Byla 2S-574-826/2018
Dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., kooperatinė bendrovė Palangos kredito unija, A. G., J. N., A. C., J. Ž., J. G., uždaroji akcinė bendrovė ,,Maneda“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis,

2rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo V. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas – Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje pareiškėjo V. G. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., kooperatinė bendrovė Palangos kredito unija, A. G., J. N., A. C., J. Ž., J. G., uždaroji akcinė bendrovė ,,Maneda“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 22 d. skundu prašė: 1) atnaujinti praleistą skundo dėl 2017 m. liepos 31 d. patvarkymo pateikimo terminą; 2) atšaukti 2017 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtas turto, t. y. 2949/13863 dalių žemės sklypo (plotas 1,3863 ha), adresas ( - ), Palanga (unikalus Nr. ( - )), pardavimą iš varžytynių; 3) iš naujo nustatyti 2949/13863 dalių žemės sklypo (plotas 1,3863 ha), esančio ( - ), Palangoje (unikalus Nr. ( - )) rinkos kainą.
 2. Nurodė, jog turtas nepagrįstai buvo įvertintas ir parduodamas už mažesnę kainą. Turto kainos nustatymas grindžiamas ne nekilnojamojo turto vertinimo ekspertų išvadomis, o tariamai pačios antstolės atlikta nekilnojamojo turto rinkos analize. Patikimą turto kainos nustatymą ir šios rinkos analizę gali padaryti tik nekilnojamojo turto vertinimo ekspertas. Skundžiamame patvarkyme nenurodoma, kokie konkrečiai nekilnojamojo turto objektai buvo analizuoti, ir buvo padaryta išvada, jog turto kainos nekito. Net jei nekilnojamojo turto rinkoje pokyčių nebuvo, turtas vertas 201 000,00 Eur ir būtent nuo šios kainos turi būti nustatoma pradinė turto kaina varžytynėse.
 3. Suinteresuotas asmuo antstolė B. T. patvarkymu skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 02005/15/01807 perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi pareiškėjo skundo netenkino. Teismo motyvai:
  1. Nurodė, kad nustatyta, jog pareiškėjas skundą dėl antstolės veiksmų pateikė praleidęs įstatyme įtvirtintą 20 dienų terminą, tačiau nepraleidęs 90 dienų naikinamojo termino. Antstolė, nagrinėdama pareiškėjo skundą, klausimo dėl termino atnaujinimo nenagrinėjo, tačiau pasisakydama dėl skundo aplinkybių iš esmės atnaujino terminą skundui paduoti.
  2. Nurodė, kad nėra pagrindo atšaukti paskelbtas varžytynes ir iš naujo įkainoti parduodamą iš varžytynių turtą.
   1. Nurodė, kad skundžiamu patvarkymu antstolė parduodamą iš varžytynių turtą įvertino pagrįstai. Atsižvelgė į tai, jog turtas nebuvo parduotas nei pirmose, nei antrose varžytynėse (jose nedalyvavo nė vienas dalyvis), įvertino dabartinę ekonominę situaciją, esamas nekilnojamojo turto kainas, faktinę turto būklę.
   2. Nurodė, kad pareiškėjo argumentas, jog dėl turto įkainojimo teikė prieštaravimus, tačiau dėl techninio apsirikimo praleido prieštaravimų pateikimo terminą, nepagrįstas. Byloje nustatyta, kad prieštaravimus dėl turto įkainojimo pareiškėjas išsiuntė antstolei praleidęs 3 darbų dienų terminą nuo skundžiamo patvarkymo gavimo dienos, jokių aktyvių veiksmų nesiėmė. Prašymo dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo antstolei nepateikė. Pareiškėjas jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių abejoti antstolės nustatyta turto verte, nepateikė.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. Pareiškėjas V. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – skundą tenkinti. Atskirojo skundo argumentai:
  1. Nurodė, kad nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog jis neteikė prieštaravimų dėl turto įkainojimo. Prie skundo pateikė voką, kuris patvirtina, kad prieštaravimai buvo siunčiami blogai nurodant gavėjo adresą.
  2. Nurodė, kad antstolė nesilaikė įstatyme nustatytos parduodamo iš varžytynių turto įkainojimo tvarkos bei nesiekė maksimaliai bei objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Net šalims neteikiant prieštaravimų, antstolė privalėjo stengtis įvertinti turto kainą kiek įmanoma objektyviau ir rinkos kainomis. Šiuo atveju turtas įkainotas tik remiantis antstolės deklaratyviais teiginiais. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino. Taip pat nepagrįstai nurodyta, kad aplinkybės, t. y. jog turtas neparduotas 2016 m. iš pirmųjų ir antrųjų varžytinių, kad turtas 2017 m. parduotas iš pirmųjų varžytynių už antstolės nurodytą kainą, patvirtina, jog antstolės nurodyta turto kaina teisinga. Nėra nustatytą priežasčių, kas lėmė turto nepardavimą 2016 m., o maža turto kaina garantavo turto pardavimą 2017 m. Antstolė parduodamo iš varžytynių turto kainą nustatė ne pagal rinkos kainą, o sumažinusi 2016 m. vykdytų varžytynių metu nustatytą turto kainą. Iš esmės buvo nesilaikyta įstatyme nustatytos parduodamo iš varžytynių turto kainos nustatymo tvarkos ir teisingumo principo, tai pažeidžia jo, kaip skolininko, interesus.
  3. Nurodė, kad iš naujo nustatant parduodamo iš varžytynių turto kainą, būtina naudotis nekilnojamojo turto vertinimo ekspertų paslaugomis.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Nagrinėjamoje byloje keliamas antstolio veiksmų, nustatant parduodamo iš varžytynių turto kainą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Kasacinis teismas pažymėjo, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnis), garantuojant skolininko ir išieškotojo teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-2007). Tam, kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis).
 4. Byloje nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/15/01807, pradėtą pagal 2011 m. kovo 28 d. Klaipėdos apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2626-370 dėl 22 105,07 Eur skolos išieškojimo iš skolininko V. G. išieškotojos kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos (toliau – Kredito unija) naudai. Vykdymo procese išieškojimas nukreiptas į skolininkui priklausančią turtinę teisę į nekilnojamąjį turtą – 2949/13863 dalis žemės sklypo, adresu ( - ), Palanga. 2016 m. kovo 25 d. patvarkymu „Dėl eksperto skyrimo“ Nr. S-16-5-4485 antstolė nutarė skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedė atlikti teismo ekspertui G. T.. 2016 m. kovo 25 d. patvarkymas skolininkui per darbovietę įteiktas 2017 m. balandžio 1 d. Antstolė 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu Nr. S-16-5-6179 turtą įkainojo 201 000,00 Eur, išaiškino šalims teisę teikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, informavo skolininką apie teisę iki varžytynių pasiūlyti savo pirkėją, nurodė, jog ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo šio patvarkymo įteikimo momento bus skelbiamos varžytynės. Patvarkymas skolininkui įteiktas 2016 m. gegužės 16 d. Antstolė 2016 m. gegužės 24 d. patvarkymu skolininkui ir išieškotojai pranešė apie paskelbtas pirmąsias turto pardavimo varžytynes, pradinė turto pardavimo kaina – 160 800,00 Eur. Kadangi varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, pirmosios turto pardavimo varžytynės buvo laikomos neįvykusiomis. Antstolė 2016 m. birželio 27 d. patvarkymu pasiūlė išieškotojai perimti turtą, tačiau išieškotoja turtą perimti atsisakė. 2016 m. birželio 28 d. patvarkymu antstolė paskelbė antrąsias turto pardavimo varžytynes, pradinė turto pardavimo kaina – 120 600,00 Eur. Antrosios turto pardavimo varžytynės neįvyko, nes varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis. 2016 m. liepos 28 d. patvarkymu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, išieškotojai pasiūlyta perimti turtą, tačiau išieškotoja turtą perimti atsisakė. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą – 2949/13863 dalis žemės sklypo, adresu ( - ), Palanga, viešame registre skolininko vardu įregistruotos 2016 m. lapkričio 14 d. Antstolė 2017 m. sausio 10 d. turto arešto aktu Nr. S-17000532 areštavo skolininkui priklausantį turtą – transporto priemonę, žemės sklypą, adresu ( - ), Palanga, ir 2949/13863 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), Palangoje. 2017 m. liepos 31 d. patvarkymu „Dėl turto įkainojimo“ Nr. S-17017419 areštuotą turtą įkainojo 120 600,00 Eur suma. Skundžiamas patvarkymas skolininkui įteiktas 2017 m. rugpjūčio 4 d. Antstolė 2017 m. rugpjūčio 25 d. paskelbė pirmąsias areštuoto turto (2949/13863 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), Palangoje) varžytynes, pradinė turto pardavimo kaina – 96 480,00 Eur. Varžytynėse turtą už pradinę turto pardavimo kainą įsigijo UAB ,,Maneda“.
 5. Pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 22 d. skundu prašė atšaukti paskelbtas varžytynes motyvuodamas tuo, kad antstolė, nesilaikydama įstatyme nustatytos tvarkos, nustatė mažą parduodamo iš varžytynių turto kainą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pagrindo pripažinti antstolės veiksmus neteisėtais ir tenkinti skundą nėra. Apeliantas, nesutikdamas su tokiais teismo argumentais nurodė, kad netinkamai aiškintos proceso teisės normos, reglamentuojančios parduodamo turto įkainojimą, netinkamai aiškintos faktinės aplinkybės. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais atskirojo skundo argumentais.
 6. CPK 681 straipsnyje įtvirtinta, kad areštuodamas skolininko turtą antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo bei skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis).
 7. Įstatyme yra numatyta galimybė vykdymo proceso metu įkainotą turtą perkainoti. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 straipsnio 2 dalis). Esminiai pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų argumentai: turtui įvertinti nebuvo paskirta nekilnojamojo turto vertės nustatymo pakartotinė ekspertizė, o turtas buvo įkainotas pačios antstolės nuožiūra; kadangi turtas buvo įkainotas pagal antstolės subjektyvią nuomonę, galima teigti, kad turto įkainojimas buvo atliktas neprofesionaliai; pareiškėjo įsitikinimu, jo turtas iš varžytynių buvo parduodamas ne turto rinkos kaina. Minėta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu teismas nustato, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2015 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-85/2015).
 8. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog antstolė pažeidė Civilinio proceso kodekse numatytą parduodamo iš varžytynių turto kainos nustatymo tvarką.
 9. Byloje nustatyta ir apeliantas neginčijo, jog 2017 m. liepos 31 d. patvarkymą „Dėl turto įkainojimo“ Nr. S-17017419 jis gavo asmeniškai 2017 m. rugpjūčio 7 d., darbovietėje procesiniai dokumentai jam įteikti 2017 m. rugpjūčio 4 d. (CPK 187 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ne tik skundžiamus, bet ir visus antstolės jam siųstus dokumentus (2016 m. kovo 25 d. patvarkymą „Dėl eksperto skyrimo“ Nr. S-16-5-4485, 2016 m. kovo 25 d. patvarkymą „Dėl eksperto skyrimo“ Nr. S-16-5-4485, 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymą Nr. S-16-5-6179 „Dėl turto įkainojimo“, 2016 m. gegužės 24 d. patvarkymą „Dėl pirmųjų varžytinių“, 2016 m. birželio 28 d. patvarkymą „Dėl antrųjų varžytinių“, 2017 m. sausio 10 d. turto arešto aktą Nr. S-17000532) iš vykdomosios bylos Nr. 0005/15/01807) yra gavęs, t. y. jis buvo informuotas tinkamai (CPK 122 straipsnio 1 dalis, 604 straipsnis). Vadinasi, pareiškėjas turėjo realią galimybę įgyvendinti visas skolininko teises, numatytas CPK 643 straipsnyje, t. y. dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus; susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, supažindinimas su kuriais trukdo vykdyti išieškojimą; gauti pažymas apie vykdymo eigą; ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą; apskųsti antstolio veiksmus; reikšti prašymus, nušalinimus; sudaryti taikos sutartis, kitas šiame Kodekse numatytas teises. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog šiomis procesinėmis teisėmis apeliantas nesinaudojo, antstolio veiksmų jis neskundė (CPK 510 straipsnis).
 10. Skundžiamame patvarkyme nurodyta, kaip ir pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad šalys turi teisę per 3 darbo dienas nuo patvarkymo dėl turto įkainojimo gavimo dienos pateikti prieštaravimus, kurių pagrindu antstolis spręs dėl papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo. Apeliantas nurodė, kad jo pateiktas vokas patvirtina aplinkybę, jog jis siuntė prieštaravimus, kurie dėl techninės klaidos nepasiekė antstolės. Apeliacinės instancijos teismas laiko šiuos atskirojo skundo argumentus nepagrįstais. Iš pareiškėjo pateikto voko matyti, kad jis buvo išsiųstas 2017 m. rugpjūčio 22 d., t. y. praleidus 3 darbo dienų terminą pretenzijai pareikšti. Apeliantui neįteiktas vokas su pretenzija grįžo 2017 m. rugpjūčio 24 d., todėl jis jau tuo metu turėjo realiai suvokti, jog antstolė pretenzijos dėl nustatytos turto kainos negavo, tačiau tik 2017 m. rugsėjo 22 d. pateikė antstolei skundą. Duomenų, kad pareiškėjas ėmėsi aktyvių veiksmų ir skambino antstolei, domėjosi vykdymo eiga, reiškė pretenzijas, nenustatyta (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgus į tai, darytina išvada, jog apeliantas per įstatymo nustatytą terminą neįgyvendino savo teisės reikšti pretenzijos dėl antstolės nustatytos turto vertės, todėl antstolė pagrįstai laikė, kad skolininkas pretenzijos nereiškė.
 11. Pagal CPK 681 straipsnio 2 dalį, skolininkui ir išieškotojui neišreiškus pretenzijų, antstolis turi teisę spręsti dėl ekspertizės skyrimo tik tokiu atveju, jei pačiam antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. Šiuo atveju antstolė sprendė, kad pagrindo skirti ekspertizę nėra, ir nustatydama naują parduodamo iš varžytynių turto kainą rėmėsi 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu „Dėl turto įkainojimo“ (ekspertas nustatė pradinę turto kainą) ir atsižvelgė į tai, jog turtas nebuvo parduotas nei iš pirmųjų nei iš antrųjų varžytinių, nuo 2016 m. balandžio 21 d. iki 2017 m. liepos 31 d. pokyčių nekilnojamojo turto rinkoje nenustatyta. Apeliantas nors nesutiko su tokiais pirmosios instancijos teismo argumentais, tačiau duomenų, kurie pagrįstų, kad antstolė, nustatydama parduodamo iš varžytynių turto kainą, pažeidė pareigą įkainoti ginčo turtą objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto kainai ir dėl to turtas varžytynėse buvo parduodamas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje ir CPK 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, nepateikė (CPK 178 straipsnis). Apeliacinio teismo nuomone, aplinkybės, jog turtas nebuvo parduotas iš pirmųjų ir antrųjų varžytynių, pagrindžia pirmosios instancijos teismo išvadą, kad didesnė, nei nustatė antstolė, turto pardavimo kaina nėra pagrįsta. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pagrindo spręsti, kad antstolė nustatydama naują iš varžytynių parduodamo turto kainą, kuri yra lygi antrųjų varžytynių pradinei turto pardavimo kainai, pažeidė reikalavimą maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą, nėra. Todėl pagrindo pripažinti antstolės veiksmus neteisėtais nėra.
 12. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad apie paskelbtas varžytynes apeliantas buvo informuotas 2017 m. rugsėjo 4 d. asmeniškai. Tiek skolininkas, tiek išieškotojas gali imtis priemonių, jog apie varžytynėse parduodamą turtą sužinotų kuo daugiau galimų pirkėjų (CPK 706 straipsnio 3 dalis). Be to, įstatymas numato teisę skolininkui ar jo įgaliotiems asmenims iki varžytynių pradžios surasti ir pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją (CPK 704 straipsnis). Šia teise apeliantas nepasinaudojo, todėl dabar turi prisiimti atsiradusias pasekmes.
 13. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 14. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundžiamus antstolio veiksmus nepripažino neteisėtais, dėl to Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjo V. G. atskirojo skundo netenkinti ir Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs pavadinimas – Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai