Rokiškio rajono savivaldybės... 40. Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos... 41. Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį kelių suskirstymą... 42. Kelių įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal... 43. Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad... 44. Prie šios bylos prijungtoje administracinėje byloje (proceso Nr.... 45. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų apie... 46. Vadovaujantis Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, jog vietinės... 47. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės... 48. Apeliacinio skundo argumentai, kad kelias RK-162 turi visuomeninį poreikį,... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 51. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą... 52. Nutartis neskundžiama....