Byla B2-1440-343/2013
Dėl B UAB „GK projektai“ 2013 01 18 kreditorių susirinkimo nutarimų I darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ ir II darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ ir

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens AB DNB bankas atstovei adv. padėjėjai Indrei Uždavinytei, atsakovės B UAB „GK projektai“ atstovui adv. J.Kaušiniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kreditorės suinteresuoto asmens AB DNB bankas skundą dėl B UAB „GK projektai“ 2013 01 18 kreditorių susirinkimo nutarimų I darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ ir II darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ ir

Nustatė

2suinteresuotas asmuo AB DNB bankas skundu dėl B UAB „GK projektai“ 2013 m. sausio 18d kreditorių susirinkimo nutarimų prašo panaikinti 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą I darbotvarkės klausimu - „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ ir II darbotvarkės klausimu - „Dėl adminstravimo išlaidų sąmatos pakeitimo” Įmonių bankroto įstatymo 21str. 2d. 3p., 24str. 5d., CK 1.5str. pagrindu (b.l. 2-8). Kreditoriai minėtais klausimais priėmė nutarimus: I klausimu – „patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 02 24 iki 2013 01 14“ ir II klausimu - „ nustatyti administratoriui 4 500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už B UAB „GK projektai“ administravimą bankroto proceso metu nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos. Patvirtinti mėnesinę B UAB „GK projektai“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 6 300 Lt be PVM sumai, tame tarpe atlyginimas administratoriui, nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų pakeitimo priėmimo dienos. B UAB „GK projektai“ už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą. Išlaidas įmonės auditui, turto įvertinimui bei kita tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui nusprendus tai atlikti. Išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai, priduodant archyvą į Kauno savivaldybės archyvą“. Banko nuomone, skundžiami nutarimai nepagrįsti, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, pažeidžia kreditorių interesus. Dėl nutarimo pirmu darbotvarkės klausimu bankas nurodo, kad ataskaita negalėjo būti patvirtinta, kadangi administratorius netinkamai vykdo savo pareigas administruojant įmonę ir nepagrįstai naudoja įmonės lėšas kreditorių susirinkimo nepatvirtintų išlaidų apmokėjimui. Nors bankas ragino greičiau sušaukti kreditorių susirinkimą, tačiau administratorius delsė tai padaryti ir susirinkimą sušaukė tik 2013 01 18. Mano, kad delsiama buvo dėl to, kad administratorius galėtų kuo ilgiau gauti fiksuotą 4 500 Lt + PVM mėnesinį atlyginimą bei disponuoti kitomis didelėmis kreditorių susirinkimo patvirtintomis bankroto administravimo lėšomis. Pažymi, kad administratorius nepagrįstai atidėlioja kreditorių susirinkimo sušaukimą esminių sprendimų priėmimui, nes klausimo dėl turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo svarstymas buvo vilkinamas. Toks administratoriaus vengimas šaukti kreditorių susirinkimus, juose atsiskaityti kreditoriams, siūlyti svarstyti esminius klausimus dėl bankroto procedūrų eigos neatitinka kreditorių interesų, bei sudaro sąlygas vilkinti bankroto procedūras. Toks administratoriaus neveikimas sudaro pagrindą konstatuoti netinkamą bankroto administratoriaus pareigų vykdymą ir netvirtinti jo veiklos ataskaitos. Bankroto byla iškelta 2011 03 31, nutartis įmonę pripažinti bankrutavusia ir ją likviduoti priimta 2011 11 17, tačiau tik 2012 06 06 kreditorių susirinkimui buvo pateiktas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Nepagrįstai užsitęsė turto vertinimo procedūros, t.y. nepagrįstai atskiruose kreditorių susirinkimuose buvo sprendžiami klausimai dėl turto vertinimo tikslingumo ir dėl turto vertintojo kandidatūros. Buvo tenkintas didžiųjų kreditorių prašymas svarstymą atidėti. Kitas kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tik 2012 11 23. Administratorius neužkirto kelio šiems kreditoriams piktnaudžiauti savo teisėmis, tokiu būdu pažeidžiant kitų kreditorių interesus. Administratorius nesiėmė aktyvių veiksmų B UAB „GK projektai“ turto pardavimo organizavimui ir operatyviam bankroto procedūrų užbaigimui, tokiu būdu savo neveikimu pažeidė tiek esminius bankroto procedūrų principus – operatyvumo; tiek įmonės kreditorių interesus. Administratorius nurodė, kad buvo patirta privalomųjų mokesčių 42080,30 Lt, tačiau, banko nuomone, šie mokesčiai negalėjo būti sumokėti iš administravimo išlaidų, nes šie mokesčiai nebuvo numatyti 2011 07 29 kreditorių patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Nurodo, kad pagal ĮBĮ 36str. 3d. į bankroto administravimo išlaidų sąmatą įeina tik tokios išlaidos, kurios būtinos bankroto procedūrų vykdymui. Pažymi, kad UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ atstovas 2011 11 28 kreditorių susirinkime pasiūlė administratoriui sušaukti kreditorių susirinkimą klausimui dėl žemės nuomos mokesčio apsvarstyti. Tačiau administratorius to nepadarė. Todėl administratorius nepagrįstai ataskaitoje privalomus mokėti mokesčius traktuoja bankroto administravimo išlaidomis bei dalį jų apmokėjo iš lėšų, skirtų administravimo išlaidų kaštams apmokėti. Faktas, kad administratorius nepagrįstai naudoja bankrutuojančios įmonės lėšas kreditorių susirinkimo nepatvirtintų mokesčių mokėjimui, sudarė dar vieną pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos. Be to, bankroto administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo jau patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos bei kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Administratorius 2013 01 18 kreditorių susirinkimui nepateikė jokių dokumentų, įrodančių ataskaitiniu laikotarpiu patirtas išlaidas, o taip pat ir jokių duomenų apie jų pagrįstumą. Jau vien dėl to kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu ir yra naikinamas. Be to, turi būti įrodyta, jog išlaidos buvo būtinos ir panaudotos efektyviai. Ataskaitoje nenurodytas 2 000Lt panaudojimas teisinėms paslaugoms apmokėti racionalumas, nes nenurodyta, kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos, analogiškai nepagrįstas 9 678,50 Lt išlaidos buhalterinėms paslaugoms, bei 2 136,17 Lt – kitos išlaidos ( pašto paslaugos, skelbimai, banko paslaugos, kuras ir kt.). Daro išvadą, kad administratorius netinkamai vykdė pareigą atsiskaityti kreditoriams apie patirtas administravimo išlaidas. Šios aplinkybės sudarė dar vieną pagrindą netvirtinti administratoriaus ataskaitos. Kadangi ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 str. prasme ir suteikia teisę administratoriui gauti atlyginimą, mano, jog dėl netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo, nėra pagrindo priimti netinkamo prievolių įvykdymo ir mokėti administratoriui visą sulygtą atlyginimą už bankroto administravimo paslaugų teikimą. Dėl nutarimo II darbotvarkės klausimu bankas nurodo, kad bankroto procedūros vyksta jau du metus, todėl administratoriaus atlyginimas, jeigu jis tinkamai administruotų įmonę sudarytų 119 790 Lt +PVM. Tačiau įvertinus administratoriaus atliktus darbus, akivaizdu, kad atlyginimo suma nėra proporcinga atliktam darbui. Bankas siūlė pakeisti administravimo išlaidų sąmatą nustatant, kad atlyginimas administratoriui visam bankroto procedūrų vykdymo laikotarpiui – 100 000 Lt +PVM, maksimalią galimą panaudoti administravimo išlaidų sumą 60 000 Lt + PVM. Tokiam siūlymui pritarė ir Kauno apskrities VMI, AB SEB bankas, VĮ Turto bankas, VSDFV Kauno skyrius. Tačiau susijusių kreditorių nutarimu palikta galioti administravimo išlaidų sąmata 6 300 Lt be PVM, iš kurios 4 500 Lt be PVM administratoriaus atlyginimas. Toks atlyginimas yra neproporcingas administratoriaus atliekamiems darbams. Atsižvelgia į sekančias aplinkybes: 1) po bankroto bylos iškėlimo įmonė veiklos, išskyrus sandėlio nuomą, nevykdo; 2) įmonės turtą sudaro keli žemės sklypai bei du pastatai: sandėlis ir garažas, bei turtinės teisės – kelių žemės sklypų nuomos teisės. Akivaizdu, jog atsižvelgus įturto pobūdį, jo administravimas nereikalauja didelių laiko ir lėšų sąnaudų; 3) administratorius neginčijo jokių sandorių ar finansinių reikalavimų, o bylos, kuriose dalyvauja įmonė yra tik dėl kreditorių susirinkimų nutarimų; 4) iškėlus bankroto bylą, buvo tik du kreditoriai; 5) yra tik 11 kreditorių. Banko nuomone, esanti akivaizdi disproporcija tarp bankroto administratoriaus atliktų bankroto administravimo veiksmų ir jam nustatyto atlyginimo, sudaro pagrindą peržiūrėti nustatytą atlyginimą ir jį mažinti. Administratorius nepateikė jokių įrodymų, kad atlyginimas 4 500 Lt be PVM laikotarpiu nuo 2013 01 18 atitiks numatomų bankroto administravimo darbų apimtis. O priešingai, atsižvelgiant aplinkybes, jog likę darbai nėra didelės apimties, t.y. turto pardavimo varžytynių organizavimas, debitorinių skolų išieškojimas, įmonės išregistravimas, bei atsižvelgus į tai, kad yra apskųstas nutarimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų ir todėl nebus atliekami jokie esminiai bankroto administravimo veiksmai, mano, kad atlyginimas administratoriui 4 500 Lt be PVM yra nepagrįstas, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Mano, kad bendro atlyginimo patvirtinimas visam bankroto procedūrų laikotarpiui konkrečia suma geriau atitiktų kreditorių interesus nei vieno mėnesio, nes užkirstų galimybę vilkinti bankroto procedūras tikslu kuo ilgiau gauti fiksuoto dydžio mėnesinį atlyginimą. Svarstant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos, administratorius nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų 1 800 Lt be PVM administravimo išlaidų poreikį. Dauguma bankroto procedūrų jau yra atlikta, todėl nutarimas patvirtinti tokią pačią kaip ir pirmajame kreditorių susirinkime administravimo išlaidų sąmatą yra akivaizdžiai nepagrįstas. Banko nuomone ir ši suma turėtų būti tvirtinama ne mėnesiui, bet visam bankroto procesui, nes tik tokiu atveju administratorius taptų suinteresuotu kreditorių patvirtintas lėšas naudoti racionaliai. Bankas siūlė patvirtinti 60 000 Lt + PVM. Administratorius nurodo, kad patirtų išlaidų suma jau šiandien yra didesnė. Tačiau su tokia nuostata bankas nesutinka, nes administratorius akcentuoja 42080,30 Lt mokesčių sumą, o kaip anksčiau nurodė bankas ši suma negali būti traktuojama kaip bankroto administravimo kaštai. Priimant šį nutarimą nebuvo įvertintos visos teisiškai reikšmingos aplinkybės, t.y. bankroto administravimo procedūrų apimtis, realios administravimo išlaidos joms užbaigti, todėl buvo patvirtinta ekonomiškai nepagrįsta, akivaizdžiai per didelė administravimo išlaidų sąmata laikotarpiui nuo 2013 01 18 iki įmonės veiklos pabaigos ar kito kreditorių susirinkimo sprendimo administravimo išlaidų klausimu. Pažymi, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pagal analogiją gali būti taikoma CK 2.82str. 4d., pagal kurią kreditorių susirinkimų nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams. Banko nuomone, skundžiami nutarimai prieštarauja protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams, o taip pat pažeidžia įmonės kreditorių interesus, todėl yra tiek faktinis, tiek teisinis pagrindas juos panaikinti. Kadangi tik dviejų kreditorių balsais priimami neteisingi, nepagrįsti nutarimai, prašo teismo patvirtinti banko pasiūlytą nutarimą dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo nustatymo.

3Teismo posėdžio metu AB DNB atstovė palaikė skundą, nurodė, kad administratorius vilkino kreditorių susirinkimo sušaukimą, susirinkimą turėjo sušaukti iki 2012 12 17, netinkamai organizavo darbus dėl turto pardavimo kainų nustatymo, nepagrįstai naudoja administravimo išlaidų sąmatą, nes moka mokesčius, nepagrindė administravimo išlaidų, yra disproporcija tarp atliekamo darbo ir atlyginimo.

4Atsiliepimu į skundą AB SEB bankas (t.1, b.l. 90-92) sutinka su skundu, prašo jį patenkinti. Banko nuomone, yra akivaizdu, jog administratorius neefektyviai ir neoperatyviai vykdo bankroto procedūras, todėl pažeidžiamas įstatyminis reglamentavimas, susijęs su operatyviu bankrutuojančios įmonės turto realizavimu bei atsiskaitymu su kreditoriais. Buvo patvirtinta pateikta pajamų – išlaidų suvestinė, kuri nėra detalizuota pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus, todėl kyla pagrįsta abejonė ar tikrai buvo patirtos nurodomos išlaidos ir gautos nurodytos pajamos. Pažymi, kad atidėliojant turto pardavimą, skaičiuojamas žemės mokestis, kuris taip pat turės būti dengiamas iš įmonės lėšų. Atkreipia dėmesį į tai, kad administratorius delsė sušaukti kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, į tai, kad administravimo išlaidos bus apmokamos iš kreditorių, balsavusių „prieš“. Nurodo, kad teismų formuojamoje praktikoje pripažįstama, jog nustatytas atlyginimo dydis administratoriui turėtų atitikti protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

5Atsiliepimu į skundą VĮ Turto bankas (t.1, b.l. 97-99) sutinka su skundu, prašo jį tenkinti. Nurodo, kad sutinka su argumentu, jog nepagrįstai buvo atidėliojamas šio kreditorių susirinkimo sušaukimas, administratorius nesiėmė aktyvių veiksmų turto pardavimo organizavimui, todėl bankroto procesas buvo vilkinamas, pažeisti kreditorių interesai. Administratorius nesilaikė 2011 07 29 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytos disponavimo bankrutuojančios įmonės administravimo lėšomis tvarkos. Tai sudaro pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos. Mano, kad nustatytas atlyginimas administratoriui yra neprotingai didelis įvertinus darbo apimtis šioje bankroto byloje, todėl pažeisti ĮBĮ 36str. 5d. nustatyti kriterijai. Pritaria AB DNB banko pozicijai, kad turi būti nustatyta konkreti suma visam bankroto procesui, nes užkirstų galimybę bankroto procedūrų vilkinimui.

6Atsiliepimu į skundą B UAB „GK projektai“ (t.1, b.l. 101-114) prašo skundą atmesti. Dėl reikalavimo patvirtinti bankroto administravimo sąmatą nurodo, kad ĮBĮ 24 str. 1d. numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikoma priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimo nutarimus gali priimti tik pats kreditorių susirinkimas ĮBĮ 24str. 1d. nustatyta tvarka, todėl kreditorius negali reikalauti teismo pakeisti ar priimti naujus kreditorių susirinkimo nutarimus. Pažymi, kad kreditorių nutarimai yra kreditorių sprendimai, kurie atspindi daugumos kreditorių valią. Todėl mano, kad reikalavimas patvirtinti kitokią administravimo išlaidų sąmatą yra atmestinas. Dėl ataskaitos patvirtinimo. Nurodo, kad ataskaita patvirtinta nepagrįstai, nes pirma administratorius vengė šaukti kreditorių susirinkimus, juose atsikaityti apie nuveiktus darbus, siūlyti svarstyti esminius klausimus dėl tolimesnių bankroto procedūrų eigos ir taip sudarė sąlygas vilkinti bankroto procesą. Remiantis ĮBĮ 22str. 3d. kreditorių susirinkimus, išskyrus pirmąjį, šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius, kurio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Pagal ĮBĮ 22str. 4d. kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo nustatyta pirmajame kreditorių susirinkime 2011 07 29 7 darbotvarkės klausimu. Yra numatyta, kad pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą administratorius įteikia kreditoriams pasirašytinai, telekomunikacijų galiniais įrenginiais arba išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo. Nėra nustatytas maksimalus terminas, per kurį turi būti sušauktas kreditorių susirinkimas, kai dėl jo sušaukimo į administratorių kreipiasi vienas iš subjektų, turinčių iniciatyvos teisę. Bankas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo kreipėsi 2012 11 29 rašytiniu prašymu. Šį prašymą administratorius gavo 2012 12 03. Vykdydamas savo pareigą, administratorius jau 2012 12 06 išsiuntė pranešimą kreditoriams apie 2013 01 18 vyksiantį kreditorių susirinkimą. Data buvo parinkta atsižvelgus į susiklosčiusią praktiką, kuri anksčiau tenkino ir pareiškėją. Pareiškėja nepagrindė teiginio, kad administratorius vengė atsiskaityti kreditoriams apie atliktus administravimo veiksmus. Tokia išvadą daro ir dėl to, kad kreditoriai 2011 07 29 susirinkime 6 darbotvarkės klausimu nustatė tvarką, pagal kurią kreditoriai gali gauti informaciją apie bankroto bylos eigą. Kreditorius turi pateikti raštu prašymą administratoriui, tiksliai nurodydamas, kokią informaciją ir kokius dokumentus administratorius turėtų pateikti. Iš protokolų seka, kad administratorius kiekvienam susirinkimui teikdavo išsamias ataskaitas apie bankroto procedūrų eigą. Mano, kad pareiškėjos argumentai apie administratoriaus vengimą atsiskaityti kreditoriams apie atliktus administravimo veiksmus yra laikytini neįrodytais, subjektyviais ir teisiškai nereikšmingais teiginiais, nes nėra įrodyti. Be to, 2011 07 29 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 7, 3p. buvo nutarta, kad asmuo, prašantis sušaukti kreditorių susirinkimą, kartu su prašymu pateikia informaciją ir dokumentus: siūloma darbotvarkė, su darbotvarkės klausimais susiję paaiškinimai, nutarimų projektai ir t.t. . Teigdama, kad administratorius vengė kreditorių susirinkimuose siūlyti svarstyti esminius klausimus dėl tolesnių bankroto procedūrų eigos, pareiškėja turėjo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus: prašymus dėl tam tikrų klausimų įtraukimo į darbotvarkę, administratoriaus atsisakymą tuos prašymus priimti ar atsisakymą tuos klausimus įtraukti į darbotvarkę. Pastebi, kad pareiškėja pripažįsta, jog „dauguma bankroto proceso veiksmų jau yra atlikti“. Antra, dėl turto pardavimo organizavimo. Pats bankas nurodo, kad tik 2012 06 06 buvo svarstomas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų nustatymo ir tvarkos. Tačiau toks laiko tarpas praėjo dėl to, kad bankrutuojančios įmonės didieji kreditoriai priėmė nutarimus, kad būtina atlikti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto vertinimą. Pažymi, kad nei vienas iš kreditorių neskundė 2012 02 29 kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta įpareigoti administratorių organizuoti įmonės nekilnojamojo turto vertinimą ir sudaryti turto vertinimo sutartį su UAB „Ober Haus“. Sutinkamai su ĮBĮ 24str. 1d. priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra privalomas vykdyti tiek kitiems kreditoriams, tiek administratoriui. Pati pareiškėja įvardija, kodėl 2012 06 06 nebuvo priimtas nutarimas dėl įmones turto pardavimo kainų nustatymo ir pardavimo tvarkos, nes didieji kreditoriai nutarė, kad pateiks savo nuarimo projektą šiuo klausimu. Vėlgi galiojančio kreditorių susirinkimo nutarimas yra visiems privalomas, o jo vykdymas negali būti laikomas netinkamu administratoriaus pareigų vykdymu. Pažymi, kad šio nutarimo pareiškėja taip pat neskundė. Nepagrįstas teiginys, kad administratorius laikotarpiu nuo 2012 06 06 iki 2012 11 23 nesiėmė veiksmų aiškinantis nutarimų projektų ir tai paneigia susirašinėjimas su didžiųjų kreditorių advokatu. Šie kreditoriai pripažino uždelsimą pateikti nutarimo projektą. Iš nurodyto matyti, kad pareiškėja ginčija kitų kreditorių valią ir sprendimus. Atkreipia dėmesį į tai, kad patys kreditoriai per kreditorių susirinkimų nutarimus diktuoja bendrovės turto realizavimo proceso spartą, o administratorius turi vykdyti kreditorių valią. Administratoriaus aktyvumas bankroto procese priklauso nuo jam pavedamų atlikti veiksmų, o patys kreditoriai pasirenka savo sprendimais siekio kuo operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir siekio kuo pilniau patenkinti savo kreditorinius reikalavimus pusiausvyrą. Todėl nėra pagrindo teigti, kad administratorius savo neveikimu pažeidė esminį bankroto procedūrų principą – operatyvumą ir kreditorių interesus. Trečia, Dėl nepagrįstų išlaidų apmokėjimo iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Remiantis ĮBĮ 10 str. 7d. 5p., jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų, įstatymuose numatytų apmokestinamų objektų, įmonė mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas moka vadovaudamasi įstatymais. Žemės mokestis, žemės nuomos mokestis ie nekilnojamojo turto mokestis atsiranda ne kreditorių susirinkimo nutarimų pagrindu, bet imperatyviai įstatymo pagrindu, todėl nepagrįsti pareiškėjos teiginiai, kad šie mokesčiai turėjo būti pirma patvirtinami kreditorių susirinkime juos įtraukiant į administravimo išlaidų sąmatą ir tik tada galėjo būti sumokėti iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Teismų formuojama praktika patvirtina, kad bankrutuojančios įmonės išlaidos, susijusios su mokesčių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, mokėjimu yra laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 str. 3d. prasme. Todėl pareiškėja yra neteisi teigdama, kad mokesčiai – žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto, nepatenka į administravimo išlaidas ĮBĮ 36str. 3d. prasme. Ketvirta, Dėl pareigos pagrįsti patirtas bankroto administravimo išlaidas. Pareiškėjos nuomone, administratorius pirmiausiai turi įrodyti patirtų administravimo išlaidų būtinumą, racionalumą ir efektyvų panaudojimą. Administratorius pateikdavo kreditoriams suvestinę lentelę apie patirtas išlaidas, remiantis tokiu išlaidų patekimu ir atsiskaitymu kreditoriams, kreditoriai jau yra patvirtinę ankstesnes administratoriaus ataskaitas. Taip administratorius elgėsi ir2013 01 18 kreditorių susirinkime. Be to, yra patvirtinta tvarka, pagal kurią kreditoriai gali gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Jeigu pareiškėjos nebetenkino susiklėsčiusi informacijos apie patirtų administravimo išlaidų pagrindimą tvarka, ji galėjo kreiptis į administratorių dėl papildomos informacijos – sąskaitų – faktūrų, gavimo. 2011 07 29 kreditoriai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą – buhalterinė paslaugos 800 Lt plius PVM, kitos išlaidos pagal faktą – 1000 Lt plius PVM, atlyginimas administratoriui 4 500 Lt plius PVM. Per beveik 11 mėnesių laikotarpį buvo patirta išlaidų skaičiuojant mėnesiui – teisinės paslaugos – 182 Lt su PVM, buhalterinės paslaugos – 880 Lt su PVM, kitos administravimo išlaidos – 194 Lt su PVM. Šios sumos neviršija patvirtintų limitų, jos yra protingo dydžio, todėl nėra pagrindo teigti, kad administratorius neracionaliai naudoja administravimo išlaidoms skirtas sumas. Nepagrįstai teigiama, kad administravimo išlaidos tiesiogiai priklauso nuo administravimo veiksmų kiekio. Išlaidos priklauso ir nuo atliekamų veiksmų turinio. Per ataskaitinį laikotarpį iš esmės buvo pasirengta bendrovės turto realizavimo procedūrai: buvo atliktas turto įvertinimas, nustatyta turto pardavimo tvarka. Be to, buvo atlikti pastato ir teritorijos adresu Vaidoto g. 34 B konservavimo darbai ir kt. . Be to pareiškėja, teigdama, kad administratorius neracionaliai ir neefektyviai naudojo administravimo išlaidas, turi tokius teiginius pagrįsti. Tai yra subjektyvus pareiškėjos vertinimas, nuomonė, pasvarstymai. Dėl reikalavimo panaikinti nutarimą antru darbotvarkės klausimu. Pirma, Dėl administratoriui nustatyto atlyginimo neproporcingumo jo atliekamiems darbams bankroto procese. Pareiškėja, teigdama, kad administratoriaus atliekamo darbo apimtys akivaizdžiai neatitinka jam nustatyto mėnesio atlyginimo turi šį teiginį įrodyti. Antra, Dėl kitų bankroto administravimo išlaidų poreikio bankroto procedūrų vykdymui. Administratorius nesutinka, kad dauguma bankroto procedūrų jau yra atlikta, todėl likusių bankroto procedūrų užbaigimui administravimo išlaidų poreikis bus žymiai mažesnis nei buvo iki šiol yra pagrįstas tik subjektyviu pareiškėjos vertinimu. Turtas dar tik bus parduodamas, todėl akivaizdu, kad esminė dalis bankroto administravimo veiksmų, kuriuos atlikus bus įgyvendinamas pagrindinis bankroto proceso tikslas – kuo pilniau patenkinti kreditorių reikalavimus, bus dar tik atliekami. Nesutinka, kad būtų nustatyta administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui, nes neįmanoma tiksliai prognozuoti kiek užtruks bankroto procesas ir kiek sąnaudų jis pareikalaus. Be to, iki 2013 01 18 kreditorių susirinkimo yra patirta didesnė bankroto administravimo išlaidų suma, negu pareiškėja siūlo likusiam laikotarpiui. Kreditoriai, priimdami skundžiamą nutarimą visas pareiškėjos nurodytas aplinkybes įvertino.

7Teismo posėdžio metu B UAB „GK projektai“ atstovas atsiliepime išdėstytus argumentus palaikė, skundą prašė atmesti, nurodė, kad kreditorių susirinkimai vyksta dažnai, administratorius pats negali nuspręsti už kokią kainą parduoti įmonės turtą, 2011 10 28 kreditorių susirinkimo nutarimu administratorius buvo įpareigotas surinkti turto vertintojų pasiūlymus, 2011 12 14 kreditorių susirinkimo nutarimu administratorius įpareigotas pateikti papildomus pasiūlymus, 2012 02 29 – buvo įpareigotas pasirašyti sutartį su UAB „Ober Haus“, 2012 06 06 buvo svarstomas klausimas dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos, tačiau didieji kreditoriai nutarė atidėti svarstymą, nes nori pateikti nutarimo projektus, 2012 11 23 – priimti nutarimai dėl turo pardavimo kainos ir tvarkos. Banko prašymą sušaukti kreditorių susirinkimą administratorius gavo 2012 12 06, tačiau bankas nepateikė visų dokumentų, kurie nustatyti pagal tvarką, kuri patvirtinta 2011 07 29 kreditorių susirinkime. Siekdamas, kad susirinkimai nevyktų dėl vieno klausimo, administratorius įtraukė į darbotvarkę dar vieną klausimą, kuriam parengti taip pat reikalingas laikas. Bankas nebuvo nurodęs, kad susirinkimą sušaukti iki 2012 12 17. Administratoriaus atsiskaitymas dėl administravimo lėšų naudojimo turi vykti kreditorių susirinkime, o bankas susirinkime nedalyvavo, klausimų neuždavė, papildomų dokumentų nereikalavo. Protokole užfiksuota, kad SODROS atstovė turėjo klausimų, gavo atsakymus. Atlyginimą prašo sumažinti atbuline tvarka, pozicija dėl administravimo išlaidų yra nenuosekli, nes buvo siūloma atlyginimas visam bankroto procesui – 50 000 Lt, teigiama, kad darbai atliekami blogai, o atlyginimas dvigubinamas ir siūloma 100 000 Lt . Dėl buhalterinių paslaugų nurodė, kad tai yra nenutrūkstamas procesas, nes reikia teikti ataskaitas VMI, o atlyginimas buhalteriui – 800 Lt nėra didelis.

8Atsiliepimu į skundą R UAB „Ranga IV investicijos“ (t.1, b.l. 189-192) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad paprastai ataskaitos tvirtinimas laikomas neteisėtu tada, kai joje nurodyti darbai nėra atlikti arba neatlikti darbai, kurie administratoriui yra privalomi pagal ĮBĮ ir kitų įstatymų normas. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro tik ydingai parengta ataskaita, kai įrašomi nesami faktai, klaidinga informacija ir pan. . Tokių duomenų nėra. Pareiškėja nepateikė duomenų, kad kada nors kreipėsi į administratorių su prašymais, pretenzijomis dėl neva užsitęsusių bankroto procedūrų ar administratoriaus neveikimo. Administratorius nevilkino bankroto procedūrų ir nevengė šaukti kreditorių susirinkimų, nes jie buvo šaukiami nepažeidžiant imperatyvių įstatymo reikalavimų, kreditorių interesų. Turto pardavimo procedūros neva užsitęsė ne dėl administratoriaus neveikimo, o dėl to, kad kreditoriai tinkamai įgyvendino savo teises spręsti klausimus dėl įmonės turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo, t.y. teikė pasiūlymus ir sudarė galimybes su pasiūlymais susipažinti kitiems kreditoriams. Administratorius sąžiningai mokėjo priklausančius mokėti mokesčius, todėl pagrįstai naudojo bankrutuojančios įmonės lėšas. Administratorius tinkamai pagrindė patirtas išlaidas. Nėra jokio teisinio pagrindo naikinti nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, nes nutarimas priimtas įvertinus visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, nutarimas priimtas atsižvelgus, kiek likvidaus turto turi įmonė, skolų dydį, ar išlaidos yra būtinos. Pažymi, kad lygiai tokia pat administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta 2011 07 29 kreditorių susirinkime, o pareiškėja tos sąmatos neginčijo.

9Skundas atmestinas.

102013 m. sausio 18 d. įvyko B UAB “GK projektai” kreditorių susirinkimas, kuris svarstė klausimus: I darbotvarkės klausimas - „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ ir II darbotvarkės klausimas - „Dėl adminstravimo išlaidų sąmatos pakeitimo” (t.1, b.l. 16-25). Kreditoriai minėtais klausimais priėmė nutarimus: I klausimu – „patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 02 24 iki 2013 01 14“ ir II klausimu - „ nustatyti administratoriui 4500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už B UAB „GK projektai“ administravimą bankroto proceso metu nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos. Patvirtinti mėnesinę B UAB „GK projektai“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 6 300 Lt be PVM sumai, tame tarpe atlyginimas administratoriui, nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų pakeitimo priėmimo dienos. B UAB „GK projektai“ už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą. Išlaidas įmonės auditui, turto įvertinimui bei kita tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui nusprendus tai atlikti. Išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai, priduodant archyvą į Kauno savivaldybės archyvą“. AB DNB banko nuomone, skundžiami nutarimai nepagrįsti, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, pažeidžia kreditorių interesus, todėl turi būti panaikinti.

11 Dėl nutarimo I darbotvarkės klausimu„Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“

122013 01 18 įvykusio B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimas pirmu darbotvarkės klausimu nutarė „patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 02 24 iki 2013 01 14“. Pareiškėja mano, kad kadangi administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, tai ataskaita negalėjo būti patvirtinta. Pareiškėja nurodo sekančius nesutikimo su šiuo nutarimu argumentus: pirma, administratorius vengė šaukti kreditorių susirinkimus, juose atsikaityti apie nuveiktus darbus, siūlyti svarstyti esminius klausimus dėl tolimesnių bankroto procedūrų eigos ir taip sudarė sąlygas vilkinti bankroto procesą. Teismas su šiuo argumentu nesutinka, kadangi vadovaujantis ĮBĮ 22str. 3d. kreditorių susirinkimus, išskyrus pirmąjį, šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius, kurio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Pagal ĮBĮ 22str. 4d. kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo nustatyta pirmajame kreditorių susirinkime 2011 07 29 priėmus atitinkamą nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu (t.1, b.l. 42-63). Yra nutarta, kad pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą administratorius įteikia kreditoriams pasirašytinai, telekomunikacijų galiniais įrenginiais arba išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo. Nėra nustatytas maksimalus terminas, per kurį turi būti sušauktas kreditorių susirinkimas, kai dėl jo sušaukimo į administratorių kreipiasi vienas iš subjektų, turinčių kreditorių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę. Kaip seka iš į bylą pateiktų įrodymų, bankas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo kreipėsi 2012 11 29 rašytiniu prašymu. Šį prašymą administratorius gavo 2012 12 03. Vykdydamas savo pareigą, administratorius operatyviai, nes praėjus tik dviems dienoms po prašymo gavimo, 2012 12 06 išsiuntė pranešimą kreditoriams apie 2013 01 18 vyksiantį kreditorių susirinkimą. Datą, kaip nurodo administratorius, jis parinko atsižvelgus į susiklosčiusią praktiką, kuri anksčiau tenkino ir pareiškėją. Todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėja nepagrindė teiginio, kad administratorius vengė šaukti kreditorių susirinkimus ir juose atsiskaityti kreditoriams apie atliktus administravimo veiksmus. Sprendžiant apie visą administravimo laikotarpį, tai teismas taip pat daro išvadą, kad pareiškėjos argumentai apie administratoriaus vengimą atsiskaityti kreditoriams apie atliktus administravimo veiksmus yra subjektyvūs banko teiginiai, nes nėra įrodyti, kadangi tame pačiame 2011 07 29 kreditorių susirinkimo nutarimu šeštu darbotvarkės klausimu buvo nustatyta tvarka, pagal kurią kreditoriai gali gauti informaciją apie bankroto bylos eigą. Vadovaujantis nustatyta tvarka, kreditorius turi pateikti raštu prašymą administratoriui, tiksliai nurodydamas, kokią informaciją ir kokius dokumentus administratorius turėtų pateikti. Iš kreditorių susirinkimų protokolų seka, kad administratorius kiekvienam susirinkimui teikdavo išsamias ataskaitas apie bankroto procedūrų eigą. Pareiškėja nepateikė įrodymų, kad ji būtų prašiusi pateikti kokius nors duomenis, o administratorius būtų atsisakęs tai padaryti. Be to, 2011 07 29 kreditorių susirinkimo nutarimu septintu klausimu buvo nutarta, kad asmuo, prašantis sušaukti kreditorių susirinkimą, kartu su prašymu pateikia informaciją ir dokumentus: siūloma darbotvarkė, su darbotvarkės klausimais susiję paaiškinimai, nutarimų projektai ir t.t. . Administratoriaus teigimu pareiškėjos 2012 11 29 prašymas neatitiko šių reikalavimų. Be to, pareiškėja, teigdama, kad administratorius vengė kreditorių susirinkimuose siūlyti svarstyti esminius klausimus dėl tolesnių bankroto procedūrų eigos, turėjo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus: prašymus dėl tam tikrų klausimų įtraukimo į darbotvarkę, administratoriaus atsisakymą tuos prašymus priimti ar atsisakymą tuos klausimus įtraukti į darbotvarkę. Tokie įrodymai nepateikti, todėl teismas sprendžia, kad šis argumentas yra nepagrįstas. Antra, dėl netinkamo turto pardavimo organizavimo. Pareiškėja nurodo, kad tik 2012 06 06 buvo svarstomas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų nustatymo ir tvarkos. Iš bylos medžiagos matyti, jog toks ilgas laiko tarpas (įmonė bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pripažinta 2011 11 17) praėjo dėl to, kad bankrutuojančios įmonės didieji kreditoriai priėmė nutarimus, kad būtina atlikti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto vertinimą. Pažymėtina, kad nei vienas iš kreditorių neskundė 2012 02 29 kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta įpareigoti administratorių organizuoti įmonės nekilnojamojo turto vertinimą ir sudaryti turto vertinimo sutartį su UAB „Ober Haus“. Vadinasi, toks kreditorių sprendimas tenkino visus kreditorius. Sutinkamai su ĮBĮ 24str. 1d. priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra privalomas vykdyti tiek kitiems kreditoriams, tiek administratoriui. 2012 06 06 nebuvo priimtas nutarimas dėl įmones turto pardavimo kainų nustatymo ir pardavimo tvarkos, nes didieji kreditoriai nutarė, kad pateiks savo nuarimo projektą šiuo klausimu. Galiojančio kreditorių susirinkimo nutarimas, kadangi jo neskundė nei vienas iš kreditorių, yra visiems privalomas, o jo vykdymas nėra laikomas netinkamu administratoriaus pareigų vykdymu. Administratorius nepripažįsta, kad laikotarpiu nuo 2012 06 06 iki 2012 11 23 nesiėmė veiksmų aiškinantis nutarimų projektų ir tai patvirtina jo susirašinėjimas su didžiųjų kreditorių advokatu (t. 1, b.l. 115,116). Kreditoriai pripažino uždelsimą pateikti nutarimo projektą. Bankroto proceso metu vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, patys kreditoriai per kreditorių susirinkimų nutarimus administratoriui nurodo bendrovės turto realizavimo proceso spartą, o administratorius turi vykdyti kreditorių valią. Administratoriaus aktyvumas bankroto procese priklauso nuo jam pavedamų atlikti veiksmų, o patys kreditoriai pasirenka savo sprendimais siekio kuo operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir siekio kuo pilniau patenkinti savo kreditorinius reikalavimus pusiausvyrą. Teismas nesutinka, kad administratorius savo neveikimu pažeidė esminį bankroto procedūrų principą – operatyvumą ir kreditorių interesus, nes kaip nurodyta anksčiau jis veikė tokia sparta, kokią pasirinko kreditoriai. Trečia, dėl nepagrįstų išlaidų apmokėjimo iš bankrutuojančios įmonės lėšų. ĮBĮ 10 str. 7d. 5p. nustato, kad, jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų, įstatymuose numatytų apmokestinamų objektų, įmonė mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas moka vadovaudamasi įstatymais. Žemės mokestis, žemės nuomos mokestis ir nekilnojamojo turto mokestis atsiranda ne kreditorių susirinkimo nutarimų pagrindu, bet imperatyviai įstatymo pagrindu, todėl nepagrįsti pareiškėjos teiginiai, kad šie mokesčiai turėjo būti pirma patvirtinami kreditorių susirinkime juos įtraukiant į administravimo išlaidų sąmatą ir tik tada galėjo būti sumokėti iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Teismų formuojama praktika patvirtina, kad bankrutuojančios įmonės išlaidos, susijusios su mokesčių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, mokėjimu yra laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 str. 3d. prasme. Todėl pareiškėja yra neteisi teigdama, kad mokesčiai – žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto, nepatenka į administravimo išlaidas ĮBĮ 36str. 3d. prasme. Pažymėtina ta aplinkybė, jog jeigu pareiškėja mano, kad reikia nustatyti proporcijas, kuriomis kreditoriai dengs administravimo išlaidas, tai niekas netrukdo bankui inicijuoti tokio klausimo svarstymą kreditorių susirinkime ir tokiu būdu civilizuotai išspręsti paminėtą problemą. Ketvirta, dėl pareigos pagrįsti patirtas bankroto administravimo išlaidas. Pareiškėja nurodo, kad administratorius pirmiausiai turi įrodyti patirtų administravimo išlaidų būtinumą, po to racionalumą ir efektyvų panaudojimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad administratorius pateikdavo kreditoriams suvestinę lentelę apie patirtas išlaidas. Toks išlaidų pateikimas ir atsiskaitymas kreditoriams buvo priimtinas, nes kreditoriai jau yra patvirtinę ankstesnes administratoriaus ataskaitas. Taip administratorius elgėsi ir 2013 01 18 kreditorių susirinkime. Be to, yra patvirtinta tvarka, pagal kurią kreditoriai gali gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Jeigu pareiškėja pageidavo gauti kitokia forma informaciją, ji galėjo kreiptis į administratorių dėl papildomos informacijos – sąskaitų – faktūrų, ar kt. gavimo. 2011 07 29 kreditoriai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą – buhalterinės paslaugos 800 Lt plius PVM, kitos išlaidos pagal faktą – 1000 Lt plius PVM, atlyginimas administratoriui 4 500 Lt plius PVM. Administratorius nurodė, kad per beveik 11 mėnesių laikotarpį buvo patirta išlaidų skaičiuojant mėnesiui – teisinės paslaugos – 182 Lt su PVM, buhalterinės paslaugos – 880 Lt su PVM, kitos administravimo išlaidos – 194 Lt su PVM. Teismas įvertinęs tai, kad šios sumos neviršija patvirtintų limitų, teismo vertinimu yra protingo dydžio, todėl sprendžia, kad administratorius racionaliai naudoja administravimo išlaidoms skirtas sumas. Teismas sutinka su argumentu, kad administravimo išlaidos tiesiogiai priklauso ne tik nuo administravimo veiksmų kiekio, bet ir nuo atliekamų veiksmų turinio. Per ataskaitinį laikotarpį iš esmės buvo pasirengta bendrovės turto realizavimo procedūrai: buvo atliktas turto įvertinimas, nustatyta turto pardavimo tvarka. Be to, buvo atlikti pastato ir teritorijos adresu Vaidoto g. 34 B konservavimo darbai ir kt. . Pareiškėja, teigdama, kad administratorius neracionaliai ir neefektyviai naudojo administravimo išlaidas, turi tokius teiginius pagrįsti, tačiau to nepadarė, todėl teismas šiuos teiginius vertina kaip subjektyvią pareiškėjos nuomonę, pasvarstymus.

13Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytą, daro išvadą, kad pareiškėja neįrodė, jog buvo nepagrįstai patvirtinta administratoriaus ataskaita, todėl skundą šioje dalyje atmeta.

14Dėl nutarimo antru darbotvarkės klausimu „Dėl adminstravimo išlaidų sąmatos pakeitimo”.

15B UAB „GK projektas“ kreditoriai II darbotvarkės klausimu nutarė „nustatyti administratoriui 4500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už B UAB „GK projektai“ administravimą bankroto proceso metu nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos. Patvirtinti mėnesinę B UAB „GK projektai“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 6 300 Lt be PVM sumai, tame tarpe atlyginimas administratoriui, nuo 2013 01 18 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų pakeitimo priėmimo dienos. B UAB „GK projektai“ už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą. Išlaidas įmonės auditui, turto įvertinimui bei kita tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui nusprendus tai atlikti. Išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai, priduodant archyvą į Kauno savivaldybės archyvą“. Pareiškėja su šiuo nutarimu taip pat nesutinka, nesutikimą argumentuoja tuo, kad nustatytas atlyginimas yra ženkliai per didelis, nes, įvertinus atliktus darbus, akivaizdu, kad nustatytas atlyginimas, kuris per du metus sudaro apie 120 000 Lt plius PVM, nėra proporcingas atliktam darbui. Sutinkamai su ĮBĮ 36 str., nustatant administravimo išlaidų sumą turi būti atsižvelgiama į sekančias aplinkybes: 1) po bankroto bylos iškėlimo įmonė veiklos, išskyrus sandėlio nuomą, nevykdo; 2) įmonės turtą sudaro keli žemės sklypai bei du pastatai: sandėlis ir garažas, bei turtinės teisės – kelių žemės sklypų nuomos teisės; 3) administratorius neginčijo jokių sandorių ar finansinių reikalavimų, o bylos, kuriose dalyvauja įmonė yra dėl kreditorių susirinkimų nutarimų; 4) iškėlus bankroto bylą, buvo tik du kreditoriai; 5) dabar yra 11 kreditorių. Visi išvardinti kriterijai yra vertinamojo pobūdžio. Be to, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad įmonės turto realizavimas dar tik prasidės, dar tik bus sprendžiama kaip atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kad tarp kreditorių vyksta ginčas dėl įmonės turto pardavimo kainų, nes yra apskųstas atitinkamas kreditorių susirinkimo nutarimas, spręstina, kad yra neaišku, kada gi apskritai turto realizavimas prasidės, bei prognozuoti kiek bankroto procesas užsitęs. Todėl yra svarbu rasti optimalią proporciją tarp administratoriaus, kuris administratoriaus funkcijas atlieka ir tuo laikotarpiu, kai kreditoriai bylinėjasi, atliekamo darbo kiekio ir atlyginimo už tą darbą nustatymo. Kaip matyti iš 2013 01 18 B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo protokolo (b.l. 16-25, t.1), svarstant klausimą dėl atlyginimo administratoriui ir administravimo išlaidų sąmatos, diskusijos nevyko, nes susirinkime kreditoriai nedalyvavo, o balsavo tik raštu. Pažymėtina, kad pareiškėja nepagrindė savo teiginio, kad bankroto proceso užbaigimui administravimo išlaidų poreikis bus mažesnis. Diskusijos nevyko, nes net pati pareiškėja kreditorių susirinkime nedalyvavo. Primintina, kad pareiškėja siūlė bankroto proceso pradžioje nustatyti atlyginimą administratoriui visam bankroto procesui 50 000 Lt . Teismo posėdžio metu atstovė nepagrindė banko siūlymo padvigubinti atlyginimą administratoriui. Taigi, teismas daro išvadą, kad pareiškėja ne tik neįrodė, bet netgi kokybiškai neargumentavo (pateikė tik savo pamąstymus), kad patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta.

16Teismas nesutinka, kad turėtų pats patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kokią siūlo pareiškėja, t.y. nustatyti, kad atlyginimas administratoriui visam bankroto procedūrų vykdymo laikotarpiui – 100 000 Lt + PVM, maksimalią galimą panaudoti administravimo išlaidų sumą 60000Lt + PVM, kadangi pirma, ši suma yra mažesnė, negu jau buvo patvirtinta suma; antra, teismas sprendžia, kad šiuo atveju nenustatyta, jog kreditoriai, balsavę „už“ skundžiamą nutarimą, piktnaudžiautų savo teisėmis, trečia, patvirtinus konkrečią sumą iki bankroto proceso pabaigos, galimai susidarys situacija, kai kreditoriai bylinėsis, skųsdami kreditorių susirinkimų nutarimus, ir bankroto procesas išsitęs į keletą metų, o administratorius turės vykdyti pareigas, iš esmės negaudamas jokio atlyginimo. Iš kitos gi pusės kaip nurodyta anksčiau administratorius yra kreditorių valios vykdytojas, jis negali įtakoti priimamų sprendimų, teismo vertinimu negalima tiksliai bankroto procese išdėstyti tolygiai bankroto procedūrų laike, neįmanoma nustatyti, kiek kainuoja kokios nors konkrečios procedūros atlikimas, administratoriaus atlyginimo negali įtakoti kreditorių skundai dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, nes administratorius to niekaip neįtakoja, neįmanoma nustatyti, kad tuo laikotarpiu, kai bylinėjasi kreditoriai tarpusavyje administratoriui mokamas kažkoks minimumas, o kai nesibylinėja – tai kažkokia keliskart didesnė suma. Motyvas, kad nutarimą priėmė balsuodami du kreditoriai yra nereikšmingas, nes kreditorių susirinkimuose yra balsuojama pagal kreditorinio reikalavimo sumą, todėl yra dažni atvejai, kai nutarimai yra priimami vieno kreditoriaus balsu ir dažniausiai tai būna bankas.

17Reziumuojant, teismo vertinimu, būtų neteisinga, nesąžininga vadovaujantis vien pareiškėjos pamąstymais, nepateikiant jokių įrodymų, panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuris priimtas nepažeidžiant įstatymų reikalavimų, tai nusprendus kreditoriams, turintiems balsų daugumą, todėl skundas ir šioje dalyje atmestinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų.

19Skundą atmetus, iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos CPK 93 str. pagrindu. Atsakovė B UAB „GK projektai“ prašo priteisti 2 420 Lt advokato pagalbai apmokėti. Išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų įkainių, todėl prašymas patenkintinas CPK 98 str. pagrindu. Taip pat iš pareiškėjos priteistina 75, 10 Lt pašto išlaidų CPK 96 str. pagrindu.

20Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

21Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartimi paliktinos galioti iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

22Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., teismas

Nutarė

23skundą atmesti.

24Priteisti B UAB „GK projektai“ (įmonės kodas 300513568) iš AB DNB bankas (įmonės kodas 112029270) 2 420 Lt advokato pagalbos išlaidoms apmokėti.

25Priteisti valstybei iš AB DNB bankas (įmonės kodas 112029270) 75,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių domentų įteikimu, atlyginimą valstybei (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300, Swedbank, AB, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis - „bylinėjimosi išlaidos“), tai patvirtinantį kvitą pateikiant į bylą.

26Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartimi palikti galioti iki nutarties įsiteisėjimo dienos

27Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. suinteresuotas asmuo AB DNB bankas skundu dėl B UAB „GK projektai“ 2013 m.... 3. Teismo posėdžio metu AB DNB atstovė palaikė skundą, nurodė, kad... 4. Atsiliepimu į skundą AB SEB bankas (t.1, b.l. 90-92) sutinka su skundu,... 5. Atsiliepimu į skundą VĮ Turto bankas (t.1, b.l. 97-99) sutinka su skundu,... 6. Atsiliepimu į skundą B UAB „GK projektai“ (t.1, b.l. 101-114) prašo... 7. Teismo posėdžio metu B UAB „GK projektai“ atstovas atsiliepime... 8. Atsiliepimu į skundą R UAB „Ranga IV investicijos“ (t.1, b.l. 189-192)... 9. Skundas atmestinas.... 10. 2013 m. sausio 18 d. įvyko B UAB “GK projektai” kreditorių susirinkimas,... 11. Dėl nutarimo I darbotvarkės klausimu„Dėl administratoriaus veiklos... 12. 2013 01 18 įvykusio B UAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimas pirmu... 13. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytą, daro išvadą, kad pareiškėja... 14. Dėl nutarimo antru darbotvarkės klausimu „Dėl adminstravimo... 15. B UAB „GK projektas“ kreditoriai II darbotvarkės klausimu nutarė... 16. Teismas nesutinka, kad turėtų pats patvirtinti administravimo išlaidų... 17. Reziumuojant, teismo vertinimu, būtų neteisinga, nesąžininga vadovaujantis... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 19. Skundą atmetus, iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos CPK 93... 20. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 21. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2013 m.... 22. Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., teismas... 23. skundą atmesti.... 24. Priteisti B UAB „GK projektai“ (įmonės kodas 300513568) iš AB DNB bankas... 25. Priteisti valstybei iš AB DNB bankas (įmonės kodas 112029270) 75,10 Lt... 26. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2013 m.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu...