Byla 2A-1859/2013
Dėl viešuju pirkimu komisijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcine bendrove „KLAIPEDOS MONOLITAS“, UAB „BANDUVA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Kazio Kailiuno (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), Gintaro Peciulio, Alvydo Poškaus, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „SMD“ apeliacini skunda del Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1010-460/2013 pagal ieškovo UAB „SMD“ ieškini atsakovui Klaipedos miesto savivaldybes administracijai del viešuju pirkimu komisijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcine bendrove „KLAIPEDOS MONOLITAS“, UAB „BANDUVA“.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi apeliacini skunda, n u s t a t e :

  1. Ginco esme

3Byloje nagrinejamas gincas del neteiseto perkanciosios organizacijos sprendimo viešajame pirkime.

4Ieškovas UAB „SMD“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kuri veliau patikslino, prašydama panaikinti Klaipedos miesto savivaldybes administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 28 d. sprendima del tiekejo UAB „SMD“ konkursinio pasiulymo persvarstymo ir atmetimo.

5Ieškovas nurode, kad prieme kvietima dalyvauti atsakovo vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Klaipedos mokyklos pastato (Smeltes progimnazija), unikalus Nr. ( - ) ir mokyklos pastato (Vyduno vidurines mokyklos ir Salio Šemerio suaugusiuju gimnazijos), unikalus Nr. ( - ), modernizavimo darbu su projektavimo paslauga pirkimas“ (toliau – konkursas). Atsakovas 2012 m. spalio 30 d. pranešimu informavo, kad ieškovo UAB „SMD“ pateikta minimaliu kvalifikaciniu reikalavimu deklaracija atitinka konkurso salygose nustatytus reikalavimus ir ieškovas toliau dalyvauja tolesnese konkurso procedurose. 2012 m. lapkricio 29 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija ivertino dalyviu pasiulymus pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir nustate pasiulymu eile, I pirkimo daliai laimejusiu pripažintas pagal jungtines veiklos sutarti veikianciu UAB „Statybos techniniai sprendimai“ ir UAB „Lyderio grupe“ pateiktas pasiulymas, II pirkimo daliai – pagal jungtines veiklos sutarti veikianciu UAB „Gora“ ir UAB „Viremida“ pasiulymas. Konkurso laimetojui atsisakius sudaryti su atsakovu viešojo pirkimo – pardavimo sutarti, 2013 m. sausio 28 d. atsakovas prieme sprendima atmesti ieškovo ir kitu tiekeju pasiulymus del per dideles pasiulymu kainos. Ieškovas pateike atsakovui pretenzija, kuria atsakovas atmete kaip nepagrista.

6Ieškovo nuomone, atsakovo argumentas, kad pasiulymai del per dideles kainos gali buti atmetami tik visu likusiuju tiekeju kartu, yra nepagristas. Pirma, toks argumentas neatitinka atsakovo nustatytu konkurso IX skyriaus 65.4. punkto nuostatu. Antra, konkursinio pasiulymo vertinimas kainos dydžio aspektu yra atliekamas konkursiniu pasiulymu vertinimo stadijoje ir i pasiulymu eile itraukiami tik išnagrineti, ivertinti ir perkanciosios organizacijos apibrežtus reikalavimus atitinkantys pasiulymai. Del to ieškovo konkursinio pasiulymo kainos priimtinumo vertinimas lyginant ja su pirmuoju pasiulymu eileje irašytu konkursiniu pasiulymu, taciau nekreipiant i pasiulymo kainos santyki su numatyta finansavimo suma, yra visiškai nekorektiškas – kainu lyginimas tarpusavyje anaiptol neužtikrina VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu keliamu tikslu igyvendinimo ir neleidžia padaryti objektyvios išvados apie šiu kainu priimtinuma.

7Ieškovas pažymejo, jog konkursas finansuojamas valstybes lešomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmu programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4.-UM-03-V priemone „Viešosios paskirties pastatu renovavimas nacionaliniu lygiu“. Finansavimas projektui numatytas Lietuvos Respublikos ukio ministro 2009 m. liepos 24 d. isakymu Nr. 4-379, kurio sarašo Nr. 4 89 punkte nurodyta projekto igyvendinimui skiriama suma – 3 000 000 Lt. Taciau ieškovo konkursiniame pasiulyme pasiulyta kaina tera tik 1 667 483,67 Lt. Ieškovas nurode, kad skelbdama konkursa perkancioji organizacija nebuvo nustaciusi kainos tinkamumo kriteriju, ji apsiribojo nurodymu, jog perkama paslauga pagal geriausia pasiulyma, t.y. pagal mažiausios kainos kriteriju, todel aptariamu atveju turi buti orientuojamasi i projekto igyvendinimui skirtas lešas. Del to atsakovas atmesdamas ieškovo konkursini pasiulyma pažeide VPI ir konkurso salygu reikalavimus, anksciau jos patikrinta ir tinkamu pripažinta pasiulyma neteisetai pervertino pakartotinai ir nepagristai sprende siuloma kaina esant per didele.

8Atsiliepimu atsakovas Klaipedos miesto savivaldybes administracija praše ieškovo UAB “SMD” ieškini atmesti kaip nepagrista. Atsakovas nurode, kad I ir II vietose esanciu tiekeju pasiulytos kainos skiriasi 44 procentais, todel atsakovas turejo ivertinti, ar II vietoje esancio tiekejo UAB „SMD“ kaina yra priimtina ir nera per didele. Atsakovas pažymejo, jog pateike paraiška finansavimui gauti, joje viso projekto biudžetas yra 1 621 767,14 Lt (iskaitant išlaidas, nesusijusias su perkamomis paslaugomis, pvz. technines priežiuros paslaugos, projekto administravimas ir kt.). UAB „SMD“ pasiulymo kaina yra 1 667 483,67 Lt ir tai viršija ne tik Energinio audito ataskaitoje nurodyta investiciju verte, bet ir viso investicinio projekto verte.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

10Klaipedos apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. sprendimu ieškovo UAB „SMD“ ieškini atmete, panaikino Klaipedos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartimi atsakovui Klaipedos miesto savivaldybes administracijai taikytas laikinasias apsaugos priemones.

11Teismas nustate, kad Klaipedos miesto savivaldybes administracijos viešuju pirkimu komisija iš pradžiu pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarka ivertino konkursui pateiktus dalyviu pasiulymus, patikrino tiekejo, kurio pasiulymas pagal vertinimo rezultatus gali buti pripažintas laimejusiu, atitikti minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, ir 2012 m. lapkricio 28 d. vykusiame posedyje nustate pasiulymu eile ir laimejusi pasiulyma. Teismas nurode, jog esant situacijai, kai konkurso laimetojas del neivardytu priežasciu atsisako sudaryti sutarti, viešuju pirkimu komisija prieš siulydama sudaryti sutarti pasiulymu eileje kitam po atsisakiusiojo dalyvio esanciam tiekejui visu pirma turi ivertinti, ar jo siuloma kaina nera per didele. Teismas konstatavo, kad atsakovas, vadovaudamasis VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir konkurso salygu 65.4. punktu, ivertino tiekejo, kurio pasiulymas galejo buti pripažintas laimejusiu kvalifikacija ir sudare pasiulymu eile. Teismas, pasisakydamas del projekto kainos, nustate, kad atsakovas turejo ivertinti, ar II vietoje esancio tiekejo – ieškovo kaina yra priimtina ir nera per didele (VPI 39 str. 2 d. 3 p. ir konkurso salygu 65.4 p.). Teismas konstatavo, kad VPI nenumato apribojimu perkanciajai organizacijai, atsiradus naujoms aplinkybems (šiuo atveju, UAB „Gora“, kurios kaina buvo priimtina, atsisakius sudaryti sutarti), ivertinti likusiu tiekeju pasiulymu kainos priimtinuma.

12Teismas pažymejo, kad pagal VPI 3 straipsnio 2 dali visais atvejais perkancioji organizacija privalo ivertinti, ar potencialaus laimetojo kaina yra priimtina ir bus pasiektas viešuju pirkimu tikslas racionaliai panaudoti lešas. Teismas nustate, kad ieškovo UAB „SMD“ pasiulymo kaina yra 1 667 483,67 Lt ir tai viršija ne tik Energinio audito ataskaitoje nurodyta investiciju verte, bet ir viso investicinio projekto verte. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme, konstatavo, kad atsakovas pagristai tiekeju pasiulymus, kuriu kaina viršija Energinio audito numatyta investiciju verte, atmete del per dideles ir perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos.

13Teismas, pasisakydamas del VPI itvirtintu skaidrumo ir lygiateisiškumo principu pažeidimo, nustate, kad atmetus visu tiekeju pasiulymus del per dideles ir perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos nera jokio pagrindo abejoti perkanciosios organizacijos sprendimu skaidrumu, salygu nesažiningai konkurencijai sudarymu ar vienu tiekeju teisiu iškelimu aukšciau kitu. Teismas pažymejo, jog siekiant skaidriai ivykdyti viešojo pirkimo proceduras ir racionaliai panaudoti Europos Sajungos lešas, ne tik yra pagrindas, bet ir tikslinga atlikti viešojo pirkimo proceduras iš naujo.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i apeliacini skunda argumentai

15Ieškovas UAB „SMD“ apeliaciniu skundu prašo Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendima pakeisti ir priimti nauja sprendima – ieškini tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas pažeide istatymo nustatyta pareiga motyvuoti ir pagristi savo išvadas.
  2. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad konkursa laimejusiam tiekejui atsisakius sudaryti sutarti, perkancioji organizacija gali vertinti kitu tiekeju siulomu kainu primtinuma, yra nepagristas. Taip pat pažymejo, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos teismu praktikos, kuriose laikomasi nuostatos, kad i konkurso pasiulymu eile irašyti pasiulymai nebegali buti revizuojami pasiulytos kainos tinkamumo požiuriu.
  3. Atsakovas turejo numatyti Energetinio audito ataskaitoje nurodytu investiciju sumos pokycio galimybe (del statybos sanaudu pokyciu ir didesnes, negu nurodyta ataskaitoje, faktines darbu apimties pirkimo), bet neturejo jokio pagrindo lukesciui, kad tiekejai konkurse siulys audito ataskaitoje nurodytos investiciju sumos neviršijancias kainas. Atsakovas nepagrinde ir neirode, kad jo finansuotojui pateiktoje paraiškoje nurodyta finansavimo lešu suma yra objektyviai pagrista ir nera galimybiu jos keisti.

16Atsakovas Klaipedos miesto savivaldybes administracija atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo ji atmesti kaip nepagrista, pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškovo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo susiformavusios teismu praktikos del pasiulymu revizavimo kainos tinkamumo požiuriu yra nepagristas.
  2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad VPI nenumato apribojimu perkanciajai organizacijai, atsiradus naujoms aplinkybems (šiuo atveju, UAB „Gora“, kurios kaina buvo priimtina, atsisakius sudaryti sutarti) ivertinti likusiu tiekeju pasiulymu kainos priimtinuma yra teiseta ir pagrista. Atsakovo argumentas, kad konkursinio pasiulymo vertinimas kainos aspektu negalejo buti atliekamas po to, kai jau buvo sudaryta pasiulymu eile, atmestinas kaip nepagristas.
  3. Apelianto teiginiai, kad paraiška finansavimui gauti perkancioji organizija gali pakeisti, neturetu buti vertinamas kaip pagrindas pripažinti pasiulymo atmetima del per dideles kainos nepagristu. Pagal teises aktus paraiškos yra vertinamos ekonominiu požiuriu, atsižvelgiant i priemonei skirtu lešu kieki, išlaidu realuma ir butinuma ir per didele kaina gali lemti paraiškos atmetima ar finansavimo masto sumažinima. Apelianto argumentai del Energinio audito ataskaitos neatitikimo šiu dienu realijoms yra nepagristi. Viešuju pirkimu komisija pagristai tiekeju pasiulymus, kuriu kaina viršija Energinio audito numatyta investiciju verte, atmete del per dideles ir perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkintinas, Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

19Kolegijos nuomone, byla išnagrinejes pirmosios instancijos teismas nustate visas bylai reikšme turincias aplinkybes, byloje surinktus irodymus vertino nepažeisdamas irodymu vertinimo taisykliu, tinkamai taike materialios bei procesines teises normas ir prieme teiseta bei pagrista sprendima (CPK 17, 21, 263 str. 1 d.), teismo sprendimas atitinka CPK 270 straipsnyje nustatytus sprendimo turinio reikalavimus ir yra pakankamai motyvuotas, todel apelianto teiginiai del skundžiamo sprendimo nemotyvavimo yra nepagristi.

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribu butu pažeistos asmens, visuomenes ar valstybes teises ir teiseti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacines instancijos teismas ex officio patikrina, ar nera CPK 329 straipsnyje nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu. Nagrinejamu atveju teiseju kolegija nenustate CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytu absoliuciu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu, todel apskusto sprendimo teisetumas ir pagristumas vertintinas apeliacinio skundo teisinio ir faktinio pagrindo ribose (CPK 320 str. 2 d.).

21Del faktiniu bylos aplinkybiu

22Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Klaipedos miesto savivaldybes administracija vykdo supaprastinta atvira konkursa „Klaipedos mokyklos pastato (Smeltes progimnazija), unikalus Nr. ( - ) ir mokyklos pastato (Vyduno vidurines mokyklos ir Salio Šemerio suaugusiuju gimnazijos), unikalus Nr. ( - ), modernizavimo darbu su projektavimo paslauga pirkimas“. Pirkimo objektas – Klaipedos mokyklos pastato (Smeltes progimnazija) ir mokyklos pastato (Vyduno vidurines mokyklos ir Salio Šemerio suaugusiuju gimnazijos), modernizavimo darbai su projektavimo paslauga. Pirkimas yra skirstomas i dvi dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis: I pirkimo dalis - Klaipedos mokyklos pastato (Smeltes progimnazija) modernizavimo darbai su projektavimo paslauga ir II pirkimo dalis - mokyklos pastato (Vyduno vidurines mokyklos ir Salio Šemerio suaugusiuju gimnazijos) modernizavimo darbai su projektavimo paslauga. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2012 m. rugsejo 27 d. isakymu Nr. AD1-2235 patvirtintos Klaipedos mokyklos pastato („Smeltes“ progimnazija) ir mokyklos pastato (Vyduno vidurine mokykla ir Salio Šemerio suaugusiuju gimnazija) modernizavimo darbu su projektavimo paslauga pirkimo, atliekamo supaprastinto atviro konkurso budu, salygos. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasiulymai vertinami pagal mažiausios kainos kriteriju. Viešuju pirkimu komisijos 2012 m. sausio 28 d. sprendimu II pirkimo dalyje buvo atmesti visu kitu tiekeju pasiulymai del per dideles ir nepriimtinos perkanciajai organizacijai kainos, pasiulymu eileje 1 vietoje esanciam tiekejui atsisakius sudaryti sutarti.

23Byloje nagrinejamas gincas del viešojo pirkimo teisiniu santykiu. Apeliantas nurodo, kad ieškinys (o tuo paciu ir apeliacinis skundas) iš esmes yra grindžiamas dviem aplinkybemis. Pirma, pasiulymo vertinimas kainos aspektu turejo buti vertinamas konkursiniu pasiulymu vertinimo stadijoje, todel konkursa laimejusiam dalyviui atsisakius sudaryti sutarti, perkancioji organizacija atmesdama likusiu tiekeju konkursinius pasiulymus del per dideles kainos pažeide VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punkta ir konkurso salygu 65.4 punkta. Antra, viešuju pirkimu komisija nepagristai atmete tiekeju pasiulymus, kuriu kaina viršija Energinio audito numatyta investiciju verte, del per dideles ir perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos. Taciau sutikti su šiais ieškovo teiginiais nera pagrindo.

24Del viešuju pirkimu

25Viešuju pirkimu institutas yra tiek nacionalines, tiek Europos Bendrijos teises objektas, todel, be nacionalines teises aktu, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teises aktais – direktyvomis. Taciau Bendrijos teise nereguliuoja visu viešuju pirkimu teisinio reguliavimo aspektu, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešuju pirkimu teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teises aktai. Bendrieji teises aktai CK ir CPK, specialieji teises aktai – VPI bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teises aktai. Remiantis VPI 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkanciajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo proceduras ir nustatant laimetoja butu laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principu bei kitu istatymo reikalavimu igyvendinant pirkimu tiksla – sudaryti viešojo pirkimo sutarti, leidžiancia isigyti perkanciajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingu prekiu, paslaugu ar darbu, racionaliai panaudojant lešas. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas teismu praktika aiškinant ir taikant viešuju pirkimu instituta, yra nurodes, kad Viešuju pirkimu istatymu siekiama skatinti kokybiška prekiu ir paslaugu, reikalingu užtikrinti valstybes ir savivaldybiu darnia ir tinkama veikla, gavima, skatinti konkurencija ir rinkos pletra, užtikrinti racionalu valstybes biudžeto lešu naudojima, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, igyvendinti priemones, atsižvelgiant i Nacionalines kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešuju pirkimu teisinis reglamentavimas susijes su viešojo intereso apsauga, todel VPI viešiesiems pirkimams nustatyti specialus reikalavimai, o šio istatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad butu apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. rugsejo 21 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendriju Teisingumo Teismas viešojo pirkimo proceduru koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekiu, paslaugu judejimo bei isisteigimo laisves apsauga, bet ir tiekeju ekonominiu interesu apsauga bei šiu tiekeju tarpusavio konkurencijos skatinima (Europos Bendriju Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancuzija, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

26Del VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir konkurso salygu 65.4 punkto

27Apeliantas apeliacini skunda grindžia argumentu, kad pasiulymo vertinimas kainos aspektu turejo buti vertinamas konkursiniu pasiulymu vertinimo stadijoje, todel konkursa laimejusiam dalyviui atsisakius sudaryti sutarti, perkancioji organizacija atmesdama likusiu tiekeju konkursinius pasiulymus del per dideles kainos pažeide VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punkta ir konkurso salygu 65.4 punkta. Apelianto nuomone, pagal konkurso salygas turejo buti kvieciamas sudaryti sutarti tiekejas, esantis pirmas po tiekejo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutarti. Su tokiais apelianto apeliacinio skundo argumentais apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija nesutinka.

28Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad atsakovas konkurso salygu IX skyriuje nustate pasiulymu nagrinejimo tvarka ir pasiulymo atmetimo priežastis, X skyriuje ivardino pasiulymo vertinimo kriterijus. Pirma, vertinami konkursui pateiktu dalyviu pasiulymai. Antra, tikrinama tiekejo, kurio pasiulymas pagal vertinimo rezultatus gali buti pripažintas laimejusiu, atitikti minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Trecia, perkanciosios organizacijos neatmesti pasiulymai vertinami pagal mažiausios kainos kriteriju. Bylos duomenys patvirtina, kad viešuju pirkimu komisija, vadovaudamasi konkurso salygose nustatytais vertinimo kriterijais ir tvarka, ivertino konkursui pateiktus dalyviu pasiulymus, patikrino tiekejo, kurio pasiulymas pagal vertinimo rezultatus gali buti pripažintas laimejusiu, atitikti minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, 2012 m. lapkricio 28 d. sprendimu nustate pasiulymu eile ir laimejusi pasiulyma. Pagal konkurso salygu 58 punkta jeigu dalyvis, kurio pasiulymas gali buti pripažintas laimejusius, atitiko perkanciosios organizacijos keliamus minimalius reikalavimus, kitu dalyviu kvalifikacija netikrinama. Del to sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo argumentas, kad pasiulymo vertinimas kainos aspektu turejo buti vertinamas konkursiniu pasiulymu vertinimo stadijoje yra nepagristas.

29Bylos duomenys patvirtina, kad potencialus konkurso II pirkimo dalies laimetojas UAB „Gora“ atsisake sudaryti su atsakovu pirkimo sutarti. Konkurso salygu 72 punkte nustatyta, kad tiekejui, kuriam buvo pasiulyta sudaryti pirkimo sutarti, raštu atsisakius ja sudaryti, perkancioji organizacija siulo sudaryti pirkimo sutarti tiekejui, kurio pasiulymas pagal pasiulymu eile yra pirmas po tiekejo, atsisakiusio sudaryti sutarti. Be to, teiseju kolegija pažymi, kad perkancioji organizacija negali atmesti kitu tiekeju pasiulymu tais atvejais, jeigu bent vienas iš visu pirkime dalyvavusiu tiekeju pasiule perkanciajai organizacijai priimtina kaina. Taciau byloje esanti atsakovu ekspertu grupes išvada del II pirkimo dalies laimejusio tiekejo pakeitimo patvirtina aplinkybe, kad siulomos kainos skirtumas tarp I ir II vietu – 508 025,37 Lt su PVM, t.y. I ir II vietos tiekeju kainos skiriasi apie 44 procentus. Pagal VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punkta ir konkurso salygu 65.4. punkta perkancioji organizacija pasiulyma turi atmesti, jeigu visu dalyviu, kuriu pasiulymai neatmesti del kitu priežasciu, buvo pasiulytos per dideles, perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos. Del to teiseju kolegija sprendžia, kad atsakovas, nepažeisdamas VPI nuostatu ir viešojo pirkimo proceduru, pagristai nutare visu pirma ivertinti, ar ieškovo siuloma kaina nera per didele. Be to, pirmosios instancijos teismas pagristai sprende, kad VPI nenumato apribojimu perkanciajai organizacijai, atsiradus naujoms aplinkybems, ivertinti ir likusiu tiekeju pasiulymus. Taigi pasiulymai del per dideles pasiulytos kainos gali buti atmetami tik visu dalyviu kartu. Teiseju kolegija pažymi, kad pagal suformuota teismu praktika VPI ir kituose teises aktuose nustatyti reikalavimai perkanciajai organizacijai, tiekejams yra nustatyti ne tam, kad butu atliktos formalios proceduros, o siekiant viešuju pirkimu tikslo. Lietuvos Aukšciausias Teismas yra išaiškines, kad VPI ir kituose teises aktuose nustatyti reikalavimai perkanciajai organizacijai ir tiekejams yra nustatyti, siekiant viešuju pirkimu tikslu, todel viešuju pirkimu teisiniu santykiu formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šiu tikslu ir nepažeidžia viešuju pirkimu principu. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija atmeta kaip nepagristus apelianto apeliacinio skundo argumentus, susijusius su netinkamu pasiulymo vertinimu kainos aspektu.

30Del kainos nustatymo

31Apeliantas apeliacini skunda grindžia ir tuo argumentu, kad viešuju pirkimu komisija nepagristai atmete tiekeju pasiulymus, kuriu kaina viršija Energinio audito numatyta investiciju verte, del per dideles ir perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos. Su tokiu apelianto apeliacinio skundo argumentu apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija nesutinka.

32VPI 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimu tikslas – vadovaujantis šio istatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutarti, leidžiancia isigyti perkanciajai organizacijai (atlikti pirkima igaliojusiai perkanciajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingu prekiu, paslaugu ar darbu, racionaliai naudojant tam skirtas lešas. Siekiant racionalaus lešu panaudojimo perkanciajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojanciu teisiniu reguliavimu turi buti sudaroma galimybe isigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnemis jai salygomis. Tai inter alia reiškia, kad perkancioji organizacija turi tureti tokias pacias salygas isigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkejas. Suprantama, perkancioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo proceduras ir nustatant laimetoja butu laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principu (VPI 3 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenys patvirtina, kad konkursas yra finansuojamas Europos Sajungos Sanglaudos fondo lešomis, Lietuvos Respublikos valstybes biudžeto ir Klaipedos savivaldybes administracijos lešomis. Del to racionaliai turi buti naudojamos ne tik savivaldybes ar biudžetu lešos, taciau ir Europos Sajungos fondu lešos. Apelianto teiginiai, kad paraiška finansavimui gauti perkancioji organizacija gali pakeisti, neturetu buti vertinami kaip pagrindas pripažinti pasiulymo atmetima del per dideles pasiulymo kainos nepagristu. Teiseju kolegija pažymi, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. gruodžio 19 d. nutarime Nr.1443 „Del projektu administravimo ir finansavimo taisykliu patvirtinimo“ nustatyta, kad paraiškos yra vertinamos ekonominiu požiuriu, atsižvelgiant i priemonei skirtu lešu kieki, išlaidu realuma ir butinuma ir per didele kaina gali lemti paraiškos atmetima ar finansavimo masto sumažinima. Del nurodytu motyvu ir pagal pateiktus i byla irodymus teiseju kolegija sprendžia, kad perkancioji organizacija, vykdydama pirkima, nepadare pažeidimu, turejusiu reikšme pagal istatymus teisingam pirkimo atlikimui, taip pat pažeidusiu viešuju pirkimu principus.

33Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, bei kad Energinio audito ataskaita yra ES finansuojamo projekto dalis, teiseju kolegija atmeta kaip nepagristus apelianto apeliacinio skundo argumentus, susijusius su finansuotojui pateiktoje paraiškoje nurodyta finansavimo lešu suma. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad viešuju pirkimu komisija pagristai tiekeju pasiulymus, kuriu kaina viršija Energinio audito numatyta investiciju verte, atmete del per dideles ir perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos yra teiseta ir pagrista. Siekiant skaidriai ivykdyti viešojo pirkimo proceduras ir racionaliai panaudoti Europos Sajungos lešas, ne tik yra pagrindas, bet ir tikslinga atlikti viešojo pirkimo proceduras iš naujo.

34Del kitu apeliacinio skundo argumentu

35Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nera reikšmingi teisingam bylos išnagrinejimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisetumui bei pagristumui, todel apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija atskirai del ju nepasisako.

36Del nurodytu motyvu teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagristas ir atmestinas, o Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

38Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendima palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi apeliacini skunda, n u s t a t e : 3. Byloje nagrinejamas gincas del neteiseto perkanciosios... 4. Ieškovas UAB „SMD“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kuri veliau patikslino,... 5. Ieškovas nurode, kad prieme kvietima dalyvauti atsakovo vykdomame... 6. Ieškovo nuomone, atsakovo argumentas, kad pasiulymai del per dideles kainos... 7. Ieškovas pažymejo, jog konkursas finansuojamas valstybes lešomis pagal... 8. Atsiliepimu atsakovas Klaipedos miesto savivaldybes administracija praše... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 10. Klaipedos apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. sprendimu ieškovo UAB „SMD“... 11. Teismas nustate, kad Klaipedos miesto savivaldybes administracijos viešuju... 12. Teismas pažymejo, kad pagal VPI 3 straipsnio 2 dali visais atvejais... 13. Teismas, pasisakydamas del VPI itvirtintu skaidrumo ir lygiateisiškumo... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i apeliacini skunda argumentai... 15. Ieškovas UAB „SMD“ apeliaciniu skundu prašo Klaipedos apygardos teismo... 16. Atsakovas Klaipedos miesto savivaldybes administracija atsiliepimu su... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas, Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 21... 19. Kolegijos nuomone, byla išnagrinejes pirmosios instancijos teismas nustate... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos... 21. Del faktiniu bylos aplinkybiu... 22. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Klaipedos miesto... 23. Byloje nagrinejamas gincas del viešojo pirkimo teisiniu santykiu. Apeliantas... 24. Del viešuju pirkimu ... 25. Viešuju pirkimu institutas yra tiek nacionalines, tiek Europos Bendrijos... 26. Del VPI 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir konkurso salygu 65.4 punkto ... 27. Apeliantas apeliacini skunda grindžia argumentu, kad pasiulymo vertinimas... 28. Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad atsakovas konkurso salygu... 29. Bylos duomenys patvirtina, kad potencialus konkurso II pirkimo dalies... 30. Del kainos nustatymo... 31. Apeliantas apeliacini skunda grindžia ir tuo argumentu, kad viešuju pirkimu... 32. VPI 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimu tikslas – vadovaujantis šio... 33. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, bei kad Energinio audito ataskaita yra ES... 34. Del kitu apeliacinio skundo argumentu... 35. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis... 36. Del nurodytu motyvu teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra... 37. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 38. Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendima palikti nepakeista....