Byla 2-1116-752/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai Kundrotaitei, dalyvaujant ieškovo AB ,,Lesto‘‘ atstovei Jolantai Jankauskienei, atsakovui V. S., atsakovo atstovui advokatui Vladislovai Mikšai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovams R. S. ir V. S. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas AB „Lesto“ 2013-11-15 kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų V. S. ir R. S. 6008,61 Lt žalos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 135,00 Lt žyminio mokesčio.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2013 m. birželio 17 d. AB Lesto inžinieriai tikrino elektros energijos apskaitos prietaisus gyvenamajame bute, esančiame adresu ( - ). Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad nuo įvadinio kabelio į vidaus patalpas, apeinant apskaitos prietaisus, pajungtas atvadas. Elektros energija buvo vartojama be apskaitos. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005 m. spalio 7 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350 ( redakcija 2010 m. vasario 11d.), įsakymu Nr. 1-38 (toliau –Taisyklės) 113 punktu, buvo surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.11002017 (toliau –Aktas).

52013 m. liepos 29 d. AB Lesto Pietų regiono elektros energijos vietos apžiūros aktų svarstymo komisijos (toliau – Komisija) posėdyje, kuriame dalyvavo V. S., buvo svarstomas Aktas Nr.11002017, jo surašymo teisėtumas ir pagrįstumas. Komisija nusprendė, kad Aktas surašytas pagrįstai ir teisėtai. Vadovaujantis Taisyklių 126.13 punktu ir atsižvelgiant į tai, jog neteisėtai įrengta atšaka įrengta slaptai, po lubomis, Komisija nusprendė atlikti suvartotos elektros energijos perskaičiavimą už 3 metų laikotarpį, t.y. nuo 2010 m. birželio 18 d. iki 2013 m. birželio 17 d. Vadovaujantis Taisyklių 126.12 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad R. S. suteikė galimybę AB Lesto darbuotojams patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti Akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią, perskaičiavimą nusprendė atlikti pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Atlikus perskaičiavimą, nustatytas padarytos žalos dydis - 6 008,61 Lt.

6Ieškovas nurodė, kad Taisyklių I dalyje išaiškinta, kad „Neteisėtas elektros energijos vartojimas tai toks atvejis, kai Vartotojas pažeidžia ar nutraukia plombas nuo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, elektros apskaitos spintos<...>, kitaip paveikia elektros apskaitos prietaisą, apskaitos schemos elementus, klastoja elektros energijos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklines ir (arba) operatoriaus uždėtas plombas <...>, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiais prietaisais <...> elektros imtuvai prijungiami prieš apskaitą arba be jos įrengiant paslėptą atvadą“. Be to, Taisyklių 74 punkte yra įvardinta, kad „Elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar be operatoriaus sutikimo išardymas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas <...> yra Taisyklių nuostatų pažeidimas“.

7Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, kad „<...> svarbu nustatyti ar vartotojo elgesys atitinka tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai tvarkingai funkcionuotų, standarto. Jeigu vartotojas pažeidžia jam nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių elektros tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, pripažinta, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai, atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žala“ (Lietuvos Administracinio Teismo 2007-12-29 sprendimas, civ. b. Nr. I (16)-21/2007).

8Ieškovo nuomone, įvertinus Akte užfiksuotas aplinkybes, negalima daryti išvados, kad atsakovai tvarkingai naudojo elektros energiją, nes buvo įrengta slapta atšaka.

9Ieškovas nurodė, kad tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes nelegalios atšakos įrengimas tiesiogiai sąlygojo žalos atsiradimą, t.y. žala yra tų veiksmų rezultatas (LR CK 6. 247str.).

10Taisyklių ir LR CK 6. 248 str. nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę, nustačius, kad nėra bent vienos iš privalomų plombų, jos pažeistos, falsifikuotos ir/ar skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pažeisti, ar elektros energijos skaitiklis stabdomas, ar elektros imtuvai prijungiami įrengiant atvadą. Tokie pažeidimai laikomi neteisėtu elektros energijos vartojimu. Vartotojo kaltė yra preziumuojama. Įrodinėjimo našta dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovams. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-12-14 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-1296/2000, 2005-04-06 nutartis civ.b. Nr. 3K-3-241/2005).

11Pagal LR CK 6. 249 str., žala - tai nukentėjusiojo turtinio ar kitokio intereso pažeidimas. Vadovaujantis Taisyklių 126.12, 126.13 punktais, Komisija nusprendė atlikti elektros energijos perskaičiavimą nuo 2010 m. birželio 18 d. iki 2013 m. birželio 17 d., pagal Akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią. Atlikus perskaičiavimą, nustatytas padarytos žalos dydis 6 008,61 Lt.

12Ieškovas pažymėjo, kad 6 008,61 Lt dydžio žalą (nuostolius) ieškovas apskaičiavo ne savo nuožiūra, bet griežtai vadovaudamasis teisės aktu, t.y. Taisyklėmis, kuriose numatytas žalos apskaičiavimo būdas neprieštarauja LR Civilinio kodekso normoms. Kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės bei jose nustatytas elektros energijos perskaičiavimas neprieštarauja įstatymams įrodinėti nėra būtinybės, kadangi šiuo klausimu yra priimtas Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas (2007-12-29 administracinė byla Nr. 116-21/2007). (b.l.3-6).

13Atsakovas V. S. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad butas, esantis ( - ), jam paliktas mamos testamentu, tačiau sutinkamai su testamentu jo dalyje iki gyvos galvos gyvena brolis R. S.. Atsakovas turi kitą jam priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Dievogalos km., kuriame ir gyvena. Butu, esančiu Kulautuvoje nesinaudoja, juo išimtinai naudojasi R. S.. Kadangi atsakovas Registrų centre įvardintas kaip savininkas, tai Lesto ir sudarė su juo elektros tiekimo sutartį, tačiau mano, kad turėjo galimybę sudaryti sutartį su faktiniu naudotoju R. S..

14Lesto sudarytame akte nustatyta, kad neteisėtas įvadas yra įrengtas paslėptas ir eina tik į tas patalpas, kuriomis faktiškai naudojasi R. S.. Todėl jis, net ir būdamas rūpestingas turto savininkas, neturėjo jokios galimybės pastebėti slaptą elektros įvadą, apie kurį nieko nežinojo. Be to, elektros įvadas įrengtas ne prieš atsakovų patalpoms priklausantį skaitiklį, o prieš kaimynės N. B., gyvenančios ( - ) bute. Todėl negalėjo pastebėti prijungto įvado, nes netikrina kaimynų skaitiklių. Todėl mano, kad AB LESTO nepagrįstai įtraukė jį atsakovu šioje byloje, nes jis ten negyvena ir net neturėjo galimybės pastebėti kažkokių neteisėtų veiksmų, kuriuos atliko kitas asmuo (b.l. 29).

15Teismo posėdyje ieškovo atstovė J. Jankauskienė paaiškino, kad 2013-06-17 ieškovo darbuotojas R. M. tikrino elektros energijos apskaitos prietaisus ( - ) ir nustatė, kad nuo įvadinio kabelio pajungtas nelegalus atvadas, kuris ėjo į atsakovams priklausančias namo patalpas. Name yra du vartotojai ir du skaitikliai. Buvo surašytas vietos apžiūros aktas. 2013 birželio 29 d. buvo svarstomas akto surašyto teisėtumas, pagrįstumas, svarstyme dalyvavo atsakovas V. S.. Komisija nusprendė, kad aktas surašytas pagrįstai. Atsižvelgiant į tai buvo nuspręsta atlikti suvartotos elektros perskaičiavimą. Prašo žalą priteisti solidariai iš abiejų atsakovų, nes R. S. faktiškai gyvena patalpose, į kurias buvo atvestas nelegalus atvadas, o iš V. S. dėl to, kad jis yra buto savininkas ir su juo pasirašyta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią jis įsipareigojo mokėti už suvartotą elektrą sumokėti, laikytis sutartyje numatyto suvartojimo režimo, užtikrinti ieškovui priklausančių elektros įrenginių saugumą, tvarkingumą. V. S. atsakomybė kyla iš sutarties, jis turėjo stebėti. Kadangi jis yra namo savininkas, tai turėjo žinoti apie nelegalią atšaką, nes mano, kad be jo jokie namo remonto darbai nevyko. LAT praktikoje nurodyta, kad nėra svarbu nustatyti aplinkybę, ar pats vartotojas asmeniškai pasijungė kabelį, svarbu ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo standartus, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi priemonių, kad įrenginiai tvarkingai funkcionuotų. Mano, kad V. S. nesiėmė visų priemonių, nesirūpino jam priklausančiais elektros įrenginiais, vartojo neapskaitomą elektros energiją.

16Atsakovas V. S. paaiškino, kad tame name negyvena nuo 1979, elektros nevartojo ir neprijungė atšakos. Namo ( - ) bute gyvena jo brolis R. S., kuris ir naudojasi elektra. Brolis ten gyvena nuo gimimo, testamentu jam palikta gyventi iki gyvos galvos ir naudotis patalpomis. Kitame bute gyvena B., į kurios butą įvadas įvestas per atsakovo butą. Įvedant įvadus jis nedalyvavo ir neprašė, kad įvadą į B. butą vestų per jo patalpas. Nelegali atšaka buvo pasijungta nuo kaimynės B. kabelio, einančio per atsakovo butą į B. skaitiklį. Nelegali atšaka buvo pajungta kažkur po lubomis, prieš B. skaitiklį. Savo buto įvadą, kuris nuo stulpo oru nutiestas iki namo ir vamzdžiu eina iki skaitiklio, jis apžiūrėdavo, jis buvo tvarkingas, jokių prisijungimų nebuvo ir jų nematė. B. įvado neapžiūrėdavo, nes neturi pareigos žiūrėti svetimus įvadus. Be to, net nežinojo, kad tas įvadas eina per jo butą. Nelegalus pasijungimas buvo nematomoje vietoje, po lubomis. Kol bute gyvena brolis, jis ten ir tvarkosi. Jis ten jokių remontų nedaro. Atvažiavęs tik pažiūri, ar langai sveiki, nesudegę, ar apdraustas turtas. Akto, kurį surašant dalyvavo R. S., jis neginčija.

17Pagal skaitiklio parodymus mokėdavo jis, o R. S. jam ar jo dukrai duodavo pinigus. Tai, kad 2012 metais suvartota mažiau elektros, jam įtarimų nesukėlė, nes brolis R. S. 2 buvo ligoninėje gulėjo, nebūdavo namuose, tai ir nevartojo elektros. Už elektrą ne kiekvieną mėnesį mokėdavo, nes mokėti 4 Lt ir 1 Lt bankui nenaudinga. Todėl sumokėdavo kartą į pusmetį.

18Atsakovo atstovas adv. V. Mikša paaiškino, kad elektros energijos pirkimo –pardavimo sutartis sudaryta su V. S. formaliai, nes jis paveldėjo turtą. Faktiškai patalpomis naudojasi jo brolis. Jei butas būtų išnuomotas ar panaudos pagrindais gyventų, tuomet V. S. kaip savininkas ir privalėtų rūpintis, kad prievolės būtų tinkamai vykdomos. Šiuo atveju V. S. negali įtakoti R. S., nes R. S. ten gyvena teisėtai, jo iškeldinti nėra galimybių. Ieškovas reikalauja, kad solidariai būtų atlyginta žala. Už žalą pagal CK. 6.263 str. atsako asmuo padaręs žalą. Ieškovas neginčija, kad žalą faktiškai padarė R. S., nes jo naudotose patalpose buvo nelegali atšaka. Jis ir turėtų atsakyti. V. S. tinkamai vykdė sutarties sąlygas, mokėjo pagal skaitiklio parodymus V. S. matė, kad prieš jo skaitiklį nėra prisijungimo ir neturėjo pagrindo manyti, kad gali būti padarytas pažeidimas. Ieškovo atstovė taip pat pripažino, kad negalėjo sukontroliuoti, ar yra nelegali atšaka. V. S. kaltės nėra, bendrų su R. S. veiksmų jis neatliko.

19Liudytojas R. M. paaiškino, kad yra ieškovo darbuotojas, inžinierius. Jeigu nebūtų buvę gedimo kitoje namo pusėje, neteisėto prisijungimo nebūtų pamatę. Namas dviejų savininkų, vienas iš savininkų neturėjo įtampos. Atvažiavo pas tą kitą savininką ir tuomet pradėjo žiūrėti. Vienas įvadas nuo stulpo atvestas ant namo sienos, o kitas per R. S. butą, per lubas eina į kito savininko butą, kurio skaitiklis yra jo bute. Nelegali atšaka buvo rasta nuo to įvado. Ji buvo padaryta R. S. patalpose, lubose, prieš kito buto elektros skaitiklį. Žmogus pats parodė, kurioje vietoje, kas kur sujungta, aktą pasirašė, neginčijo.

20Liudytojas R. L. paaiškino, kad draugauja su V. S. dukra. Žino, kad namas, esantis ( - ), anksčiau buvo jo draugės močiutės. Jie kartą į mėnesį ar kas du mėnesius pasižiūrėdavo elektros parodymus. Ten gyvena R. S., kuris naudojasi dalimi namo. Skaitiklis lauke, nematė ten jokių prisijungimų.

21Ieškinys tenkintinas iš dalies

22Byloje nustatyta, kad 2009-08-13 su atsakovu V. S. buvo sudaryta elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ) (b.l. 13-14). Prie elektros energijos tiekėjo (tuo metu – AB „VST“) tinklų buvo prijungtas V. S. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ) ir elektros tinklo nuosavybės ribų aktu Nr. RA-09-02-203 nustatytos nuosavybės ribos tarp AB „VST“ ir elektros energijos vartotojo V. S. ir sudaryta elektros įrenginių prijungimo principinė schema, nurodyta, kad elektros apskaitos įrengimo vieta yra įvadinėje apskaitos spintoje ant namo išorinės sienos, o elektros tinklo nuosavybės riba nustatoma 0,4 kV oro elektros linijos atramoje ant elektros kabelio, pakloto į vartotojo apskaitos spintą, prijungimo gnybtų. Taip pat nustatyta, kad VST nuosavybės teise priklauso 04 kV OL elektros tiekimo linija ir energijos skaitiklis, o vartotojui nuosavybės teise priklauso atvado kabelis nuo elektros tiekimo linijos į įvadinę apskaitos spintą, įvadinė apskaitos spinta, automatinis elektros srovės apribojimo jungiklis, įvadas iš įvadinės apskaitos spintos į vartotojo vidaus elektros tinklus bei vartotojo vidaus elektros tinklai, už jų tvarkingą techninę būklę, patikimą ir saugų eksploatavimą bei jų priežiūrą atsako vartotojas (b.l. 56-57).

23Iš ieškovo atstovės paaiškinimų bei rašytinių bylos duomenų nustatyta, kad 2013-06-17 buvo atlikta elektros energijos vartojimo vietos apžiūra, surašytas aktas Nr. 11002017. Nustatyta, kad atvykus pas vartotoją buvo rasta nelegali atšaka nuo įvadinio kabelio, esančio vidaus patalpose. Elektros energija vartojama apeinant elektros energijos apskaitos prietaisą. Nurodyti veikiantys elektros įrenginiai ir jų galia. Surašant aktą dalyvavo ir su akto turiniu buvo supažindintas bei pasirašė R. S., kuriam taip pat buvo įteikta vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų schema, su pažymėta nelegalia atšaka į vartotojo vidaus tinklus. Taip pat nurodyta, jog į akto svarstymą vartotojas bus kviečiamas telefonu. (b.l. 7, 8).

24Kaip matyti iš Pietų regiono elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų Komisijos nutarimo Nr. L-2012-1340, 2013-07-29 komisijos posėdyje buvo svarstyta žalos pagal Elektros energijos vartojimo vietos apžiūras aktą Nr. 11002017 paskaičiavimo teisinis pagrindas ir laikotarpis. Svarstyme dalyvavo V. S.. Komisijos nutarime nurodyta, kad į akto svarstymą buvo kviečiamas ir faktinis elektros energijos vartotojas R. S., tačiau jis į svarstymą neatvyko, prašymų atidėti svarstymą negauta. Objekto savininkas V. S. į akto svarstymą buvo atvykęs ir paaiškino, kad name gyvena jo brolis R. S. testamento pagrindu ir pateikė testamentą, kuriame nurodyta, kad pastarasis turi teisę gyventi viename iš objekto kambarių bei naudotis visomis bendro naudojimo patalpomis iki gyvos galvos. Taip pat nurodė, kad jis gyvena kitu adresu ir apie neteisėtą elektros energijos pajungimą į objektą nežinojo. Komisija nustatė, kad Aktas surašytas teisėtai ir pagrįstai, nes patikrinimo metu buvo rasta neteisėtai įrengta atšaka, nuo įvadinio kabelio, esančio vidaus patalpose. Nuspręsta, jog savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 74 punktu yra Taisyklių nuostatų pažeidimas, tokiu būdu, vadovaujantis Taisyklių 6 punkto 21 pastraipos 2 punktu, elektros energija buvo vartojama neteisėtai, todėl 2013-06-17 Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 11002017 surašytas pagrįstai. Vadovaujantis Taisyklių 126.13 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad neteisėtai įrengta atšaka įrengta slaptai (įrengta po lubomis) ir paskutinio patikrinimo metu tai pastebėti/nustatyti nebuvo įmanoma, elektros energijos perskaičiavimas atliekamas už 3 (trijų) metų laikotarpį, tai yra nuo 2010-06-18 iki 2013-06-17. Vadovaujantis Taisyklių 126.12 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad R. S. suteikė galimybę operatoriaus darbuotojui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią, patiektos, suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Vadovaujantis Taisyklių 126.12 punktu, atlikus patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimą, nustatytas AB LESTO padarytos žalos dydis – 6008,61 Lt. (b.l. 10).

25Apie šį komisijos sprendimą buvo informuoti atsakovai, juos abu įvardinant elektros energijos vartotojais ir raginant juos iki 2013-09-15 sumokėti 6008,61 Lt dydžio žalos sumą bendrovei (b.l. 11-12).

26Atsakovas V. S., nesutikdamas su ieškovo reikalavimu, 2013-09-03 rašte ieškovui nurodė, jog butą ( - ), jis paveldėjo, tačiau R. S. testamentu palikta teisė naudotis kambariu 1-5 ir visomis bendro naudojimo patalpomis, todėl tomis patalpomis jis nesinaudoja. Sutartį sudarė tik dėl jam priklausančių patalpų. Todėl mano, kad AB LESTO turėjo sudaryti sutartį ir su R. S.. Atsakovas taip pat nurodė, jog jis minėtame bute negyvena, elektra nesinaudoja, todėl už suvartotą elektros energiją faktiškai moka R. S.. Kadangi iš 2013-06-17 elektros energijos vartojimo apžiūros akto matyti, kad savavališką prisijungimą apeinant elektros energijos skaitiklį atliko R. S. į savo naudojamas patalpas, todėl jis neturi atsakyti už jo neteisėtus veiksmus ( b.l. 16).

27Iš esmės analogiškais argumentais atsakovas V. S. grindė savo nesutikimą su ieškiniu ir teisme.

28Atsakovas R. S. žalos taip pat neatlygino, tačiau nei ikiteisminėje stadijoje, nei teisme savo pozicijos neišdėstė. Pažymėtina, jog visą bylos nagrinėjimo laikotarpį jis buvo pasyvus: atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į parengiamuosius bei teismo posėdžius neatvyko, nors jo dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu. Dėl atsakovo neatvykimo vienas teismo posėdis buvo atidėtas ir atsakovui paskirta bauda (b.l.64-66, 68). Pakartotinai atsakovui į teismo posėdį neatvykus, byla išnagrinėta iš esmės jam nedalyvaujant, nes kitam atsakovui nesutinkant su ieškiniu, o ieškovui reiškiant reikalavimą dėl žalos priteisimo solidariai iš abiejų atsakovų, neišsprendus ginčo dėl solidariosios atsakomybės taikymo, priimti sprendimą už akių atsakovo R. S. atžvilgiu nėra pagrindo.

29Pažymėtina, kad tik atsakovą V. S. su ieškovu sieja sutartiniai elektros energijos pirkimo (vartojimo) – pardavimo (tiekimo) teisiniai santykiai. Tačiau iš pareikšto ieškinio bei atsakovės atstovės paaiškinimų teisme matyti, kad ieškovas abiejų atsakovų civilinę atsakomybę kildino iš to, jog jie neįvykdė reikalavimo nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos. Teigė, kad tokią pareigą R. S. turėjo todėl, kad faktiškai gyveno tose patalpose, į kurias buvo atvestas nelegalus atvadas ir naudojosi elektros įrenginiais, o V. S. turi atsakyti, nes su juo sudaryta rašytinė sutartis, todėl jis privalėjo užtikrinti elektros įrenginių bei energijos apskaitos prietaisų saugumą, tvarkingumą. Jis turėjo juos stebėti. Mano, kad V. S. nesiėmė visų priemonių, nesirūpino jam priklausančiais elektros įrenginiais, vartojo neapskaitomą elektros energiją.

30CK 6.246 straipsnyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Byloje nustatyta, kad pagal sudarytą elektros energijos pirkimo –pardavimo sutartį, atsakovas V. S. įsipareigojo mokėti už suvartotą elektros energiją pagal elektros apskaitos skaitiklį ir užtikrinti elektros įrenginių, apskaitos prietaisų ir kitų elektros įrenginių, plombų, saugumą bei priežiūrą. Šios atsakovo (elektros energijos vartotojo) pareigos įtvirtintos ir CK 6.383 straipsnio 1 dalyje, Akto surašymo metu galiojusiose 2005 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse. Šiuose teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymas reiškia neteisėtus atsakovo veiksmus. Tačiau sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 straipsnis). Tačiau dėl jos nustatymo nagrinėjamoje byloje ginčo nėra. Skolininko kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui. Pagal civilinio proceso įstatymo nuostatas, tokiu atveju įrodinėjimo našta dėl kaltės nebuvimo yra perkeliama skolininkui, t. y. elektros energijos abonentui (vartotojui), kuris turi įrodyti savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, t. y. paneigti kaltės prezumpciją (CPK 178 straipsnis). Būtent tokią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką dėl skolininko kaltės prezumpcijos nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K., bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB LESTO v. J. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-356/2011). To nepadarius ir nustačius visas būtinas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, gali būti taikoma civilinė atsakomybė.

31Šioje byloje nei vienas iš atsakovų neginčijo ieškovo nurodyto fakto, kad elektros energija bute, esančiame ( - ), buvo vartojama neteisėtai, t.y. kad buvo įrengta slapta atšaka ir energija vartojama apeinant elektros apskaitos prietaisą. Tačiau atsakovas V. S. teigė ir įrodinėjo, jog jis už tai negali būti laikomas atsakingu, nes jis nelegalios atšakos neįvedė, elektra nesinaudojo, tame bute negyveno. Taip pat teigė, jog kaltininkas yra aiškus – tai tame bute gyvenantis ir elektrą vartojantis jo brolis R. S., kuris vienas už tai ir turi atsakyti. Nelegalios atšakos jis nematė ir negalėjo pamatyti, nes ji buvo paslėpta.

32Pažymėtina, jog ieškovo atstovė V. S. nurodytų faktinių aplinkybių neginčijo, sutiko, kad adresu ( - ), gyvena R. S. ir kad nelegali atšaka buvo nutiesta jo naudojamoje patalpoje, po lubomis.

33Tai, kad minėtame bute gyveno R. S., patvirtina ir byloje surinkti rašytiniai įrodymai – testamentas, paveldėjimo teisės liudijimas, iš kurių matyti, kad po B. S. mirties 2006-07-31 jos butą ( - ), paveldėjo testamentinis įpėdinis jos sūnus V. S., kuris testamentu įpareigotas vykdyti testatorės valią ir leisti gyventi ir būti registruotam iki gyvos galvos R. S., kambaryje 1-5 bei naudotis visomis bendro naudojimo patalpomis (b.l. 17-19). R. S. tuo adresu deklaravęs savo gyvenamąją vietą (b.l. 33). Atliekant patikrinimą, jis buvo rastas minėtame bute ir įleido į patalpas AB LESTO darbuotojus, suteikė jiems galimybę patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti akto surašymo metu buvusią elektros energijos imtuvų galią (b.l. 7, 20). Vietos apžiūrą atlikęs liudytojas R. M. patvirtino, kad būtent R. S. pats parodė, kurioje vietoje ir kas sujungta, aktą pasirašė, jo neginčijo. Taip pat paaiškino, kaip buvo įrengta nelegali atšaka – kad nuo stulpo vienas įvadas atvestas ant namo sienos, o kitas ėjo per R. S. butą, per lubas į kito savininko butą. Nelegali atšaka buvo rasta nuo to įvado.

34Iš minėto liudytojo paaiškinimų bei jo surašyto Akto (b.l. 7) Komisijos nutarimo (b.l. 10) nustatyta, kad neteisėtai įrengta atšaka buvo įrengta po lubomis. Kaip matyti, pats ieškovas pripažino, jog atšaka yra slapta ir patikrinimo metu jos pastebėti nebuvo įmanoma (b.l. 10).

35Atsakovo paaiškinimu, jis vykdė savo, kaip elektros energijos vartotojo, pareigas prižiūrėti skaitiklį, įvadą, einantį į jo apskaitos prietaisą. Tačiau negalėjo žinoti bei numanyti, kad bute, kuriame gyvena jo brolis, po lubomis yra neteisėtai prisijungta atšaka nuo kitam vartotojui priklausančio įvado.

36Aptarti įrodymai patvirtina ir nustatytos aplinkybės patvirtina, jog V. S., kaip rūpestingas turto savininkas, neturėjo jokios galimybės pastebėti slaptą elektros įvadą, apie kurį nieko nežinojo. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog jis nevykdė pareigos nedelsiant informuoti tiekėją apie su elektros apskaita susijusius pažeidimus, elgėsi nerūpestingai ar nepakankamai apdairiai. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas vertina, kad V. S. paneigė kaltės prezumpciją.

37Sprendžiant dėl R. S. atsakomybės, pažymėtina, jog kasacinis teismas yra nurodęs, kad faktinis elektros energijos vartojimas neturi juridinės reikšmės ir nėra teisinis pagrindas nuomininko ir elektros energijos tiekėjo pirkimo – pardavimo santykiams atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-163/2013). Todėl teismas vertina, kad ieškovas nepagrįstai atsakovo R. S. prievolę atlyginti padarytą žalą kildina iš sutarties. Elektros energijos vartojimo ar pirkimo - pardavimo sutartis su juo nesudaryta, todėl jo atsakomybė gali būti kildinama tik iš delikto.

38Tačiau ieškovas ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė ta faktine aplinkybe, kad žala buvo padaryta neteisėtai vartojant elektros energiją. Neteisėtumas pasireiškė tuo, kad į atsakovui priklausančias naudotis patalpas elektros energija patekdavo apeinant elektros apskaitos prietaisus.

39Neteisėto elektros energijos pasisavinimo faktas ir žalos dydis šioje byloje yra nustatytas, atsakovai šių faktų neginčijo. Tačiau to nepakanka atsakovo R. S. civilinei atsakomybei atsirasti. Ieškovas taip pat turi įrodyti veikos neteisėtumą, taip pat priežastinį ryšį tarp jo padarytos veikos ir atsiradusios žalos.

40Neteisėta veika, kaip bendroji civilinės atsakomybės sąlyga, pasireiškia veikimu arba neveikimu. Atsakovas, gindamasis nuo pareikšto ieškinio, gali įrodinėti savo kaltės nebuvimą. Tačiau šiuo atveju atsakovas R. S. neįrodinėjo ir nepaneigė, jog ne jis neteisėtai pajungė elektros energiją į savo patalpas ir ją naudojo.

41Kaip nustatyta, R. S. gyveno adresu ( - ), ten deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Iš atsakovo V. S. paaiškinimų taip pat nustatyta, kad R. S. vartojo elektrą, o už ją atsiskaitydavo ieškovas, iš jo paėmęs pinigus. Iš vietos apžiūrą atlikusio liudytojo R. M. paaiškinimų nustatyta, kad būtent R. S. parodė, kurioje vietoje ir kas sujungta, pasirašė aktą, jo neginčijo. Taip pat, kad įrengta nelegali atšaka buvo ne nuo įvado, atvesto ant namo sienos, bet nuo įvado, ėjusio per R. S. gyvenamo buto lubas į kito savininko butą. Neteisėta atšaka buvo įrengta po lubomis. Analogiškos aplinkybės nustatytos ir Komisijos nutarime, taip pat pažymėta, kad atliekant patikrinimą, R. S. suteikė galimybę AB LESTO darbuotojams patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti akto surašymo metu buvusią elektros energijos imtuvų galią (b.l. 7, 20).

42Kadangi byloje surinkti įrodymai pagrindžia, kad nelegali atšaka buvo nutiesta R. S. naudojamoje patalpoje, atsakovas neginčijo, jog per šią atšaką vartojo elektros energiją, apeinant apskaitos prietaisą, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių jo kaltę, teismas laiko įrodyta, kad atsakovo R. S. neteisėtais aktyviais veiksmais buvo padaryta ieškovo prašoma priteisti žala.

43CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

44CK 6.251 straipsnio 1 dalis nustato, kad padaryti nuostoliai, kurie yra žalos piniginė išraiška (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. CK 6.252 straipsnis draudžia šalims susitarti dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar jos apribojimo. CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visiško nuostolių (žalos) atlyginimo principą, ir numato galimybę nustatyti šio principo išimtį. Tokia išimtis numatyta būtent CK 6.282 straipsnio 3 dalyje, kuri suteikia teismui teisę, atsižvelgiant į žalą padariusio asmens sunkią turtinę padėtį, sumažinti atlygintinos žalos dydį, išskyrus atvejus, kai žala padaryta tyčia. Byloje nėra duomenų apie atsakovo R. S. turtinę padėtį, atsakovas neįrodė, kad žala padaryta ne dėl jo tyčinės kaltės. Todėl teismas negali taikyti atsakovui R. S. CK 6.282 straipsnio 3 dalies nuostatų.

45LAT 2008-11-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008, išaiškino, kad tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t. y. savavališkai prisijungiant prie elektros energijos tiekimo tinklų, ne per apskaitos prietaisus arba kai apskaitos prietaisai sugadinti, suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, nes šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio. Dėl to tokiais atvejais suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo patirtų nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais. Pavyzdžiui, elektros perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų operatoriaus patirti dėl neteisėto elektros energijos vartojimo nuostoliai apskaičiuojami LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punkte nurodytu būdu, pagal kurį, jei buitinis vartotojas akto surašymo metu suteikia galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu veikiančių elektros imtuvų galią, tai suvartota elektros energija perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (1 priedas).

46Atsižvelgiant į tai, jog neteisėtai įrengta atšaka įrengta slaptai, po lubomis, ir vadovaujantis Taisyklių 126.13 punktu, ieškovas pagrįstai atlikto suvartotos elektros energijos perskaičiavimą už 3 metų laikotarpį, t.y. nuo 2010 m. birželio 18 d. iki 2013 m. birželio 17 d. Taip pat pagrįstai, vadovaujantis Taisyklių 126.12 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad R. S. suteikė galimybę AB LESTO darbuotojams patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti Akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią, perskaičiavimą atliko pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Ieškovas pagrįstai nustatė, jog jam padaryta 6 008,61 Lt žala.

47Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas dėl 6 008,61 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo R. S. yra pagrįstas ir tenkintinas.

48Ieškovo prašymu, iš atsakovo R. S. priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

49Atsakovo V. S. atžvilgiu ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

50Kadangi ieškinio reikalavimai pilnai patenkinti priteisiant ieškovo prašomas sumas tik iš vieno atsakovo, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo R. S. (CPK 93 straipsnio 2 dalis) – 135,00 Lt žyminio mokesčio (9 b.l.), valstybei – 44,46 Lt pašto išlaidų (CPK 96 straipsnis).

51V. S. atžvilgiu ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 800,00 Lt (b.l. 49), (CPK 96 straipsnis).

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

53Ieškinį tenkinti iš dalies.

54Priteisti ieškovui AB „Lesto“, į.k. 302577612, iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 6008,61 Lt (šešis tūkstančius aštuonis litus 61 ct) turtinės žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6008,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 135,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

55Priteisti atsakovui V. S., asmens kodas ( - ) iš ieškovo AB „Lesto“, į.k. 302577612, 800,00 (aštuonis šimtus litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

56Priteisti valstybei iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 44,46 Lt (keturiasdešimt keturis litus 46 ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąsk. nr. LT 24 7300 0101 1239 4300 AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

57Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas AB „Lesto“ 2013-11-15 kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2013 m. birželio 17 d. AB Lesto inžinieriai... 5. 2013 m. liepos 29 d. AB Lesto Pietų regiono elektros energijos vietos... 6. Ieškovas nurodė, kad Taisyklių I dalyje išaiškinta, kad „Neteisėtas... 7. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas savo jurisprudencijoje yra... 8. Ieškovo nuomone, įvertinus Akte užfiksuotas aplinkybes, negalima daryti... 9. Ieškovas nurodė, kad tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir atsiradusios... 10. Taisyklių ir LR CK 6. 248 str. nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę,... 11. Pagal LR CK 6. 249 str., žala - tai nukentėjusiojo turtinio ar kitokio... 12. Ieškovas pažymėjo, kad 6 008,61 Lt dydžio žalą (nuostolius) ieškovas... 13. Atsakovas V. S. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad butas, esantis... 14. Lesto sudarytame akte nustatyta, kad neteisėtas įvadas yra įrengtas... 15. Teismo posėdyje ieškovo atstovė J. Jankauskienė paaiškino, kad 2013-06-17... 16. Atsakovas V. S. paaiškino, kad tame name negyvena nuo 1979, elektros nevartojo... 17. Pagal skaitiklio parodymus mokėdavo jis, o R. S. jam ar jo dukrai duodavo... 18. Atsakovo atstovas adv. V. Mikša paaiškino, kad elektros energijos pirkimo... 19. Liudytojas R. M. paaiškino, kad yra ieškovo darbuotojas, inžinierius. Jeigu... 20. Liudytojas R. L. paaiškino, kad draugauja su V. S. dukra. Žino, kad namas,... 21. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 22. Byloje nustatyta, kad 2009-08-13 su atsakovu V. S. buvo sudaryta elektros... 23. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų bei rašytinių bylos duomenų nustatyta,... 24. Kaip matyti iš Pietų regiono elektros energijos vartojimo vietos apžiūros... 25. Apie šį komisijos sprendimą buvo informuoti atsakovai, juos abu įvardinant... 26. Atsakovas V. S., nesutikdamas su ieškovo reikalavimu, 2013-09-03 rašte... 27. Iš esmės analogiškais argumentais atsakovas V. S. grindė savo nesutikimą... 28. Atsakovas R. S. žalos taip pat neatlygino, tačiau nei ikiteisminėje... 29. Pažymėtina, kad tik atsakovą V. S. su ieškovu sieja sutartiniai elektros... 30. CK 6.246 straipsnyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 31. Šioje byloje nei vienas iš atsakovų neginčijo ieškovo nurodyto fakto, kad... 32. Pažymėtina, jog ieškovo atstovė V. S. nurodytų faktinių aplinkybių... 33. Tai, kad minėtame bute gyveno R. S., patvirtina ir byloje surinkti rašytiniai... 34. Iš minėto liudytojo paaiškinimų bei jo surašyto Akto (b.l. 7) Komisijos... 35. Atsakovo paaiškinimu, jis vykdė savo, kaip elektros energijos vartotojo,... 36. Aptarti įrodymai patvirtina ir nustatytos aplinkybės patvirtina, jog V. S.,... 37. Sprendžiant dėl R. S. atsakomybės, pažymėtina, jog kasacinis teismas yra... 38. Tačiau ieškovas ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė ta... 39. Neteisėto elektros energijos pasisavinimo faktas ir žalos dydis šioje byloje... 40. Neteisėta veika, kaip bendroji civilinės atsakomybės sąlyga, pasireiškia... 41. Kaip nustatyta, R. S. gyveno adresu ( - ), ten deklaravęs savo gyvenamąją... 42. Kadangi byloje surinkti įrodymai pagrindžia, kad nelegali atšaka buvo... 43. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 44. CK 6.251 straipsnio 1 dalis nustato, kad padaryti nuostoliai, kurie yra žalos... 45. LAT 2008-11-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008,... 46. Atsižvelgiant į tai, jog neteisėtai įrengta atšaka įrengta slaptai, po... 47. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškinio... 48. Ieškovo prašymu, iš atsakovo R. S. priteistina 5 procentų dydžio metinės... 49. Atsakovo V. S. atžvilgiu ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.... 50. Kadangi ieškinio reikalavimai pilnai patenkinti priteisiant ieškovo prašomas... 51. V. S. atžvilgiu ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos jo turėtos... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 53. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 54. Priteisti ieškovui AB „Lesto“, į.k. 302577612, iš atsakovo R. S., asmens... 55. Priteisti atsakovui V. S., asmens kodas ( - ) iš ieškovo AB „Lesto“,... 56. Priteisti valstybei iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 44,46 Lt... 57. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...