Byla 2-1010-460/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS MONOLITAS“, uždaroji akcinė bendrovė „BANDUVA“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė 2013-02-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu, 2013-02-27 patikslintu ieškiniu, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013-01-28 sprendimą dėl UAB „SMD“ konkursinio pasiūlymo persvarstymo ir atmetimo. Nurodo, jog UAB „SMD“ dalyvavo atsakovės vykdomame Klaipėdos mokyklos pastato –Smeltės progimnazija ir mokyklos pastato – Vydūno vidurinės mokyklos ir Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos modernizavimo darbų su projektavimo paslauga pirkimo supaprastintame atvirame konkurse. Atsakovės 2012-10-30 pranešimu ieškovė buvo informuota, kad ieškovės minimalių kvalifikacinių reikalavimų deklaracija atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir ieškovė toliau dalyvauja tolesnėse konkurso procedūrose. Teigia, jog atsakovės 2012-11-29 pranešimu buvo informuota apie konkurse sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje (II pirkimo dalyje) pirmuoju nurodyta UAB „Gora“ jungtinėje veikloje su UAB „VIREMIDA“ konkursinis pasiūlymas, antruoju – UAB „SMD“ su jungtinės veiklos partneriais konkursinis pasiūlymas ir t .t. laimėtoja pripažįstant UAB „Gora“ jungtinėje veikloje su UAB „VIREMIDA“ konkursinį pasiūlymą. Pažymi, jog ieškovė 2013-01-30 gavo atsakovės pranešimą, juo buvo informuota, kad UAB „Gora“ atsisakė sudaryti sutartį, todėl dėl per didelės pasiūlytos ieškovės ir kitų tiekėjų kainos atsakovei pasiūlymai yra nepriimtini. Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, tačiau atsakovė pretenziją atmetė (b. l. 2–7, 101–106). Ieškovė teigia, jog atsakovė nenurodė teisės normos, kuria vadovaujasi teigdama, kad pasiūlymai per didelės kainos argumentu galėtų būti atmetami tik visi kartu. Negana to, tokia jos interpretacija yra visiškai nelogiška – sekant atsakovės aiškinimu, bent vienam konkurso dalyviui pasiūlius per didelę kainą, turėtų būti atmetami visi, t. y. ir perkančiajai organizacijai priimtinas kainas pasiūliusių tiekėjų konkursiniai pasiūlymai (dėl to visiškai realu, jog perkančioji organizacija niekada negalėtų užbaigti pirkimo, jei bent vienas tiekėjas pasiūlytų per didelę kainą). Paminėtas aiškinimas, be kita ko, neatitinka ir atsakovės nustatytų konkurso sąlygų. Šių sąlygų IX skyrius apibrėžia konkurso pasiūlymų nagrinėjimo ir jų atmetimo sąlygas bei tvarką. Šio skyriaus 65.4. punktas nustato, kad viešojo pirkimo komisija atmeta konkursinį pasiūlymą, jeigu „visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos“. Ieškovei akivaizdu, jog konkursinio pasiūlymo vertinimas kainos dydžio aspektu yra atliekamas konkursinių pasiūlymų vertinimo stadijoje ir į pasiūlymų eilę įtraukiami tik išnagrinėti, įvertinti ir perkančiosios organizacijos apibrėžtus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai. Šiame kontekste mano, jog ieškovės konkursinio pasiūlymo kainos priimtinumo vertinimas lyginant ją su pirmuoju pasiūlymų eilėje įrašytu konkursiniu pasiūlymu, tačiau nekreipiant į pasiūlymo kainos santykį su numatyta finansavimo suma, yra visiškai nekorektiškas – kainų lyginimas tarpusavyje anaiptol neužtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu keliamų tikslų įgyvendinimo ir neleidžia padaryti objektyvios išvados apie šių kainų priimtinumą. Pažymėjo, jog mokyklos pastato Vydūno vidurinės mokyklos ir Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos modernizavimo darbai su projektavimo darbais finansuojami valstybės lėšomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4.-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Finansavimas projektui numatytas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-07-24 įsakymu Nr. 4-379, kurio sąrašo Nr. 4 89 punkte nurodyta projekto įgyvendinimui skiriama suma – 3 000 000 Lt. Mano, kad ieškovės konkursiniame pasiūlyme pasiūlyta kaina tėra tik 1 667 483,67 Lt, susiklosčiusiomis aplinkybėmis būtų galima tik spėlioti, kodėl perkančiajai organizacijai yra nepriimtina numatomus rekonstrukcijos darbus pirkti už 56 procentus tam skirtų lėšų tesiekiančią sumą. Atkreipė dėmesį, kad skelbdama konkursą perkančioji organizacija nebuvo nustačiusi kainos tinkamumo kriterijų, ji apsiribojo nurodymu, jog perkama pagal geriausią pasiūlymą pagal mažiausios kainos kriterijų, todėl aptariamu atveju turi būti orientuojamasi į projekto įgyvendinimui skirtas lėšas. Dėl šios priežasties ieškovė konstatuoja, jog ieškovės kaina negali būti laikoma per didele ir nepriimtina perkančiajai organizacijai, kadangi suteikia jai galimybę nupirkti reikalingus darbus panaudojant tam kiek daugiau negu pusę tam numatytų lėšų. Pažymėjo, kad ieškovės pasiūlyta kaina iš esmės atitinka rinkos kainas – yra šiek tiek aukštesnė negu kitų į konkurso pasiūlymų eilę įrašytų dalyvių pasiūlymai. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, ieškovė mano, jog anksčiau aptarti viešojo pirkimo proceso pažeidimai sudaro pagrindą konstatuoti, jog atmesdama ieškovės konkursinį pasiūlymą atsakovė iš esmės pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo ir konkurso sąlygų reikalavimus, anksčiau jos patikrintą ir tinkamu pripažintą pasiūlymą neteisėtai pervertino pakartotinai ir nepagrįstai sprendė siūlomą kainą esant per didelę. Atsakovės priimtas sprendimas iš esmės paneigia ieškovės pagrįstą lūkestį sudaryti pirkimo sutartį.

3Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą. Juo prašo UAB „SMD“ ieškinį atmesti. Nurodo, jog I ir II vietoje esančių tiekėjų pasiūlytos kainos skiriasi 44 procentais (t. y. II vietoje pasiūlymų eilėje esančios tiekėjos kaina didesnė daugiau kaip pusę milijono litų), todėl Savivaldybės administracija turėjo įvertinti, ar II vietoje esančios tiekėjos – UAB „SMD“ su jungtinės veiklos partneriais kaina yra priimtina ir nėra per didelė. Pažymėjo, jog savivaldybės administracija pateikė paraišką finansavimui gauti, joje viso projekto biudžetas yra 1 621 767,14 Lt (įskaitant išlaidas, nesusijusias su perkamomis paslaugomis, pvz. techninės priežiūros paslaugos, projekto administravimas ir kt.). UAB „SMD" pasiūlymo kaina yra 1 667 483,67 Lt ir tai viršija ne tik Energinio audito ataskaitoje nurodytas investicijų vertes, bet ir viso investicinio projekto vertę. Atkreipė dėmesį, kad ieškovei nėra jokių kliūčių teikti savo pasiūlymą naujai paskelbtame konkurse ir sąžiningai konkuruoti su kitais tiekėjais (b. l. 108–110).

4Ieškinys atmestinas.

5Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. AD1-2235 patvirtintos Klaipėdos mokyklos pastato („Smeltės“ progimnazija), unikalus Nr. 2197-9001-4015, ir mokyklos pastato (Vydūno vidurinė mokykla ir Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija), unikalus Nr. 2196-8003-8010, modernizavimo darbų su projektavimo paslauga pirkimo, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, sąlygos. Pirkimo objektas išskaidytas į dvi dalis. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos priimtu sprendimu (apie tai visi tiekėjai informuoti Viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. sausio 30 d. pranešimu Nr. (14.20)-VP3-44) II pirkimo dalyje buvo atmesti visų kitų tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės ir nepriimtinos perkančiajai organizacijai kainos, pasiūlymų eilėje 1 vietoje esančiam tiekėjui atsisakius sudaryti sutartį.

6Teismas nesutinka su ieškovės argumentais, kad pasiūlymo vertinimas kainos aspektu turėjo būti vertinamas konkursinių pasiūlymų vertinimo stadijoje. Atkreiptinas dėmesys, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija iš pradžių pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką įvertino konkursui pateiktus dalyvių pasiūlymus, patikrino tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, ir 2012 m. lapkričio 28 d. vykusiame posėdyje nustatė pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą (b. l. 59–60). Teismas sutinka, jog esant situacijai, kai konkurso laimėtojas dėl neįvardytų priežasčių atsisakė sudaryti sutartį, Viešųjų pirkimų komisija prieš siūlydama sudaryti sutartį pasiūlymų eilėje kitam po atsisakiusiojo dalyvio esančiam tiekėjui visų pirma turėjo vertinti, ar jo siūloma kaina nėra per didelė.

7Pabrėžtina, jog pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir konkurso sąlygų 65.4. punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (b. l. 37). Kaip matyti iš bylos duomenų, vadovaudamasi nustatytomis sąlygomis, Viešųjų pirkimų komisija įvertino tiekėjo, kurio pasiūlymas galėjo būti pripažintas laimėjusiu kvalifikaciją ir sudarė pasiūlymų eilę. Atsižvelgiant į tai, kad kitų tiekėjų pasiūlymai nebuvo vertinti nei atitikties konkurso sąlygoms, nei kainos priimtinumo aspektu, ieškovei neatsirado dėl to jokių pagrįstų lūkesčių tapti konkurso laimėtoju. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato apribojimų perkančiajai organizacijai, atsiradus naujoms aplinkybėms (šiuo atveju, UAB „Gora“, kurios kaina buvo priimtina, atsisakius sudaryti sutartį), įvertinti likusių tiekėjų pasiūlymų kainos priimtinumą. Pagal suformuotą teismų praktiką Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai, tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad būtų atliktos formalios procedūros, o siekiant viešųjų pirkimų tikslo. Teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti minėtų tikslų, nepažeidžia šių pirkimų principų. Tiekėjų ir perkančiosios organizacijos veiksmų turiningasis vertinimas visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011 ir kt.).

8Svarbu paminėti, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tai reiškia, kad visais atvejais perkančioji organizacija privalo įvertinti, ar potencialaus laimėtojo kaina yra priimtina ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas racionaliai panaudoti lėšas. Aktualu pažymėti, jog negalima sutikti su ieškovės nurodytais argumentais dėl projekto kainos, kadangi remiantis bylos duomenimis matyti, kad I ir II vietoje esančių tiekėjų pasiūlytos kainos skiriasi 44 procentais, t. y. II vietoje pasiūlymų eilėje esančios tiekėjos – ieškovės kaina didesnė daugiau kaip pusę milijono litų (b. l. 121), todėl nagrinėjamu atveju teismas sutinka, jog atsakovė turėjo įvertinti, ar II vietoje esančios tiekėjos – ieškovės kaina yra priimtina ir nėra per didelė (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir konkurso sąlygų 65.4. punktas).

9Dėl ieškovės pasiūlytos kainos

10Teismas pažymi, jog konkurso sąlygų 84 punkte nurodyta, kad konkurso lėšų šaltinis – Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos lėšos pagal Ugdymo proceso užtikrinimo programą Nr. 10 (b. l. 40). Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu paminėti, jog vykdant paraiškos dėl finansavimo gavimo teikimo sąlygas buvo atliktas energinis auditas, kuriame buvo pasiūlytas mažų investicijų paketas, t. y. atliekami tik stogo, sienų ir cokolio šiltinimo bei šilumos punkto modernizavimo darbai su projektavimo paslauga (b. l. 114–120). Pabrėžtina, jog konkurso sąlygų 5 priede „Techninė specifikacija“ (antrai pirkimo daliai) detalizuota perkamų paslaugų apimtis, kuri atitinka Energinio audito ataskaitoje nurodytą mažų investicijų renovacijos priemonių paketą (b. l. 117, 118). Pažymėtina, jog atsižvelgiant į Energinio audito ataskaitą Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jau pateikė paraišką finansavimui gauti (b. l. 122) (sprendimo priėmimo metu paraiška nėra patvirtinta, nes nėra baigtos modernizavimo darbų viešojo pirkimo procedūros), kurioje visas projekto biudžetas yra 1 621 767,14 Lt (b. l. 123) (įskaitant išlaidas, nesusijusias su perkamomis paslaugomis, pvz., techninės priežiūros paslaugos, projekto administravimas ir kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovės – UAB „SMD“ pasiūlymo kaina yra 1 667 483,67 Lt ir tai viršija ne tik Energinio audito ataskaitoje nurodytas investicijų vertes, bet ir viso investicinio projekto vertę. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina inter alia gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012). Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytus argumentus, teismas mano, kad Viešųjų pirkimų komisija pagrįstai tiekėjų pasiūlymus, kurių kaina viršija Energinio audito numatytą investicijų vertę, atmetė dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas, konkurso sąlygų 65.4. punktas, 84 punktas, CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

11Pažymėtina ir tai, kad ieškovės nurodyti argumentai dėl Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo pažeidimo yra deklaratyvūs ir visiškai nepagrįsti (CPK 178 straipsnis, CPK 185 styraipsnis). Atmetus visų tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos nėra jokio pagrindo abejoti perkančiosios organizacijos sprendimų skaidrumu, sąlygų nesąžiningai konkurencijai sudarymu ar vienų tiekėjų teisių iškėlimu aukščiau kitų. Šiuo atveju būtina paminėti, kad pirmos vietos laimėtojas be aiškių priežasčių atsisakė sudaryti sutartį, be to, tarp laimėtojo ir kitų pasiūlymų kainų buvo didelis atotrūkis. Teismas sutinka, jog siekiant skaidriai įvykdyti viešojo pirkimo procedūras ir racionaliai panaudoti Europos Sąjungos lėšas, ne tik yra pagrindas, bet ir tikslinga atlikti viešojo pirkimo procedūras iš naujo. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovei nėra jokių kliūčių teikti savo pasiūlymą naujai paskelbtame konkurse ir konkuruoti su kitais tiekėjais.

12Teismas, įvertinęs pirmiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad byloje surinktų rašytinių duomenų visumos pakanka teismo įsitikinimui dėl pagrįsto ir teisėto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos2013-01-28 sprendimo susiformuoti, todėl esant nurodytų argumentų bei aplinkybių visetui ieškovės ieškinys atmestinas (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

13Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

14Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-25 nutartimi sustabdė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2013-02-18 paskelbto konkurso Klaipėdos mokyklos pastato (Vydūno vidurinė mokykla ir Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija), unikalus Nr. 2196-8003-8010, modernizavimo darbų su projektavimo paslauga pirkimo procedūras. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, kad teismo iniciatyva laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos ir tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nepanaikinus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 149 straipsnio 2 dalis). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės ieškinys atmestinas, o atsakovės naujasis vykdomas konkursas susijęs su poreikiu visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių įsigijimu, mano, kad nebūtų padaryta žala šiems asmenims, taigi ir konstitucinėms vertybėms, turi būti tęsiamos atsakovės pradėtos 2013-02-18 paskelbto konkurso Klaipėdos mokyklos pastato (Vydūno vidurinė mokykla ir Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija) procedūros, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-25 nutartimi atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai taikytos laikinosios apsaugos priemones panaikintinos ir ši sprendimo dalis vykdytina skubiai (CPK 149 straipsnio 2 dalis, CPK 152 straipsnio 2 dalis, CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

16ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS MONOLITAS“, uždaroji akcinė bendrovė „BANDUVA“, dėl viešųjų pirkimų komisijos

172013-01-28 sprendimo panaikinimo atmesti.

18Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-25 nutartimi atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

19Sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdytina skubiai.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai