Byla I-66-189/2010
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatui Ugniui Pėdnyčiai, M. B., Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovams Gintarui Abaravičiui, Indrei Pranckevičiūtei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB „Kristiana“ skundą Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja skundu (b. l. 3-10) ir patikslintu skundu (b. l. 117-121) kreipėsi į teismą prašydama:

4įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją parengti specialiąsias projektavimo sąlygas pagal bendrovės 2009-01-07 prašymą statinių – viešbučių paskirties miegamųjų korpusų (unikalūs Nr. ( - ) ir ( - )), esančių ( - ), Trakai, kapitaliniam remontui (b.l. 26-28), panaikinant Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2009-05-19 raštą Nr. S-(10.4)-321.

5įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją parengti projektavimo sąlygas ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pagal bendrovės 2009-01-07 prašymą statinių – viešbučių paskirties miegamųjų korpusų (unikalūs Nr.( - ) ir ( - )) esančių ( - ), Trakai, kapitaliniam remontui (b.l. 25), panaikinant Trakų rajono savivaldybės administracijos 2009-08-05 raštą Nr.AP3-2488;

6priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Paaiškino, kad nuo 1998 m. nuosavybės teise valdo statinius, esančius ( - ), Trakuose, t.y. viešbučių pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pastatus: teisėjų bokštelį, miegamuosius korpusus, viešbutį, garažų paskirties statinį, sporto paskirties elingus, pagalbinio ūkio statinius (sandėlius), kitus statinius. Statiniai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. ( - ), baigtumas 100 procentų, paskutinė kadastrinių duomenų nustatymo data – 1998-05-15. Šie statiniai stovi ant 1,3838 ha ploto kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kurį bendrovė naudoja ir valdo pagal 1999-01-18 žemės nuomos sutartį ( - ). Nuomos sutarties terminas – iki 2095-01-18, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: ūkinei – komercinei veiklai, nuomininko teisių ir pareigų, jo veiklos apribojimų nuomojamame sklype saugotinų kultūros paveldo ir saugotinų gamtos objektų, nesusijusių su nuomininko veikla – nėra. Statiniai statyti dar 1974 m. ir šiuo metu statinių būklė neleidžia bendrovei tinkamai įgyvendinti savo nuosavybės teisių, tinkamai valdyti ir naudotis jai priklausančiais statiniais pagal jų paskirtį, todėl 2009-01-07 bendrovė kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyrių dėl projektavimo sąlygų parengimo viešbučių paskirties statinių – miegamųjų korpusų, esančių ( - ), Trakai, kapitalinio remonto. Taip pat buvo prašoma parengti Statinio projektavimo sąlygas, nustatančias statinio architektūros ir statybos sklypo urbanistinius reikalavimus (specialiąsias projektavimo sąlygas statinio architektūrai formuoti ir sklypui tvarkyti). Tačiau Trakų rajono savivaldybės administracija atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, nes Trakų regioninio parko direkcija neišdavė specialiųjų projektavimo sąlygų. Toks atsisakymas neteisėtas, nes nėra pagrįsta, kaip esamų statinių, nesančių rezervatų bei draustinių teritorijoje, nesančių nei Trakų salos nei pusiasalio, Senųjų Trakų piliavietės, nei Trakų senamiestyje, kapitalinis remontas trukdytų įgyvendinti nacionalinio parko uždavinius, nes paraiška pateikta ne naujų statinių statybai, o esamų, senų, dar 1974 m. statytų statinių, kapitaliniam remontui. Be to, teritorijai, kurioje stovi statiniai, nėra taikomi absoliutūs draudimai vykdyti statybos (tarp jų ir esamų statinių kapitalinio remonto darbus), todėl turėjo būti išduotos projektavimo sąlygos (kapitaliniam remontui), nurodant privalomuosius reikalavimus, kurių privalėtų laikytis bendrovė, vykdydama statinių kapitalinį remontą. Bendrovė siekia atlikti miegamųjų korpusų kapitalinį remontą, nekeičiant (nedidinant) esamo šių pastatų aukštingumo ir bendrojo ploto, nekeičiant (nedidinant) teritorijos, kurioje yra šie pastatai, užstatymo ploto, nebloginant saugomos teritorijos kraštovaizdžio. Vienas iš numatomo kapitalinio remonto tikslų yra sutvarkyti pastatų fasadą taip, kad būtų sumažinta „Kraštovaizdžio tarša“, todėl bendrovės siekis atlikti pastatų kapitalinį rekreacinių objektų remontą ne tik neprieštarauja, bet pilna apimtimi atitinka Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento reikalavimus. Taip pat tai, kad yra išduotos projektavimo sąlygos pagal 2007 m. paraišką viešbučio rekonstravimui, likusių statinių griovimui bei naujų miegamųjų korpusų statybai ( - ), Trakuose neįpareigoja statytojo projektuoti ir statyti toje teritorijoje būtent tokius statinius ir nedraudžia keisti valios dėl planuojamos vykdyti statybos rūšies. Tai, kad yra duotos sąlygos statinių rekonstrukcijai, statybai, neapriboja savininko teisės kreiptis kitų sąlygų – statinių kapitaliniam remontui. Atsisakymas duoti planavimo sąlygas (projektavimo sąlygų sąvadą) statinių kapitaliniams remontui pažeidžia viešojo administravimo principus ir Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus. Neteisėtas draudimas vykdyti kapitalinį remontą nuosavybės teise valdomų statinių atžvilgiu riboja savininko teisę savo nuožiūra valdyti, disponuoti, naudotis turtu ir prieštarauja konstituciniams nuosavybės apsaugos, teisinės valstybės ir teisėtų lūkesčių principams.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai skundą palaikė. Papildomai paaiškino, kad statiniai, kuriuos norima remontuoti nepatenka į rezervato ir draustinio teritoriją, tai pripažįsta ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. Be to, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija privalėjo 2009-01-07 bendrovės prašymą nagrinėti individualiai, nesiedama jo su ankstesniu prašymu duoti projektavimo sąlygas visiškai kitiems darbams, atsižvelgiant į tai, kad joks projektavimo sąlygų sąvadas pastatų rekonstrukcijai, griovimui taip ir nebuvo duotas. Atsisakymą duoti projektavimo sąlygas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija motyvavo ne kapitalinio remonto negalimumu pagal konkrečias imperatyvias teisės normas, o abstrakčiomis deklaracijomis, nors taip ir nenurodė, kokia konkrečiai teisės norma draudžia Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje esančių statinių kapitalinį remontą.

9Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose (b. l. 36-37, 134-135) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad projektavimo vieta yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, todėl Trakų rajono savivaldybės administracija su prašymu išduoti specialiąsias projektavimo sąlygas kapitalinio remonto darbams 2009-04-21 raštu Nr.AP3-1086 (b.l.44) kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją, kuri tokių sąlygų neišdavė, nes kapitalinis remontas neatitinka bendrųjų Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principų. Kadangi už saugomų teritorijų administravimą atsakinga institucija, t.y. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, neišdavė specialių sąlygų projektavimui, projektavimo sąlygų sąvadas negali būti patvirtintas ir išduotas.

10Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimuose (b.l. 51-54, 127-130) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad 2008-02-15 raštu Nr. S-122 (b. l. 66-67) išdavė specialiąsias sąlygas viešbučio rekonstravimui, miegamųjų korpusų, teisėjų bokštelio, garažo, elingų, stoginės, sandėlių griovimui, miegamųjų korpusų statybai ( - ), Trakuose. Todėl išdavus sąlygas miegamųjų korpusų kapitaliniam remontui ( - ), Trakuose, atsitiktų taip, jog tam pačiam objektui, atsižvelgiant į projektavimo tikslus, būtų nustatytos dvejos specialiosios sąlygos, leidžiančios pareiškėjui vykdyti skirtingus statybos darbus. Pareiškėjas turėtų apsispręsti kokius statybos darbus jis ketina vykdyti ir prašydamas kitų specialiųjų sąlygų projektavimui išdavimo kartu inicijuoti ir išduotų bei galiojančių sąlygų panaikinimą. Pareiškėjui priklausantys statiniai yra Trakų istorinio nacionalinio parko rekreacinėje zonoje – rekreacijos įstaigų teritorijoje. Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ III skirsnio „Rekreacinė zona“ 3 p., šioje teritorijoje esantys pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detaliuosius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka, todėl pareiškėjo valdomos rekreacinės įstaigos teritorijos pastatų, įrenginių statybai, aplinkos sutvarkymui teisės aktų nustatyta tvarka pirmiausia turi būti parengtas detalusis planas, kuris kompleksiškai nustatytų teritorijos tvarkymo priemones, išdėstytų rekreacinę infrastruktūrą, nustatytų statinių architektūrinę raišką ir kt. tokia pareiga pareiškėjai kyla, nes ji, sudarydama valstybinės žemės nuomos sutartį, įsipareigojo laikytis specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų, iš kurių vienos – Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Todėl pakartotinai gavus Trakų rajono savivaldybės administracijos 2009-04-21 raštą Nr.AP3-1086 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“, 2009-05-19 rašte Nr.S-(10.4)-321 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ buvo nurodyta vadovautis anksčiau išduotomis specialiosiomis sąlygomis projektavimui, kuriose numatyta detaliojo plano rengimo būtinybė. Be to, pareiškėjos nuomos pagrindu valdomas žemės sklypas ir nuosavybės teise priklausantys pastatai, esantys ( - ), Trakų m., yra Galvės ežero pakrantės apsaugos juostoje, greta svarbių saugomų objektų – Trakų salos ir pusiasalio pilių rezervato, Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio bei Galvės ežero hidrografinio draustinio. Pastatai statyti 1974 m. neatitinka Trakų istorinio nacionalinio parko tradicinės architektūros elementų, kelia vizualią (regimąją) taršą. Jie savo netradiciniais tūriais, spalviniu sprendimu, medžiagiškumu, statybos vieta ir kt. smarkai disonuoja ne tik su Trakų salos ir pusiasalio pilių rezervate esančiais paminkliniais objektais, bet ir su tarpukariu statytu irklavimo bazės pastatu ( - ), Trakų m., kuris taip pat yra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašus. Todėl sovietinio palikimo pastatų kapitalinis remontas, taip sudarant sąlygas toliau gyvuoti sovietiniam palikimui ypatingą valstybinę reikšmę turinčioje teritorijoje nėra tinkamas sprendimas. Pastatų, esančių ( - ), Trakų m., kapitalinis remontas, prieštarautų bendriesiems Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principams, įtvirtintiems Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos 2 skyriuje.

11Teismo posėdžio metu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad turi būti parengtas teritorijos detalusis planas. Be to, atliekant kapitalinį remontą, pasikeistų pastatas, o pareiškėja iš esmės siekia atlikti ne kapitalinį remontą, o pastatą rekonstruoti.

12Skundas atmestinas.

13Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios nurodytos kaip skundo pagrindas, t.y. faktus, patvirtinančius ginčijamo teisinio santykio buvimą, ir faktus, liudijančius, kad pareiškėjo teisė arba įstatymu saugomas interesas pažeisti. Savo ruožtu atsakovas turi įrodyti faktus, patvirtinančius jo prieštaravimus skundui. Ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t.y. faktiniais duomenimis, betarpiškai patvirtinančiais arba paneigiančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių buvimą ar nebuvimą (LR ABTĮ IX skirsnis, tame tarpe 57 str., 58 str.).

14Atkreiptina, jog negali būti įrodymo šaltinis asmens pareiškimas, adresuotas teismui, nors jame ir yra tam tikrų žinių apie kurią nors bylai turinčią reikšmės aplinkybę.

15Pareiškėja skunde nurodytais motyvais ir prie jo pridedamais dokumentais (b.l. 3-16) nepatvirtino, jog reikalavimai yra adekvatūs susiklosčiusios situacijos faktinėms aplinkybėms ir minimiems teisės aktams.

16Atsakovų atsiliepimo į skundą, ginčijamų raštų (b.l. 25, 26) argumentacija pagrįsta.

17Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų 2-4 p. (patv. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 388; toliau –TINP arba istorinis nacionalinis parkas) pažymi, jog Istorinio nacionalinio parko veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai ir šie nuostatai. Istorinio nacionalinio parko teritorija saugoma, tvarkoma ir naudojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr.912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo” (Žin., 1993, Nr.68-1287) patvirtintą ir statybos ir urbanistikos ministro 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 “Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ (Žin., 1994, Nr.10-162) paskelbtą planavimo schemą, jos pagrindu parengtus, nustatytąja tvarka suderintus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Istorinis nacionalinis parkas turi apsaugos zoną, saugančią istorinio nacionalinio parko kraštovaizdį nuo neigiamo vizualinio ir fizinio poveikio.

18TINP direkcija, kaip įstaiga atsakinga už istorinio nacionalinio parko apsaugą, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin. 1993, Nr. 63-1188:, 2001, Nr. 108-3902) 5 str. nurodytų dokumentų reikalavimų laikymąsi, savo kompetencijos ribose teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais dalyvauja statinių projektavimo procese. Pagal minėtus teisės aktus, TINP direkcija įgaliota spręsti dėl specialiųjų sąlygų projektavimui išdavimo ar neišdavimo.

19Pareiškėjo numatomi kapitališkai remontuoti statiniai yra ( - ), Trakų m., t.y. greta svarbių saugomų objektų - Trakų salos ir pusiasalio pilių rezervato, Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio bei Galvės ežero hidrografinio draustinio, yra Galvės ežero pakrantės apsaugos juostoje.

20Pagal TINP nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-04 nutarimu Nr. 388 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.30-834), TINP skirtas pilių kompleksams, Trakų miesto ir jo apylinkių kultūros bei gamtos vertybėms, kitiems objektams ar jų kompleksas, kraštovaizdžiui, etnokultūriniam paveldui saugoti, tvarkyti ir naudoti (1 p.). Svarbiausi TINP uždaviniai - saugoti, tvarkyti ir prižiūrėti Lietuvos valstybės istoriją reprezentuojančias vertybes: Trakų Salos ir Pusiasalio pilis (5.1. p.); saugoti Trakų senamiesčio planinę, erdvinę, medžiaginę ir urbanistinę struktūrą užtikrinti senamiesčio verčių tęstinumą sudaryti atkūrimo sąlygas (5.2. p.); saugoti Galvės ir Akmenos ežerų hidrografinius kompleksus (5.8. p.).

21Nustatyta, jog TINP direkcija 2007-10-25 gavo Trakų rajono savivaldybės administracijos 2007-10-22 raštą (b.l. 55) Nr.AP3-2841 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“, kuriuo prašoma parengti specialiąsias sąlygas viešbučio (( - )) rekonstravimui, miegamųjų korpusų (( - ), ( - )), teisėjų bokštelio (( - )), garažo (( - )), elingų (( - ), ( - )), stoginės (( - )), sandėlių (( - ), ( - )) griovimui, miegamųjų korpusų statybai Trakų m., ( - ) pagal UAB „Kristiana“ pateiktą paraišką AS3-600 (b.l. 56-65).

22TINP direkcija 2008-02-15 raštu Nr.S-122 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ išdavė specialiąsias sąlygas viešbučio (( - )) rekonstravimui, miegamųjų korpusų (( - ), ( - )), teisėjų bokštelio (( - )), garažo (( - )), elingų (( - ), (duomenys neskelbtini)), stoginės (( - )), sandėlių (( - ), (duomenys nesklebtini)) griovimui, miegamųjų korpusų statybai Trakų m., (duomenys neskelbtini) (b.l. 66-67; nustatė specialiąsias sąlygas projektavimui – rekreacinės įstaigos teritorijos pastatų, įrenginių statybai, aplinkos sutvarkymui Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengti detalųjį planą ir t.t.

23TINP direkcija 200-03-23 pakartotinai gavo Trakų rajono savivaldybės administracijos 2009-04-21 raštą Nr.AP3-l086 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“, kuriuo jau prašoma parengti specialiąsias sąlygas miegamųjų korpusų ((duomenys neskelbtini), ( - )) kapitaliniam remontui Trakų m., ( - ). TINP direkcija, įvertinusi veiklą valstybės saugomoje teritorijoje reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, esmines aplinkybes dėl statinių buvimo vietos, ankstesnes TINP tarybos pastabas ir pasiūlymus, prašomų specialiųjų sąlygų projektavimui, kurio tikslas - miegamųjų korpusų ((duomenys neskelbtini), ( - )), esančių ( - ), Trakų m., kapitalinis remontas, neišdavė. Tokio sprendimo motyvai ir argumentai yra išdėstyti TINP direkcijos 2009-05-19 rašte (b.l. 26-28) Nr.S-(10.4)-321 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“, kuriame nurodoma vadovautis 2008-02-15 raštu Nr.S-122 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ išduotomis specialiosiomis sąlygomis projektavimui (b.l. 66-67, TINP direkcijos šios nustatytos specialiosios sąlygos projektavimui nepanaikintos).

24TINP direkcijos 2009-05-19 rašto (b.l. 26-28) Nr.S-(10.4)-321 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ argumentai adekvatūs nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir rašte nurodytiems teisės aktams, institucijos reikalavimas dėl detalaus plano parengimo teisės aktais pagrįstas.

25TINP planavimo schema nustato funkcines parko zonas, parko veiklai reikalingų objektų išdėstymą, bendrus TINP planavimo ir tvarkymo principus bei kryptis rekreacinei sistemai sukurti, Trakų miestui ir gyvenvietėms plėtoti, o taip pat numato pirmaeilius detalaus projektavimo darbus. Nustato ūkinės veiklos apribojimus visoje parko teritorijoje bei skirtingose zonose, teritorijos užstatymo, architektūros, kraštovaizdžio formavimo, paminklosaugos ir gamtosaugos reikalavimus, kurių privaloma laikytis, vykdant žemės reformos, privatizavimo ir projektavimo darbu, pateikia principinius pasiūlymus zonoms tvarkyti.

26Pagal TINP planavimo schemos (b.l. 73; reg. Nr. 110792000003), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 68-1287; 2002, Nr.54-2131; 2004, Nr.156-5708) ir paskelbtos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993-12-20 įsakymu Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo (Žin., 1994 Nr.10-162) 1 skyriaus „Įvadas“ nuostatas, TINP planavimo schema kaip valstybinės reikšmės specialusis teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Remiantis schema ruošiami paminklosauginiai, kompleksinės žemės reformos ir žemėtvarkos, miškotvarkos, vandens ūkio, gyvenviečių planavimo, kaimų regeneravimo, rekreacijos organizavimo, kelių bei inžinerinių komunikacijų ir kiti projektai.

27Pagal TINP planavimo schemos 2 skyriaus „Bendri TINP planavimo ir tvarkymo principai“ reikalavimus rengiant rekreacijos organizavimo ir kitus projektus būtina laikytis šių nuostatų: saugoti bei atkurti kultūrinį palikimą, formuojantį istoriškai susiklosčiusį Trakų miesto ir apylinkių vaizdą; tvarkyti ne vien paminklinę vertę turinčius objektus, bet ir sudarančius architektūrinę terpę; saugoti Trakų ežeryno gamtinį kraštovaizdį, didinti miškingumą, formuojant želdinių masyvus ežerų pakrantėse, pakelėse, aplink naujas gyvenvietes, aukštumų viršūnėse; saugoti erdves, kurios atveria Trakų miesto panorama, ypač pilis, ribojant arba draudžiant naujų pastatų, statinių bei įrenginių statybą; saugoti paviršiniu bei gruntiniu vandenų švarą, kurti apsaugines pakrantės juostas.

28Darytina išvada, jog projektavimo tikslas - statinių, esančių ( - ), Trakų m. kapitalinis remontas neatitinka bendrųjų TINP planavimo ir tvarkymo principų. Ginčo pastatai yra TINP (kompleksinės saugomos teritorijos) rekreacinėje zonoje - rekreacijos įstaigų teritorijoje. Šios teritorijos tikslą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuoja TINP planavimo schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ III skirsnio „Rekreacinė zona“ 3 p. Šioje teritorijoje esantys pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka. Todėl, TINP direkcijos nuostata, jog pareiškėjo valdomos rekreacinės įstaigos teritorijos pastatų, įrenginių statybai, aplinkos sutvarkymui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti parengtas detalusis planas, yra pagrįsta.

29Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai 1999-01-18 sutarties Nr. 7 (b.l. 21) 11.1 p. nustatyta, jog nuomininkas UAB „Kristiana“, įsipareigoja, naudojant žemės sklypą, laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr.22-652) XXVII, XXVIII, XXIX, XXXIV skyrių reikalavimų (su vėlesniais pakeitimais). Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXIV skyriaus 135 punkte nurodyta, jog nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose nustatomi bendrieji veiklos apribojimai ir apribojimai pagal šių parkų funkcines (funkcinio prioriteto) zonas. Parkų planavimo schemų kraštovaizdžio (teritorijos) tvarkymo reglamentai juos papildo ir patikslina (Žin., 1992, Nr.22-652; 1996, Nr.93-2193). Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 135 punktą, parkų planavimo dokumentuose gali būti nustatomi papildomi apribojimai arba jie patikslinami.

30Rekreacijos įstaigų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimą nustato Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXIII skyrius. Rekreacinės teritorijos. Minėto skyriaus 133.1. papunktis, įpareigoja rekreacines teritorijas įrengti pagal detalųjį planą (t.y. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, TINP planavimo schema įpareigoja rengti detalųjį planą, kuris kompleksiškai nustatytų teritorijos tvarkymo priemonės, išdėstytų rekreacinę infrastruktūrą nustatytų statinių architektūrinę raišką ir kt. Pareiškėjas įsipareigojo pagal valstybinės žemės nuomos sutartį laikytis specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų – Nacionaliniai ir regioniniai parkai).

31Nagrinėjamu atveju detaliojo plano būtinybę taip pat pagrindžia TINP individualus apsaugos reglamentas.

32Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. IV - 436 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. l14-5184) buvo patvirtintas TINP individualus apsaugos reglamentas - teisės aktas, nustatantis specialius Trakų istorinio nacionalinio parko apsaugos projektavimo ir statybų jo teritorijoje reikalavimus bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo ypatumus (1 p.). Pagal šio teisės akto IV skyriaus „Bendrieji reikalavimai, taikomi visose Trakų istorinio nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose“ 10 p. statiniai Trakų istoriniame nacionaliniame parke projektuojami, statomi ar rekonstruojami atsižvelgiant į vietovės kraštovaizdžio ypatumus bei tradicinius architektūrinio ir urbanistinio paveldo savitumus, kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimus, siekiant: išlaikyti gamtinio bei istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio, kultūrinių ir gamtinių kompleksų bei objektų vertės požymius; išsaugoti bendra kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą ir raiškius reljefo bei hidrografinio, hidrologinio tinklo elementus; išlaikyti tradicinės architektūros pobūdį - formas, medžiagiškumą, spalvas ir dydžius formuoti rekreaciniu ir gyvenamųjų vietovių estetinį vaizdą.

33Esant tokioms bylos faktinėms ir skunde nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog pareiškėjos projektavimo tikslas – ginčijamų pastatų kapitalinis remontas – neatitinka TINP planavimo ir tvarkymo principų.

34Esant situacijai, kai už saugomų teritorijų administravimą atsakinga TINP direkcija neišdavė specialiąsias sąlygas projektavimui, projektavimo sąlygų sąvadas negali būti patvirtintas ir išduotas, todėl pareiškėjos antras reikalavimas netenkintinas. Nepatenkinus pagrindinius skundo reikalavimus, netenkintinas prašymas dėl išlaidų atlyginimo (ABTĮ 44 str.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

36atmesti UAB „Kristiana“ skundą kaip nepagrįstą.

37Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja skundu (b. l. 3-10) ir patikslintu skundu (b. l. 117-121)... 4. įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją parengti... 5. įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją parengti projektavimo... 6. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Paaiškino, kad nuo 1998 m. nuosavybės teise valdo statinius, esančius 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai skundą palaikė. Papildomai... 9. Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose (b. l. 36-37,... 10. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimuose (b.l. 51-54,... 11. Teismo posėdžio metu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovai... 12. Skundas atmestinas.... 13. Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi... 14. Atkreiptina, jog negali būti įrodymo šaltinis asmens pareiškimas,... 15. Pareiškėja skunde nurodytais motyvais ir prie jo pridedamais dokumentais... 16. Atsakovų atsiliepimo į skundą, ginčijamų raštų (b.l. 25, 26)... 17. Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų... 18. TINP direkcija, kaip įstaiga atsakinga už istorinio nacionalinio parko... 19. Pareiškėjo numatomi kapitališkai remontuoti statiniai yra 20. Pagal TINP nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-04... 21. Nustatyta, jog TINP direkcija 2007-10-25 gavo Trakų rajono savivaldybės... 22. TINP direkcija 2008-02-15 raštu Nr.S-122 „Dėl specialiųjų sąlygų... 23. TINP direkcija 200-03-23 pakartotinai gavo Trakų rajono savivaldybės... 24. TINP direkcijos 2009-05-19 rašto (b.l. 26-28) Nr.S-(10.4)-321 „Dėl... 25. TINP planavimo schema nustato funkcines parko zonas, parko veiklai reikalingų... 26. Pagal TINP planavimo schemos (b.l. 73; reg. Nr. 110792000003), patvirtintos... 27. Pagal TINP planavimo schemos 2 skyriaus „Bendri TINP planavimo ir tvarkymo... 28. Darytina išvada, jog projektavimo tikslas - statinių, esančių 29. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai 1999-01-18 sutarties Nr. 7... 30. Rekreacijos įstaigų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimą nustato... 31. Nagrinėjamu atveju detaliojo plano būtinybę taip pat pagrindžia TINP... 32. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. IV - 436... 33. Esant tokioms bylos faktinėms ir skunde nurodytoms aplinkybėms, darytina... 34. Esant situacijai, kai už saugomų teritorijų administravimą atsakinga TINP... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 36. atmesti UAB „Kristiana“ skundą kaip nepagrįstą.... 37. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...