Byla 2KT-111/2012
Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1234-673/2012 perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui

1L. e. p. Kauno apygardos teismo pirmininkė – Regina Cemnolonskienė, susipažinusi su pakartotiniu pareiškėjos – A. D. pareiškimu dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1234-673/2012 perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui

Nustatė

2Pareiškėja – A. D. Kauno apygardos teismui pateikė procesinį dokumentą, kurį įvardino kaip pakartotinį prašymą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui.

3Pareiškėja nurodo, kad 2012-04-27 Panevėžio apygardos teismui pateikė prašymą perduoti kitam apylinkės teismui nagrinėti ieškovų – A. D. ir P. D. ieškinį atsakovams – Kėdainių ligoninei, Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui, Neįgalumo nustatymo tarnybos Sprendimų kontrolės skyriui prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tačiau ieškinį ir prašymą teismas grąžino. 2012-05-07 ieškinį pateikė Kėdainių rajono apylinkės teismui, kuris persiuntė bylą Kauno apygardos teismui spręsti klausimą dėl pareiškimo perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas atsisakė perduoti bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui ir grąžino ją Kėdainių rajono apylinkės teismui.

4Pareiškėja prašo nušalinti Kėdainių rajono apylinkės teismą nuo ieškinio nagrinėjimo ir perduoti bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui; pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl bylos nagrinėjimo perdavimo kitam teismui, atsižvelgtina į tą aplinkybę, kad bylas, kuriose pareiškėja – A. D. bei P. D. buvo dalyvaujantys asmenys, nagrinėjo beveik visi Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjai ir visus prašymus bei skundus atmetė. Pareiškėjos nuomone, tuo atveju, jeigu būtų reiškiami nušalinimai atskiriems teisėjams, bylos nagrinėjimas būtų vilkinamas. Be to, pareiškėja pažymi, kad jos ir jos šeimos narių teisės yra grubiai pažeistos, bylų nagrinėjimas Kėdainių rajono apylinkės teisme trunka jau aštuonioliktus metus, pareiškėja ir P. D. buvo dalyvaujantys asmenys 34 civilinėse bylose, tačiau, kaip minėta, Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjai atmetė visus ieškovų pareikštus ieškinius bei skundus. Pareiškėja nurodo, kad šiuo metu ji slauganti sunkiai sergantį neįgalų sutuoktinį, turintį psichinę ir fizinę negalią, kuriai atsirasti pagrindą sudarė nusikalstami Kėdainių rajono apylinkės teismo bei kitų teismų teisėjų veiksmai, taip pat Teisėjų tarybos pirmininko Gintaro Kryževičiaus neveikimas ir galimai teisėjams daromas spaudimas; pareiškėja nurodo, jog esant reikalui, ji galėtų pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Kaip įrodymus, kurie patvirtina esant pagrindą nuo bylos nagrinėjimo nušalinti Kėdainių rajono apylinkės teismą, pareiškėja nurodo 2008-02-01 ieškininį pareiškimą ir 2010-02-20 apeliacinį skundą: nors Vilniaus apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismai ieškinio netenkino, o paduoti kasacinį skundą buvo atimta galimybė, šiuose dokumentuose dėstomi faktai patvirtina nusikalstamą Kėdainių rajono apylinkės teismo veiklą.

5Pareiškėjos – A. D. pateiktas procesinis dokumentas vertintinas kaip pareiškimas dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui. Pareiškimą atsisakytina priimti ir jis grąžintinas padavusiam asmeniui kaip paduotas nesilaikant civilinio proceso įstatymų nustatytų reikalavimų ir tvarkos.

6Pirma, pareiškėja nurodo nuo bylos pagal jos ir P. D. ieškininį pareiškimą nagrinėjimo prašanti nušalinti Kėdainių rajono apylinkės teismą, kuriam paduotas ieškinys, tačiau pareiškimą dėl nušalinimo pateikė ne teismui, kurio žinioje yra byla ir kuris nuo jos nagrinėjimo šalinamas, o aukštesnės instancijos teismui.

7Antra, pareiškėja nurodo nuo ieškinio nagrinėjimo šalinanti visą Kėdainių rajono apylinkės teismą, nes nušalinimų konkretiems teisėjams reiškimas reikštų bylos nagrinėjimo vilkinimą. Toks pareiškimas dėl nušalinimo laikytinas neatitinkančiu proceso įstatymo reikalavimų. LR CPK 68 str. 4 d. nedviprasmiškai nurodo, kokiam subjektui gali būti reiškiamas nušalinimas: jis gali būti pareiškiamas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams. Tokia įstatymų leidėjo įtvirtinta nuostata atitinka protingumo kriterijų – rajono apylinkės teismas nėra kolegialus organas, kuris pagal įstatymą būtų kompetentingas in corpore nagrinėti pareiškėjos pateiktą ieškinį: ieškinys yra paskiriamas ir jo pagrindu civilinę bylą iškelia arba tai padaryti atsisako konkretus rajono apylinkės teismo teisėjas, o ne rajono apylinkės teismas. Į pareiškėjos argumentą, kad nušalinimo atskiriems teisėjams reiškimas reikštų bylos nagrinėjimo vilkinimą, pasakytina, kad nušalinimą konkretiems Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjams (net ir visiems šiame teisme dirbantiems teisėjams) pareiškėja gali pareikšti ir pateikdama vieną procesinį dokumentą, tačiau šiame dokumente dėl kiekvieno Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo privalo būti nurodytos aplinkybės, kurios sudarytų kurį nors iš LR CPK 65-66 str. numatytų pagrindų teisėjui nušalinti (nusišalinti) nuo bylos nagrinėjimo.

8Trečia, nors civilinio proceso įstatymai neįtvirtina baigtinio pagrindų teisėjui (teismui) nušalinti (nusišalinti) nuo bylos nagrinėjimo sąrašo, o tokiu pagrindu laiko bet kokias aplinkybes, galinčias proceso dalyviams kelti abejonių teismo nešališkumu, aplinkybės, išdėstytos pareiškime dėl nušalinimo, turi būti apibrėžtos, konkretizuotos; pareiškėjo abejonės ir dvejojimai dėl teismo objektyvumo ir nesuinteresuotumo bylos baigtimi privalo būti pagrįsti konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir jas patvirtinančiais įrodymais. Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje taip pat formuojama nuostata, jog teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 2KT-33/2008).

9Tuo tarpu pareiškėjos argumentai dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo nušalinimo yra abstraktaus pobūdžio, nepagrįsti konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y., pareiškėja nurodo, kad yra įsitikinusi, jog jos ir jos šeimos narių teisės yra grubiai pažeistos. Tačiau būtent materialinių subjektinių teisių pažeidimas bet kuriuo atveju yra pagrindas kreiptis į teismą procesinės teisių gynybos. Be to, pareiškėja tvirtina, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas veikia nusikalstamai, yra veikiamas išorės subjektų, tačiau šių savo teiginių nepagrindžia jokiomis faktinėmis aplinkybėmis bei nepateikia jas patvirtinančių įrodymų, nepaaiškina, kokių nusikalstamų veikų padarymu ji įtarianti Kėdainių rajono apylinkės teisme dirbančius teisėjus. Kokias nors aplinkybes patvirtinančiais įrodymais negalima laikyti pareiškėjos teismui teiktų procesinių dokumentų – ieškinio, apeliacinio skundo, kuriose dėstoma asmeninė pareiškėjos pozicija dėl jos bei jos šeimos narių teisių pažeidimo, vardinami teisiniai argumentai, kuriais tokia pareiškėjos pozicija yra grindžiama. Dėl pareiškėjos argumento, jog bylos nagrinėjimas Kėdainių rajono apylinkės teisme yra vilkinamas dėl teisėjos Laimos Šablevičienės ligos, atsakytina, kad teisėjos liga, atsižvelgiant į jos pobūdį, trukmę, gali būti pagrindas spręsti dėl pavedimo kitam teisėjui atlikti byloje būtinus skubius veiksmus LR CPK 62 str. 8 d. pagrindu, o ne perduoti bylą kitam apylinkės teismui. Juo labiau, pagrindu nuo bylos nagrinėjimo nušalinti visus Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjus negalima laikyti pareiškėjos nurodomos aplinkybės, jog beveik visi Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjai yra nagrinėję pareiškėjos ieškinius, skundus ir juos atmetė. Negalimumo teisėjui pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą atvejus reglamentuoja LR CPK 71 str. Tai, jog teisėjas yra nagrinėjęs kokią nors kitą bylą, kurioje dalyvavo tas pats asmuo, nešalina galimybės teisėjui dalyvauti nagrinėjant kitas bylas (dėl kitų reikalavimų, reiškiamų skirtingais pagrindais), kuriose dalyvauja tas pats asmuo. Juo labiau, pagrindu teisėjui nušalinti negali būti laikomi kokie nors praeityje priimti suinteresuotam asmeniui nepalankūs procesiniai sprendimai. Su jais nesutikdamas, suinteresuotas asmuo turi teisę skųsti šiuos sprendimus įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais, ginčyti jų pagrįstumą, teisėtumą, tačiau ne besąlygiškai tvirtinti, kad teisėjas jo atžvilgiu yra šališkas, turi išankstinių neigiamų nuostatų.

10Vadovaudamasi LR CPK 290-292 str., 115 str. 6 d., 68 str. 4 d., l. e. p. Kauno apygardos teismo pirmininkė

Nutarė

11Pareiškėjos – A. D. pateiktą procesinį dokumentą, kuris laikytinas pareiškimu dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, atsisakyti priimti ir grąžinti padavusiam asmeniui.

12Pasiųsti pareiškėjai patvirtintą nutarties kopiją.

13Nutartis neskundžiama. L. e. p. teismo pirmininkė

14Regina Cemnolonskienė

Proceso dalyviai
Ryšiai