Byla 2-1780/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės „DNB bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1440-343/2013 pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės „DNB bankas“ skundą dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, valstybės įmonė „Turto bankas“, akcinė bendrovė „SEB bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „Gabijos investicijos“, uždaroji akcinė bendrovė „Ranga IV investicijos“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti BUAB „GK projektai“ 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu „dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ ir antruoju darbotvarkės klausimu „dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo” Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 21 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 24 straipsnio 5 dalies, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 1.5 straipsnio pagrindu. BUAB „GK projektai“ kreditoriai nutarimu dėl pirmojo darbotvarkės klausimo patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. sausio 14 d.; nutarimu dėl antrojo darbotvarkės klausimo Nutarė 1) nustatyti bankroto administratoriui 4 500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už BUAB „GK projektai“ bankroto proceso administravimą nuo 2013 m. sausio 18 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos; 2) patvirtinti mėnesinę BUAB „GK projektai“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 6 300 Lt be PVM sumai (įskaitant atlyginimą bankroto administratoriui nuo 2013 m. sausio 18 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų pakeitimo priėmimo dienos); 3) už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą; 4) išlaidas įmonės auditui, turto įvertinimui bei kitas tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui nusprendus tai atlikti; 5) išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai, priduodant archyvą į Kauno savivaldybės archyvą.

5Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ pirmosios instancijos teismui nurodė, jog skundžiami nutarimai nepagrįsti, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, pažeidžia kreditorių interesus:

6Dėl nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu. Bankroto administratoriaus ataskaita negalėjo būti patvirtinta, kadangi administratorius netinkamai vykdė savo pareigas - nepagrįstai naudojo įmonės lėšas kreditorių susirinkimo nepatvirtintų išlaidų apmokėjimui, nepagrįstai atidėliojo kreditorių susirinkimo sušaukimą, esminių sprendimų priėmimą. Klausimo dėl turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo svarstymas buvo vilkinamas: bankroto byla įmonei iškelta 2011 m. kovo 31 d., nutartis įmonę pripažinti bankrutavusia ir ją likviduoti priimta 2011 m. lapkričio 17 d., tačiau tik 2012 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimui buvo pateiktas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Nepagrįstai užsitęsė turto vertinimo procedūros, t.y. nepagrįstai atskiruose kreditorių susirinkimuose buvo sprendžiami klausimai dėl turto vertinimo tikslingumo ir dėl turto vertintojo kandidatūros. Buvo tenkintas didžiųjų kreditorių prašymas svarstymą šiuo klausimu atidėti. Kitas kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tik 2012 m. lapkričio 23 d. Administratorius nesiėmė aktyvių veiksmų BUAB „GK projektai“ turto pardavimo organizavimui ir operatyviam bankroto procedūrų užbaigimui. Administratorius nurodė, kad buvo patirta 42 080, 30 Lt privalomųjų mokesčių išlaidų, tačiau, banko nuomone, šie mokesčiai negalėjo būti sumokėti iš administravimo išlaidų, nes šie mokesčiai nebuvo numatyti 2011 m. liepos 29 d. kreditorių patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ atstovas 2011 m. lapkričio 28 d. kreditorių susirinkime pasiūlė administratoriui sušaukti kreditorių susirinkimą klausimui dėl žemės nuomos mokesčio apsvarstyti, tačiau administratorius to nepadarė. Administratorius 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimui nepateikė jokių dokumentų, įrodančių ataskaitiniu laikotarpiu patirtas išlaidas, o taip pat ir jokių duomenų apie jų pagrįstumą. Bankroto administratorius turėjo įrodyti, jog išlaidos buvo būtinos ir panaudotos efektyviai. Ataskaitoje neįrodytas 2 000 Lt panaudojimo teisinėms paslaugoms apmokėti racionalumas, nes nenurodyta, kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos įmonei. Taip pat nepagrįstos 9 678,50 Lt išlaidos buhalterinėms paslaugoms, bei 2 136, 17 Lt kitų išlaidų ( pašto paslaugos, skelbimai, banko paslaugos, kuras ir kt.).

7Dėl nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu. Bankas nurodė, kad bankroto procedūros vyksta jau dvejus metus, todėl administratoriaus atlyginimas, jeigu jis tinkamai administruotų įmonę, sudarytų 119 790 Lt + PVM. Atlyginimo suma nėra proporcinga atliktam darbui. Bankas siūlė pakeisti administravimo išlaidų sąmatą, nustatant, kad atlyginimas administratoriui visam bankroto procedūrų vykdymo laikotarpiui – 100 000 Lt + PVM, o maksimali galima panaudoti administravimo išlaidų suma – 60 000 Lt + PVM. Tokiam siūlymui pritarė Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, AB SEB bankas, VĮ Turto bankas, VSDFV Kauno skyrius. Tačiau kreditorių nutarimu buvo palikta galioti administravimo išlaidų sąmata 6 300 Lt be PVM, iš kurios 4 500 Lt be PVM sudaro administratoriaus atlyginimas. Toks atlyginimas, trečiojo asmens manymu, yra neproporcingas administratoriaus atliekamiems darbams. Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus atlyginimo turi būti atsižvelgiama į šias aplinkybes: 1) po bankroto bylos iškėlimo įmonė veiklos, išskyrus sandėlio nuomą, nevykdo; 2) įmonės turtą sudaro keli žemės sklypai bei du pastatai: sandėlis ir garažas, bei turtinės teisės – kelių žemės sklypų nuomos teisės. Atsižvelgus į turto pobūdį, jo administravimas nereikalauja didelių laiko ir lėšų sąnaudų; 3) administratorius neginčijo jokių sandorių ar finansinių reikalavimų, o bylos, kuriose dalyvauja įmonė, yra tik dėl kreditorių susirinkimų nutarimų; 4) iškėlus bankroto bylą, įmonei reikalavimus pareiškė tik du kreditoriai; 5) šiuo metu įmonei reikalavimus yra pareiškę tik 11 kreditorių. Banko nuomone, disproporcija tarp bankroto administratoriaus atliktų bankroto administravimo veiksmų ir jam nustatyto atlyginimo buvo pagrindas peržiūrėti bankroto administratoriaus atlyginimą ir jį mažinti. Administratorius nepateikė jokių įrodymų, kad atlyginimas 4 500 Lt be PVM laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 18 d. atitinka numatomų bankroto administravimo darbų apimtis. Atsižvelgiant aplinkybes, jog likę darbai, trečiojo asmens nuomone, nėra didelės apimties, t.y. turto pardavimo varžytynių organizavimas, debitorinių skolų išieškojimas, įmonės išregistravimas, bei atsižvelgus į tai, kad buvo apskųstas nutarimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų ir todėl neturėjo būti atliekami jokie esminiai bankroto administravimo veiksmai, bankas nurodė, kad atlyginimas administratoriui 4 500 Lt be PVM - nepagrįstas. Bankroto administratoriaus fiksuoto atlyginimo patvirtinimas visam bankroto procedūrų laikotarpiui konkrečia suma, trečiojo asmens manymu, būtų geriau atitikęs kreditorių interesus, nei vienam mėnesiui. Svarstant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos, administratorius nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų 1 800 Lt be PVM administravimo išlaidų poreikį. Dauguma bankroto procedūrų jau buvo atlikta, todėl nutarimas patvirtinti tokią pačią, kaip ir pirmajame kreditorių susirinkime, administravimo išlaidų sąmatą yra nepagrįstas. Banko nuomone, ir ši suma turėtų būti tvirtinama visam bankroto procedūrų vykdymo laikotarpiui. Banko manymu, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pagal analogiją gali būti taikoma CK 2.82 straipsnio 4 dalis, pagal kurią kreditorių susirinkimų nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams. Bankas prašė pirmosios instancijos teismo patvirtinti banko pasiūlytą nutarimą dėl administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo nustatymo.

8Atsiliepimu į skundą tretysis asmuo AB „SEB bankas“ sutiko su skundu, prašė jį patenkinti. AB „SEB bankas“ nuomone, administratorius neefektyviai ir neoperatyviai vykdė bankroto procedūras. Kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administratoriaus pateikta pajamų – išlaidų suvestinė, kuri nėra detalizuota, pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus, todėl, trečiojo asmens manymu, pirmosios instancijos teismui turėjo kilti abejonių, ar tikrai buvo patirtos nurodomos išlaidos ir gautos nurodytos pajamos. AB „SEB bankas“ pažymėjo, kad atidėliojant turto pardavimą yra skaičiuojamas žemės mokestis, kuris taip pat turi būti dengiamas iš įmonės lėšų. AB „SEB bankas“ atkreipė dėmesį į tai, kad administratorius delsė sušaukti kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, į tai, kad administravimo išlaidos bus apmokamos iš kreditorių, balsavusių „prieš“.

9Atsiliepimu į skundą VĮ Turto bankas sutiko su skundu, prašė jį tenkinti.

10Atsiliepimu į skundą atsakovas BUAB „GK projektai“ prašė skundą atmesti.

11Dėl reikalavimo patvirtinti bankroto administravimo sąmatą. Atsakovas nurodė, kad kreditorius negali reikalauti teismo pakeisti ar priimti naujus kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl reikalavimas patvirtinti kitokią administravimo išlaidų sąmatą yra atmestinas.

12Dėl ataskaitos patvirtinimo. Atsakovas nurodė, kad BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo nustatyta pirmajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2011 m. liepos 29 d. BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkoje yra numatyta, kad pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą administratorius įteikia kreditoriams pasirašytinai, telekomunikacijų galiniais įrenginiais arba išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo. Nėra nustatytas maksimalus terminas, per kurį turi būti sušauktas kreditorių susirinkimas, kai dėl jo sušaukimo į administratorių kreipiasi vienas iš subjektų, turinčių iniciatyvos teisę. Bankas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo kreipėsi 2012 m. lapkričio 29 d. rašytiniu prašymu. Šį prašymą administratorius gavo 2012 m. gruodžio 3 d. Administratorius jau 2012 m. gruodžio 6 d. išsiuntė pranešimą kreditoriams apie 2013 m. sausio 18 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą. Data buvo parinkta, atsižvelgiant į susiklosčiusią praktiką, kuri anksčiau tenkino ir trečiąjį asmenį.

13Dėl administratoriaus ataskaitų apie atliktus administravimo veiksmus. Kreditoriai 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime nustatė tvarką, pagal kurią kreditoriai gali gauti informaciją apie bankroto bylos eigą. Kreditorius turi pateikti raštu prašymą administratoriui, tiksliai nurodydamas, kokią informaciją ir kokius dokumentus administratorius turėtų jam pateikti. Iš kreditorių susirinkimų protokolų matyti, kad administratorius kiekvienam susirinkimui teikdavo išsamias ataskaitas apie bankroto procedūrų eigą. 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta, kad asmuo, prašantis sušaukti kreditorių susirinkimą, kartu su prašymu pateikia informaciją ir dokumentus: siūlomą darbotvarkę, su darbotvarkės klausimais susijusius paaiškinimus, nutarimų projektus. Tretysis asmuo turėjo įrodyti administratoriaus atsisakymą tuos prašymus priimti ar atsisakymą tuos klausimus įtraukti į darbotvarkę.

14Dėl turto pardavimo organizavimo. Tretysis asmuo nurodė, kad sprendimo dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų nustatymo ir tvarkos priėmimas užsitęsė, nes bankrutuojančios įmonės didieji kreditoriai priėmė nutarimus, kad būtina atlikti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto vertinimą. Atsakovas pažymėjo, kad nei vienas iš kreditorių neskundė 2012 m. vasario 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta įpareigoti administratorių organizuoti įmonės nekilnojamojo turto vertinimą ir sudaryti turto vertinimo sutartį su UAB „Ober-Haus“. Teisėtai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra privalomas vykdyti kitiems kreditoriams ir administratoriui. Patys kreditoriai pripažino uždelsę pateikti nutarimo projektą.

15Dėl mokesčių sumokėjimo iš įmonės lėšų. Žemės mokestis, žemės nuomos mokestis, t.y. nekilnojamojo turto mokestis atsiranda ne kreditorių susirinkimo nutarimų pagrindu, bet įstatymo pagrindu.

16Dėl administratoriaus pareigos pagrįsti patirtas bankroto administravimo išlaidas. Administratorius pateikdavo kreditoriams suvestinę lentelę apie patirtas išlaidas, remiantis tokiu išlaidų pateikimu ir atsiskaitymu kreditoriams, kreditoriai jau yra patvirtinę ankstesnes administratoriaus veiklos ataskaitas. Taip administratorius elgėsi ir 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime. Be to, yra patvirtinta tvarka, pagal kurią kreditoriai gali gauti informaciją apie įmonės bankroto proceso eigą. Jeigu trečiojo asmens nebetenkino susiklosčiusi informacijos apie patirtų administravimo išlaidų pagrindimą tvarka, jis galėjo kreiptis į administratorių dėl papildomos informacijos gavimo. 2011 m. liepos 29 d. kreditoriai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą – buhalterinės paslaugos 800 Lt + PVM, kitos išlaidos pagal faktą – 1000 Lt + PVM, atlyginimas administratoriui 4 500 Lt + PVM. Per beveik 11 mėnesių laikotarpį buvo patirta išlaidų – teisinėms paslaugoms – 182 Lt su PVM/mėn., buhalterinėms paslaugoms – 880 Lt su PVM/mėn., kitoms administravimo išlaidoms – 194 Lt su PVM/mėn. Šios sumos neviršija patvirtintų limitų, jos yra protingo dydžio, todėl nėra pagrindo teigti, kad administratorius neracionaliai naudojo administravimo išlaidoms skirtas sumas. Nepagrįstai teigiama, kad administravimo išlaidos tiesiogiai priklauso nuo administravimo veiksmų kiekio. Išlaidos priklauso ir nuo atliekamų veiksmų turinio. Per ataskaitinį laikotarpį iš esmės buvo pasirengta bendrovės turto realizavimo procedūrai: buvo atliktas turto įvertinimas, nustatyta turto pardavimo tvarka. Be to, buvo atlikti pastato ir teritorijos adresu Vaidoto g. 34 B konservavimo darbai ir kt.

17Dėl reikalavimo panaikinti nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu. Atsakovas nesutinka, kad dauguma bankroto procedūrų jau yra atlikta, todėl likusių bankroto procedūrų užbaigimui administravimo išlaidų poreikis bus žymiai mažesnis, nei buvo iki šiol. Turtas dar bus parduodamas, todėl esminė dalis bankroto administravimo veiksmų bus atliekami ateityje. Atsakovas nesutiko, kad būtų nustatyta administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui, nes neįmanoma tiksliai prognozuoti, kiek užtruks bankroto procesas ir kiek sąnaudų jis pareikalaus. Be to, iki 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo buvo daugiau bankroto administravimo išlaidų, negu tretysis asmuo siūlė likusiam laikotarpiui. Kreditoriai, priimdami skundžiamą nutarimą, visas trečiojo asmens nurodytas aplinkybes įvertino.

18Tretysis asmuo RUAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti. RUAB „Ranga IV investicijos“ nurodė, jog tretysis asmuo AB „DNB bankas“ nepateikė duomenų, kad kada nors kreipėsi į administratorių su prašymais, pretenzijomis dėl užsitęsusių bankroto procedūrų ar administratoriaus neveikimo. Administratorius nevilkino bankroto procedūrų ir nevengė šaukti kreditorių susirinkimų, nes jie buvo šaukiami nepažeidžiant imperatyvių įstatymo reikalavimų, kreditorių interesų. Turto pardavimo procedūros užsitęsė ne dėl administratoriaus neveikimo, o dėl to, kad kreditoriai tinkamai įgyvendino savo teises spręsti klausimus dėl įmonės turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo, t.y. teikė pasiūlymus ir sudarė galimybes su pasiūlymais susipažinti kitiems kreditoriams. Administratorius sąžiningai mokėjo priklausančius mokėti mokesčius, todėl pagrįstai naudojo bankrutuojančios įmonės lėšas. Administratorius tinkamai pagrindė patirtas išlaidas. RUAB „Ranga IV investicijos“ nurodė, jog nėra teisinio pagrindo naikinti nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, nes nutarimas priimtas įvertinus visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, nutarimas priimtas atsižvelgus, kiek likvidaus turto turi įmonė, skolų dydį, ar išlaidos yra būtinos. RUAB „Ranga IV investicijos“ akcentavo, jog, kad lygiai tokia pat administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime, o tretysis asmuo tos sąmatos neginčijo.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

20Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi trečiojo asmens AB „DNB bankas“ skundą atmetė, paliko galioti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, priteisė atsakovui iš trečiojo asmens 2 420 Lt advokato pagalbos išlaidoms apmokėti, iš trečiojo asmens priteisė valstybei 75, 10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Dėl nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tretysis asmuo nepagrindė teiginio, kad administratorius vengė šaukti kreditorių susirinkimus ir juose atsiskaityti kreditoriams apie atliktus administravimo veiksmus. Teismas nurodė, jog reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius, kurio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo nustatyta pirmajame kreditorių susirinkime 2011 m. liepos 29 d. Bankas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo kreipėsi 2012 m. lapkričio 29 d. rašytiniu prašymu. Šį prašymą administratorius gavo 2012 m. gruodžio 3 d. ir 2012 m. gruodžio 6 d. išsiuntė pranešimą kreditoriams apie 2013 m. sausio 18 vyksiantį kreditorių susirinkimą. Pirmosios instancijos teismas taip pat darė išvadą, kad tretysis asmuo neįrodė, jog administratorius vengė atsiskaityti kreditoriams apie atliktus administravimo veiksmus, kadangi tame pačiame 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime šeštu darbotvarkės klausimu buvo nustatyta tvarka, pagal kurią kreditoriai gali gauti informaciją apie bankroto bylos eigą.

22Dėl netinkamo turto pardavimo organizavimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad įmonė bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pripažinta 2011 m. lapkričio 17 d. 2012 m. birželio 6 d. buvo svarstomas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų nustatymo ir tvarkos. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog toks laiko tarpas tarp minėtų veiksmų praėjo dėl to, kad bankrutuojančios įmonės didieji kreditoriai priėmė nutarimus, kad būtina atlikti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto vertinimą. Teismas pažymėjo, jog nė vienas iš kreditorių neskundė 2012 m. vasario 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nuspręsta įpareigoti administratorių organizuoti įmonės nekilnojamojo turto vertinimą ir sudaryti turto vertinimo sutartį su UAB „Ober-Haus“. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog galiojančio kreditorių susirinkimo nutarimas yra visiems privalomas, o jo vykdymas nėra laikomas netinkamu administratoriaus pareigų vykdymu.

23Dėl mokesčių sumokėjimo iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Pirmosios instancijos teismas išaiškino, kad pareiga sumokėti žemės mokestį, žemės nuomos mokestį ir nekilnojamojo turto mokestį atsiranda įstatymo pagrindu, todėl atmetė trečiojo asmens argumentus, kad šie mokesčiai turėjo būti patvirtinti kreditorių susirinkime, įtraukti į administravimo išlaidų sąmatą ir tik tada galėjo būti sumokėti iš bankrutuojančios įmonės lėšų.

24Dėl administratoriaus pareigos pagrįsti patirtas bankroto administravimo išlaidas. Iš bylos medžiagos pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad administratorius pateikdavo kreditoriams suvestinę lentelę apie patirtas išlaidas. Toks išlaidų pateikimas ir atsiskaitymas kreditoriams buvo priimtinas, nes kreditoriai jau buvo patvirtinę ankstesnes administratoriaus ataskaitas. Taip administratorius elgėsi ir 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime. Be to, buvo patvirtinta tvarka, pagal kurią kreditoriai galėjo gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Jeigu tretysis asmuo norėjo gauti informaciją kitaip, jis galėjo kreiptis į administratorių dėl papildomos informacijos pateikimo. Teismas, įvertinęs tai, kad bankroto proceso administravimui skirtos sumos neviršija patvirtintų limitų, sprendė, jog jos yra protingo dydžio bei darė išvadą, kad administratorius racionaliai jas naudojo. Teismas nurodė, kad administravimo išlaidos tiesiogiai priklauso ne tik nuo administravimo veiksmų kiekio, bet ir nuo atliekamų veiksmų turinio.

25Dėl nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. sausio 18 d. BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo protokolo pagrindu darė išvadą, kad šiame kreditorių susirinkime svarstant klausimą dėl atlyginimo administratoriui ir administravimo išlaidų sąmatos diskusijos nevyko, nes susirinkime kreditoriai nedalyvavo, o balsavo raštu, tretysis asmuo kreditorių susirinkime taip pat nedalyvavo. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad tretysis asmuo neįrodė, kad patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismas nesutiko, kad teismas turėtų patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kokią siūlo tretysis asmuo, kadangi trečiojo asmens siūloma suma yra mažesnė, nei jau patvirtinta suma. Be to, įmanoma situacija, kai kreditoriai bylinėsis, skųsdami kreditorių susirinkimų nutarimus, ir bankroto procesas išsitęs į keletą metų, o administratorius turės vykdyti pareigas, iš esmės negaudamas jokio atlyginimo.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

27Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - AB „DNB bankas“ skundą dėl BUAB „GK projektai“ 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo patenkinti. Prašymas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad BUAB „GK projektai“ bankroto administratorius operatyviai atlieka savo funkcijas ir nevengia kreditoriams atsiskaityti už atliktus darbus. Ši pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja byloje surinktiems įrodymams bei faktinei situacijai.
  2. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas akceptuoja įmonės administratoriaus veiksmus, atliktus administruojant įmonę, patvirtindamas administratoriaus veiklos ataskaitą. Įstatymai neįpareigoja kreditorių pritarti administratoriaus atliekamiems veiksmams, jei bankroto administratorius netinkamai vykdo savo pareigas ir nepagrįstai naudoja bankrutuojančios įmonės lėšas kreditorių susirinkimo nepatvirtintų išlaidų apmokėjimui. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo nutarė, kad bankroto administratorius tinkamai vykdo administravimo funkcijas. Tiek 2012 m. lapkričio 23 d. vykusiame BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkime, tiek ir 2012 m. lapkričio 29 d. raštu tretysis asmuo kreipėsi į bankroto administratorių, prašydamas ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 17 d. sušaukti BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimą tikslu išspręsti klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, pateikė trečiojo asmens siūlomo nutarimo dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo projektą, tačiau administratorius kreditorių susirinkimą sušaukė tik 2013 m. sausio 18 d.
  3. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neišsamiai vertino bylos aplinkybes. Bankroto byla UAB „GK projektai“ iškelta 2010 m. gruodžio 2 d. (nutartis įsiteisėjo 2011 m. kovo 31 d.), o nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo dėl bankroto priimta 2011 m. lapkričio 17 d., tačiau tik 2012 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimui buvo pateiktas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų ir tvarkos. Dar pusę metų - iki 2012 m. lapkričio 23 d. įvykusio kreditorių susirinkimo truko administratoriaus laukimas, kol kreditoriai UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ pateiks savo nutarimų dėl turto vertinimo ir pardavimo projektus. Taigi, vienerius metus po nutarties pripažinti atsakovą bankrutavusiu ir likviduotinu dėl bankroto, bankroto administratorius iš esmės nevykdė jokių administravimo veiksmų.
  4. Bankroto procedūros negali tęstis neapibrėžtą laiką. Bankroto administratorius nesiėmė aktyvių veiksmų BUAB „GK projektai“ turto pardavimo organizavimui ir operatyviam bankroto procedūrų užbaigimui.
  5. Be BUAB „GK projektai“ kreditorių valios ir pritarimo pagal administratoriaus ataskaitą 42 080,30 Lt priskaičiuoti mokesčiai (žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto) yra sumokėti iš administravimui skirtų lėšų. Šie mokesčiai negali būti laikomi bankroto administravimo kaštais ir mokami iš bankroto administravimo išlaidų.
  6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankroto administratorius racionaliai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui turi pateikti pakankamai įrodymų, kad pagrįstų faktiškai patirtas išlaidas, net jei jos neviršija patvirtintų administravimo išlaidų. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka bankroto administratoriui. Bankroto administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo jau patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos bei kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui.
  7. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad bankroto administratorius 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimui nepateikė jokių dokumentų, įrodančių ataskaitiniu laikotarpiu patirtas išlaidas, o taip pat ir jokių duomenų apie jų pagrįstumą. Bankroto administratorius turi įrodyti, jog šios išlaidos buvo būtinos ir panaudotos efektyviai. Ankstesnių administratoriaus ataskaitų patvirtinimas nėra pagrindas išvadai, kad kreditorių susirinkimas pritaria vėliau teikiamoms administratoriaus ataskaitoms, jei nėra pagrindžiama ataskaitiniu laikotarpiu panaudota administravimo išlaidų suma.
  8. Bankroto administratoriaus ataskaitoje, su kurios tvirtinimu nesutinka AB „DNB bankas“, nėra pagrįstas ataskaitoje nurodytų 2 000 Lt išlaidų teisinėms paslaugoms būtinumas, nes nepateikta jokių duomenų, kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos, taip pat 9 678, 50 Lt išlaidų buhalterinėms paslaugoms suma, 2 136, 17 Lt kitos administravimo išlaidos (pašto paslaugos, skelbimai, banko paslaugos, kuras ir kt.). Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti tik keli bankroto administravimo veiksmai.
 2. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepakankamai visapusiškai įvertino apelianto argumentus, jog atsakovo bankroto procedūros yra nepagrįstai vilkinamos, administratoriui siekiant gauti mėnesinį 4 500 Lt + PVM dydžio atlyginimą. BUAB „GK projektai“ bankroto procedūros vyksta beveik 2 metus. Tokiu būdu administratoriaus atlyginimas, jei jis tinkamai vykdytų savo pareigas administruojant įmonę, šiai dienai sudarytų 119 790 Lt (4 500Lt x 22 mėn.) + PVM). Įvertinus šioje bankroto byloje atliktus bankroto administravimo veiksmus, darytina išvada, jog toks atlyginimas yra neproporcingas.
  2. Kreditorių ir atsakovo interesus labiau atitiktų bendros administravimo išlaidų sumos nustatymas visam BUAB „GK projektai“ bankroto procedūrų laikotarpiui. Kitų bankroto administravimo išlaidų sąmata taip pat turėtų būti tvirtinama ne mėnesiui, bet bendra suma visam bankroto laikotarpiui.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepakankamai įvertino bankroto administratoriaus darbo krūvį ir atliekamas administravimo funkcijas, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, kad patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta.
  4. Pirmosios instancijos teismas neįvertino visų teisiškai reikšmingų aplinkybių, t.y. likusių bankroto administravimo procedūrų apimties ir realaus administravimo išlaidų joms užbaigti poreikio, bankroto administratoriui iki šiol priskaičiuoto atlyginimo už bankroto procedūrų vykdymą dydžio ir jo atlikto darbo apimties bei likusių darbų apimties šioje bankroto byloje.

28Atsakovo BUAB „GK projektai“ administratorius ir tretieji asmenys RUAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimais prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti visas trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimai į atskirąjį skundą grindžiami iš esmės panašiais argumentais:

291. Dėl bankroto administratoriaus pareigų vykdymo. Priešingai, nei teigia tretysis asmuo, administratorius 2012 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimą, kuriame buvo iškeltas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainų ir tvarkos, sušaukė praėjus pusei metų nuo sprendimo pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl objektyvių priežasčių, nes per šį laikotarpį buvo renkamas turto vertintojas ir atliekamas turto vertinimas. BUAB „GK projektai“ 2011 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkime buvo nuspręsta įpareigoti administratorių organizuoti BUAB „GK projektai“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą, užklausiant ne mažiau kaip tris nekilnojamojo turto vertinimus atliekančias įmones, apie nekilnojamojo turto vertinimo atlikimo galimybę bei įkainius, įtraukiant klausimą, kiek padidėtų žemės sklypų, esančių adresais ( - ), rinkos vertės, jeigu juose, atitinkamai pakeitus teritorijų planavimo dokumentus, būtų leista statyti daugiaaukščius gyvenamuosius pastatus. Atsižvelgiant į tai, kad gauti vertintojų pasiūlymai labai skyrėsi savo kaina ir nebuvo aiški juose nurodytų darbų apimtis, sekančio kreditorių susirinkimo metu (2011 m. gruodžio 14 d.) buvo priimtas nutarimas papildomai užklausti daugiau turto vertinimus atliekančių įmonių tais pačiais klausimais. Vėliau, gavus papildomus vertintojų pasiūlymus, 2012 m. vasario 29 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta organizuoti turto vertinimo atlikimą, sudarant turto vertinimo sutartį su UAB „Ober-Haus“. Šio susirinkimo metu priimtų nutarimų tretysis asmuo ar kiti kreditoriai neskundė. UAB „Ober-Haus“ atlikus turto vertinimą ir jį pateikus administratoriui, jis 2012 m. birželio 6 d. sušaukė kreditorių susirinkimą, kurio metu buvo sprendžiama dėl bendrovės turto pardavimo kainų. Tretysis asmuo 2012 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimui pats pateikė naują savo nutarimo projektą dėl turto pardavimo kainų. Savo nutarimo projektą pageidavo pateikti ir kreditorius UAB „Gabijos investicijos“. Atsižvelgiant į tai, kad didžiausi bendrovės kreditoriai balsavo prieš administratoriaus pasiūlytus nutarimo projektus, klausimas dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo buvo nukeltas į tolimesnį kreditorių susirinkimą.

302. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. 2011 m. liepos 29 d. įvyko pirmasis BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimas. Jame buvo patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. Už administratoriaus parengtą ir siūlomą patvirtinti kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos projektą balsavo 99, 88 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių. Kitų pasiūlymų, kuriais būtų siūloma kitokia kreditorių sušaukimo tvarka, nebuvo pateikta. Šio kreditorių susirinkimo protokole užfiksuota, kad trečiojo asmens AB „DNB bankas“ atstovas prašė pranešimus apie šaukiamus kreditorių susirinkimus trečiajam asmeniui siųsti tik registruotais laiškais, daugiau jokių pageidavimų ir prieštaravimų dėl pasiūlytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos ar termino per kurį turi būti šaukiamas kreditorių susirinkimas, gavus tokį pageidavimą, nebuvo pateikta. Tvarkos 2 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų bankroto bylą nagrinėjančio teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Tretysis asmuo, vadovaudamasis šia nuostata, 2012 m. lapkričio 29 d. raštu kreipėsi į administratorių dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Administratorius trečiojo asmens prašymą gavo 2012 m. gruodžio 3 d. ir praėjus dviems dienoms, t.y. 2012 m. gruodžio 6 d., išsiuntė kreditoriams pranešimą apie 2013 m. sausio 18 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą. Kreditoriams pranešimai (pasirašytinai ar registruotu paštu) realiai būtų buvę įteikti likus mažiau nei 10 dienų iki 2012 m. gruodžio 17 d. numatyto kreditorių susirinkimo, taigi, norėdamas sudaryti realią galimybę kreditoriams 10 dienų pasirengti kreditorių susirinkimui, administratorius privalėjo paskirti kitą susirinkimo datą, nei reikalavo tretysis asmuo.

313. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu. Tretysis asmuo bankroto administratoriaus per visą bankroto procedūrų vykdymo laikotarpį neprašė pateikti detalesnės informacijos apie administratoriaus patirtas bankroto administravimo išlaidas, nors tokios informacijos pateikimo tvarka buvo nustatyta dar 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkime. Tretysis asmuo pritarė tokiai tvarkai, jai neprieštaravo, ją žinojo, tačiau ja nepasinaudojo, nereiškė reikalavimų dėl informacijos apie administravimo išlaidas pateikimo.

324. Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo. Prieš 2013 m. sausio 18 d. susirinkimą buvo įvykę kiti 3 kreditorių susirinkimai, kurių metu buvo tvirtinamos administratoriaus veiklos ataskaitos bendrai už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2012 m. vasario 23 d. Minėtų kreditorių susirinkimų metu administratoriaus veiklos ataskaitos buvo patvirtintos trečiajam asmeniui nereikalaujant jų pagrįsti. Tretysis asmuo nepagrindė įrodymais ir konkrečiai neįvardino išlaidų, kurių administratorius neprivalėjo mokėti. Trečiojo asmens reikalavimas pateikti visas išlaidas pagrindžiančius dokumentus visiems kreditoriams iki susirinkimo (nors jie to nereikalauja) yra neprotingas, kadangi tokių dokumentų pateikimas didins administravimo išlaidas. Žemės mokestis, žemės nuomos mokestis ir nekilnojamojo turto mokestis yra bankrutuojančios įmonės išlaidos, susijusios su mokesčių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, mokėjimu ir kyla imperatyviai iš įstatymo, todėl administratorius neturi pasirinkimo galimybės ir privalo tuos mokesčius mokėti be papildomo kreditorių sutikimo. Administratoriui nesumokėjus minėtų mokesčių, įmonės turto masė sumažėtų, kadangi dėl neįvykdytų valstybinės žemės nuomos sutarčių su atsakovu būtų nutrauktos sutartys, būtų prarastos investicijos.

335. Dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su bankroto administravimo išlaidų sąmatos pakeitimu ir naujos bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimu teisme. Bankroto administratoriaus atlyginimas yra proporcingas jo atliekamiems darbams. Pagal 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo metu pateiktus bankrutuojančios įmonės balanso duomenis, 2011 m. kovo 31 d. įmonės turto balansinė vertė buvo 25 229 847, 00 Lt. Todėl, atsižvelgiant į didelę įmonės turto balansinę vertę, į turto kompleksiškumą (pastatai, žemės sklypai, žemės nuomos teisės), turto vienetų gausą (26 pastatai (statiniai), 4 žemės sklypai, 2 žemės sklypų nuomos teisės), 4500 Lt be PVM administratoriaus atlyginimas yra proporcingas. Bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra kreditorių, o ne teismo teisė. Teismas gali tik panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti nagrinėti klausimą kreditorių susirinkimui iš naujo.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens (kreditoriaus) AB „DNB bankas“ skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Atskiruoju skundu skundžiama visa pirmosios instancijos teismo nutartis ir prašoma panaikinti BUAB „GK projektai“ 2013 m. sausio 18 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais. Atsižvelgdama į tai, kad kiekvieną kreditorių susirinkimo nutarimą skirtingais darbotvarkės klausimais apeliantas ginčija skirtingais argumentais, apeliacinės instancijos teismas atskirai pasisako dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo, susijusio su kiekvienu iš skundžiamų nutarimų.

 1. Dėl kreditorių susirinkimo priimto nutarimo pirmuoju klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“

36ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

  1. Dėl administratoriaus veiksmų, susijusių su bankroto procedūrų vilkinimu

37Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto argumentus dėl administratoriaus veiksmų, susijusių su bankroto proceso vilkinimu, vengiant sušaukti kreditorių susirinkimus ir atlikti veiksmus, būtinus įmonei likviduoti, daro išvadą, jog, priešingai, nei teigiama atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visus skunde nurodytus argumentus ir juos tinkamai įvertino. Įvertinus bylos esančius įrodymus, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvados, jog administratorius yra kaltas dėl užsitęsusių įmonės likvidavimo procedūrų. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsakovas BUAB „GK projektai“ buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto. 2011 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo metu administratorius buvo įpareigotas pateikti paklausimus dėl BUAB „GK projektai“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimo ne mažiau nei trims turto vertinimu užsiimančioms įmonėms (1 t., b.l. 133-144). 2012 m. vasario 29 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu administratorius buvo įpareigotas organizuoti nekilnojamojo turto vertinimą, sudarant turto vertinimo sutartį su UAB „Ober-Haus“ (1 t., b.l. 145-158). Byloje esantys duomenys patvirtina, jog administratorius įvykdė minėtus kreditorių susirinkimo pavedimus, susijusius su turto vertės nustatymu. Kitas kreditorių susirinkimas buvo sušauktas 2012 m. birželio 6 d., kai administratorius turėjo UAB „Ober-Haus“ parengtas nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas bei turto vertės nustatymo pažymas. Jo metu kreditoriams buvo pateiktas svarstyti klausimas dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo pagal administratoriaus ir AB „DNB bankas“ pateiktus nutarimo projektus. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas, nesant pritariančios šiam klausimui daugumos bei kreditoriams UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ išreiškus valią pateikti savo nutarimo projektą šiuo klausimu. Iš administratoriaus paaiškinimų ir jo susirašinėjimą su kreditoriumi UAB „Ranga IV investicijos“ patvirtinančių įrodymų (1 t., b.l. 115-116) matyti, jog kito kreditorių susirinkimo sušaukimas, kuriame būtų svarstomas turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo klausimas užtruko dėl pačių kreditorių kaltės, uždelsusių pateikti savo pasiūlymą minėtu klausimu. 2012 m. lapkričio 23 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu balsuojant dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo, buvo pritarta kreditorių UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ pateiktam šio klausimo projektui. Šį kreditorių susirinkimo nutarimą kreditoriai AB „DNB bankas“ ir AB SEB bankas apskundė teismui, o Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1140-343/2013, jį panaikino. Minėta pirmosios instancijos teismo nutartis nėra įsiteisėjusi, nes buvo apskųsta apeliacine tvarka. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas administratoriaus veikloje laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. sausio 14 d. nenustatė veiksmų, kurie sąlygotų administratoriaus kaltės dėl užsitęsusių bankroto ir įmonės likvidavimo procedūrų buvimą.

38Vertinant apelianto argumentus dėl 2013 m. sausio 18 d. įvykusio kreditorių susirinkimo sušaukimo administratoriaus tinkamo pareigų atlikimo aspektu, pažymėtina, jog nei ĮBĮ, nei 2011 m. liepos 29 d. vykusio BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo metu patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka nenumato termino, per kurį administratorius turi pareigą sušaukti kreditorių susirinkimą po to, kai reikalavimą dėl jo sušaukimo pareiškė tokią teisę turintis subjektas. Todėl administratoriaus veiksmų tinkamumas minėtu aspektu vertinamas vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais. Įvertinęs atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pats kreditorių susirinkimo sušaukimo vienu mėnesiu vėliau (t.y. 2013 m. sausio 18 d.) faktas, nei pageidavo reikalavimo sušaukti kreditorių susirinkimą teisę turintis kreditorius AB „DNB bankas“, 2012 m. lapkričio 29 d. raštu nurodydamas administratoriui kreditorių susirinkimą sušaukti nedelsiant, bet ne vėliau nei iki 2012 m. gruodžio 17 d., atsižvelgiant į šiame kreditorių susirinkime svarstytus klausimus, yra mažareikšmis ir nesudaro visos administratoriaus veiklos ataskaitos laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. sausio 14 d. netvirtinimo pagrindo.

39Pažymėtina, jog apelianto nurodytos aplinkybės, jog administratoriaus atliekama veikla, susijusi su BUAB „GK projektai“ likvidavimu, yra neproporcinga ir pagal jo atliekamų darbų apimtis neatitinka jam nustatyto atlyginimo, gali būti pagrindas spręsti jo sumažinimo klausimą ir neturi jokios teisinės reikšmės administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimo išsprendimui. Nagrinėjamu atveju ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. sausio 14 d. galioja 2011 m. liepos 29 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas administratoriaus atlyginimo dydis.

  1. Dėl mokesčių, atsiradusių iš įmonės ūkinės komercinės veiklos, mokėjimo tvarkos

40Lietuvos apeliacinis teismas savo 2012 m. kovo 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje 2-548/2012, yra išaiškinęs, jog bankrutuojanti įmonė gali vystyti dviejų rūšių veiklą: administravimo veiklą, skirtą įmonės turto likvidavimui ir įmonės užbaigimui, bei ūkinę komercinę veiklą, skirtą įmonės turto gausinimui. Įmonės administravimo veikla finansuojama iš įmonės administravimo išlaidų. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Taigi įstatyme aiškiai įtvirtintas administravimo išlaidų tenkinimo prioritetas, kitaip tariant – naujųjų kreditorių, kurių reikalavimai susiję su administravimo veikla, reikalavimų prioritetas prieš senųjų kreditorių reikalavimus.

41ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta, kad įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų įstatymuose numatytų apmokestinamų objektų, įmonė mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas moka vadovaudamasi įstatymais. Jeigu dėl ūkinės komercinės veiklos atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tarka. Remiantis šia įstatymo formuluote, įmonės ūkinės komercinės veiklos išlaidos turi būti finansuojamos iš šios veiklos pajamų. Tų pajamų turi pakakti, kad būtų padengtos visos jos išlaidos, nes priešingu atveju veikla bus nuostolinga, ir jos tęsimas galėtų pažeisti tiek senųjų, tiek naujųjų kreditorių teises. Tęsdama ūkinę komercinę veiklą, bankrutuojanti įmonė prisiima riziką, jog iš šios veiklos atsiradę naujųjų kreditorių (tame tarpe ir mokesčių administratoriaus) reikalavimai bus tenkinami iš bankrutuojančios įmonės turto, jeigu jiems tenkinti nepakaks ūkinės komercinės veiklos pajamų.

42ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto nuostata, įpareigojanti dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsirandančius mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas mokėti vadovaujantis įstatymais negali būti paneigta tuo, kad nebeliko ūkinės komercinės veiklos pajamų, nors yra kitos rūšies pajamų. Tokių kliūčių nesudaro ir ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodoma, kad prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla. Ši teisės norma draudžia išlaidas, susijusias su ūkine komercine veikla, apmokėti iš administravimo išlaidų sąmatos, bet nedraudžia jų apmokėti iš kitų įmonės veiklos pajamų, jei tokių būtų (pvz. PVM permoka).

43Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog tiek žemės nuomos mokesčio, tiek žemės mokesčio, kiek jie susiję su atsakovo vykdoma ūkine komercine veikla (valstybinės žemės nuoma), mokėjimo šaltinis negali būti administravimui skirtos išlaidos (ĮBĮ 36 str. 2 d.). Kaip minėta, šios išlaidos, visų pirma, yra padengtinos iš tos pačios ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų, iš kurios jos ir atsirado. Be to, bankrutuojančios įmonės prievolė mokesčių administratoriui dėl mokesčių sumokėjimo gali būti vykdoma ir iš kitos atsakovo vykdomos ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų bei iš kitos įmonės veiklos, susijusios su įmonės administravimu, gaunamų pajamų, jeigu tokių būtų. Tik nepakakus šių pajamų, įmonės mokėtinų mokesčių sumokėjimui, mokesčių administratoriaus reikalavimai turėtų būti tenkinami ĮBĮ 35 straipsnyje įtvirtinta tvarka, o ne iš įmonės administravimui skirtų lėšų. Todėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartyje padaryta išvada, jog bankrutuojančios įmonės išlaidos, susijusios su mokesčių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, mokėjimu, yra laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme, yra nepagrįsta. Nepaisant to, tai neturi teisinės reikšmės ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo galiojimui. Administratoriaus 2013 m. sausio 14 d. veiklos ataskaitoje pateikta bendra BUAB „GK projektai“ pajamų išlaidų suvestinė (1 t., b.l. 30) sudaro pagrindą spręsti dėl bendros įmonės išlaidų sumos, atsiradusios iš įmonės vykdomos administracinės ir ūkinės komercinės veiklos, bet ne dėl šių išlaidų priskyrimo administravimo išlaidoms ir jų mokėjimo šaltinio. Kadangi administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyti veiksmai ataskaitiniu laikotarpiu apsiribojo įmonės išlaidų, susijusių įmonės ūkine komercine veikla, konstatavimu, bet ne jų apmokėjimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog administratoriaus veikla ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdoma pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, kas sudarytų ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo pagrindą.

  1. Dėl administravimo išlaidų pagrįstumo

44Atsižvelgiant į tai, jog įgaliotinio prievolės įvykdymo priėmimas pagal pavedimo sutartį sąlygoja įgaliotojo prievolės sumokėti įgaliotiniui atlyginimą ir atlyginti išlaidas, kurios buvo būtinos pavedimui tinkamai įvykdyti, atsiradimą (CK 6.761 str. 4 d., 3 d.), bankroto proceso metu įvykęs administratoriaus ataskaitos patvirtinimas, kuris savo esme prilygsta prievolės įvykdymo priėmimui, sukelia tuos pačius teisinius padarinius. Todėl administratoriaus veiklos ataskaitos, kuri apima ir administratoriaus išlaidų finansinę dalį, patvirtinimas yra administratoriaus atlyginimo mokėjimo sąlyga, o taip pat reiškia ir vykdant šią veiklą administratoriaus turėtų išlaidų pripažinimą. Kadangi įmonės administratoriui tenka įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais, būtent jis, kai sprendžiamas administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimas, turi įrodyti, jog atitinkamos išlaidos iš tiesų buvo patirtos, kad jos neviršijo teismo nutartimi šiuo tikslu nustatytos lėšų sumos ir kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Kita vertus, administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo kreditorių susirinkime faktas neužkerta kelio kreditoriams ginčyti kitų administravimo išlaidų būtinumą. Šią savo teisę kreditoriai gali įgyvendinti teisme pareikšdami reikalavimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, pripažinimo negaliojančiu. Tokiais atvejais būtent kreditoriui tenka procesinė pareiga įrodyti, jog administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytos kitos administravimo išlaidos nebuvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

45Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog kreditorių susirinkimo metu, sprendžiant administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimą, buvo pažeista apelianto, kaip kreditoriaus, teisė gauti visų administravimo išlaidų pagrindimą. Ši išvada darytina, atsižvelgiant į tai, jog AB „DNB bankas“ buvo tinkamai informuotas apie 2013 m. sausio 18 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkės klausimus bei turėjo galimybę tiek iki kreditorių susirinkimo, tiek ir po to, kai, paaiškėjo balsavimo rezultatai, pasinaudoti BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo 2011 m. liepos 29 d. nutarimu patvirtinta informacijos apie bankroto bylos eigą nustatyta tvarka, siekiant gauti administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytas administravimo išlaidas bei jų dydį pagrindžiančius įrodymus. Tuo tarpu iš bylos duomenų matyti, jog kreditorius AB „DNB bankas“ ne tik šia teise nepasinaudojo, bet savo valiai dėl kreditorių susirinkimo metu sprendžiamų klausimų išreikšti pasirinko balsavimo raštu būdą, taip atsisakydamas galimybės dalyvauti kreditorių susirinkime ir žodžiu užduoti klausimus administratoriui bei pareikalauti iš jo su nutarimo dėl jo veiklos ataskaitos patvirtinimo priėmimu susijusių paaiškinimų ir juos pagrindžiančių įrodymų.

46Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, jog detalių, įrodymais pagrįstų duomenų apie patirtas administravimo išlaidas nepateikimas kreditorių susirinkimui sudaro skundžiamo nutarimo panaikinimo pagrindą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė ir, spręsdamas dėl galimo kreditorių teisių pažeidimo, įvertino tą aplinkybę, kad bankroto administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už ataskaitiniu laikotarpiu patirtas išlaidas ir gautas pajamas forma, kai kreditorių susirinkimui teikiamos suvestinės pajamų ir išlaidų lentelės, visu atsakovo bankroto proceso metu kreditoriams buvo priimtina. Ta pati forma buvo naudojama tvirtinant administratoriaus veiklos ataskaitas skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais 2011 m. liepos 29 d., 2011 m. spalio 28 d., 2012 m. vasario 29 d. vykusių kreditorių susirinkimų metu. Byloje nėra duomenų, kad kuris nors iš kreditorių susirinkimo dalyvių šią administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo formą būtų laikęs pažeidžiančia jo, kaip kreditoriaus, teises.

47Remiantis administratoriaus veiklos ataskaitos duomenimis apie turėtas išlaidas, susijusias su administravimo veikla, matyti, jog laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. sausio 14 d. buvo patirta 9075 Lt turto vertinimo išlaidų, 2000 Lt išlaidų už teisines paslaugas, 9678,50 Lt išlaidų už buhalterinės apskaitos paslaugas, 5879,50 Lt pastato ir teritorijos konservavimo darbams skirtų išlaidų, 2136,17 Lt kitų administravimo išlaidų (už pašto paslaugas, skelbimus, banko paslaugas, kurą ir kt.). Aplinkybę, jog šios išlaidos nebuvo būtinos bankroto procedūrų vykdymui, bei jų neracionalų ir neefektyvų panaudojimą turėjo įrodyti kreditorius, teisme ginčijantis kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, jog apeliantui kelia abejonių 2000 Lt išlaidų už teisines paslaugas, 9678,50 Lt išlaidų už buhalterinės apskaitos paslaugas ir 2136,17 Lt kitų administravimo išlaidų pagrįstumas. Nagrinėjamu atveju patirtų išlaidų dydis, atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio trukmę, nėra toks, kad pats savaime sudarytų pagrindą teismui abejoti jų pagrįstumu. Be to, atsižvelgiant į buvusių administravimo išlaidų panaudojimo ataskaitą, apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje neturi pagrindo teigti, kad laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. sausio 14 d. patirtos administravimo išlaidos neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų. Todėl, nesant jokių apelianto pateiktų įrodymų, patvirtinančių, jog minėtos išlaidos apskritai nebuvo patirtos ar patirtos išlaidos nebuvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti, teismas neturėjo pagrindo spręsti priešingai.

 1. Dėl kreditorių susirinkimo priimto nutarimo antruoju klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“

48Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 p., 36 str. 2 d.). Tai išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas. Kita vertus, tokią šios kreditorių susirinkimo teisės prigimtį lemia ir bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, tame tarpe administratoriaus atlyginimui sumokėti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

49Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo gali būti skundžiami teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Taip pat visais atvejais teismas turi patikrinti, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos. Kadangi įstatymu teismui suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, tai teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

50ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas gali nustatyti ne tik administratoriaus atlyginimo dydį, bet ir jo mokėjimo tvarką, t. y. mokėjimą dalimis, vykdant bankroto procesą arba visą sumą iš karto, baigus bankroto procesą (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Šie kreditorių susirinkimo sprendimai yra įtraukiami į pavedimo sutartį kaip sutarties sąlygos, nustatančios įmonės įsipareigojimus bankroto administratoriui pagal pavedimo sutartį. Pavedimo sutartis su administratoriumi sukuria jam teisėtą lūkestį, jog jam bus sumokamas toje sutartyje nustatytas atlyginimas. Kadangi pavedimo sutarties nuostatos dėl administratoriaus atlyginimo formuojamos kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu, kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą pakeičiantį administratoriui mokėtino atlyginimo dydį, atsiranda teisinis pagrindas keisti ir pavedimo sutartį.

51Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog atlyginimas administratoriui gali būti pakeistas ir naujas atlyginimas nustatomas tik nuo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos, o šio kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu į pavedimo sutartį perkelta naują atlyginimo dydį nustatanti pavedimo sutarties sąlyga gali būti taikoma tik už ateityje administratoriaus suteiktas administravimo paslaugas ir atgal negalioja. Kreditorių susirinkimas negali peržiūrėti ir pakeisti administratoriui nustatyto atlyginimo dydžio už jo praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas. Tuo atveju, jei atlyginimo administratoriui dydis būtų nustatytas fiksuota per visą įmonės bankroto administravimo procesą mokėtina pinigų suma, esant galiojančiam kreditorių susirinkimo nutarimui šiuo klausimu, administratoriaus atlyginimo dydis galėtų būti pakeistas kreditorių susirinkimo vėlesniu nutarimu tik tuo atveju, jei dėl tokio pakeitimo nepablogėtų administratoriaus padėtis, išskyrus tuos atvejus, jei administratorius sutiktų su priešingo nutarimo priėmimu. Tie patys reikalavimai taikytini ir kitoms administravimo išlaidoms, kurių maksimalaus leistino dydžio nustatymui kompetencija suteikta kreditorių susirinkimui. Šioms išlaidoms nors ir keliamas būtinumo ir pagrįstumo reikalavimas, tačiau jų atžvilgiu taikytina taisyklė, jog administratorius negali viršyti maksimalaus kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytų kitų administravimo išlaidų dydžio, suponuoja, jog šio dydžio pakeitimą nustatantys kreditorių susirinkimo nutarimai taip pat galioja tik ateityje patirtinoms kitoms administravimo išlaidoms (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012).

52Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta 2011 m. liepos 29 d. vykusio BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo metu. Įmonės administravimui buvo nustatyta bendra 6300 Lt be PVM administravimo išlaidų per mėnesį suma, tame tarpe 4500 Lt be PVM dydžio atlyginimas administratoriui, nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dienos (2011 m. liepos 29 d.) iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo dienos. Minėtu nutarimu taip pat buvo nuspręsta už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą, o išlaidas įmonės auditui, turto įvertinimui bei kitas tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui nusprendus tai atlikti (1 t., b.l. 57). Iš bylos duomenų matyti, kad BUAB „GK projektai“ 2011 m. liepos 29 d., 2011 m. spalio 28 d., 2012 m. vasario 29 d. ir 2013 m. sausio 18 d. vykusių kreditorių susirinkimų metu buvo patvirtintos administratoriaus veiklos ataskaitos laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2012 m. sausio 14 d. (1 t., b.l. 44-55, 119-121, 145-148, 16-21). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog BUAB „GK projektai“ atsirado prievolė sumokėti administratoriui 2011 m. liepos 29 d. nutarimu nustatytą atlyginimo dydį už minėtą ataskaitinį laikotarpį, kuriuo kreditorių susirinkimo nutarimais buvo patvirtintos administratoriaus veiklos ataskaitos, o taip pat už laikotarpį iki kreditorių susirinkimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo. Ta pati taisyklė taikytina ir kitoms administravimo išlaidoms, išskyrus atlyginimą administratoriui, kurios atsirado neviršijus kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinto maksimalaus jų dydžio, jei jos buvo būtinos ir pagrįstos.

53Įvertinus tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog BUAB „GK projektai“ 2013 m. sausio 18 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, sprendžiant administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo klausimą, kreditoriaus AB „DNB bankas“ pateiktas siūlymas nustatyti bendrą 160 000 Lt be PVM bankroto administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procedūrų administravimo laikotarpiui (nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo dienos) yra neteisėtas, ydingas ir negalėjo būti patvirtintas vien dėl to, jog juo būtų sudarytas pagrindas peržiūrėti administratoriui nustatyto atlyginimo dydį ir patirtas kitas administravimo išlaidas laikotarpiu, buvusiu iki nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo, esant galiojantiems kreditorių susirinkimo nutarimams dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir administratoriaus veiklos ataskaitų patvirtinimo.

54Kreditoriaus AB „DNB bankas“ ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu, sprendžiant administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo klausimą, balsų dauguma (58,79 proc.) buvo pritarta administratoriaus pasiūlymui, kuris pagal savo turinį buvo toks pat, kaip ir priimtas 2011 m. liepos 29 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, sprendžiant dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo, t.y. nutarta nustatyti bendrą 6300 Lt be PVM administravimo išlaidų per mėnesį suma, tame tarpe 4500 Lt be PVM dydžio atlyginimą administratoriui nuo 2013 m. sausio 18 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo dienos, o taip pat nutarta už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą.

55Apeliantas nesutinka su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria Kauno apygardos teismas atmetė jo skundu, ginčijant 2013 m. sausio 18 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimus, pareikštą prašymą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkė klausimu „dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“, panaikinimo. Apeliantas nurodo, kad nustatytas administratoriaus atlyginimas yra per didelis, atsižvelgiant į jo teikiamų paslaugų apimtį, taip pat per didelė ir kitoms administravimo išlaidoms skirta suma.

56Teisminė kreditorių susirinkimo nutarimo kontrolė skirta užtikrinti tiek tai, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo nutarimo procedūros, tiek tai, kad nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos, tiek tai, kad nė vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito intereso sąskaita. Taigi vien aplinkybė, kad dauguma kreditorių pritarė administravimo išlaidų sąmatai, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimo dydžiui, neužkerta kelio mažumoje likusiems kreditoriams skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą ir siekti, kad būtų atsižvelgta į jų interesus.

57Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra analizuoti ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, tai jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Kilus ginčui dėl tokio kreditorių susirinkimo nutarimo, įvertintina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais. Tuo atveju, jei teismas nustato, kad tokie kriterijai pažeisti, jis naikina kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoda klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas pažeidimus.

58Iš kreditoriaus AB „DNB bankas“ argumentų, kuriais jis grindžia administratoriui nustatyto atlyginimo neproporcingumą jo teikiamoms administravimo paslaugoms, matyti, jog atsakovo BUAB „GK projektai“ bankroto proceso metu teisme nebuvo ginčijama sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Bankroto proceso metu taip pat nebuvo kilusių ginčų dėl kreditorių pareikštų reikalavimų. Atsakovui reikalavimus yra pareiškusių vienuolika kreditorių, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 28 469 247,30 Lt. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, jog viso bankroto proceso metu administratoriui veikiant BUAB „GK projektai“ vardu buvo inicijuota vienintelė civilinė byla atsakovui UAB „Eura“ dėl 59 500,00 Lt skolos, 334,50 Lt delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo (Kauno apylinkės teisme civilinės bylos Nr. 2-5578-584/2013). Ši civilinė byla buvo užbaigta tarp ginčo šalių patvirtinus taikos sutartį. Kiti teismuose nagrinėjami ginčai yra susiję su bankroto procedūromis, kreditoriams ginčijant priimtus atsakovo BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimus.

59Byloje taip pat nustatyta, jog atsakovo vykdoma ūkinė veikla susijusi su nuoma. Atsakovas yra išnuomojęs jam priklausantį pastatą – sandėlį, esantį ( - ). Atsakovui taip pat priklauso turtinės teisės į kelių valstybinės žemės sklypų nuomą, atsakovas vykdo šias sutartis ir nėra jų nutraukęs. Jokios kitos ūkinės komercinės veiklos atsakovas nevykdo.

60Atsakovui priklauso statiniai, esantys ( - ), kartu su valstybinės žemės nuomos teise, kurių rinkos vertė, remiantis turto vertinimą atlikusios UAB „Ober – Haus“ duomenimis, yra 2 000 000 Lt. Atsakovas taip pat yra žemės sklypų ir statinių, esančių ( - ), savininkas, kurių numatoma rinkos vertė, jei būtų patvirtintas žemės sklypo detalusis planas su galima gyvenamųjų namų statyba, remiantis minėto turto vertintojo duomenimis, sudarytų 3 300 000 Lt.

61Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsakovas BUAB „GK projektai“ buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, tačiau iki šiol nėra prasidėjusi jo turto pardavimo ar perdavimo kreditoriams, tenkinant jų teismo patvirtintus reikalavimus, procedūra. Tam įtakos galėjo turėti keletas objektyvių veiksnių – užsitęsusi atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertinimo procedūra, užsitęsęs sprendimo dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo priėmimas, o taip pat sprendimą šiuo klausimu priėmusio 2012 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimas teismui, dėl kurio priimta pirmosios instancijos teismo nutartis iki šiol nėra įsiteisėjusi, nes buvo apskųsta apeliacine tvarka.

62Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog bankroto proceso metu faktiškai susiklosčiusi situacija, kai atsakovas BUAB „GK projektai“ buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto dar 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi, tačiau įmonės turto pardavimo ar jo perdavimo kreditoriams procedūros iki šiol nėra prasidėjusios, ir remiantis bylos duomenimis, nėra aišku, kada prasidės, ypač įvertinus atsakovui priklausančių žemės sklypų detaliųjų planų rengimo ir jų tvirtinimo galimybę, nagrinėjamu atveju yra pagrindas sutikti su apelianto atskirojo skundo argumentais dėl egzistuojančios pagrįstos abejonės, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta administravimo išlaidų suma neatitinka ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų ir teismų praktikoje suformuluotų kriterijų bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog prasidėjusios atsakovo BUAB „GK projektai“ likvidavimo stadijos metu administratoriaus vykdoma veikla yra minimali, teismuose ginčų nėra ir nebuvo, likusi įvykdyti tik turto pardavimo procedūra, o tol, kol ji prasidės – administratorius kitų pavedimų neturi. Be to, laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2013 m. sausio 14 d., už kurį kreditorių susirinkimo nutarimais yra patvirtintos administratoriaus veiklos ataskaitos, administratoriui mokėtina atlyginimo suma, kaip matyti iš 2013 m. sausio 14 d. veiklos ataskaitoje pateiktos pajamų išlaidų suvestinės, sudaro 103 630,65 Lt. Todėl BUAB „GK projektai“ 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu „dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ naikinamas, perduodant šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Nepaisant to, jog kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo gali būti taikomas tik po jo priėmimo administratoriaus suteiktoms administravimo paslaugoms ir atsiradusioms kitoms administravimo išlaidoms, kriterijumi, kuriuo gali būti remiasi sprendžiant atlyginimo administratoriui pakeitimo klausimą, gali būti iki to laiko administratoriui sumokėtas atlyginimas, jei kreditorių vertinimu jis neatitiko administratoriaus realiai suteiktų įmonės bankroto administravimo paslaugų.

 1. Dėl bylinėjimosi išlaidų

63Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinės instancijos teismui pakeitus Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį trečiojo asmens AB „DNB bankas“ tenkintų reikalavimų dalis sudaro 50 proc., todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi atsakovo BUAB „GK projektai“ naudai priteista 2420 Lt suma, susijusi su išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimu, proporcingai sumažintina (CPK 93 str. 5 d.). Iš trečiojo asmens AB „DNB banko“ atsakovo BUAB „GK projektai“ naudai priteistina jo išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, suma sudaro 1210 Lt.

64Atitinkamai išsprendžiamas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi priteistų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, paskirstymo klausimas. Kadangi bendra šių skirstytinų išlaidų suma pirmosios instancijos teisme sudarė 75,10 Lt, ji lygiomis dalimis (po 37,55 Lt) priteisiama iš procesą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimo inicijavusio kreditoriaus AB „DNB banko“ ir atsakovo BAUB „GK projektai“, iš pastarojo priteistą pinigų sumą įvykdant iš administravimui skirtų piniginių lėšų.

65Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

66Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį pakeisti.

67Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties dalį, kuria atmestas trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės „DNB bankas“ skundas, kuriuo buvo prašoma panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“ 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu ir šioje dalyje priimti naują procesinį sprendimą – skundą tenkinti.

68Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“ 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu „dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

69Sumažinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi priteistą išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą: priteisti atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „GK projektai“ (įmonės kodas 300513568) iš trečiojo asmens akcinės bendrovės „DNB bankas“ (įmonės kodas 112029270) 1210 (vieną tūkstantį du šimtus dešimt) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

70Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties dalį dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, paskirstymo: priteisti iš trečiojo asmens akcinės bendrovės „DNB bankas“ (įmonės kodas 112029270) ir atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“ (įmonės kodas 300513568) administravimui skirtų piniginių lėšų po 37,55 Lt (trisdešimt septynis Lt 55 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, valstybės naudai.

71Kitą Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti... 5. Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ pirmosios instancijos teismui nurodė, jog... 6. Dėl nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu. Bankroto administratoriaus... 7. Dėl nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu. Bankas nurodė, kad bankroto... 8. Atsiliepimu į skundą tretysis asmuo AB „SEB bankas“ sutiko su skundu,... 9. Atsiliepimu į skundą VĮ Turto bankas sutiko su skundu, prašė jį tenkinti.... 10. Atsiliepimu į skundą atsakovas BUAB „GK projektai“ prašė skundą... 11. Dėl reikalavimo patvirtinti bankroto administravimo sąmatą. Atsakovas... 12. Dėl ataskaitos patvirtinimo. Atsakovas nurodė, kad BUAB „GK projektai“... 13. Dėl administratoriaus ataskaitų apie atliktus administravimo veiksmus.... 14. Dėl turto pardavimo organizavimo. Tretysis asmuo nurodė, kad sprendimo dėl... 15. Dėl mokesčių sumokėjimo iš įmonės lėšų. Žemės mokestis, žemės... 16. Dėl administratoriaus pareigos pagrįsti patirtas bankroto administravimo... 17. Dėl reikalavimo panaikinti nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu.... 18. Tretysis asmuo RUAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į skundą prašė... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi trečiojo asmens AB... 21. Dėl nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu. Pirmosios instancijos teismas... 22. Dėl netinkamo turto pardavimo organizavimo. Pirmosios instancijos teismas... 23. Dėl mokesčių sumokėjimo iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Pirmosios... 24. Dėl administratoriaus pareigos pagrįsti patirtas bankroto administravimo... 25. Dėl nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu. Pirmosios instancijos teismas... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. Tretysis asmuo AB „DNB bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 28. Atsakovo BUAB „GK projektai“ administratorius ir tretieji asmenys RUAB... 29. 1. Dėl bankroto administratoriaus pareigų vykdymo. Priešingai, nei teigia... 30. 2. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. 2011 m. liepos 29 d. įvyko... 31. 3. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu.... 32. 4. Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo. Prieš 2013 m.... 33. 5. Dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su bankroto administravimo... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 35. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens... 36. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 37. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto argumentus dėl... 38. Vertinant apelianto argumentus dėl 2013 m. sausio 18 d. įvykusio kreditorių... 39. Pažymėtina, jog apelianto nurodytos aplinkybės, jog administratoriaus... 40. Lietuvos apeliacinis teismas savo 2012 m. kovo 28 d. nutartyje, priimtoje... 41. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta, kad įmonė turi teisę... 42. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto nuostata, įpareigojanti dėl įmonės... 43. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog tiek žemės nuomos mokesčio,... 44. Atsižvelgiant į tai, jog įgaliotinio prievolės įvykdymo priėmimas pagal... 45. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog kreditorių susirinkimo metu, sprendžiant... 46. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo... 47. Remiantis administratoriaus veiklos ataskaitos duomenimis apie turėtas... 48. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo... 49. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos... 50. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 51. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog atlyginimas administratoriui gali... 52. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog administravimo išlaidų sąmata... 53. Įvertinus tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 54. Kreditoriaus AB „DNB bankas“ ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu,... 55. Apeliantas nesutinka su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties... 56. Teisminė kreditorių susirinkimo nutarimo kontrolė skirta užtikrinti tiek... 57. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai... 58. Iš kreditoriaus AB „DNB bankas“ argumentų, kuriais jis grindžia... 59. Byloje taip pat nustatyta, jog atsakovo vykdoma ūkinė veikla susijusi su... 60. Atsakovui priklauso statiniai, esantys ( - ), kartu su valstybinės žemės... 61. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsakovas BUAB „GK... 62. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 63. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinės instancijos teismui pakeitus Kauno... 64. Atitinkamai išsprendžiamas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo... 65. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 66. Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį pakeisti.... 67. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties dalį,... 68. Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“... 69. Sumažinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi priteistą... 70. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties dalį dėl... 71. Kitą Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties dalį palikti...